Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

37 Désastre athénien à Aïgos-Potamoï

Alcibiade joue la carte perse37 : Désastre athénien à Aegos-Potamoï ;

Alcibiade joue la carte perse


1 Ταῦτα δὲ λέγοντος τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ παραινοῦντος εἰς Σηστὸν μεθορμίσαι τὸν στόλον, οὐ προσεῖχον οἱ στρατηγοί· Τυδεὺς δὲ καὶ πρὸς ὕβριν ἐκέλευσεν ἀποχωρεῖν, οὐ γὰρ ἐκεῖνον, ἀλλ' ἑτέρους στρατηγεῖν. 2 Ὁ δ' Ἀλκιβιάδης ὑπονοήσας τι καὶ προδοσίας ἐν αὐτοῖς ἀπῄει, καὶ τοῖς προπέμπουσι τῶν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου γνωρίμων ἔλεγεν, ὅτι μὴ προπηλακισθεὶς οὕτως ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὀλίγαις ἂν ἡμέραις ἠνάγκασε Λακεδαιμονίους διαναυμαχεῖν αὐτοῖς ἄκοντας ἢ τὰς ναῦς ἀπολιπεῖν. 3 Ἐδόκει δὲ τοῖς μὲν ἀλαζονεύεσθαι, τοῖς δ' εἰκότα λέγειν, εἰ Θρᾷκας ἐκ γῆς ἐπαγαγὼν πολλοὺς ἀκοντιστὰς καὶ ἱππεῖς προσμάχοιτο καὶ διαταράττοι τὸ στρατόπεδον αὐτῶν. 4 Ὅτι μέντοι τὰς ἁμαρτίας ὀρθῶς συνεῖδε τῶν Ἀθηναίων, ταχὺ τὸ ἔργον ἐμαρτύρησεν. Ἄφνω γὰρ αὐτοῖς καὶ ἀπροσδοκήτως τοῦ Λυσάνδρου προσπεσόντος, ὀκτὼ μόναι τριήρεις ὑπεξέφυγον μετὰ Κόνωνος, αἱ δ' ἄλλαι μικρὸν ἀπολείπουσαι διακοσίων ἀπήχθησαν αἰχμάλωτοι. Τῶν δ' ἀνθρώπων τρισχιλίους ἑλὼν ζῶντας ἀπέσφαξεν ὁ Λύσανδρος. 5 Ἔλαβε δὲ καὶ τὰς Ἀθήνας ὀλίγῳ χρόνῳ καὶ τὰς ναῦς ἐνέπρησε καὶ τὰ μακρὰ τείχη καθεῖλεν.


6 Ἐκ δὲ τούτου φοβηθεὶς ὁ Ἀλκιβιάδης ἄρχοντας ἤδη καὶ γῆς καὶ θαλάττης τοὺς Λακεδαιμονίους, εἰς Βιθυνίαν μετέστη, πολλὰ μὲν ἄγων χρήματα, πολλὰ δὲ κομίζων, ἔτι δὲ πλείω καταλιπὼν ἐν οἷς ᾤκει τείχεσιν. 7 Ἐν δὲ Βιθυνίᾳ πάλιν οὐκ ὀλίγα τῶν ἰδίων ἀπολέσας καὶ περικοπεὶς ὑπὸ τῶν ἐκεῖ Θρᾳκῶν, ἔγνω μὲν ἀναβαίνειν πρὸς Ἀρταξέρξην, ἑαυτόν τε μὴ χείρονα Θεμιστοκλέους πειρωμένῳ βασιλεῖ φανεῖσθαι νομίζων, καὶ κρείττονα τὴν πρόφασιν· 8 οὐ γὰρ ἐπὶ τοὺς πολίτας ὡς ἐκεῖνον, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπὶ τοὺς πολεμίους ὑπουργήσειν καὶ δεήσεσθαι τῆς βασιλέως δυνάμεως· εὐπορίαν δὲ τῆς ἀνόδου μετ' ἀσφαλείας μάλιστα Φαρνάβαζον οἰόμενος παρέξειν, ᾤχετο πρὸς αὐτὸν εἰς Φρυγίαν καὶ συνδιῆγε θεραπεύων ἅμα καὶ τιμώμενος.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παραινέω , ῶ 1: conseiller, recommander, exhorter à

