Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

35 Début de retournement de l'opinion

Défaite d'Antiochos, lieutenant d'AlcibiadeDébut de retournement de l’opinion

Défaite d’Antiochos, lieutenant d’Alcibiade

1 Αὐτὸς μὲν οὖν ἐκεῖνος ἣν εἶχε διάνοιαν περὶ τῆς τυραννίδος, ἄδηλόν ἐστιν· οἱ δὲ δυνατώτατοι τῶν πολιτῶν φοβηθέντες ἐσπούδασαν αὐτὸν ἐκπλεῦσαι τὴν ταχίστην, τά τ' ἄλλα ψηφισάμενοι καὶ συνάρχοντας οὓς ἐκεῖνος ἠθέλησεν. 2 Ἐκπλεύσας δὲ ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ καὶ προσβαλὼν Ἄνδρῳ, μάχῃ μὲν ἐκράτησεν αὐτῶν καὶ Λακεδαιμονίων ὅσοι παρῆσαν, οὐχ εἷλε δὲ τὴν πόλιν, ἀλλὰ τοῦτο τῶν καινῶν ἐγκλημάτων πρῶτον ὑπῆρξε κατ' αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς.


3 Ἔοικε δ' εἴ τις ἄλλος ὑπὸ τῆς αὑτοῦ δόξης καταλυθῆναι καὶ Ἀλκιβιάδης. Μεγάλη γὰρ οὖσα καὶ τόλμης καὶ συνέσεως ἀφ' ὧν κατώρθωσεν, ὕποπτον αὐτοῦ τὸ ἐλλεῖπον ὡς οὐ σπουδάσαντος, ἀπιστίᾳ τοῦ μὴ δυνηθῆναι παρεῖχε· σπουδάσαντα γὰρ οὐδὲν ἂν διαφυγεῖν. Ἤλπιζον δὲ καὶ Χίους ἑαλωκότας ἀκούσεσθαι καὶ τὴν ἄλλην Ἰωνίαν. 4 Ὅθεν ἠγανάκτουν μὴ ταχὺ πάντα μηδ' εὐθὺς ὡς ἐβούλοντο πυνθανόμενοι διαπεπραγμένον, οὐχ ὑπολογιζόμενοι τὴν ἀχρηματίαν, ἀφ' ἧς πολεμῶν πρὸς ἀνθρώπους βασιλέα μέγαν χορηγὸν ἔχοντας, ἠναγκάζετο πολλάκις ἐκπλέων καὶ ἀπολείπων τὸ στρατόπεδον μισθοὺς καὶ τροφὰς πορίζειν. 5 Καὶ γὰρ τὸ τελευταῖον ἔγκλημα διὰ ταύτην ἔλαβε τὴν αἰτίαν. Λυσάνδρου γὰρ ἐπὶ τὴν ναυαρχίαν ἀποσταλέντος ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τετρώβολον ἀντὶ τριωβόλου τῷ ναύτῃ διδόντος, ἐξ ὧν ἔλαβε παρὰ Κύρου χρημάτων, αὐτὸς ἤδη γλίσχρως χορηγῶν καὶ τὸ τριώβολον, ἀπῆρεν ἀργυρολογήσων ἐπὶ Καρίας. 6 Ὁ δ' ἀπολειφθεὶς ἐπὶ τῶν νεῶν ἐπιμελητής, Ἀντίοχος, ἀγαθὸς μὲν ἦν κυβερνήτης, ἀνόητος δὲ τὰ ἄλλα καὶ φορτικός· ἔχων δὲ πρόσταγμα παρὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου μηδ' ἂν ἐπιπλέωσιν οἱ πολέμιοι διαναυμαχεῖν, οὕτως ἐξύβρισε καὶ κατεφρόνησεν, ὥστε τὴν αὑτοῦ πληρωσάμενος τριήρη καὶ τῶν ἄλλων μίαν, ἐπιπλεῦσαι τῇ Ἐφέσῳ καὶ παρὰ τὰς πρῴρας τῶν πολεμίων νεῶν πολλὰ καὶ πράττων καὶ φθεγγόμενος ἀκόλαστα καὶ βωμολόχα παρεξελαύνειν. 7 Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὁ Λύσανδρος ὀλίγαις ναυσὶν ἐπαναχθεὶς ἐδίωκεν αὐτόν, τῶν δ' Ἀθηναίων ἐπιβοηθούντων πάσαις ἀναχθεὶς καὶ κρατήσας, αὐτόν τε διέφθειρε τὸν Ἀντίοχον, καὶ ναῦς ἔλαβε πολλὰς καὶ ἀνθρώπους, καὶ τρόπαιον ἔστησεν. 8 Ὡς δὲ ταῦτ' ἤκουσεν ὁ Ἀλκιβιάδης ἐπανελθὼν εἰς Σάμον, ἀνήχθη παντὶ τῷ στόλῳ καὶ προὐκαλεῖτο τὸν Λύσανδρον. Ὁ δ' ἠγάπα νενικηκὼς καὶ οὐκ ἀντανήγετο.Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu ch 32-34)

