Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

34 Procession d'Eleusis rétablie

Victoire morale sur les SpartiatesAlcibiade rétablit la procession qui va à Eleusis

Victoire morale sur les Spartiates

1 Οὕτω δὲ τοῦ Ἀλκιβιάδου λαμπρῶς εὐημεροῦντος, ὑπέθραττεν ἐνίους ὅμως ὁ τῆς καθόδου καιρός. ᾟ γὰρ ἡμέρᾳ κατέπλευσεν, ἐδρᾶτο τὰ Πλυντήρια τῇ θεῷ. Δρῶσι δὲ τὰ ὄργια Πραξιεργίδαι Θαργηλιῶνος ἕκτῃ φθίνοντος ἀπόρρητα, τόν τε κόσμον ἀφελόντες καὶ τὸ ἕδος κατακαλύψαντες. 2 Ὅθεν ἐν ταῖς μάλιστα τῶν ἀποφράδων τὴν ἡμέραν ταύτην ἄπρακτον Ἀθηναῖοι νομίζουσιν. Οὐ φιλοφρόνως οὖν οὐδ' εὐμενῶς ἐδόκει προσδεχομένη τὸν Ἀλκιβιάδην ἡ θεὸς παρακαλύπτεσθαι καὶ ἀπελαύνειν ἑαυτῆς.


3 Οὐ μὴν ἀλλὰ πάντων γεγονότων τῷ Ἀλκιβιάδῃ κατὰ γνώμην, καὶ πληρουμένων ἑκατὸν τριήρων αἷς αὖθις ἐκπλεῖν ἔμελλε, φιλοτιμία τις οὐκ ἀγεννὴς προσπεσοῦσα κατέσχεν αὐτὸν μέχρι μυστηρίων. 4 Ἀφ' οὗ γὰρ ἐπετειχίσθη Δεκέλεια καὶ τῶν εἰς Ἐλευσῖνα παρόδων ἐκράτουν οἱ πολέμιοι παρόντες, οὐδένα κόσμον εἶχεν ἡ τελετὴ πεμπομένη κατὰ θάλατταν, ἀλλὰ καὶ θυσίαι καὶ χορεῖαι καὶ πολλὰ τῶν δρωμένων καθ' ὁδὸν ἱερῶν, ὅταν ἐξελαύνωσι τὸν Ἴακχον, ὑπ' ἀνάγκης ἐξελείπετο. 5 Καλὸν οὖν ἐφαίνετο τῷ Ἀλκιβιάδῃ καὶ πρὸς θεῶν ὁσιότητα καὶ πρὸς ἀνθρώπων δόξαν ἀποδοῦναι τὸ πάτριον σχῆμα τοῖς ἱεροῖς, παραπέμψαντα πεζῇ τὴν τελετὴν καὶ δορυφορήσαντα παρὰ τοὺς πολεμίους· ἢ γὰρ ἀτρεμήσαντα κομιδῇ κολούσειν καὶ ταπεινώσειν τὸν Ἆγιν, ἢ μάχην ἱερὰν καὶ θεοφιλῆ περὶ τῶν ἁγιωτάτων καὶ μεγίστων ἐν ὄψει τῆς πατρίδος μαχεῖσθαι, καὶ πάντας ἕξειν μάρτυρας τοὺς πολίτας τῆς ἀνδραγαθίας. 6 Ὡς δὲ ταῦτ' ἔγνω καὶ προεῖπεν Εὐμολπίδαις καὶ Κήρυξι, σκοποὺς μὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων ἐκάθισε καὶ προδρόμους τινὰς ἅμ' ἡμέρᾳ προεξέπεμψεν, ἱερεῖς δὲ καὶ μύστας καὶ μυσταγωγοὺς ἀναλαβὼν καὶ τοῖς ὅπλοις περικαλύψας, ἦγεν ἐν κόσμῳ καὶ μετὰ σιωπῆς, θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπὲς τὴν στρατηγίαν ἐκείνην ἐπιδεικνύμενος, ὑπὸ τῶν μὴ φθονούντων ἱεροφαντίαν καὶ μυσταγωγίαν προσαγορευομένην. 7 Μηδενὸς δὲ τῶν πολεμίων ἐπιθέσθαι τολμήσαντος, ἀσφαλῶς ἀπαγαγὼν εἰς τὴν πόλιν, ἤρθη μὲν αὐτὸς τῷ φρονήματι, καὶ τὴν στρατιὰν ἐπῆρεν ὡς ἄμαχον καὶ ἀήττητον οὖσαν ἐκείνου στρατηγοῦντος, τοὺς δὲ φορτικοὺς καὶ πένητας οὕτως ἐδημαγώγησεν, ὥστ' ἐρᾶν ἔρωτα θαυμαστὸν ὑπ' ἐκείνου τυραννεῖσθαι, καὶ λέγειν ἐνίους καὶ προσιέναι παρακελευομένους, ὅπως τοῦ φθόνου κρείττων γενόμενος καὶ καταβαλὼν ψηφίσματα καὶ νόμους καὶ φλυάρους ἀπολλύντας τὴν πόλιν ὡς ἂν πράξῃ καὶ χρήσηται τοῖς πράγμασι, μὴ δεδιὼς τοὺς συκοφάντας.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu ch 32-33)

1

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

εὐημερέω / εὐημερῶ ( part aor εὐημερήσας ) : passer des jours heureux ; être heureux, avoir du succès ou de la chance, réussir ;

ὑποθράττω / ὑποθράσσω : ( impf ὑπέθραττον ) : troubler, inquiéter, effrayer

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, , circonstance ;

constr . : ᾟ ἡμέρᾳ ... : l’antécédent est passé dans la proposition relative

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

καταπλέω 4: ( aor κατέπλευσα ) : 1 débarquer ; 2 revenir par mer ;

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire, agir ; accomplir (une action +A

ἐδρᾶτο τὰ Πλυντήρια : règle : sujet neutre pluriel => verbe au singulier...