μεθορμίζω : ( inf aor μεθορμίσαι ) : faire changer de mouillage

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ,aor πρόσεσχον ) : s’appliquer à, être attentif ;

πρός + Α 1: 1 auprès de, près de, chez; 2 à cause de, par, de ;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’orgueil, l’arrogance

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de; 2 inviter à

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, battre en retraite

γάρ 1: car, en effet ;

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, commander

οὐ γὰρ ἐκεῖνον, ἀλλ' ἑτέρους στρατηγεῖν : style indirect libre (sous-entendre εἶπεν)

2

ὑπονοέω , ῶ : ( part aor ὑπονοήσας ) :conjecturer, supposer, soupçonner

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ; impft 3ème pers sg :  ἀπῄει ; s’en aller, se retirer, partir ;

προπέμπω : escorter, accompagner

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, familier ; // οἱ γνώριμοι , τῶν γνωρίμων : les connaissances (de qqn)

τῶν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου γνωρίμων : G partitif complétant τοῖς προπέμπουσι

προπηλακίζω ( aor. P : προεπηλακίσθην ; part aor P : προπηλακισθείς ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier, insulter

μὴ προπηλακισθεὶς οὕτως ὑπὸ τῶν στρατηγῶν : participe à valeur conditionnelle (irréel du passé)

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) : forcer, obliger à, contraindre ;

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

διαναυμαχεῖν αὐτοῖς : αὐτοῖς = τοῖς Ἀθηναίοις

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force ;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : 1 abandonner; 2 s’éloigner de; // ἀπόλειπει μικρόν + G de mesure : il s’en faut de peu que, => ça mesure, ça atteint à peu près (tel ou tel nombre) ;


3

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître // hellénisme : ἐμοὶ δοκεῖ + inf : je crois que ;

ἀλαζονεύομαι : fanfaronner

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : vraisemblable, logique ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel

ἐπάγω : (part aor ἐπαγαγών ) : amener, faire venir contre

ἀκοντιστής , ῦ (ὁ) : soldat armé d’un javelot, lanceur de javelots

ἱππεύς , έως (ὁ) 3: cavalier 

προσμάχομαι : lancer une attaque, lancer l’assaut contre (+D)

διαταράττω : bouleverser, mettre dans la confusion

4

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que

μέντοι  1: 1 assurément ; 2 certes, cependant, pourtant, toutefois ; 3 quant à

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ὀρθῶς 1: correctement

συνοράω , ῶ ( aor συνεῖδον ,inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

ταχ 3: rapidement, vite ;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, la réalité ; / expr adv. : τῷ δ ΄ ἔργῳ : en réalité ;

μαρτυρέω , ῶ 1: ( aor ἐμαρτύρησα ) :témoigner, attester ;

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

ἀπροσδοκήτως  : à l’improviste, de façon inattendue, sans prévenir

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur,  se jeter contre;

ὀκτώ : huit

μόνος , η, ον 1: seul

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὑπεκφεύγω ( impft ὑπεξέφυγον , aor ὑπέκφυγον ) : s’enfuir en toute hâte, fuir, échapper à

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

Κόνων , Κόνωνος (ὁ) : Konôn / Conon , général athénien

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; aor P ἀπήχθην ) 3: emmener

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance; pris à la guerre, prise de guerre ;

αἰχμάλωτοι : attribut du sujet

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille ( G τρισχιλίων )

Τῶν δ' ἀνθρώπων τρισχιλίους ἑλὼν ζῶντας : Τῶν δ' ἀνθρώπων : G partitif

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  1 s’emparer de, prendre ; 2, saisir, prendre de force , faire prisonnier 

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἀποσφάζω (aor ἀπέσφαξα ; inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

5

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée

ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ) : brûler, incendier, faire incendier