1

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, la réflexion, le dessein

τυραννίς , τυραννίδος (ἡ) 3: tyrannie ( sans aspect nécessairement péjoratif ) ;

ἄδηλος , ος, ον 4: inconnu, non connu ;

constr. très libre : ἣν εἶχε διάνοιαν περὶ τῆς τυραννίδος :le terme διάνοιαν est l’antécédent du relatif, dont il a pris le cas ; traduire comme si l’on avait : διάνοια μὲν οὖν ἣν αὐτὸς ἐκεῖνος εἶχε περὶ τῆς τυραννίδος, < τοῦτο > ἄδηλόν ἐστιν

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; (sup. δυνατώτατος ) 

φοβέομαι / φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ) : être effrayé, éprouver de la crainte, craindre, avoir peur

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : 1 avoir de l’ardeur, s’appliquer sérieusement, faire des efforts, s’efforcer, redoubler d’efforts ; 2 + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τά τε ἄλλα κα ... : le reste, et en particulier ; εἴ τις ἄλλος : s’il en existe un autre => plus que tout autre ;

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ; part aor ψηφισάμενος ) : voter, décider par un vote ; + Α : donner son suffrage pour, voter pour ;

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec; / συνάρχων , συνάρχοντος (ὁ) : le collègue (qui exerce le pouvoir avec qqn)

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer 

2

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le vaisseau, le bateau, le navire

ταῖς ναυσί : datif d’accompagnement, proche de l’instrumental, fréquent dans les textes militaires.

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D ; atterrir ou aborder à ;

Ἄνδρος , ου (ἡ) : Andros, une île du nord des Cyclades, à 80 km à l’est d’Athènes

ἐκράτησεν αὐτῶν : αὐτῶν : entendre « les Andriens »

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / pl. : ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être là

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; + part. = sans + inf en français ;

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν) :  s’emparer de, prendre ;

ἀλλά 1: n’indique parfois qu’une progression ... «  et  »

καινός , ή, όν 2: nouveau ;

ἔγκλημα ,ἐγκλήματος (τό) 2: le grief ; l’accusation

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier, en premier

πρῶτον : attribut de τοῦτο

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

κατά + G 1: contre;

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier)

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: + inf : paraître, sembler ;

καταλύω 2: ( inf aor P : καταληθῆναι ) : détruire, démolir

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand;

τόλμα , τόλμης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

σύνεσις , συνέσεως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

Μεγάλη γὰρ οὖσα < s e ἡ δόξα > καὶ τόλμης καὶ συνέσεως ...

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 à cause de, par, du fait de, au moyen de ; / ( ἀφ' devant esprit rude)

κατορθόω 3: ( aor κατώρθωσα ) : mener à bon terme; réussir ;

ὕποπτος , ος, ον : suspect

constr : ὕποπτον attribut du COD τὸ ἐλλεῖπον du verbe παρεῖχε qui a pour sujet ἡ δόξα s e en début de phrase.

ἐλλείπω 4: rester en arrière ; être inférieur ; // part. subst. : ἐλλεῖπον , ἐλλείποντος (τό) : l’insuffisance, le défaut, le manque

ὡς + participe ou + adj.  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;

ἀπιστία , ας (ἡ) : l’in-crédulité

ἀπιστίᾳ τοῦ μὴ δυνηθῆναι : τοῦ μὴ δυνηθῆναι : inf. substantivé : « du fait qu’il ne puisse pas être capable »

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + attribut du COD : rendre 

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; inf aor διαφυγεῖν ) : + A : échapper à, se soustraire à ;

σπουδάσαντα γὰρ οὐδὲν ἂν διαφυγεῖν : ἂν διαφυγεῖν : irréel du passé ; σπουδάσαντα (αὐτόν est sous-entendu ): valeur hypothétique ; l’infinitive présuppose un verbe introducteur sous-entendu (« on pensait que », ou « on disait que » )

