Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

36 Alcibiade, destitué, s'écarte

... mais donne des conseils aux stratèges36 : Alcibiade destitué s’écarte

... mais donne des conseils aux stratèges

En 406, à la bataille de Notion, la flotte athénienne avait subi une défaite ; Alcibiade était parti pour la Carie afin de trouver de l’argent pour payer ses rameurs, et avait ordonné à son lieutenant Antiochos de ne pas céder à la tentation de livrer bataille à la flotte spartiate commandée par Lysandre ; Antiochos désobéit, et provoqua le désastre.


1 Τῶν δὲ μισούντων τὸν Ἀλκιβιάδην ἐν τῷ στρατοπέδῳ Θρασύβουλος ὁ Θράσωνος ἐχθρὸς ὢν ἀπῆρεν εἰς Ἀθήνας κατηγορήσων· 2 καὶ τοὺς ἐκεῖ παροξύνας ἔλεγε πρὸς τὸν δῆμον, ὡς Ἀλκιβιάδης διέφθαρκε τὰ πράγματα καὶ τὰς ναῦς ἀπολώλεκεν, ἐντρυφῶν τῇ ἀρχῇ καὶ παραδιδοὺς τὴν στρατηγίαν ἀνθρώποις ἐκ πότων καὶ ναυτικῆς σπερμολογίας δυναμένοις παρ' αὐτῷ μέγιστον, ὅπως αὐτὸς ἐπ' ἀδείας χρηματίζηται περιπλέων, καὶ ἀκολασταίνῃ μεθυσκόμενος καὶ συνὼν ἑταίραις Ἀβυδηναῖς καὶ Ἰωνίσιν, ἐφορμούντων δι' ὀλίγου τῶν πολεμίων. 3 Ἐνεκάλουν δ' αὐτῷ καὶ τὴν τῶν τειχῶν κατασκευήν, ἃ κατεσκεύασεν ἐν Θρᾴκῃ περὶ Βισάνθην ἑαυτῷ καταφυγήν, ὡς ἐν τῇ πατρίδι μὴ δυνάμενος βιοῦν ἢ μὴ βουλόμενος. 4 Οἱ δ' Ἀθηναῖοι πεισθέντες ἑτέρους εἵλοντο στρατηγούς, ἐνδεικνύμενοι τὴν πρὸς ἐκεῖνον ὀργὴν καὶ κακόνοιαν. 5 Ἃ δὴ πυνθανόμενος ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ δεδοικώς, ἀπῆλθεν ἐκ τοῦ στρατοπέδου παντάπασι, καὶ συναγαγὼν ξένους ἐπολέμει τοῖς ἀβασιλεύτοις Θρᾳξὶν ἰδίᾳ, καὶ πολλὰ χρήματα συνῆγεν ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων, καὶ τοῖς Ἕλλησιν ἅμα τοῖς προσοικοῦσιν ἄδειαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων παρεῖχεν.


6 Ἐπεὶ δ' οἱ περὶ Τυδέα καὶ Μένανδρον καὶ Ἀδείμαντον στρατηγοί, πάσας ὁμοῦ τὰς ὑπαρχούσας τότε ναῦς τοῖς Ἀθηναίοις ἔχοντες ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς, εἰώθεσαν ἐπιπλεῖν τῷ Λυσάνδρῳ ναυλοχοῦντι περὶ Λάμψακον ἅμ' ἡμέρᾳ προκαλούμενοι, καὶ πάλιν ἀναστρέφειν ὀπίσω καὶ διημερεύειν ἀτάκτως καὶ ἀμελῶς, ἅτε δὴ καταφρονοῦντες, ἐγγὺς ὢν ὁ Ἀλκιβιάδης οὐ περιεῖδεν οὐδ' ἠμέλησεν, ἀλλ' ἵππῳ προσελάσας ἐδίδασκε τοὺς στρατηγούς, ὅτι κακῶς ὁρμοῦσιν ἐν χωρίοις ἀλιμένοις καὶ πόλιν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πόρρωθεν ἐκ Σηστοῦ τὰ ἐπιτήδεια λαμβάνοντες καὶ περιορῶντες τὸ ναυτικόν, ὅταν ἐπὶ γῆς γένηται, πλανώμενον ὅποι τις θέλοι καὶ διασπειρόμενον, ἀντεφορμοῦντος αὐτοῖς στόλου μεγάλου, πρὸς ἐπίταγμα μοναρχικὸν εἰθισμένου σιωπῇ πάντα ποιεῖν.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

Τῶν μισούντων... Θρασύϐουλος : Τῶν μισούντων : G partitif : parmi les gens qui ...., Thrasybule ... ; Ce Thrasybule n’est pas celui qui était apparu dans le chapitre 26,6,et qui restaurera la démocratie à Athènes en 403.