μακρός , ά, όν 2: long

καθαιρέω , ῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ) 4: abattre, détruire

6

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 par suite de ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part aor φοϐηθείς ; ) : redouter, craindre

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ) commander, règner sur, gouverner ;

ἤδη 1: dès lors, désormais

θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

Βιθυνία , ας (ἡ) : la Bithynie , au sud du Pont-Euxin (mer Noire actuelle)

Cette région était alors gouvernée par Pharnabaze, satrape du Grand Roi Artaxerxès

μεθίσταμαι ( aor 2 μετέστην ) 3: se déplacer, passer

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ) : emmener

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ) : amener avec soi

ἔτι  1: encore

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable ; plus, davantage ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: A laisser, laisser derrière soi, abandonner ;

οἰκέω , ῶ 1: ( impft 3ème p sg ᾤκει ) : habiter, séjourner;

ἐν οἷς ᾤκει τείχεσιν = ἐν τείχεσιν ἐν οἷς ᾤκει : ἐν τείχεσιν c’est-à-dire dans la forteresse qu’il avait fait construire en Thrace, près de Bisanthè (cf chapitre 36,3 )

7

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

τῶν ἰδίων G neutre pluriel

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; part aor ἀπολέσας ) : perdre

περικόπτω ( part aor P περικοπείς ) : 1 couper tout autour ; 2 dépouiller, voler, piller ;

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1: décider de ;

ἀναβαίνω 2: monter ; remonter (vers l’intérieur des terres )

Ἀρταξέρξης , ου (ὁ) : (Α Ἀρταξέρξην ) : Artaxerxès, nom de plusieurs rois de Perse

Il s’agit ici d’Artaxerxès II ; Thémistocle, le vainqueur de Salamine en 480, frappé d’ostracisme en 471, puis condamné à mort en 468 par les athéniens, s’était réfugié en 464 auprès d’Artaxerxès I, son grand- père, qui l’avait couvert d’honneurs et lui avait confié le gouvernement d’une de ses provinces.

χείρων , ων, ον 2: ( ΝΑ pl fréquent χείρους ) inférieur 

Θεμιστοκλῆς , Θεμιστοκλέους (ὁ) : Thémistocle, (524-459 av JC), général athénien, vainqueur des Perses à Salamine (480)

πειράομαι , ῶμαι 1: + G  essayer, éprouver, faire l’expérience de ;

πειρωμένῳ βασιλεῖ : ἑαυτοῦ devant πειρωμένῳ ; Θεμιστοκλέους est, lui, complément du comparatif χείρονα

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : apparaître, se montrer ;

ἑαυτόν τε μὴ χείρονα Θεμιστοκλέους πειρωμένῳ βασιλεῖ φανεῖσθαι : ἑαυτόν complète φανεῖσθαι ; l’infinitive est introduite par νομίζων

νομίζω 1: penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, préférable ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument

κρείττονα : sur le même plan que χείρονα, avec lequel il fait antithèse ; τὴν πρόφασιν A de relation ; 

8

ἐπί + Α 1: contre ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

ὑπέρ + G 1: dans l’intérêt de, pour la défense de

ὑπουργέω ,ῶ : (inf f ὑπουργησεῖν ) : rendre service, travailler sous les ordres de

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : + G: demander, implorer ;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance;

εὐπορία , ας (ἡ) 4: facilité (+ G pour);

ἄνοδος , ἀνόδου (ἡ) : le voyage qui va vers le haut, ou vers l’intérieur des terres ;

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, la sécurité

μάλιστα 1: le plus

Φαρνάϐαζος , ου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : + prop inf : penser, estimer que 

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

Φρυγία , ας (ἡ) : la Phrygie, au centre de la Turquie actuelle

συνδιάγω ( impft συνδιῆγον ) : passer sa vie avec qqn

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : servir, entourer de soins ;

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer, respecter


Vocabulaire alphabétique : ( tout le vocabulaire sauf ch 36 )

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ) : emmener

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  1 s’emparer de, prendre ; 2, saisir, prendre de force , faire prisonnier 