ἐλπίζω 2: ( impf ἤλπιζον , inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἤλπιζον :sujet s e : les Athéniens

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ; (adj. substantivé) ; au pl, par métonymie : l’île de Khios

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ; part pft : ἑαλωκώς , ἑαλωκότος ) : M prendre ; // P 1 être fait prisonnier ; être pris;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ( + prop inf ou part.: que);

ἀκούσεσθαι : inf futur derrière un verbe d’espoir

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

4

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: ( impf ἠγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter, se mettre en colère

ταχ 3: rapidement, vite ;

μηδέ 1: employé une seule fois même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; ni; derrière une négation : et ne pas ; ni;

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; (avec ὡς + vb conjugué : dès que…)

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part pr πυνθανόμενος ; opt aor 2ème p sg : πύθοιο ; part aor πυθόμενος ) : apprendre ; + part à l’A : apprendre que ;

διαπράττω 2: (part pft MP : διαπεπραγμένος ,η, ον ) : faire jusqu’au bout, accomplir ;

constr : < s e αὐτὸν > μὴ ... πάντα ...διαπεπραγμένον

ὑπολογίζομαι : prendre en compte, prendre en considération

ἀχρηματία , ας (ἡ) : le manque d’argent

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (πρός +Α : à)

βασιλεύς , βασιλέως 1: 1 le roi ; 2 le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

μέγαν χορηγόν : attribut du COD βασιλέα

χορηγός , οῦ (ὁ) 4: 1 le chorège ; le chef de choeur, et qui en assure la dépense  ; 2 => celui qui dépense dans l’intérêt public, le bailleur de fonds ;

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ;) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( impf ἠναγκαζόμην , aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

πολλάκις 1: souvent

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν ; pft P : ἀπολέλειμμαι ; part aor P ἀπολειφθείς ;) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

μισθός , μισθοῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération, solde

τροφή , τροφῆς (ἡ) 3: 1 la nourriture ; 2 l’approvisionnement, (au pl ) le ravitaillement ;

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : fournir 

5

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

τελευταῖος , α, ον 2: dernier, final, dernier, pour terminer (neutre souvent adverbial)

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 pendant ; 3 à cause de, en raison de, du fait de, pour;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : 1 prendre, saisir ; 2 recevoir ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison, le motif ;

constr : relier διὰ ταύτην ... αἰτίαν

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début, l’origine, le fondement ;

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ναυαρχία , ας (ἡ) : le commandement de la flotte

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ; part aor P : ἀποσταλείς , ἀποσταλέντος ) : envoyer 

τετρώϐολον , ου (τό) : le tétrobole, une pièce de quatre oboles, quatre oboles

ἀντί + G 1: au lieu de, contre

τριώβολον , τριωϐόλου (τό) : le triobole, une pièce de trois oboles ; les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

τῷ ναύτῃ : comprendre : pour chaque marin

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; inf et part pr. διδόναι ; διδούς , διδόντος ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ;) : donner, attribuer

παρά + G 1: en le recevant de, en provenance de; (élidé en παρ)

Κύρος , ου (ὁ) : Cyrus ( 424 ? - 401  ), satrape perse résidant à Sardes, fils du Grand Roi (Darius II)

ἐξ ὧν ... χρημάτων = ἐκ χρημάτων ἅ : attraction du relatif quand l’antécédent est au G et que la relative est déterminative.

ἤδη 1: déjà; dès lors, désormais;

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

χορηγέω / χορηγῶ 4: pourvoir aux besoins, assumer les frais  (+A : de ) ;

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( f ἀργυρολογήσω , impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

ἐπ + G 1: sur, dans;

Καρία , ας (ἡ) : la Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie)

6

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle;

ἐπιμελητής , οῦ (ὁ) : qui prend soin de, qui veille sur (+G) ; gouverneur, commandant de ;

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

ἀνόητος , ος, ον 4: qui ne pense pas, sot ;

τὰ ἄλλα : A de relation

ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

πρόσταγμα , προστάγματος (τό) : commandement, injonction

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν , inf aor ἐπιπλεῦσαι ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

διαναυμαχέω / διαναυμαχῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

ἐξυϐρίζω : ( aor ἐξύϐρισα ) : déborder d’orgueil ou d’arrogance

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (aor κατεφρόνησα , part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser, négliger ; abst : se montrer hautain, être plein de suffisance ;

πληρωσάμενος est au N, malgré les verbes à l’infinitif, parce qu’il se rapporte au même sujet que celui des verbes de la principale (ἐξύϐριζε καὶ κατεφρόνησεν)