Πλυντήρια , ων (τά) : les Plyntéries, cérémonie religieuse athénienne durant laquelle on baignait la vieille statue en bois d’Athéna Polias, en mai.

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

ὄργια , ων (τά) : 1 les mystères ( célébrés pour Déméter, ou Dionysos ); 2 les cérémonies

Πραξιεργίδαι , ων (οἱ) : les Praxiergides, famille sacerdotale d’Athènes

Θαργηλιών , Θαργηλιῶνος (ὁ) : le mois Tharguélion , (approximativement de mi-mai à la mi-juin)

ἕκτος , η, ον : sixième

φθίνω  4: se consumer, arriver à son terme, décroître

ἕκτῃ < s e ἡμέρᾳ> ; Θαργηλιῶνος ἕκτῃ φθίνοντος : littéralement : le sixième jour à partir de la fin du mois décroissant de Tharghélion ; l’expression « nom de mois »+ φθίνοντος  désigne la troisième et dernière partie du mois, et le compte se fait à rebours ; l’événement se situe donc vers le 10 juin...

ἀπόρρητος , ος, ον 4: dont on ne doit pas parler, secret

κόσμος , ου (ὁ) 3: 1 l’ordre, le bon ordre ; / ἐν κόσμῳ en bon ordre ; 2 la parure; 3 la gloire, l’honneur ;

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) 

ἕδος , ους (τό) : tout endroit où l’on réside ; (par ex sa statue, pour un dieu...)

κατακαλύπτω : ( part aor κατακαλύψας , κατακαλύψαντος ) : couvrir entièrement, voiler

2

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, particulièrement;

ἀποφράς , ἀποφράδος : néfaste, maudit ; / ἀποφράς , ἀποφράδος (ἡ) : jour néfaste, pendant lequel il ne peut y avoir aucun acte public politique ou judiciaire

ἐν ταῖς μάλιστα τῶν ἀποφράδων :le G partitif complète ταῖς < s e ἡμέραις >

ἄπρακτος , ος,ον : improductif, non ouvrable (jour);

νομίζω 1: considérer comme (avec attribut du COD);

φιλοφρόνως : avec bienveillance, de manière serviable, complaisante ; favorablement ;

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent 

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

εὐμενῶς : dans de bonnes dispositions d’esprit, avec bienveillance ;

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : recevoir, accueillir;

παρακαλύπτομαι : se voiler ; rester caché :

ἀπελαύνω ( ἀπέλῶ , ἀπήλασα , ἀπελήλακα ) 4: 1 chasser de (+G) , exclure ; 2 repousser de (+G)

constr : ἐδόκει προσδεχομένη τὸν Ἀλκιβιάδην ἡ θεὸς παρακαλύπτεσθαι καὶ ἀπελαύνειν ἑαυτῆς. : τὸν Ἀλκιβιάδην est à la fois COD de προσδεχομένη et de ἀπελαύνειν ; les 2 infinitifs dépendent de ἐδόκει

3

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expression : οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

γίγνομαι 1 ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impér 3ème p sg γενηθήτω ; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 devenir, se transformer en ; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γνώμη , ης (ἡ) ( γνώμα dorien) 1: 1 faculté de jugement (mise en rapport des moyens et des fins); 2 l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch) ; / expr : κατὰ γνώμην τινός : selon le désir de qqn, conformément aux attentes de qqn ;

πληρόω / πληρῶ  4: ( part pr MP πλερούμενος ) : remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

ἑκατόν : cent

αὖθις 2: de nouveau, une nouvelle fois ;

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

ἀγεννής , ής, ές : (comparatif ἀγεννέστερος ) : sans noblesse

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à ;

μυστηρία , ων (τά) : les mystères , les Mystères (d’Eleusis) , célébrés en septembre ;

4

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; expr : ἀφ’οὗ 1: depuis que ;

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ; aor P 3ème p sg : ἐπετειχίσθαι ) : fortifier

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

Décélie avait été prise et fortifiée par les Spartiates sur les conseils ... d’Alcibiade ! cf chapitre 23,2

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin 

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

τελετή , ῆς (ἡ) : 1 le Mystère (religieux) ; 2 => la célébration, la cérémonie, tout ce qui peut contribuer au rite d’initiation

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade; envoyer consulter un oracle; 2 escorter ; // P πέμπομαι ( πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος ): 1 être envoyé ; 2 être conduit, être mené (en parlant d’une procession , ou d’un cortège)

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

χορεία , ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, danse

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; 1 sacrifice, cérémonie, rite .... ; 2 τὰ ἱερά, ἱερῶν 2: le culte ; la cérémonie 

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: faire avancer hors de, conduire hors de (+G)

Ἴακχος , ου (ὁ) : Iakkhos , nom mystique évoquant Bacchus/Dionysos , et crié sous forme d’invocation lors de la procession menant à Eleusis

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἐκλείπω 2: (impf MP ἐξελειπόμην ) :abandonner 

5

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // καλόν ἐστι + inf : il est bon (beau) de;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : paraître, sembler 

πρός + Α 1: en fonction de, en ce qui concerne, en rapport avec ;

ὁσιότης , ητος (ἡ) : observance des lois qui règlent les rapports des hommes et des dieux ; piété ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

πάτριος , α/ος, ον 3: ancestral, traditionnel ;

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 forme, figure; apparence ; 2 noble aspect, air imposant, splendeur

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα , part aor παραπέμψας ) :escorter , faire cortège à

δορυφορέω / δορυφορῶ : ( part aor δορυφορήσας ) : être garde du corps ; protéger, escorter ;

παρά + Α 1: contre ;

constr : ἀποδοῦναι τὸ πάτριον σχῆμα τοῖς ἱεροῖς, παραπέμψαντα πεζῇ τὴν τελετὴν καὶ δορυφορήσαντα παρὰ τοὺς πολεμίους : l’infinitif ἀποδοῦναι amène Plutarque à accorder à l’accusatif les 2 participes aoristes, comme s’il s’agissait d’une infinitive qui aurait pour sujet τὸν Ἀλκιϐιάδην; les infinitifs de la phrase suivante, qui rapportent les projets d’Alcibiade, sont construits de la même façon.