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), dans la région de, en 

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée;

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, nom d’homme

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

Θράσων , Θράσωνος (ὁ) : Thrason , nom d’homme

ἐχθρός , ά, όν 1: ennemi (privé, particulier

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

εἰς + Α 1: dans , vers, à  (avec mvt

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes (A Ἀθήνας )

κατηγορέω , ῶ 1: parler contre, accuser

κατηγορήσων : participe futur : sens final (pour...)

2

καί 1: et, même, aussi ;

ἐκεῖ  2: là, là-bas (οἱ ἐκεῖ : hellénisme : les gens de là-bas) ;

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, raconte ; // expr.   λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; 2 colporter ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: gâter

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, la situation ;

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: (τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, anéantir, causer la perte de

ἐντρυφάω , ῶ : se moquer de (+D)

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: a) le commandement; b) la magistrature, la charge

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι ; part pr παραδιδούς1: transmettre, livrer, remettre;

στρατηγία , ας (ἡ) : commandement de l’armée, charge de stratège

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par, au moyen de ;

πότος , ου (ὁ) : la beuverie

ναυτικός , ή, όν 4: de marins, de matelots

σπερμολογία , ας (ἡ) : bouffonnerie, plaisanterie de gueux, mauvaise plaisanterie

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, avoir du pouvoir, avoir du crédit, être puissant;

παρά + D 1: auprès de

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον ;

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même ...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: 1 absence de crainte, sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité ; 2 liberté de (de faire ce que l’on veut) ;

χρηματίζομαι : gagner de l’argent, s’enrichir

περιπλέω : naviguer alentour, voguer

ἀκολασταίνω : s’abandonner à la licence, se livrer à la débauche

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ) : s’enivrer, être ivre

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ;: + D : 1 être avec, fréquenter; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

Ἰωνίς , Ἰὠνιδος ( D pl Ἰωνίσιν) : d’Ionie , Ionienne

ἐφορμέω , ῶ : être mouillé en face de, être à l’ancre en face de (en part. pour bloquer ou surveiller une ville ou un port)

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ; // expr. : δι’ ὀλίγου : à peu de distance ;

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

3

ἐγκαλέω , ῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher 

ἐνεκάλουν : pl. impersonnel

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart

κατασκευή , κατασκευῆς (ἡ) : la construction, la fabrication

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (lien logique + démonstratif) ;

κατασκευάζω  2: (aor κατεσκεύασα, inf aor κατασκευάσαι ) : construire, faire construire

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ;

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ;

Βισάνθη , ης (ἡ) : Bisanthè , ville située sur la côte N (Thrace) de l’Hellespont ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge

καταφυγήν : attr du COD

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; avec la pensée que; 3 parce que ;

ὡς ἐν τῇ πατρίδι μὴ δυνάμενος βιοῦν ἢ μὴ βουλόμενος : dans la mesure où la négation employée est μή, il est possible de traduire ὡς avec une valeur hypothétique : « comme si »

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

μή (négation subjective) 1: ne…pas ;

βιόω , βιῶ (inf pr βιοῦν3: vivre

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

4

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader

ἕτερος , α, ον 1: autre

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ) : choisir, élire

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

Les nouveaux stratèges furent désignés en 406-405

ἐνδείκνυμαι ( impft M ἐνεδεικνύμην ) 3: montrer, manifester ;

πρς + A : à l’égard de

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

κακόνοια , ας (ἡ) : mauvaise disposition d’esprit pour, hostilité, animosité

5

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, donc (souvent à valeur ironique) ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ;) 1: craindre, redouter, avoir peur de; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

παντάπασι (ν) 3: tout à fait, complètement

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόνος ;) : convoquer ; rassembler, réunir ;

ξένος , ου (ὁ) 1: le soldat étranger, le mercenaire ;

πολεμέω , ῶ 1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre à (+ D)

ἀϐασίλευτος , ος, ον : qui n’a pas de roi

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, séparément, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles, pour son propre compte