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

Ἔφεσος , Ἐφέσου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt)

πρῴρα , ας (ἡ) : la proue (partie avant d’un bateau)

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, accomplir

φθέγγομαι 4: ( aor ἔφθεγξα part pr φθεγγόμενος ) : faire retentir ; crier, faire entendre ;

ἀκόλαστος , ος, ον : sans tenue, qui dépasse la mesure ;

βωμολόχος , ος , ον : bouffon, vulgaire

παρεξελαύνω : s’avancer

7

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord

ὀλίγος , η, ον 1: au pl. : quelques, quelques-uns, un petit nombre

ἐπανάγω : ( part aor M ἐπαναχθείς ) intr. : prendre le large

διώκω 2: ( impf ἐδίωκον , pft : δεδίωχα ) : 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 chercher à atteindre, se lancer à la poursuite de ;

ἐπιβοηθέω / ἐπιβοηθῶ : ( part pr ἐπιϐοηθῶν , ἐπιϐοηθοῦντος ) : venir au secours, venir à la rescousse

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

8

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην , impf avec crase προὐκαλούμην : provoquer, interpeller ;

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( impf ἠγάπων , aor ἠγάπησα ) : (+ D , ou + inf., ou + part. au N ) se contenter de

ἀντανάγομαι : ( impf ἀντανηγόμην ) : sortir avec sa flotte pour s’opposerVocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: ( impf ἠγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter, se mettre en colère

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( impf ἠγάπων , aor ἠγάπησα ) : (+ D , ou + inf., ou + part. au N ) se contenter de

ἄδηλος , ος, ον 4: inconnu, non connu ;

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν) :  s’emparer de, prendre ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison, le motif ;

ἀκόλαστος , ος, ον : sans tenue, qui dépasse la mesure ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ( + prop inf ou part.: que);

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ; part pft : ἑαλωκώς , ἑαλωκότος ) : M prendre ; // P 1 être fait prisonnier ; être pris;

ἀλλά 1: n’indique parfois qu’une progression ... «  et  »

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τά τε ἄλλα κα ... : le reste, et en particulier ; εἴ τις ἄλλος : s’il en existe un autre => plus que tout autre ;

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ;) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( impf ἠναγκαζόμην , aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

Ἄνδρος , ου (ἡ) : Andros, une île du nord des Cyclades, à 80 km à l’est d’Athènes

ἀνόητος , ος, ον 4: qui ne pense pas, sot ;

ἀντανάγομαι : ( impf ἀντανηγόμην ) : sortir avec sa flotte pour s’opposer

ἀντί + G 1: au lieu de, contre

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

ἀπιστία , ας (ἡ) : l’in-crédulité

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 à cause de, par, du fait de, au moyen de ; / ( ἀφ' devant esprit rude)

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν ; pft P : ἀπολέλειμμαι ; part aor P ἀπολειφθείς ;) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ; part aor P : ἀποσταλείς , ἀποσταλέντος ) : envoyer 

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( f ἀργυρολογήσω , impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début, l’origine, le fondement ;

ἀχρηματία , ας (ἡ) : le manque d’argent

βασιλεύς , βασιλέως 1: 1 le roi ; 2 le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

βωμολόχος , ος , ον : bouffon, vulgaire

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 pendant ; 3 à cause de, en raison de, du fait de, pour;

διαναυμαχέω / διαναυμαχῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, la réflexion, le dessein

διαπράττω 2: (part pft MP : διαπεπραγμένος ,η, ον ) : faire jusqu’au bout, accomplir ;

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; inf aor διαφυγεῖν ) : + A : échapper à, se soustraire à ;

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; inf et part pr. διδόναι ; διδούς , διδόντος ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ;) : donner, attribuer

διώκω 2: ( impf ἐδίωκον , pft : δεδίωχα ) : 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 chercher à atteindre, se lancer à la poursuite de ;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; (sup. δυνατώτατος ) 

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἔγκλημα , ἐγκλήματος (τό) 2: le grief ; l’accusation

ἔγκλημα ,ἐγκλήματος (τό) 2: le grief ; l’accusation

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer 

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

ἐλλείπω 4: rester en arrière ; être inférieur ; // part. subst. : ἐλλεῖπον , ἐλλείποντος (τό) : l’insuffisance, le défaut, le manque

ἐλπίζω 2: ( impf ἤλπιζον , inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἐξυϐρίζω : ( aor ἐξύϐρισα ) : déborder d’orgueil ou d’arrogance