1: 1 employé seul : ou, ou bien; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

ἀτρεμέω / ἀτρεμῶ : ( part aor ἀτρεμήσας ) : ne pas trembler, rester calme

le participe ἀτρεμήσαντα se rapporte, lui, à τὸν Ἄγιν, et a valeur d’hypothèse

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κολούω : rapetisser, rabaisser

ταπεινόω / ταπεινῶ ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, humilier

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, nom du roi de Sparte

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, saint

θεοφιλής , ής,ές : ( A sg θεοφιλῆ ) : cher aux dieux, agréable aux dieu

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

ἅγιος , α, ον : sacré, saint ( sup ἀγιώτατος )

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

ὄψις , ὄψεως (ἡ) 3: la vue ; ἐν ὄψει + G : sous le regard de ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D) ; / expr : μάχην μάχεσθαι : livrer bataille ;

μάρτυς , μάρτυρος (ὁ,ἡ) 1: le témoin

μάρτυρας : attribut du COD τοὺς πολίτας, comme le montre l’absence d’article

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure, vaillance

6

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : quand, lorsque 

γιγνώσκω / γινώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα ) : décider de 

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : + D prévenir ;

σκοπός , σκοποῦ (ὁ) : le guetteur , l’observateur

ἐπ + G 1: sur, dans

ἄκρα , ας (ἡ)  : le(s) sommet(s), les hauteurs

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : établir, poster ;

πρόδρομος , προδρόμου (ὁ) : le coureur d’avant-garde, l’éclaireur

προδρόμους τινὰς : règle d’enclise : derrière un paroxyton (mot accentué sur l’avant-dernière syllabe), un enclitique disyllabique reçoit un accent sur sa deuxième syllabe.

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ; / expr. : ἅμα τῇ ἡμέρᾳ : au point du jour ; /élidé en ἅμ’ ;

προεκπέμπω : ( aor προεξέπεμψα ) : envoyer dehors auparavant, ou en avant

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

μυσταγωγός , οῦ (ὁ) : le mystagogue, prêtre chargé d’initier aux Mystères

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , νέλαβον , νείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: 1 les armes ;; 2 par métonymie , au pl.: les hommes armés ;

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικαλύψας , περικαλύψασα , περικαλύψαν ) envelopper;

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ) : conduire, emmener, mener ;

σιωπή , σιωπῆς (ἡ) : le silence ; / μετὰ σιωπῆς : en silence ;

θέαμα , θεάματος (τό) : le spectacle

σεμνός , ή, όν 2: 1 respectable (= qui éveille une crainte religieuse), vénérable, sacré ; 2 imposant, de rang élevé, magnifique

θεοπρεπής , ής,ές : qui convient à un (des) dieu(x), digne d’un (des) dieu(x)

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 charge de stratège ; 2 temps de commandement; campagne (militaire) ;

ἐπιδείκνυμι (inf aor ἐπιδεῖξαι ; aor M : ἐπεδειξαμην 1: M faire montre de ; faire étalage de ; exhiber ;

constr. : θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπὲς τὴν στρατηγίαν ἐκείνην ἐπιδεικνύμενος : il faut sans doute interpréter le groupe θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπές comme un accusatif de relation : « quant à , par , ce spectacle etc. ... », le participe προσαγορευομένην , accordé à τὴν στρατηγίαν ἐκείνην, ayant valeur de conséquence : « au point que ... »

φθονέω , φθονῶ  2: + G :  être envieux, envier, être jaloux , jalouser

ἱεροφαντία , ας (ἡ) : ministère ou charge de hiérophante

μυσταγωγία , ας (ἡ) : mystagogie, initiation aux Mystères ; fonction d’initiation aux Mystères ?

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer d’un nom

7

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο ; inf aor M : ἐπιθέσθαι ) : attaquer ; + D s’attaquer à

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part aor τολμήσας ) : oser

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; part aor ἀπαγαγών ) 3: ramener (à la maison);

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , à  (avec mvt) ;

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la ville

αἴρω  2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ;) : élever, exalter ; // M et P αἴρομαι (f άροῦμαι , aor ἤρθην , part aor : ἀρθείς , ἀρθέντος ; optatif : ἀροίμην ) : être exalté ; être transporté, être soulevé ;

φρόνημα , φρονήματος (τό) : fierté, orgueil

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

ἐπαίρω 3: ( aor ἐπῆρα ) : 1 lever, soulever; 2 exalter ; exciter ;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible, invincible

ἀήσσητος / ἀήττητος , ος,ον : invincible ;

στρατηγέω / στρατηγῶ : (part pr στρατηγῶν , στρατηγοῦντος ) : commander une armée, être général

φορτικός , ή , όν : qui sert à porter les fardeaux ; portefaix ; / subst. : φορτικοί , ῶν (οἱ) : les gens du commun ;

πένης , πένητος 2: pauvre ; // πένης , πένητος (ὁ) 2: le pauvre ;

οὕτως ... ὥστε 1: tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : (aor ἐδημαγώγησα ) : +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

ἐρᾶν ἔρωτα θαυμαστόν : A d’objet interne

ἐράω , ἐρῶ 3: ( inf ἐρᾶν ) : désirer passionément, désirer ardemment, convoiter

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

τυραννέομαι / τυραννοῦμαι : ( inf τυραννεῖσθαι ) : être gouverné par un tyran (pas de sens péjoratif en grec) , être gouverné de façon despotique

constr. : l’infinitif τυραννεῖσθαι a pour sujet τοὺς φορτικοὺς καὶ πένητας qui n’est pas répété après ὥστε ; καὶ λέγειν ἐνίους καὶ προσιέναι παρακελευομένους : sous-entendre τοῦτο derrière λέγειν («le dirent »)