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de; grand, abondant ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ; 3 aux dépens de;

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν )

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; / élidé en ἅμ’ ;

προσοικέω , ῶ : habiter auprès de

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, donner

6

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque ; 2 comme;

Τυδεύς , Τυδέως (ὁ) : Tydée

Μένανδρος , Μενάνδρου (ὁ) : Ménandros / Ménandre

Ἀδείμαντος , ου (ὁ) : Adimantos / Adimante

Il y avait chaque année 10 stratèges élus, pour diriger les opérations militaires

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ;

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

ἔχω ( impft εἶχον , f ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

Αἰγὸς ποταμοί : Aegos-Potamoï ; fleuves et ville de Chersonnèse de Thrace ;

la bataille navale d’Aegos Potamos eut lieu pendant l’été 405

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐπιπλέω : + D : naviguer contre, attaquer par mer

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

ναυλοχέω , ῶ : être à l’ancre, être ancré

Λάμψακος , ου (ἡ) : Lampsaque, ville située sur la rive S de l’Hellesopont, un peu au NW d’Abydos, en face de Sestos

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée; // expr. : ἄμ’ ἡμέρᾳ : au point du jour ;

προκαλέομαι , οῦμαι 2: provoquer

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

ναστρέφω (aor. ἀνέστρεψα ) : s’en retourner de, revenir

ὀπίσω : en arrière;

διημερεύω : passer la journée

ἀτάκτως  : sans respecter les postes de combat, sans discipline

ἀμελῶς : de façon négligente, avec négligence, sans soin ;

ἅτε + participe : étant donné que

καταφρονέω , ῶ 2: + G ou A : mépriser, négliger

καταφρονοῦντες < s e τοὺς πολεμίους >

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près;

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas ;

περιοράω , ῶ 2: ( aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; 2 + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; (élidé οὐδ’ )

ἀμελέω , ῶ 2: ( aor ἠμέλησα ) : laisser tomber, ne pas se soucier de

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; ( élidé : ἀλλ’)

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

προσελαύνω : ( part aor προσελάσας ) : s’approcher

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : enseigner, expliquer

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

κακῶς 1: mal (adv.) , à tort;

ὁρμέω , ῶ : être à l’ancre, mouiller, être au mouillage

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, la région; 2 la place, l’endroit ;

ἀλίμενος , ος, ον : sans port ;

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πόρρωθεν : au loin, de loin

Σηστός , οῦ (ἡ) : Sestos, ville située sur la côte S de la Chersonnèse de Thrace, face à Abydos et Lampsaque

ἐπιτήδειος , α, ον 2:, utile, indispensable ; / τὰ ἐπιτήδεια , ἐπιτηδείων 2: le nécessaire, les vivres, les provisions ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : 1 prendre; trouver; 2 recevoir ;

ναυτικόν , οῦ (τό) : 1 la flotte ; 2 les marins de la flotte, les marins ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ἐπ + G 1: sur, devant, contre ;

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part pft attique : γεγονώς ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 devenir, se transformer en ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

πλανάομαι , ῶμαι : s’en aller de côté et d’autre, errer, vagabonder ;

ὅποι 4: adv. rel de lieu : où, là où (mvt), partout où

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer ;

θέλοι : optatif

διασπείρω : disperser

ἀντεφορμέω , ῶ : + D : être à l’ancre en face de, être mouillé en face de

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ;

πρός + Α 1: en répondant à, en fonction de, d’après, selon

ἐπίταγμα , ἐπιτάγματος (τό) : ordre, injonction, commandement

μοναρχικός , ή, όν : soumis au pouvoir d’un seul ; monarchique ;

εἰθισμένος , η, ον 2: + inf : habitué à ;

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence ; / σιωπῇ : adv : en silence

ποιέω , ποιῶ 1: faire


Vocabulaire alphabétique :

ἀϐασίλευτος , ος, ον : qui n’a pas de roi

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: 1 absence de crainte, sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité ; 2 liberté de (de faire ce que l’on veut) ;

Ἀδείμαντος , ου (ὁ) : Adimantos / Adimante

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes (A Ἀθήνας )

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

Αἰγὸς ποταμοί : Aegos-Potamoï ; fleuves et ville de Chersonnèse de Thrace ;

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ) : choisir, élire

ἀκολασταίνω : s’abandonner à la licence, se livrer à la débauche

ἀλίμενος , ος, ον : sans port ;