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: + inf : paraître, sembler ;

ἐπανάγω : ( part aor M ἐπαναχθείς ) intr. : prendre le large

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

ἐπ + G 1: sur, dans;

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιβοηθέω / ἐπιβοηθῶ : ( part pr ἐπιϐοηθῶν , ἐπιϐοηθοῦντος ) : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπιμελητής , οῦ (ὁ) : qui prend soin de, qui veille sur (+G) ; gouverneur, commandant de ;

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν , inf aor ἐπιπλεῦσαι ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; (avec ὡς + vb conjugué : dès que…)

Ἔφεσος , Ἐφέσου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier)

ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἤδη 1: déjà; dès lors, désormais;

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

καινός , ή, όν 2: nouveau ;

Καρία , ας (ἡ) : la Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie)

κατά + G 1: contre;

καταλύω 2: ( inf aor P : καταληθῆναι ) : détruire, démolir

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (aor κατεφρόνησα , part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser, négliger ; abst : se montrer hautain, être plein de suffisance ;

κατορθόω 3: ( aor κατώρθωσα ) : mener à bon terme; réussir ;

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

Κύρος , ου (ὁ) : Cyrus ( 424 ? - 401  ), satrape perse résidant à Sardes, fils du Grand Roi (Darius II)

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : 1 prendre, saisir ; 2 recevoir ;

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand;

μηδέ 1: employé une seule fois même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; ni; derrière une négation : et ne pas ; ni;

μισθός , μισθοῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération, solde

ναυαρχία , ας (ἡ) : le commandement de la flotte

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le vaisseau, le bateau, le navire

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle;

ὀλίγος , η, ον 1: au pl. : quelques, quelques-uns, un petit nombre

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / pl. : ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; + part. = sans + inf en français ;

παρά + G 1: en le recevant de, en provenance de; (élidé en παρ)

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt)

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être là

παρεξελαύνω : s’avancer

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + attribut du COD : rendre 

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (πρός +Α : à)

πολλάκις 1: souvent

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : fournir 

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, accomplir

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην , impf avec crase προὐκαλούμην : provoquer, interpeller ;

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D ; atterrir ou aborder à ;

πρόσταγμα , προστάγματος (τό) : commandement, injonction

πρῴρα , ας (ἡ) : la proue (partie avant d’un bateau)

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier, en premier

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part pr πυνθανόμενος ; opt aor 2ème p sg : πύθοιο ; part aor πυθόμενος ) : apprendre ; + part à l’A : apprendre que ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : 1 avoir de l’ardeur, s’appliquer sérieusement, faire des efforts, s’efforcer, redoubler d’efforts ; 2 + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec; / συνάρχων , συνάρχοντος (ὁ) : le collègue (qui exerce le pouvoir avec qqn)

σύνεσις , συνέσεως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

ταχ 3: rapidement, vite ;

τελευταῖος , α, ον 2: dernier, final, dernier, pour terminer (neutre souvent adverbial)

τετρώϐολον , ου (τό) : le tétrobole, une pièce de quatre oboles, quatre oboles

τόλμα , τόλμης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

τριώβολον , τριωϐόλου (τό) : le triobole, une pièce de trois oboles ; les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

τροφή , τροφῆς (ἡ) 3: 1 la nourriture ; 2 l’approvisionnement, (au pl ) le ravitaillement ;

τυραννίς , τυραννίδος (ἡ) 3: tyrannie ( sans aspect nécessairement péjoratif ) ;

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

ὑπολογίζομαι : prendre en compte, prendre en considération

ὕποπτος , ος, ον : suspect

φθέγγομαι 4: ( aor ἔφθεγξα part pr φθεγγόμενος ) : faire retentir ; crier, faire entendre ;

φοβέομαι / φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ) : être effrayé, éprouver de la crainte, craindre, avoir peur

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ; (adj. substantivé) ; au pl, par métonymie : l’île de Khios

χορηγέω / χορηγῶ 4: pourvoir aux besoins, assumer les frais  (+A : de ) ;

χορηγός , οῦ (ὁ) 4: 1 le chorège ; le chef de choeur, et qui en assure la dépense  ; 2 => celui qui dépense dans l’intérêt public, le bailleur de fonds ;

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ; part aor ψηφισάμενος ) : voter, décider par un vote ; + Α : donner son suffrage pour, voter pour ;