πρόσειμι 2 3: (inf προσιέναι ) :1 venir ; 2 + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

παρακαλέω / παρακαλῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) : inviter, appeler, exhorter à (ὅπως + subj ou opt oblique);

ὅπως introduit χρήσηται

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: plus fort, plus puissant

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ; part aor καταϐαλών ; ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

φλύαρος, φλυάρου (ὁ) : bavardage, sottise, niaiserie, sornettes

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι , part pr ἀπολλύς , ἀπολλύντος ; part aor ἀπολέσας ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : + subj ou opt obl pour que, afin que, pour, de telle sorte que ; ὡς ἄν: afin que ;

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : agir, avoir un résultat

ὡς ἂν πράξῃ : ἄν ajoute une nuance de possibilité au verbe ; constr. de la fin de la phrase : καὶ μὴ δεδιὼς τοὺς συκοφάντας χρήσηται τοῖς πράγμασι : καί introduit le participe.

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de; 2 disposer de qqch ; / expr : τοῖ πράγμασι χρῆσθαι : diriger les affaires ;

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante ( dénonciateur professionnel)


Vocabulaire alphabétique :

ἀγεννής , ής, ές : (comparatif ἀγεννέστερος ) : sans noblesse

ἅγιος , α, ον : sacré, saint ( sup ἀγιώτατος )

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, nom du roi de Sparte

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ) : conduire, emmener, mener ;

ἀήσσητος / ἀήττητος , ος,ον : invincible ;

αἴρω  2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ;) : élever, exalter ; // M et P αἴρομαι (f άροῦμαι , aor ἤρθην , part aor : ἀρθείς , ἀρθέντος ; optatif : ἀροίμην ) : être exalté ; être transporté, être soulevé ;

ἄκρα , ας (ἡ)  : le(s) sommet(s), les hauteurs

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ; / expr. : ἅμα τῇ ἡμέρᾳ : au point du jour ; /élidé en ἅμ’ ;

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible, invincible

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , νέλαβον , νείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure, vaillance

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; part aor ἀπαγαγών ) 3: ramener (à la maison);

ἀπελαύνω ( ἀπέλῶ , ἀπήλασα , ἀπελήλακα ) 4: 1 chasser de (+G) , exclure ; 2 repousser de (+G)

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι , part pr ἀπολλύς , ἀπολλύντος ; part aor ἀπολέσας ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

ἀπόρρητος , ος, ον 4: dont on ne doit pas parler, secret

ἀποφράς , ἀποφράδος : néfaste, maudit ; / ἀποφράς , ἀποφράδος (ἡ) : jour néfaste, pendant lequel il ne peut y avoir aucun acte public politique ou judiciaire

ἄπρακτος , ος,ον : improductif, non ouvrable (jour);

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

ἀτρεμέω / ἀτρεμῶ : ( part aor ἀτρεμήσας ) : ne pas trembler, rester calme

αὖθις 2: de nouveau, une nouvelle fois ;

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) 

γίγνομαι 1 ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impér 3ème p sg γενηθήτω ; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 devenir, se transformer en ; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γιγνώσκω / γινώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα ) : décider de 

γνώμη , ης (ἡ) ( γνώμα dorien) 1: 1 faculté de jugement (mise en rapport des moyens et des fins); 2 l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch) ; / expr : κατὰ γνώμην τινός : selon le désir de qqn, conformément aux attentes de qqn ;

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : (aor ἐδημαγώγησα ) : +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

δορυφορέω / δορυφορῶ : ( part aor δορυφορήσας ) : être garde du corps ; protéger, escorter ;

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire, agir ; accomplir (une action +A

ἕδος , ους (τό) : tout endroit où l’on réside ; (par ex sa statue, pour un dieu...)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , à  (avec mvt) ;

ἑκατόν : cent

ἐκλείπω 2: (impf MP ἐξελειπόμην ) :abandonner 

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer

ἕκτος , η, ον : sixième

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: faire avancer hors de, conduire hors de (+G)

ἐπαίρω 3: ( aor ἐπῆρα ) : 1 lever, soulever; 2 exalter ; exciter ;

ἐπ + G 1: sur, dans

ἐπιδείκνυμι (inf aor ἐπιδεῖξαι ; aor M : ἐπεδειξαμην 1: M faire montre de ; faire étalage de ; exhiber ;

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ; aor P 3ème p sg : ἐπετειχίσθαι ) : fortifier

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο ; inf aor M : ἐπιθέσθαι ) : attaquer ; + D s’attaquer à

ἐράω , ἐρῶ 3: ( inf ἐρᾶν ) : désirer passionément, désirer ardemment, convoiter

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné

εὐημερέω / εὐημερῶ ( part aor εὐημερήσας ) : passer des jours heureux ; être heureux, avoir du succès ou de la chance, réussir ;

εὐμενῶς : dans de bonnes dispositions d’esprit, avec bienveillance ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: 1 employé seul : ou, ou bien; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

Θαργηλιών , Θαργηλιῶνος (ὁ) : le mois Tharguélion , (approximativement de mi-mai à la mi-juin)

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

θέαμα , θεάματος (τό) : le spectacle

θεοπρεπής , ής,ές : qui convient à un (des) dieu(x), digne d’un (des) dieu(x)

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

θεοφιλής , ής,ές : ( A sg θεοφιλῆ ) : cher aux dieux, agréable aux dieu

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

Ἴακχος , ου (ὁ) : Iakkhos , nom mystique évoquant Bacchus/Dionysos , et crié sous forme d’invocation lors de la procession menant à Eleusis

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; 1 sacrifice, cérémonie, rite .... ; 2 τὰ ἱερά, ἱερῶν 2: le culte ; la cérémonie 

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, saint

ἱεροφαντία , ας (ἡ) : ministère ou charge de hiérophante

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : établir, poster ;

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, , circonstance ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // καλόν ἐστι + inf : il est bon (beau) de;

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ; part aor καταϐαλών ; ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

κατακαλύπτω : ( part aor κατακαλύψας , κατακαλύψαντος ) : couvrir entièrement, voiler

καταπλέω 4: ( aor κατέπλευσα ) : 1 débarquer ; 2 revenir par mer ;

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

κολούω : rapetisser, rabaisser

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

κόσμος , ου (ὁ) 3: 1 l’ordre, le bon ordre ; / ἐν κόσμῳ en bon ordre ; 2 la parure; 3 la gloire, l’honneur ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: plus fort, plus puissant

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, particulièrement;

μάρτυς , μάρτυρος (ὁ,ἡ) 1: le témoin

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D) ; / expr : μάχην μάχεσθαι : livrer bataille ;

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à ;

μυσταγωγία , ας (ἡ) : mystagogie, initiation aux Mystères ; fonction d’initiation aux Mystères ?