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; ( élidé : ἀλλ’)

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; / élidé en ἅμ’ ;

ἀμελέω , ῶ 2: ( aor ἠμέλησα ) : laisser tomber, ne pas se soucier de

ἀμελῶς : de façon négligente, avec négligence, sans soin ;

ναστρέφω (aor. ἀνέστρεψα ) : s’en retourner de, revenir

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme

ἀντεφορμέω , ῶ : + D : être à l’ancre en face de, être mouillé en face de

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ; 3 aux dépens de;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, anéantir, causer la perte de

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: a) le commandement; b) la magistrature, la charge

ἀτάκτως  : sans respecter les postes de combat, sans discipline

ἅτε + participe : étant donné que

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même ...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

βιόω , βιῶ (inf pr βιοῦν3: vivre

Βισάνθη , ης (ἡ) : Bisanthè , ville située sur la côte N (Thrace) de l’Hellespont ;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part pft attique : γεγονώς ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 devenir, se transformer en ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ;) 1: craindre, redouter, avoir peur de; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, donc (souvent à valeur ironique) ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

διασπείρω : disperser

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: gâter

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : enseigner, expliquer

διημερεύω : passer la journée

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, avoir du pouvoir, avoir du crédit, être puissant;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près;

ἐγκαλέω , ῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher 

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer ;

εἰθισμένος , η, ον 2: + inf : habitué à ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἰς + Α 1: dans , vers, à  (avec mvt

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par, au moyen de ;

ἐκεῖ  2: là, là-bas (οἱ ἐκεῖ : hellénisme : les gens de là-bas) ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν )

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), dans la région de, en 

ἐνδείκνυμαι ( impft ἐνεδεικνύμην ) 3: montrer, manifester ;

ἐντρυφάω , ῶ : se moquer de (+D)

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque ; 2 comme;

ἐπ + G 1: sur, devant, contre ;

ἐπιπλέω : + D : naviguer contre, attaquer par mer

ἐπίταγμα , ἐπιτάγματος (τό) : ordre, injonction, commandement

ἐπιτήδειος , α, ον 2:, utile, indispensable ; / τὰ ἐπιτήδεια , ἐπιτηδείων 2: le nécessaire, les vivres, les provisions ;

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

ἕτερος , α, ον 1: autre

ἐφορμέω , ῶ : être mouillé en face de, être à l’ancre en face de (en part. pour bloquer ou surveiller une ville ou un port)

ἐχθρός , ά, όν 1: ennemi (privé, particulier

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée; // expr. : ἄμ’ ἡμέρᾳ : au point du jour ;

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ;

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

Θράσων , Θράσωνος (ὁ) : Thrason , nom d’homme

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, séparément, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles, pour son propre compte

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

Ἰωνίς , Ἰὠνιδος ( D pl Ἰωνίσιν) : d’Ionie , Ionienne

καί 1: et, même, aussi ;

κακόνοια , ας (ἡ) : mauvaise disposition d’esprit pour, hostilité, animosité

κακῶς 1: mal (adv.) , à tort;

κατασκευάζω  2: (aor κατεσκεύασα, inf aor κατασκευάσαι ) : construire, faire construire

κατασκευή , κατασκευῆς (ἡ) : la construction, la fabrication

καταφρονέω , ῶ 2: + G ou A : mépriser, négliger

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge

κατηγορέω , ῶ 1: parler contre, accuser

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : 1 prendre; trouver; 2 recevoir ;

Λάμψακος , ου (ἡ) : Lampsaque, ville située sur la rive S de l’Hellesopont, un peu au NW d’Abydos, en face de Sestos

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, raconte ; // expr.   λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; 2 colporter ;

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ;

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ) : s’enivrer, être ivre

Μένανδρος , Μενάνδρου (ὁ) : Ménandros / Ménandre

μή (négation subjective) 1: ne…pas ;

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

μοναρχικός , ή, όν : soumis au pouvoir d’un seul ; monarchique ;

ναυλοχέω , ῶ : être à l’ancre, être ancré

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: (τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

ναυτικόν , οῦ (τό) : 1 la flotte ; 2 les marins de la flotte, les marins ;

ναυτικός , ή, όν 4: de marins, de matelots

ξένος , ου (ὁ) 1: le soldat étranger, le mercenaire ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ; // expr. : δι’ ὀλίγου : à peu de distance ;

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ;