ὡς + participe ou + adj.  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; inf aor ἑλεῖν , part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν) :  s’emparer de, prendre ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: la cause, la raison, le motif ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf f : ἀκούσεσθαι ; inf aor: ἀκοῦσαι ; part aor : ἀκούσας , ἀκουσάντος ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : 1 écouter, entendre ; 2 entendre dire, apprendre ( + prop inf ou part.: que);

ἀλλά 1: n’indique parfois qu’une progression ... «  et  »

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἄλλα ,ων (τά): les autres choses, le reste, tout le reste ; // expr. : τά τε ἄλλα κα ... : le reste, et en particulier ; εἴ τις ἄλλος : s’il en existe un autre => plus que tout autre ;

ἀναγκάζω  1: (impf ἠνάγκαζον ; aor. ἠνάγκασα ;) forcer, obliger à, contraindre ; // ἀναγκάζομαι ( impf ἠναγκαζόμην , aor ἠναγκάσθην ; part parfait ἠναγκασμένος ): être obligé de, forcé de, contraint à

ἀντί + G 1: au lieu de, contre

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 à cause de, par, du fait de, au moyen de ; / ( ἀφ' devant esprit rude)

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: le commencement, le début, l’origine, le fondement ;

βασιλεύς , βασιλέως 1: 1 le roi ; 2 le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

δι + A 1: (élidé : δι’ ) : 1 à travers ; 2 pendant ; 3 à cause de, en raison de, du fait de, pour;

δίδωμι : (futur δώσω ; aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; inf et part pr. διδόναι ; διδούς , διδόντος ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ;) : donner, attribuer

ἐάν / ἄν / ἢν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer 

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: 1 un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !) ; 2 dans une énumération : le premier ; / ἓν μέν ... ἕτερον δέ ... τρίτον δέ : en premier ... en second ... en troisième ...

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω (impft en forme de pl que pft ἐῴκειν ) 1: + inf : paraître, sembler ;

ἐπ + G 1: sur, dans;

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement ; (avec ὡς + vb conjugué : dès que…)

ἐχθρός,οῦ (ὁ) 1 : l’ennemi (la plupart du temps, ennemi particulier)

ἔχων + acc 1 : avec (participe présent au sens faible, souvent) ;

ἤδη 1: déjà; dès lors, désormais;

καὶ γάρ 1: le fait est que, de fait, en effet ;

κατά + G 1: contre;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ) : 1 prendre, saisir ; 2 recevoir ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand;

μηδέ 1: employé une seule fois même pas ; ne pas même, ne pas non plus ; ni; derrière une négation : et ne pas ; ni;

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν / νῆα , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , νῆες , τὰς ναῦς / νῆας , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί) : le vaisseau, le bateau, le navire

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 Homère l’emploie souvent comme démonstratif : ce, celui, celle;

ὀλίγος , η, ον 1: au pl. : quelques, quelques-uns, un petit nombre

ὅσος , η, ον 1: aussi nombreux, qui (pr rel de quantité) ; / pl. : ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel de quantité) ;

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas , pas ; + part. = sans + inf en français ;

παρά + G 1: en le recevant de, en provenance de; (élidé en παρ)

παρά + Α 1: 1 le long de ; 2 auprès de (avec mvt)

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν ; inf παρεῖναι ; part παρών ) : être là

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ) : + attribut du COD : rendre 

πολεμέω / πολεμ1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre (πρός +Α : à)

πολλάκις 1: souvent

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire, accomplir

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord

πρῶτος , η, ον 1: premier ; le premier, en premier

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part pr πυνθανόμενος ; opt aor 2ème p sg : πύθοιο ; part aor πυθόμενος ) : apprendre ; + part à l’A : apprendre que ;

ὑπάρχω 1 (impft ὑπῆρχον ; aor ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι ) : + attribut du sujet : se trouver, être ;

ὡς + participe ou + adj.  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ;


Fréquence 2 :

ἀγανακτέω / ἀγανακτῶ 2: ( impf ἠγανάκτουν ) : s’indigner, s’irriter, se mettre en colère

ἀγαπάω / ἀγαπῶ 2: ( impf ἠγάπων , aor ἠγάπησα ) : (+ D , ou + inf., ou + part. au N ) se contenter de

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ; part pft : ἑαλωκώς , ἑαλωκότος ) : M prendre ; // P 1 être fait prisonnier ; être pris;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν ; pft P : ἀπολέλειμμαι ; part aor P ἀπολειφθείς ;) : laisser, laisser derrière soi, abandonner;