μυσταγωγός , οῦ (ὁ) : le mystagogue, prêtre chargé d’initier aux Mystères

μυστηρία , ων (τά) : les mystères , les Mystères (d’Eleusis) , célébrés en septembre ;

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

νομίζω 1: considérer comme (avec attribut du COD);

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: 1 les armes ;; 2 par métonymie , au pl.: les hommes armés ;

ὄργια , ων (τά) : 1 les mystères ( célébrés pour Déméter, ou Dionysos ); 2 les cérémonies

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; expr : ἀφ’οὗ 1: depuis que ;

ὁσιότης , ητος (ἡ) : observance des lois qui règlent les rapports des hommes et des dieux ; piété ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expression : οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent 

οὕτως ... ὥστε 1: tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )

ὄψις , ὄψεως (ἡ) 3: la vue ; ἐν ὄψει + G : sous le regard de ;

παρά + Α 1: contre ;

παρακαλέω / παρακαλῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) : inviter, appeler, exhorter à (ὅπως + subj ou opt oblique);

παρακαλύπτομαι : se voiler ; rester caché :

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα , part aor παραπέμψας ) :escorter , faire cortège à

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin 

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

πάτριος , α/ος, ον 3: ancestral, traditionnel ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade; envoyer consulter un oracle; 2 escorter ; // P πέμπομαι ( πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος ): 1 être envoyé ; 2 être conduit, être mené (en parlant d’une procession , ou d’un cortège)

πένης , πένητος 2: pauvre ; // πένης , πένητος (ὁ) 2: le pauvre ;

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικαλύψας , περικαλύψασα , περικαλύψαν ) envelopper;

πληρόω / πληρῶ  4: ( part pr MP πλερούμενος ) : remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

Πλυντήρια , ων (τά) : les Plyntéries, cérémonie religieuse athénienne durant laquelle on baignait la vieille statue en bois d’Athéna Polias, en mai.

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la ville

Πραξιεργίδαι , ων (οἱ) : les Praxiergides, famille sacerdotale d’Athènes

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : agir, avoir un résultat

πρόδρομος , προδρόμου (ὁ) : le coureur d’avant-garde, l’éclaireur

προεκπέμπω : ( aor προεξέπεμψα ) : envoyer dehors auparavant, ou en avant

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : + D prévenir ;

πρός + Α 1: en fonction de, en ce qui concerne, en rapport avec ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer d’un nom

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : recevoir, accueillir;

πρόσειμι 2 3: (inf προσιέναι ) :1 venir ; 2 + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur

σεμνός , ή, όν 2: 1 respectable (= qui éveille une crainte religieuse), vénérable, sacré ; 2 imposant, de rang élevé, magnifique

σιωπή , σιωπῆς (ἡ) : le silence ; / μετὰ σιωπῆς : en silence ;

σκοπός , σκοποῦ (ὁ) : le guetteur , l’observateur

στρατηγέω / στρατηγῶ : (part pr στρατηγῶν , στρατηγοῦντος ) : commander une armée, être général

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 charge de stratège ; 2 temps de commandement; campagne (militaire) ;

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante ( dénonciateur professionnel)

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 forme, figure; apparence ; 2 noble aspect, air imposant, splendeur

ταπεινόω / ταπεινῶ ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, humilier

τελετή , ῆς (ἡ) : 1 le Mystère (religieux) ; 2 => la célébration, la cérémonie, tout ce qui peut contribuer au rite d’initiation

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part aor τολμήσας ) : oser

τυραννέομαι / τυραννοῦμαι : ( inf τυραννεῖσθαι ) : être gouverné par un tyran (pas de sens péjoratif en grec) , être gouverné de façon despotique

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ὑποθράττω / ὑποθράσσω : ( impf ὑπέθραττον ) : troubler, inquiéter, effrayer

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : paraître, sembler 

φθίνω  4: se consumer, arriver à son terme, décroître

φθονέω , φθονῶ  2: + G :  être envieux, envier, être jaloux , jalouser

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;

φιλοφρόνως : avec bienveillance, de manière serviable, complaisante ; favorablement ;

φλύαρος, φλυάρου (ὁ) : bavardage, sottise, niaiserie, sornettes

φορτικός , ή , όν : qui sert à porter les fardeaux ; portefaix ; / subst. : φορτικοί , ῶν (οἱ) : les gens du commun ;

φρόνημα , φρονήματος (τό) : fierté, orgueil

χορεία , ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, danse

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de; 2 disposer de qqch ; / expr : τοῖ πράγμασι χρῆσθαι : diriger les affaires ;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 quand, lorsque ; 2 + subj ou opt obl pour que, afin que, pour, de telle sorte que ; ὡς ἄν: afin que ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; impf ἦγον, inf aor ἀγαγεῖν ) : conduire, emmener, mener ;

ἅμα + D 1: en même temps que, avec ; dès ; / expr. : ἅμα τῇ ἡμέρᾳ : au point du jour ; /élidé en ἅμ’ ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; inf pr ἀπολλύναι , part pr ἀπολλύς , ἀπολλύντος ; part aor ἀπολέσας ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de