ὀπίσω : en arrière;

ὅποι 4: adv. rel de lieu : où, là où (mvt), partout où

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

ὁρμέω , ῶ : être à l’ancre, mouiller, être au mouillage

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (lien logique + démonstratif) ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; (élidé οὐδ’ )

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

παντάπασι (ν) 3: tout à fait, complètement

παρά + D 1: auprès de

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι ; part pr παραδιδούς1: transmettre, livrer, remettre;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, donner

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ;

περιοράω , ῶ 2: ( aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; 2 + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

περιπλέω : naviguer alentour, voguer

πλανάομαι , ῶμαι : s’en aller de côté et d’autre, errer, vagabonder ;

ποιέω , ποιῶ 1: faire

πολεμέω , ῶ 1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre à (+ D)

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de; grand, abondant ;

πόρρωθεν : au loin, de loin

πότος , ου (ὁ) : la beuverie

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, la situation ;

προκαλέομαι , οῦμαι 2: provoquer

πρός + Α 1: 1 vers ; à ; contre ; 2 à l’égard de ; 3 en répondant à, en fonction de, d’après, selon ;

προσελαύνω : ( part aor προσελάσας ) : s’approcher

προσοικέω , ῶ : habiter auprès de

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

Σηστός , οῦ (ἡ) : Sestos, ville située sur la côte S de la Chersonnèse de Thrace, face à Abydos et Lampsaque

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence ; / σιωπῇ : adv : en silence

σπερμολογία , ας (ἡ) : bouffonnerie, plaisanterie de gueux, mauvaise plaisanterie

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

στρατηγία , ας (ἡ) : commandement de l’armée, charge de stratège

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée;

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόνος ;) : convoquer ; rassembler, réunir ;

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ;: + D : 1 être avec, fréquenter; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

Τυδεύς , Τυδέως (ὁ) : Tydée

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;

χρηματίζομαι : gagner de l’argent, s’enrichir

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, la région; 2 la place, l’endroit ;

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; avec la pensée que; 3 parce que ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

αἱρέομαι ,οῦμαι 1: ( αἱρήσομαι , εἱλόμην – 3ème p pl εἵλοντο -, ᾕρημαι ) : choisir, élire

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; ( élidé : ἀλλ’)

ἅμα 1: en même temps, à la fois, ensemble, simultanément  ; / élidé en ἅμ’ ;

ἄνθρωπος , ἀνθρώπου (ὁ) (ἡ) 1: l’homme

ἀπό + G 1: 1 à partir de, issu de, qui provient de, au sortir de, hors de, de; 2 en se séparant de, en s’éloignant de, loin de, de ; 3 aux dépens de;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, anéantir, causer la perte de

ἀρχή , ἀρχῆς (ἡ) 1: a) le commandement; b) la magistrature, la charge

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

αὐτός , ή, ό 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même ...); 2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ;

βάρϐαρος ‚ βαρϐάρου (ὁ) 1: le barbare (= le non-grec)

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir

γῆ , γῆς (ἡ) 1: la terre

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (part pft attique : γεγονώς ; inf aor γενέσθαι ; part. aor. : γενόμενος , η, ον ;) 1: 1 devenir, se transformer en ; 2 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft);

δέ (employé seul1: 1 et, d’autre part, or ; 2 mais ; 3 alors

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (part pft δεδοικώς , δεδοικότος ; part aor δεισάς , δεισάντος ; inf pft : δεδιέναι ;) 1: craindre, redouter, avoir peur de; pft δέδοικα: j’ai peur, je crains ; μή + subj : craindre que

δ(souligne le mot après lequel il se place) 1: certes, donc (souvent à valeur ironique) ;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: 1 le peuple (class. : considéré comme un ensemble politique); 2 l’assemblée du peuple ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: gâter

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : enseigner, expliquer

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι 1: pouvoir, avoir du pouvoir, avoir du crédit, être puissant;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα ) : vouloir, désirer ;

εἰμι 1: être (impft : ἦ ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν , ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἰς + Α 1: dans , vers, à  (avec mvt

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de ; 2 sous l’effet de, par, au moyen de ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , ἐκείνη , ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette (désigne au théâtre et dans les procès ce qui est loin, ou illustre), ce fameux ;

ἐν + D 1: dans (sans chgt de lieu), dans la région de, en 

ἐπεί 1: conj : 1 quand, lorsque ; 2 comme;