διάνοια , ας (ἡ) 2: la pensée, la réflexion, le dessein

διαπράττω 2: (part pft MP : διαπεπραγμένος ,η, ον ) : faire jusqu’au bout, accomplir ;

διώκω 2: ( impf ἐδίωκον , pft : δεδίωχα ) : 1 poursuivre, lancer la poursuite ; 2 chercher à atteindre, se lancer à la poursuite de ;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ; (sup. δυνατώτατος ) 

ἔγκλημα , ἐγκλήματος (τό) 2: le grief ; l’accusation

ἐλπίζω 2: ( impf ἤλπιζον , inf aor ἐλπίσαι , pft tardif : ἤλπικα ) : 1 + A s’attendre à ; 2 espérer

ἐπανέρχομαι ( ἐπανελεύσομαι , ἐπανῆλθον , part aor ἐπανελθών , ἐπανελθόντος ;) 4: revenir;

καινός , ή, όν 2: nouveau ;

καταλύω 2: ( inf aor P : καταληθῆναι ) : détruire, démolir

καταφρονέω / καταφρονῶ 2: (aor κατεφρόνησα , part aor καταφρονήσας , καταφρονήσαντος ) : + G ou A : mépriser, négliger ; abst : se montrer hautain, être plein de suffisance ;

μισθός , μισθοῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération, solde

προκαλέομαι / προκαλοῦμαι 2: ( impf προεκαλούμην , impf avec crase προὐκαλούμην : provoquer, interpeller ;

σπουδάζω 2: ( σπουδάσομαι , ἐσπούδασα , ἐσπούδακα ) : 1 avoir de l’ardeur, s’appliquer sérieusement, faire des efforts, s’efforcer, redoubler d’efforts ; 2 + inf : s’attacher à, s’appliquer à, s’empresser pour ;

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

τελευταῖος , α, ον 2: dernier, final, dernier, pour terminer (neutre souvent adverbial)

φοβέομαι / φοβοῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part pr φοβούμενος ; part aor φοϐηθείς ) : être effrayé, éprouver de la crainte, craindre, avoir peur


Fréquence 3 :

ἀποστέλλω 3: ( ἀποστελῶ , ἀπέστειλα , ἀπέσταλκα ; part aor P : ἀποσταλείς , ἀποσταλέντος ) : envoyer 

διαφεύγω 3: ( aor. διέφυγον ; inf aor διαφυγεῖν ) : + A : échapper à, se soustraire à ;

κατορθόω 3: ( aor κατώρθωσα ) : mener à bon terme; réussir ;

ναύτης , ου (ὁ) 3: le marin

πορίζω 3: ( f. attique ποριῶ ) : fournir 

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée

ταχ 3: rapidement, vite ;

τόλμα , τόλμης (ἡ) 3: l’audace, la hardiesse, le courage

τροφή , τροφῆς (ἡ) 3: 1 la nourriture ; 2 l’approvisionnement, (au pl ) le ravitaillement ;

τυραννίς , τυραννίδος (ἡ) 3: tyrannie ( sans aspect nécessairement péjoratif ) ;


Fréquence 4 :

ἄδηλος , ος, ον 4: inconnu, non connu ;

ἀνόητος , ος, ον 4: qui ne pense pas, sot ;

ἐλλείπω 4: rester en arrière ; être inférieur ; // part. subst. : ἐλλεῖπον , ἐλλείποντος (τό) : l’insuffisance, le défaut, le manque

προσϐάλλω 4: ( part aor προσϐαλών ) : + D ; atterrir ou aborder à ;

τρόπαιον , ου (τό) 4: le trophée ; // expr : τρόπαιον στῆσαι τῶν πολεμίων : élever un trophée de victoire sur les ennemis (le G indique la cause du trophée );

φθέγγομαι 4: ( aor ἔφθεγξα part pr φθεγγόμενος ) : faire retentir ; crier, faire entendre ;

χορηγέω / χορηγῶ 4: pourvoir aux besoins, assumer les frais  (+A : de ) ;

χορηγός , οῦ (ὁ) 4: 1 le chorège ; le chef de choeur, et qui en assure la dépense  ; 2 => celui qui dépense dans l’intérêt public, le bailleur de fonds ;


Ne pas apprendre :

ἀκόλαστος , ος, ον : sans tenue, qui dépasse la mesure ;

Ἄνδρος , ου (ἡ) : Andros, une île du nord des Cyclades, à 80 km à l’est d’Athènes