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance; pris à la guerre, prise de guerre ;

ἀκοντιστής , ῦ (ὁ) : soldat armé d’un javelot, lanceur de javelots

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force ;

ἀλαζονεύομαι : fanfaronner

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;;

ἀναβαίνω 2: monter ; remonter (vers l’intérieur des terres )

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) : forcer, obliger à, contraindre ;

ἄνοδος , ἀνόδου (ἡ) : le voyage qui va vers le haut, ou vers l’intérieur des terres ;

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; aor P ἀπήχθην ) 3: emmener

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ; impft 3ème pers sg :  ἀπῄει ; s’en aller, se retirer, partir ;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : 1 abandonner; 2 s’éloigner de; // ἀπόλειπει μικρόν + G de mesure : il s’en faut de peu que, => ça mesure, ça atteint à peu près (tel ou tel nombre) ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; part aor ἀπολέσας ) : perdre

ἀποσφάζω (aor ἀπέσφαξα ; inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, battre en retraite

ἀπροσδοκήτως  : à l’improviste, de façon inattendue, sans prévenir

Ἀρταξέρξης , ου (ὁ) : (Α Ἀρταξέρξην ) : Artaxerxès, nom de plusieurs rois de Perse

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ) commander, règner sur, gouverner ;

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, la sécurité

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

Βιθυνία , ας (ἡ) : la Bithynie , au sud du Pont-Euxin (mer Noire actuelle)

γάρ 1: car, en effet ;

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1: décider de ;

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, familier ; // οἱ γνώριμοι , τῶν γνωρίμων : les connaissances (de qqn)

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : + G: demander, implorer ;

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

διαταράττω : bouleverser, mettre dans la confusion

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître // hellénisme : ἐμοὶ δοκεῖ + inf : je crois que ;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : vraisemblable, logique ;

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 par suite de ;

ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ) : brûler, incendier, faire incendier

ἐπάγω : (part aor ἐπαγαγών ) : amener, faire venir contre

ἐπί + Α 1: contre ;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, la réalité ; / expr adv. : τῷ δ ΄ ἔργῳ : en réalité ;

ἔτι  1: encore

εὐπορία , ας (ἡ) 4: facilité (+ G pour);

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἤδη 1: dès lors, désormais

θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

Θεμιστοκλῆς , Θεμιστοκλέους (ὁ) : Thémistocle, (524-459 av JC), général athénien, vainqueur des Perses à Salamine (480)

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : servir, entourer de soins ;

ἱππεύς , έως (ὁ) 3: cavalier 

καθαιρέω , ῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ) 4: abattre, détruire

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: A laisser, laisser derrière soi, abandonner ;

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de; 2 inviter à

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ) : amener avec soi

Κόνων , Κόνωνος (ὁ) : Konôn / Conon , général athénien

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, préférable ;

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

μακρός , ά, όν 2: long

μάλιστα 1: le plus

μαρτυρέω , ῶ 1: ( aor ἐμαρτύρησα ) :témoigner, attester ;

μεθίσταμαι ( aor 2 μετέστην ) 3: se déplacer, passer

μεθορμίζω : ( inf aor μεθορμίσαι ) : faire changer de mouillage

μέντοι  1: 1 assurément ; 2 certes, cependant, pourtant, toutefois ; 3 quant à

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu

μόνος , η, ον 1: seul

νομίζω 1: penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ;

οἰκέω , ῶ 1: ( impft 3ème p sg ᾤκει ) : habiter, séjourner;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : + prop inf : penser, estimer que 

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

ὀκτώ : huit

ὀρθῶς 1: correctement

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παραινέω , ῶ 1: conseiller, recommander, exhorter à

πειράομαι , ῶμαι 1: + G  essayer, éprouver, faire l’expérience de ;

περικόπτω ( part aor P περικοπείς ) : 1 couper tout autour ; 2 dépouiller, voler, piller ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable ; plus, davantage ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