ἐπ + G 1: sur, devant, contre ;

ἕτερος , α, ον 1: autre

ἐχθρός , ά, όν 1: ennemi (privé, particulier

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder ;

1: employé seul : ou, ou bien, ou plus exactement, ou alors;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée; // expr. : ἄμ’ ἡμέρᾳ : au point du jour ;

καί 1: et, même, aussi ;

κακῶς 1: mal (adv.) , à tort;

κατηγορέω , ῶ 1: parler contre, accuser

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ; part aor λαϐών , λαϐόντος ; ) : 1 prendre; trouver; 2 recevoir ;

λέγω 1 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : 1 parler, raconte ; // expr.   λέγειν πρός + A : dire à, s’adresser à ; 2 colporter ;

μέγα 1: neutre adv : grandement, beaucoup, fort, puissamment, très ; cpr μεῖζον ; sup μέγιστον ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important ;

μή (négation subjective) 1: ne…pas ;

μισέω , ῶ  1: haïr, détester; éprouver de la haine ;

ναῦς / νηῦς (ἡ)  1: (τὴν ναῦν , τῆς νεώς , τῇ νηί ; αἱ νῆες , τὰς ναῦς , τῶν νεῶν , ταῖς ναυσί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

ξένος , ου (ὁ) 1: le soldat étranger, le mercenaire ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ; 3 ὁ + G : indique la filiation (fils de ...) ou l’appartenance ; 4 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὀλίγος , η, ον 1: peu, un peu de, petit ; // expr. : δι’ ὀλίγου : à peu de distance ;

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὅς , ἥ , ὅ ( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (lien logique + démonstratif) ;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: ne ... pas ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; (élidé οὐδ’ )

πάλιν  1:  en sens inverse, en arrière, en sens contraire;

παρά + D 1: auprès de

παραδίδωμι (futur παραδώσω , impf παρεδίδουν; aor 3ème p pl : παρέδωκαν ; inf. aor. παραδοῦναι ; part pr παραδιδούς1: transmettre, livrer, remettre;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, donner

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; πᾶς placé devant l’article : tout entier ;

πατρίς , πατρίδος (ἡ) 1: la patrie

πείθομαι 1: ( πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι ; part pft P : πεισθείς, πεισθέντος ) : être persuadé, se laisser persuader

περί + Α 1: autour de, aux environs de, à ; // hellénisme : οἱ περί + Α : ceux de l’entourage de ... ;

ποιέω , ποιῶ 1: faire

πολεμέω , ῶ 1: (impft ἐπολέμουν ) : faire la guerre à (+ D)

πολέμιος ‚ πολεμίου (ὁ) 1: l’ennemi

πόλις , εως (ἡ) 1: la ville

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de; grand, abondant ;

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’action accomplie, l’entreprise ; 2 l’affaire ; pluriel : τὰ πράγματα ,ων 1: les affaires, la situation ;

πρός + Α 1: 1 vers ; à ; contre ; 2 à l’égard de ; 3 en répondant à, en fonction de, d’après, selon ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ; part aor πυθόμενος ) : apprendre, apprendre qqch (A) de qqn (G), entendre dire

στρατηγός , οῦ (ὁ) 1: le général ; le stratège (magistrature) ;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τότε 1: alors, à ce moment ;

ὑπάρχω (impft ὑπῆρχον ; aor. ὑπῆρξα ; inf aor ὑπάρξαι 1: + D : être à la disposition de, appartenir à ;

ὡς + participe ou + adj.  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; avec la pensée que; 3 parce que ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

Fréquence 2 :

ἁλίσκομαι 2: ( ἁλώσομαι , ἑάλων , ἑάλωκα ; part aor : ἁλών , ἁλόντος ) : être pris;

ἀμελέω , ῶ 2: ( aor ἠμέλησα ) : laisser tomber, ne pas se soucier de

ἀπέρχομαι 2: ( ἀπελεύσομαι , ἀπῆλθον , ἀπελήλυθα ) : s’en aller

ἐγγύς 2: adv : auprès, tout près;

ἐγκαλέω , ῶ 2: ( impft ἐνεκάλουν ) : reprocher 

εἰθισμένος , η, ον 2: + inf : habitué à ;

ἐκεῖ  2: là, là-bas (οἱ ἐκεῖ : hellénisme : les gens de là-bas) ;