ἀντανάγομαι : ( impf ἀντανηγόμην ) : sortir avec sa flotte pour s’opposer

Ἀντίοχος , Ἀντιόχου (ὁ) : Antiokhos, nom d’homme

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

ἀπιστία , ας (ἡ) : l’in-crédulité

ἀργυρολογέω / ἀργυρολογῶ : ( f ἀργυρολογήσω , impf ἠργυρολογοῦν ) : recueillir de l’argent, lever des taxes

ἀχρηματία , ας (ἡ) : le manque d’argent

βωμολόχος , ος , ον : bouffon, vulgaire

γλίσχρως : petitement, chichement, mesquinement

διαναυμαχέω / διαναυμαχῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

ἐξυϐρίζω : ( aor ἐξύϐρισα ) : déborder d’orgueil ou d’arrogance

ἐπανάγω : ( part aor M ἐπαναχθείς ) intr. : prendre le large

ἐπιβοηθέω / ἐπιβοηθῶ : ( part pr ἐπιϐοηθῶν , ἐπιϐοηθοῦντος ) : venir au secours, venir à la rescousse

ἐπιμελητής , οῦ (ὁ) : qui prend soin de, qui veille sur (+G) ; gouverneur, commandant de ;

ἐπιπλέω : ( inf pr ἐπιπλεῖν , inf aor ἐπιπλεῦσαι ) : + D : naviguer contre, attaquer par mer

Ἔφεσος , Ἐφέσου (ἡ) : Ephèse, grande ville ionienne d’Asie Mineure, en face de Samos

Ἰωνία , ας (ἡ) : l’Ionie (côte ouest d’Asie Mineure)

Καρία , ας (ἡ) : la Carie (pays d’Asie Mineure, dans l’actuelle Turquie)

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

Κύρος , ου (ὁ) : Cyrus ( 424 ? - 401  ), satrape perse résidant à Sardes, fils du Grand Roi (Darius II)

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

ναυαρχία , ας (ἡ) : le commandement de la flotte

παρεξελαύνω : s’avancer

πρόσταγμα , προστάγματος (τό) : commandement, injonction

πρῴρα , ας (ἡ) : la proue (partie avant d’un bateau)

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

συνάρχω : exercer le commandement, la charge, ou la magistrature avec; / συνάρχων , συνάρχοντος (ὁ) : le collègue (qui exerce le pouvoir avec qqn)

σύνεσις , συνέσεως (ἡ) : intelligence pratique, sagacité

τετρώϐολον , ου (τό) : le tétrobole, une pièce de quatre oboles, quatre oboles

τριώβολον , τριωϐόλου (τό) : le triobole, une pièce de trois oboles ; les 3 oboles, le triobole (= ½ salaire quotidien d’un ouvrier)

ὑπολογίζομαι : prendre en compte, prendre en considération

ὕποπτος , ος, ον : suspect

Χῖος , Χίου : de Khios ( île de la côte ionienne) ; habitant de Khios ; (adj. substantivé) ; au pl, par métonymie : l’île de Khios

ψηφίζομαι : ( aor M ἐψηφισάμην ; part aor ψηφισάμενος ) : voter, décider par un vote ; + Α : donner son suffrage pour, voter pour ;Comparaison de traductions :

Μεγάλη γὰρ οὖσα καὶ τόλμης καὶ συνέσεως ἀφ' ὧν κατώρθωσεν, ὕποπτον αὐτοῦ τὸ ἐλλεῖπον ὡς οὐ σπουδάσαντος, ἀπιστίᾳ τοῦ μὴ δυνηθῆναι παρεῖχε· σπουδάσαντα γὰρ οὐδὲν ἂν διαφυγεῖν

Robert Flacelière et Emile Chambry, Les Belles Lettres 1964 :

Ses succès lui avaient valu une si grande réputation d’audace et d’intelligence que, lorsqu’il manquait une entreprise, on soupçonnait que c’était faute d’application et que l’on ne croyait pas que c’était par impuissance ; car, s’il s’y fût appliqué, rien ne lui aurait échappé.

  1. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

La grande opinion que donnaient de sa hardiesse et de sa prudence tant de succès faisait que, en cas d’échec, on le soupçonnait de négligence, car on ne pouvait croire qu’il n’en eût pas été capable.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Car sa réputation d'audace et d'intelligence - qui était grande, vu les situations qu'il avait redressées - faisait que l'échec, dans son chef, était considéré avec méfiance, comme celui de quelqu'un qui a manqué d'application : on croyait, en effet, qu'il devait forcément réussir car, s'il se fût appliqué, rien ne lui eût échappé.Retour en haut du texte