ἀφαιρέω / ἀφαιρῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρηκα ; part aor ἀφελών , ἀφελόντος ; ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) 

γίγνομαι 1 ( γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι ; impér 3ème p sg γενηθήτω ; part pft attique : γεγονώς, γεγονότος ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 naître (+ G : de qqn); être le fait de (+ G) ; 2 devenir, se transformer en ; 3 advenir, arriver, se produire  ; arriver à (+D) ; 4 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft) ;

γιγνώσκω / γινώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα ) : décider de 

γνώμη , ης (ἡ) ( γνώμα dorien) 1: 1 faculté de jugement (mise en rapport des moyens et des fins); 2 l’attente (ce qu’on attend de qqn, de qqch) ; / expr : κατὰ γνώμην τινός : selon le désir de qqn, conformément aux attentes de qqn ;

δόξα , δόξης (ἡ) 1: la réputation, la renommée; la gloire ;

δράω / δρῶ 1: ( aor ἔδρασα ; inf δρᾶν ; opt attique : δρῴην ) : faire, agir ; accomplir (une action +A

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , à  (avec mvt) ;

ἐπ + G 1: sur, dans

ἐπιδείκνυμι (inf aor ἐπιδεῖξαι ; aor M : ἐπεδειξαμην 1: M faire montre de ; faire étalage de ; exhiber ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα ; inf futur ἔξειν, inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: 1 employé seul : ou, ou bien; 2 répété ... ... : ou bien ... ou bien... , soit ... soit ...; soit que... soit que... ; soit ... soit... ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

θεός , οῦ (ἡ) 1: la déesse

καιρός , καιροῦ (ὁ) 1: moment, , circonstance ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // καλόν ἐστι + inf : il est bon (beau) de;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: plus fort, plus puissant

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, particulièrement;

μάρτυς , μάρτυρος (ὁ,ἡ) 1: le témoin

μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1: très grand, le plus grand, le plus important

μέλλω 1: ( impf ἔμελλον ) : + inf présent ou futur : devoir, aller, être sur le point de (indique le futur proche) ; se disposer à, avoir l’intention de ;  

νομίζω 1: considérer comme (avec attribut du COD);

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ; G pl ὧν1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; expr : ἀφ’οὗ 1: depuis que ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expression : οὐ μὴν ἀλλά : néanmoins, cependant;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ; οὐ ...οὐδέ... : ne pas ... et pas non plus ; (élidé οὐδ’ )

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὖν 1: ainsi, donc, par conséquent 

οὕτως ... ὥστε 1: tellement que, tant et si bien que, au point de. ( ὥσθ’ devant esprit rude )

παρά + Α 1: contre ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G παντός , πάσης , παντός1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ; placé après le nom précédé de son article : l’ensemble de... ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ; impft ἔπεμπον ; inf aor πέμψαι ) :  1 envoyer, faire passer ; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ou une ambassade; envoyer consulter un oracle; 2 escorter ; // P πέμπομαι ( πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος ): 1 être envoyé ; 2 être conduit, être mené (en parlant d’une procession , ou d’un cortège)

περί + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

πόλις , πόλεως (ἡ) 1: la ville

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : agir, avoir un résultat

πρός + Α 1: en fonction de, en ce qui concerne, en rapport avec ;

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα , part aor τολμήσας ) : oser

ὑπό + G 1: 1 sous l’effet de, du fait de , sous l’influence de, sous l’empire de, à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἐφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; impf ἐφαινόμην, 3ème p sg ἐφαίνετο ; inf M φανεῖσθαι ; part aor φανείς , φανέντος ) : paraître, sembler 

χράομαι / χρήομαι / χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de; 2 disposer de qqch ; / expr : τοῖ πράγμασι χρῆσθαι : diriger les affaires ;

ὡς + participe ou + adj.  1: en tant que, comme;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 quand, lorsque ; 2 + subj ou opt obl pour que, afin que, pour, de telle sorte que ; ὡς ἄν: afin que ;


Fréquence 2 :

αἴρω  2: (part aor : ἄρας , ἄραντος ;) : élever, exalter ; // M et P αἴρομαι (f άροῦμαι , aor ἤρθην , part aor : ἀρθείς , ἀρθέντος ; optatif : ἀροίμην ) : être exalté ; être transporté, être soulevé ;

αὖθις 2: de nouveau, une nouvelle fois ;

ἐκλείπω 2: (impf MP ἐξελειπόμην ) :abandonner 

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : certains, certaines ; quelques-uns

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné

ἱερόν , οῦ (τό) 2: toute chose sacrée ou consacrée ; 1 sacrifice, cérémonie, rite .... ; 2 τὰ ἱερά, ἱερῶν 2: le culte ; la cérémonie 

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, saint

κατέχω (impft : κατεῖχον ; aor : κατέσχον ; inf aor κατασχεῖν ) 2: retenir, retenir sous son autorité 

μάχη , ης (ἡ) 2: le combat, la bataille ;

μάχομαι 2: ( μαχοῦμαι , ἐμαχεσάμην , μεμάχημαι ) : combattre, lutter, se battre contre ( + D) ; / expr : μάχην μάχεσθαι : livrer bataille ;

μέχρι prép. + G   2: jusqu’à ;

ὁδός , οῦ (ἡ) 2: la route, le chemin

ὅθεν  2: adv rel de lieu : d’où, de là, à partir de là, par suite

ὅπλα , ὅπλων (τά) 2: 1 les armes ;; 2 par métonymie , au pl.: les hommes armés ;

παρακαλέω / παρακαλῶ 2: ( impf παρεκάλουν ; part pr παρακαλῶν , παρακαλοῦντος ) : inviter, appeler, exhorter à (ὅπως + subj ou opt oblique);

πένης , πένητος 2: pauvre ; // πένης , πένητος (ὁ) 2: le pauvre ;

σεμνός , ή, όν 2: 1 respectable (= qui éveille une crainte religieuse), vénérable, sacré ; 2 imposant, de rang élevé, magnifique