ἐπιτήδειος , α, ον 2:, utile, indispensable ; / τὰ ἐπιτήδεια , ἐπιτηδείων 2: le nécessaire, les vivres, les provisions ;

ἰδίᾳ , adv 2: à titre privé, séparément, pour mes (tes,ses ...) affaires personnelles, pour son propre compte

ἵππος , ου (ὁ) 2: le cheval

κατασκευάζω  2: (aor κατεσκεύασα, inf aor κατασκευάσαι ) : construire, faire construire

καταφρονέω , ῶ 2: + G ou A : mépriser, négliger

ὀργή , ὀργῆς (ἡ) 2: la colère 

περιοράω , ῶ 2: ( aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; 2 + A et part à l’A : laisser qqn + inf ;

προκαλέομαι , οῦμαι 2: provoquer

σύνειμι 1 2: (part pr : συνών , συνόντος ;: + D : 1 être avec, fréquenter; 2 avoir des rapports intimes, entretenir des relations sexuelles ;

τεῖχος , τείχους (τό) 2: la muraille, l’enceinte fortifiée, le rempart

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, l’argent ;

χωρίον , ου (τό) 2: 1 la contrée, la région; 2 la place, l’endroit ;

Fréquence 3 :

ἄδεια , ἀδείας (ἡ) 3: 1 absence de crainte, sécurité ; / ἐπ’ ἀδείας : en sécurité ; 2 liberté de (de faire ce que l’on veut) ;

βιόω , βιῶ (inf pr βιοῦν3: vivre

ἐνδείκνυμαι ( impft ἐνεδεικνύμην ) 3: montrer, manifester ;

ὁμοῦ  3: en un même lieu ; ensemble ;

παντάπασι (ν) 3: tout à fait, complètement

συνάγω 3: ( impft συνῆγον, f συνάξω , aor συνήγαγον , pft συνῆχα ; part aor συναγαγών , συναγαγόνος ;) : convoquer ; rassembler, réunir ;

Fréquence 4 :

εἴωθα 4: (pl que pft εἰώθειν ) : avoir coutume, avoir l’habitude de

ναυτικός , ή, όν 4: de marins, de matelots

ὅποι 4: adv. rel de lieu : où, là où (mvt), partout où


Ne pas apprendre :

ἀϐασίλευτος , ος, ον : qui n’a pas de roi

Ἀϐυδηνός , ή, όν : d’Abydos ( ville juste au sud de l’entrée étroite de l’Hellespont, face à Sestos)

Ἀδείμαντος , ου (ὁ) : Adimantos / Adimante

Ἀθῆναι , Ἀθηνῶν (αἱ) : Athènes (A Ἀθήνας )

Ἀθηναῖος , α, ον : adj et nom : Athénien

Αἰγὸς ποταμοί : Aegos-Potamoï ; fleuves et ville de Chersonnèse de Thrace ;

ἀκολασταίνω : s’abandonner à la licence, se livrer à la débauche

ἀλίμενος , ος, ον : sans port ;

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : ( V Ἀλκιβιάδη ) Alcibiade (450-404; neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀμελῶς : de façon négligente, avec négligence, sans soin ;

ναστρέφω (aor. ἀνέστρεψα ) : s’en retourner de, revenir

ἀντεφορμέω , ῶ : + D : être à l’ancre en face de, être mouillé en face de

ἀπαίρω : (aor ἀπῆρα ) : intr. partir

ἀτάκτως  : sans respecter les postes de combat, sans discipline

ἅτε + participe : étant donné que

Βισάνθη , ης (ἡ) : Bisanthè , ville située sur la côte N (Thrace) de l’Hellespont ;

διασπείρω : disperser

διημερεύω : passer la journée

Ἕλλην , ηνος (ὁ) : le Grec ( D pl Ἕλλησιν )

ἐντρυφάω , ῶ : se moquer de (+D)

ἐπιπλέω : + D : naviguer contre, attaquer par mer

ἐπίταγμα , ἐπιτάγματος (τό) : ordre, injonction, commandement

ἑταίρα , ας (ἡ) : courtisane, prostituée

ἐφορμέω , ῶ : être mouillé en face de, être à l’ancre en face de (en part. pour bloquer ou surveiller une ville ou un port)

Θρᾴκη, ης (ἡ) : la Thrace, région située juste au nord de l’Hellespont ;

Θρᾷξ , Θρᾳκός (ὁ) : (D pl Θρᾳξίν ) : le Thrace

Θρασύϐουλος , Θρασυβούλου (ὁ) : Thrasybule, général athénien pendant la guerre du Péloponnèse, lutta aux côtés d’Alcibiade ; rétablit la démocratie à Athènes en chassant les Trente, en 403 av. J.C.