προπέμπω : escorter, accompagner

προπηλακίζω ( aor. P : προεπηλακίσθην ; part aor P : προπηλακισθείς ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier, insulter

πρός + Α 1: 1 auprès de, près de, chez; 2 à cause de, par, de ;

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ,aor πρόσεσχον ) : s’appliquer à, être attentif ;

προσμάχομαι : lancer une attaque, lancer l’assaut contre (+D)

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur,  se jeter contre;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, commander

συνδιάγω ( impft συνδιῆγον ) : passer sa vie avec qqn

συνοράω , ῶ ( aor συνεῖδον ,inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

ταχ 3: rapidement, vite ;

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer, respecter

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille ( G τρισχιλίων )

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’orgueil, l’arrogance

ὑπεκφεύγω ( impft ὑπεξέφυγον , aor ὑπέκφυγον ) : s’enfuir en toute hâte, fuir, échapper à

ὑπέρ + G 1: dans l’intérêt de, pour la défense de

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

ὑπονοέω , ῶ : ( part aor ὑπονοήσας ) :conjecturer, supposer, soupçonner

ὑπουργέω ,ῶ : (inf f ὑπουργησεῖν ) : rendre service, travailler sous les ordres de

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : apparaître, se montrer ;

Φαρνάϐαζος , ου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part aor φοϐηθείς ; ) : redouter, craindre

Φρυγία , ας (ἡ) : la Phrygie, au centre de la Turquie actuelle

χείρων , ων, ον 2: ( ΝΑ pl fréquent χείρους ) inférieur 

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἄγω 1: ( ἄξω , ἤγαγον , ἧχα ; inf aor ἀγαγεῖν ) : emmener

αἱρέω ,ῶ 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν;) :  1 s’emparer de, prendre ; 2, saisir, prendre de force , faire prisonnier 

ἄλλος,η,ον (ὁ, ἡ, τό) 1: le reste de; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἄν 1: particule indiquant l’éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ἄν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ) : forcer, obliger à, contraindre ;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ; part aor ἀπολέσας ) : perdre

ἄρχω + G 1: ( ἄρξω , ἦρξα , ἦρχα ) commander, règner sur, gouverner ;

βασιλεύς , βασιλέως (ὁ) 1: le Roi, le Grand Roi (= le roi de Perse)

γάρ 1: car, en effet ;

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1: décider de ;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler, paraître // hellénisme : ἐμοὶ δοκεῖ + inf : je crois que ;

δύναμις , δυνάμεως (ἡ) 1: la puissance;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel

ἐκ / ἐξ + G 1: 1 hors de, à partir de; 2 par suite de ;

ἐπί + Α 1: contre ;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’action, la réalité ; / expr adv. : τῷ δ ΄ ἔργῳ : en réalité ;

ἔτι  1: encore

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν ; part pr ζῶν , ζῶντος  1: vivre

ἤδη 1: dès lors, désormais

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ;) 1: A laisser, laisser derrière soi, abandonner ;

κελεύω 1: (aor ἐκέλευσα ) : ordonner, ordonner de, donner l’ordre de; 2 inviter à

κομίζω 1: ( aor ἐκόμισα ) : amener avec soi

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, préférable ;

μάλιστα 1: le plus

μαρτυρέω , ῶ 1: ( aor ἐμαρτύρησα ) :témoigner, attester ;

μέντοι  1: 1 assurément ; 2 certes, cependant, pourtant, toutefois ; 3 quant à

μετά + G ( élidé : μετ’ ; μεθ᾿ devant esprit rude1: avec

μικρόν (neutre adv.) 1: un peu, peu

μόνος , η, ον 1: seul

νομίζω 1: penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ;

οἰκέω , ῶ 1: ( impft 3ème p sg ᾤκει ) : habiter, séjourner;

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : + prop inf : penser, estimer que 

ὀρθῶς 1: correctement

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πάλιν  1:  de nouveau, encore;

παραινέω , ῶ 1: conseiller, recommander, exhorter à

πειράομαι , ῶμαι 1: + G  essayer, éprouver, faire l’expérience de ;