φθονέω / φθονῶ  2: + G :  être envieux, envier, être jaloux , jalouser


Fréquence 3 :

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; part aor ἀπαγαγών ) 3: ramener (à la maison);

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

ἐκπλέω (f ἐκπλεύσομαι ; aor ἐξέπλευσα , part aor ἐκπλεύσας ) 3: prendre la mer

ἐξελαύνω ( ἐξελῶ , ἐξήλασα ) 3: faire avancer hors de, conduire hors de (+G)

ἐπαίρω 3: ( aor ἐπῆρα ) : 1 lever, soulever; 2 exalter ; exciter ;

ἐπιτίθεμαι 3: ( aor 3ème p pl : ἐπέθεντο ; inf aor M : ἐπιθέσθαι ) : attaquer ; + D s’attaquer à

ἐράω , ἐρῶ 3: ( inf ἐρᾶν ) : désirer passionément, désirer ardemment, convoiter

θυσία , ας (ἡ) 3: le sacrifice 

κόσμος , ου (ὁ) 3: 1 l’ordre, le bon ordre ; / ἐν κόσμῳ en bon ordre ; 2 la parure; 3 la gloire, l’honneur ;

ὄψις , ὄψεως (ἡ) 3: la vue ; ἐν ὄψει + G : sous le regard de ;

πάτριος , α/ος, ον 3: ancestral, traditionnel ;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer d’un nom

πρόσειμι 2 3: (inf προσιέναι ) :1 venir ; 2 + D : s’approcher de, se présenter à, aborder ;

συκοφάντης , ου (ὁ) 3: sycophante ( dénonciateur professionnel)

φθόνος , ου (ὁ) 3: jalousie, envie

φιλοτιμία , ας (ἡ) 3: amour de l’honneur ; ambition ;


Fréquence 4 :

ἀπελαύνω ( ἀπέλῶ , ἀπήλασα , ἀπελήλακα ) 4: 1 chasser de (+G) , exclure ; 2 repousser de (+G)

ἀπόρρητος , ος, ον 4: dont on ne doit pas parler, secret

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ; part aor καταϐαλών ; ) : renverser, mettre par terre, abattre ;

καταπλέω 4: ( aor κατέπλευσα ) : 1 débarquer ; 2 revenir par mer ;

πληρόω / πληρῶ  4: ( part pr MP πλερούμενος ) : remplir, compléter ; équiper un vaisseau ;

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; impft προσέπιπτον ;part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur

στρατιά , στρατιᾶς (ἡ) 4: l’armée

σχῆμα , σχήματος (τό) 4: 1 forme, figure; apparence ; 2 noble aspect, air imposant, splendeur

φθίνω  4: se consumer, arriver à son terme, décroître


Ne pas apprendre :

ἀγεννής , ής, ές : (comparatif ἀγεννέστερος ) : sans noblesse

ἅγιος , α, ον : sacré, saint ( sup ἀγιώτατος )

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : ( Α Ἆγιν ) : Agis, nom du roi de Sparte

ἀήσσητος / ἀήττητος , ος,ον : invincible ;

ἄκρα , ας (ἡ)  : le(s) sommet(s), les hauteurs

ἄμαχος , ος, ον : qu’on ne peut combattre, irrésistible, invincible

ἀναλαμβάνω ( ἀναλήψομαι , νέλαβον , νείληφα ; part aor ἀναλαϐών ) : prendre avec soi

ἀνδραγαθία , ας (ἡ) : vertu virile, bravoure, vaillance

ἀποφράς , ἀποφράδος : néfaste, maudit ; / ἀποφράς , ἀποφράδος (ἡ) : jour néfaste, pendant lequel il ne peut y avoir aucun acte public politique ou judiciaire

ἄπρακτος , ος,ον : improductif, non ouvrable (jour);

ἀτρεμέω / ἀτρεμῶ : ( part aor ἀτρεμήσας ) : ne pas trembler, rester calme

Δεκέλεια , ας (ἡ) : Décélie, ville de l’Attique à une vingtaine de km d’Athènes

δημαγωγέω , δημαγωγῶ : (aor ἐδημαγώγησα ) : +A se concilier, être populaire parmi, avoir les faveurs de ;

δορυφορέω / δορυφορῶ : ( part aor δορυφορήσας ) : être garde du corps ; protéger, escorter ;

ἕδος , ους (τό) : tout endroit où l’on réside ; (par ex sa statue, pour un dieu...)

ἑκατόν : cent

ἕκτος , η, ον : sixième

Ἐλευσίς , Ἐλευσῖνος (ἡ) : Eleusis

ἐπιτειχίζω : ( inf aor ἐπιτειχίσαι ; aor P 3ème p sg : ἐπετειχίσθαι ) : fortifier

εὐημερέω / εὐημερῶ ( part aor εὐημερήσας ) : passer des jours heureux ; être heureux, avoir du succès ou de la chance, réussir ;

εὐμενῶς : dans de bonnes dispositions d’esprit, avec bienveillance ;

Θαργηλιών , Θαργηλιῶνος (ὁ) : le mois Tharguélion , (approximativement de mi-mai à la mi-juin)

θέαμα , θεάματος (τό) : le spectacle

θεοπρεπής , ής,ές : qui convient à un (des) dieu(x), digne d’un (des) dieu(x)

θεοφιλής , ής,ές : ( A sg θεοφιλῆ ) : cher aux dieux, agréable aux dieu

Ἴακχος , ου (ὁ) : Iakkhos , nom mystique évoquant Bacchus/Dionysos , et crié sous forme d’invocation lors de la procession menant à Eleusis

ἱερεύς , ἱερέως (ὁ) : le prêtre, l’officiant (A pl ἱερεῖς )

ἱεροφαντία , ας (ἡ) : ministère ou charge de hiérophante

καθίζω (aor ἐκάθισα ) : établir, poster ;

κατακαλύπτω : ( part aor κατακαλύψας , κατακαλύψαντος ) : couvrir entièrement, voiler

κολούω : rapetisser, rabaisser

κομιδῇ  adv. : totalement, entièrement

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

μυσταγωγία , ας (ἡ) : mystagogie, initiation aux Mystères ; fonction d’initiation aux Mystères ?