Θράσων , Θράσωνος (ὁ) : Thrason , nom d’homme

Ἰωνίς , Ἰὠνιδος ( D pl Ἰωνίσιν) : d’Ionie , Ionienne

κακόνοια , ας (ἡ) : mauvaise disposition d’esprit pour, hostilité, animosité

κατασκευή , κατασκευῆς (ἡ) : la construction, la fabrication

καταφυγή , καταφυγῆς (ἡ) : le refuge

Λάμψακος , ου (ἡ) : Lampsaque, ville située sur la rive S de l’Hellesopont, un peu au NW d’Abydos, en face de Sestos

Λύσανδρος , Λυσάνδρου (ὁ) : Lysandros / Lysandre, général spartiate

μεθύσκομαι (aor passif ἐμεθύσθην ) : s’enivrer, être ivre

Μένανδρος , Μενάνδρου (ὁ) : Ménandros / Ménandre

μοναρχικός , ή, όν : soumis au pouvoir d’un seul ; monarchique ;

ναυλοχέω , ῶ : être à l’ancre, être ancré

ναυτικόν , οῦ (τό) : 1 la flotte ; 2 les marins de la flotte, les marins ;

ὀπίσω : en arrière;

ὁρμέω , ῶ : être à l’ancre, mouiller, être au mouillage

παροξύνω ( part aor παροξύνας ) : exciter, irriter

περιπλέω : naviguer alentour, voguer

πλανάομαι , ῶμαι : s’en aller de côté et d’autre, errer, vagabonder ;

πόρρωθεν : au loin, de loin

πότος , ου (ὁ) : la beuverie

προσελαύνω : ( part aor προσελάσας ) : s’approcher

προσοικέω , ῶ : habiter auprès de

Σηστός , οῦ (ἡ) : Sestos, ville située sur la côte S de la Chersonnèse de Thrace, face à Abydos et Lampsaque

σιωπή , ῆς (ἡ) : le silence ; / σιωπῇ : adv : en silence

σπερμολογία , ας (ἡ) : bouffonnerie, plaisanterie de gueux, mauvaise plaisanterie

στόλος , ου (ὁ) : la flotte

στρατηγία , ας (ἡ) : commandement de l’armée, charge de stratège

στρατόπεδον , ου (τό) 3: le camp ; l’armée;

Τυδεύς , Τυδέως (ὁ) : Tydée

χρηματίζομαι : gagner de l’argent, s’enrichir


Comparaison de traductions :

καὶ τοὺς ἐκεῖ παροξύνας ἔλεγε πρὸς τὸν δῆμον, ὡς Ἀλκιβιάδης διέφθαρκε τὰ πράγματα καὶ τὰς ναῦς ἀπολώλεκεν, ἐντρυφῶν τῇ ἀρχῇ καὶ παραδιδοὺς τὴν στρατηγίαν ἀνθρώποις ἐκ πότων καὶ ναυτικῆς σπερμολογίας δυναμένοις παρ' αὐτῷ μέγιστον

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Pour exciter le peuple, il déclara dans l’assemblée qu’Alcibiade avait gâté les affaires et perdu la flotte, parce que, négligeant ses devoirs de chef, il abandonnait le commandement aux mains d’hommes devenus très influents auprès de lui par leur ivrognerie et leurs bouffonneries de matelots ;

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

( ... Thrasybule ... partit l’accuser à Athènes ) et exciter les gens de là-bas contre lui. Il déclara devant le peuple que c’était Alcibiade qui avait ruiné la situation et perdu les vaisseaux en prenant à la légère ses devoirs de chef et en livrant le commandement à des hommes que signalaient auprès de lui leurs beuveries et leurs grasse plaisanteries

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Et là, excitant les gens, il disait au peuple qu'Alcibiade avait ruiné les affaires et perdu ses vaisseaux parce qu'il se moquait bien de sa responsabilité de chef et livrait le commandement militaire à des hommes qui, au sortir de beuveries et de grossières farces de marins, prenaient sur lui un immense pouvoir ;


Retour en haut du texte