πλείων , ων, ον, G πλείονος 1: (A sg πλείονα / πλείω ; NVA pl masc et fém : πλείους , neutre πλείω ; ) (comparatif de πολύς) : plus abondant, plus grand, plus considérable ; plus, davantage ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πρός + Α 1: 1 auprès de, près de, chez; 2 à cause de, par, de ;

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ; part pr MP τιμώμενος ) : honorer, respecter

ὑπέρ + G 1: dans l’intérêt de, pour la défense de

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ; inf f M φανεῖσθαι ) : apparaître, se montrer ;

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps, la durée

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

Fréquence 2 :

ἄκων , ἄκουσα , ἄκον , G ἄκοντος , ἀκούσης , ἄκοντος 2: 1 malgré moi, toi, lui, soi, contre ma volonté ; 2 de force ;

ἀναβαίνω 2: monter ; remonter (vers l’intérieur des terres )

ἄπειμι 2 2: (inf. pr ἀπιέναι ; part pr :  ἀπίων , ἀπιοῦσα , ἀπίον ; impft 3ème pers sg :  ἀπῄει ; s’en aller, se retirer, partir ;

ἀπολείπω 2: ( f ἀπολείψω , impft ἀπέλειπον ; aor ἀπέλιπον , pft ἀπολέλοιπα ; inf aor ἀπολιπεῖν) : 1 abandonner; 2 s’éloigner de; // ἀπόλειπει μικρόν + G de mesure : il s’en faut de peu que, => ça mesure, ça atteint à peu près (tel ou tel nombre) ;

δέομαι 2: ( δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι ; inf f δεήσεσθαι ) : + G: demander, implorer ;

θάλαττα , θαλάττης (ἡ) 2: la mer

μακρός , ά, όν 2: long

οἴχομαι 2: (impf  3ème p sg ᾤχετο ) : s’en aller, aller, passer, partir

προσέχω / προσίσχω 2: (impft προσεῖχον ,aor πρόσεσχον ) : s’appliquer à, être attentif ;

πρόφασις ‚ εως (ἡ) 2: motif mis en avant, argument

τριήρης , τριήρους (ἡ) 2: la trière (vaisseau qui comporte trois rangs de rameurs)

ὕβρις , εως (ἡ)  2: l’orgueil, l’arrogance

φοβέομαι , οῦμαι 2: ( impft ἐφοϐούμην ; part aor φοϐηθείς ; ) : redouter, craindre

χείρων , ων, ον 2: ( ΝΑ pl fréquent χείρους ) inférieur 

Fréquence 3 :

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἀπάγω (inf aor ἀπάγαγειν ; aor P ἀπήχθην ) 3: emmener

ἀσφάλεια , ἀσφαλείας (ἡ) 3: la sûreté, la sécurité

θεραπεύω  3: ( aor. ἐθεράπευσα ) : servir, entourer de soins ;

ἱππεύς , έως (ὁ) 3: cavalier 

μεθίσταμαι ( aor 2 μετέστην ) 3: se déplacer, passer

στρατηγέω , ῶ  3: être stratège, commander

ταχ 3: rapidement, vite ;

Fréquence 4 :

αἰχμάλωτος ,ος, ον 4: pris à la pointe de la lance; pris à la guerre, prise de guerre ;

γνώριμος , ος, ον 4: bien connu, connu, familier ; // οἱ γνώριμοι , τῶν γνωρίμων : les connaissances (de qqn)

εὐπορία , ας (ἡ) 4: facilité (+ G pour);

καθαιρέω , ῶ ( καθαιρήσω , καθεῖλον , καθῄρηκα ) 4: abattre, détruire

προσπίπτω  4: ( προσπεσοῦμαι , προσέπεσον , προσπέπτωκα ; part aor προσπεσών , προσπεσόντος ) : tomber sur,  se jeter contre;


Ne pas apprendre :

ἀκοντιστής , ῦ (ὁ) : soldat armé d’un javelot, lanceur de javelots

ἀλαζονεύομαι : fanfaronner

ἄνοδος , ἀνόδου (ἡ) : le voyage qui va vers le haut, ou vers l’intérieur des terres ;