μυσταγωγός , οῦ (ὁ) : le mystagogue, prêtre chargé d’initier aux Mystères

μυστηρία , ων (τά) : les mystères , les Mystères (d’Eleusis) , célébrés en septembre ;

μύστης , ου (ὁ) : le myste, fidèle en train d’être initié aux Mystères

ὄργια , ων (τά) : 1 les mystères ( célébrés pour Déméter, ou Dionysos ); 2 les cérémonies

ὁσιότης , ητος (ἡ) : observance des lois qui règlent les rapports des hommes et des dieux ; piété ;

παρακαλύπτομαι : se voiler ; rester caché :

παραπέμπω : ( impf παρέπεμπον aor παρέπεμψα , part aor παραπέμψας ) :escorter , faire cortège à

πάροδος , παρόδου (ὁ) : le passage, le chemin 

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικαλύψας , περικαλύψασα , περικαλύψαν ) envelopper;

Πλυντήρια , ων (τά) : les Plyntéries, cérémonie religieuse athénienne durant laquelle on baignait la vieille statue en bois d’Athéna Polias, en mai.

Πραξιεργίδαι , ων (οἱ) : les Praxiergides, famille sacerdotale d’Athènes

πρόδρομος , προδρόμου (ὁ) : le coureur d’avant-garde, l’éclaireur

προεκπέμπω : ( aor προεξέπεμψα ) : envoyer dehors auparavant, ou en avant

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : + D prévenir ;

προσδέχομαι : ( impf προσεδεχόμην ; part pr προσδεχόμενος ) : recevoir, accueillir;

σιωπή , σιωπῆς (ἡ) : le silence ; / μετὰ σιωπῆς : en silence ;

σκοπός , σκοποῦ (ὁ) : le guetteur , l’observateur

στρατηγέω / στρατηγῶ : (part pr στρατηγῶν , στρατηγοῦντος ) : commander une armée, être général

στρατηγία , ας (ἡ) : 1 charge de stratège ; 2 temps de commandement; campagne (militaire) ;

ταπεινόω / ταπεινῶ ( aor ἐταπείνωσα ) : abaisser, humilier

τελετή , ῆς (ἡ) : 1 le Mystère (religieux) ; 2 => la célébration, la cérémonie, tout ce qui peut contribuer au rite d’initiation

τυραννέομαι / τυραννοῦμαι : ( inf τυραννεῖσθαι ) : être gouverné par un tyran (pas de sens péjoratif en grec) , être gouverné de façon despotique

ὑποθράττω / ὑποθράσσω : ( impf ὑπέθραττον ) : troubler, inquiéter, effrayer

φιλοφρόνως : avec bienveillance, de manière serviable, complaisante ; favorablement ;

φλύαρος, φλυάρου (ὁ) : bavardage, sottise, niaiserie, sornettes

φορτικός , ή , όν : qui sert à porter les fardeaux ; portefaix ; / subst. : φορτικοί , ῶν (οἱ) : les gens du commun ;

φρόνημα , φρονήματος (τό) : fierté, orgueil

χορεία , ας (ἡ) : l’action collective de danser, danse en rond, danseComparaison de traductions :

6 ... ἦγεν ἐν κόσμῳ καὶ μετὰ σιωπῆς, θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπὲς τὴν στρατηγίαν ἐκείνην ἐπιδεικνύμενος, ὑπὸ τῶν μὴ φθονούντων ἱεροφαντίαν καὶ μυσταγωγίαν προσαγορευομένην.


Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres 1964 :

Cette expédition offrit un spectacle si auguste et si digne des dieux que ceux qui ne portaient pas envie à Alcibiade le saluèrent du nom d’hiérophante et de mystagogue.

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

... <il> fit de cette opération un spectacle auguste et digne des dieux, dont il était, selon l’appellation utilisée par ceux que ne dominait pas l’envie, l’hiérophante et le mystagogue.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

il les conduisait en bon ordre et en silence, faisant de cette expédition un spectacle imposant et tellement digne des dieux que ceux qui n'étaient pas jaloux d'Alcibiade la qualifièrent d'hiérophantie et de procession d'initiation.... ὥστ' ἐρᾶν ἔρωτα θαυμαστὸν ὑπ' ἐκείνου τυραννεῖσθαι, καὶ λέγειν ἐνίους καὶ προσιέναι παρακελευομένους, ὅπως τοῦ φθόνου κρείττων γενόμενος καὶ καταβαλὼν ψηφίσματα καὶ νόμους καὶ φλυάρους ἀπολλύντας τὴν πόλιν ὡς ἂν πράξῃ καὶ χρήσηται τοῖς πράγμασι, μὴ δεδιὼς τοὺς συκοφάντας.


Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres 1964 :

... qu’ils éprouvèrent un désir passionné de l’avoir pour tyran ; quelques-uns même lui en firent la proposition et vinrent l’exhorter à se mettre au-dessus de l’envie, à abolir les décrets, les lois, et les bavardages qui perdaient la cité, afin de pouvoir agir et disposer des affaires sans craindre les sycophantes.

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

... qu’ils furent pris d’un violent désir de l’avoir pour tyran ; et quelques-uns allèrent jusqu’à luidire qu’il devait se mettre au-dessus de l’envie, abolir les décrets, les lois et tous les bavardages qui menaient l’Etat à sa perte pour gouverner seul et disposer des affaires à son gré, sans crainte des sycophantes.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

... qu'ils désiraient avec une étonnante passion tomber sous son gouvernement souverain - certains allaient même jusqu'à le dire et venaient l'inciter à agir et à profiter des circonstances, sans craindre les délateurs, en se plaçant au-dessus de l'envie et en renversant décrets et lois - et, du même coup, les bavards qui perdent la cité.
Retour en haut du texte