ἀποσφάζω (aor ἀπέσφαξα ; inf aor P ἀποσφαγῆναι ) : égorger, faire égorger

ἀποχωρέω , ῶ : se retirer, battre en retraite

ἀπροσδοκήτως  : à l’improviste, de façon inattendue, sans prévenir

Ἀρταξέρξης , ου (ὁ) : (Α Ἀρταξέρξην ) : Artaxerxès, nom de plusieurs rois de Perse

ἄφνω : subitement, tout à coup, soudain

Βιθυνία , ας (ἡ) : la Bithynie , au sud du Pont-Euxin (mer Noire actuelle)

διακόσιοι , αι, α : deux cents (G διακοσίων )

διαναυμαχέω , ῶ : livrer un combat naval, livrer bataille sur mer

διαταράττω : bouleverser, mettre dans la confusion

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : vraisemblable, logique ;

ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ) : brûler, incendier, faire incendier

ἐπάγω : (part aor ἐπαγαγών ) : amener, faire venir contre

Θεμιστοκλῆς , Θεμιστοκλέους (ὁ) : Thémistocle, (524-459 av JC), général athénien, vainqueur des Perses à Salamine (480)

Κόνων , Κόνωνος (ὁ) : Konôn / Conon , général athénien

Λακεδαιμόνιος , α, ον : Lacédémonien; // οἱ Λακεδαιμόνιοι , τῶν Λακεδαιμονίων : les Lacédémoniens

μεθορμίζω : ( inf aor μεθορμίσαι ) : faire changer de mouillage

ὀκτώ : huit

περικόπτω ( part aor P περικοπείς ) : 1 couper tout autour ; 2 dépouiller, voler, piller ;

προδοσία , ας (ἡ) : trahison

προπέμπω : escorter, accompagner

προπηλακίζω ( aor. P : προεπηλακίσθην ; part aor P : προπηλακισθείς ) : traîner dans la boue, déconsidérer, injurier, insulter

προσμάχομαι : lancer une attaque, lancer l’assaut contre (+D)

συνδιάγω ( impft συνδιῆγον ) : passer sa vie avec qqn

συνοράω , ῶ ( aor συνεῖδον ,inf aor συνιδεῖν ) : voir d’un coup d’oeil

τρισχίλιοι , αι , α : trois mille ( G τρισχιλίων )

ὑπεκφεύγω ( impft ὑπεξέφυγον , aor ὑπέκφυγον ) : s’enfuir en toute hâte, fuir, échapper à

ὑπονοέω , ῶ : ( part aor ὑπονοήσας ) :conjecturer, supposer, soupçonner

ὑπουργέω ,ῶ : (inf f ὑπουργησεῖν ) : rendre service, travailler sous les ordres de

Φαρνάϐαζος , ου (ὁ) : Pharnabaze, satrape de Bithynie et Phrygie sous Artaxerxès II

Φρυγία , ας (ἡ) : la Phrygie, au centre de la Turquie actuelle


Comparaison de traductions :

εὐπορίαν δὲ τῆς ἀνόδου μετ' ἀσφαλείας μάλιστα Φαρνάβαζον οἰόμενος παρέξειν, ᾤχετο πρὸς αὐτὸν εἰς Φρυγίαν καὶ συνδιῆγε θεραπεύων ἅμα καὶ τιμώμενος.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Quant aux moyens de monter vers le Roi en toute sûreté, il pensa que Pharnabaze était le plus capable de les lui donner et il alla le trouver en Phrygie, où il passa quelque temps en sa compagnie, lui faisant la cour et traité par lui avec honneur.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Il pensa que Pharnabaze était le mieux placé pour lui permettre de se rendre sans encombre auprès d’Artaxerxès ; il alla donc le trouver en Phrygie et passa quelque temps chez lui, entre les flatteries qu’il li prodiguait et les honneurs qu’il en recevait.


Retour en haut du texte