Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

38 Le peuple, les Trente et Alcibiade

Les spartiates décident la mort d'Alcibiade38 : le peuple, les Trente, et Alcibiade

Les spartiates décident la mort d’Alcibiade


1 Ἀθηναῖοι δὲ χαλεπῶς μὲν ἔφερον τῆς ἡγεμονίας ἀποστερηθέντες· ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ἐλευθερίαν ἀφελόμενος αὐτῶν ὁ Λύσανδρος ἀνδράσι τριάκοντα παρέδωκε τὴν πόλιν, οἷς οὐκ ἐχρήσαντο σῴζεσθαι δυνάμενοι λογισμοῖς, ἀπολωλότων ἤδη τῶν πραγμάτων, συνίεσαν, ὀλοφυρόμενοι καὶ διεξιόντες τὰς ἁμαρτίας ἑαυτῶν καὶ ἀγνοίας, ὧν μεγίστην ἐποιοῦντο τὴν δευτέραν πρὸς Ἀλκιβιάδην ὀργήν. 2 Ἀπερρίφη γὰρ οὐδὲν ἀδικῶν αὐτός, ἀλλ' ὑπηρέτῃ χαλεπήναντες ὀλίγας ἀποβαλόντι ναῦς αἰσχρῶς, αἴσχιον αὐτοὶ τὸν κράτιστον καὶ πολεμικώτατον ἀφείλοντο τῆς πόλεως στρατηγόν. 3 Ἔτι δ' οὖν ὅμως ἐκ τῶν παρόντων ἀνέφερέ τις ἐλπὶς ἀμυδρά , μὴ παντάπασιν ἔρρειν τὰ πράγματα τῶν Ἀθηναίων, Ἀλκιβιάδου περιόντος· οὔτε γὰρ πρότερον ἠγάπησε φεύγων ἀπραγμόνως ζῆν καὶ μεθ' ἡσυχίας, οὔτε νῦν, εἰ τὰ κατ' αὐτὸν ἱκανῶς ἔχει, περιόψεται Λακεδαιμονίους ὑβρίζοντας καὶ τοὺς τριάκοντα παροινοῦντας.


4 Ταῦτα δ' οὐκ ἦν ἄλογον οὕτως ὀνειροπολεῖν τοὺς πολλούς, ὁπότε καὶ τοῖς τριάκοντα φροντίζειν ἐπῄει καὶ διαπυνθάνεσθαι καὶ λόγον ἔχειν πλεῖστον ὧν ἐκεῖνος ἔπραττε καὶ διενοεῖτο. 5 Τέλος δὲ Κριτίας ἐδίδασκε Λύσανδρον, ὡς Ἀθηναίων οὐκ ἔσται δημοκρατουμένων ἀσφαλῶς ἄρχειν Λακεδαιμονίοις τῆς Ἑλλάδος· Ἀθηναίους δέ, κἂν πρᾴως πάνυ καὶ καλῶς πρὸς ὀλιγαρχίαν ἔχωσιν, οὐκ ἐάσει ζῶν Ἀλκιβιάδης ἀτρεμεῖν ἐπὶ τῶν καθεστώτων. 6 Οὐ μὴν ἐπείσθη γε πρότερον τούτοις ὁ Λύσανδρος ἢ παρὰ τῶν οἴκοι τελῶν σκυτάλην ἐλθεῖν κελεύουσαν ἐκποδὼν ποιήσασθαι τὸν Ἀλκιβιάδην, εἴτε κἀκείνων φοβηθέντων τὴν ὀξύτητα καὶ μεγαλοπραγμοσύνην τοῦ ἀνδρός, εἴτε τῷ Ἄγιδι χαριζομένων.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( tout le vocabulaire sauf ch 36-37 )

1

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté, péniblement ;

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ;) : 1 porter ; 2 supporter ; / + part. : supporter de ... ;

ἡγεμονία , ας (ἡ) 4: l’hégémonie

ἀποστερέω , ῶ 1: ( aor. ἀπεστέρησα ; part aor P ἀποστερηθείς , ἀποστερηθέντος ) : dépouiller de, priver qqn de qqch (+ G de la chose

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +Α +G : enlever qqch à qqn ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente (citoyens munis des pleins pouvoirs) : régime des Trente : régime oligarchique imposé à Athènes par Sparte en 404-403

οἷς ... λογισμοῖς = λογισμοὺς οἷς ... l’antécédent, intégré dans la relative, a pris le cas du relatif

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι;) + D 1: utiliser, se servir de, employer

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

λογισμός , οῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : être perdu, être anéanti, être détruit

συνίημι : (impft 3ème p pl συνίεσαν) : rapprocher par la pensée, comprendre ; reconnaître;

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος  ) : + A : se lamenter sur, déplorer ;

διέξειμι ( inf pr διεξιέναι ; part pr διεξιών , διεξιόντος ;) 3: examiner, parcourir, passer en revue ;

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἄγνοια / ἀγνοία , ας (ἡ) : manque de discernement ; ignorance ; erreur ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος 1 ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // M. : + 2A : considérer comme ;

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) deuxième, second

2

ἀπορρίπτω : ( aor P ἀπερρίφην ) : rejeter

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement 

ἀδικέω , ῶ 1: être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ;

ὑπηρέτης , ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de, l’adjoint, l’acolyte

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

ὀλίγος , η, ον 1: peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ἀποβάλλω : ( part aor ἀποϐαλών , ἀποϐαλόντος ) : 1 rejeter, jeter ; 2 abandonner, quitter ; 3 perdre ;

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

κράτιστος , η, ον 1: le plus puissant, le plus fort, très puissant, très fort, tout puissant ; le meilleur, le mieux ;

πολεμικός , ή, όν : habile à la guerre ; / sup πολεμικώτατος ;

3

ἔτι  1: encore

οὖν 1: alors 

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présentt ; τὰ παρόντα ,ων : la situation actuelle, le moment présent 

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀνήνεγκον , ἀνενήνοχα ; impft ἀνέφερον ) : 1 porter en haut, remonter ; 2 intr. : se remettre, sortir de, reprendre ses sens, être ranimé ;

ἀνέφερέ : 2ème accent d’enclise

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἀμυδρός , ά, όν : imperceptible, indistinct, obscur, vague

ἔρρω  : aller à sa perte, à sa ruine

περίειμι 1 3: (part pr περιών , περιόντος ) : survivre ; rester vivant ;

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ;

πρότερον 1: auparavant

ἀγαπάω , ῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : + inf. : se contenter de

ἠγάπησε ... περιόψεται ... : temps du style direct : Plutarque rapporte les propos tenus à Athènes

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : être exilé;

ἀπραγμόνως : sans affaires, sans souci, dans l’inaction

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, le repos , la tranquillité, la paix ;

νῦν 1: maintenant , à présent

κατά + A 1: concernant

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ;

τἀ κατ ΄ αὐτὀν ἱκανῶς ἔχει; Règle τὰ ζῷα τρέχει; ἔχειν + adv. = εἶναι + adj. correspondant ;

περιοράω , ῶ 2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ; 2 mépriser, dédaigner ;

ὑβρίζω 1: se conduire avec orgueil ou violence ;

παροινέω : ( pft πεπαρῴνηκα ) : être insolent ( ou brutal) comme un ivrogne

4

ἄλογος , ος,ον : déraisonnable

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver

πολλοί (οἱ) 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

ὁπότε  2: quand

φροντίζω 2: se soucier, se préoccuper, s’inquiéter

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: ἔπ-ειμι + D (ou + inf ) : venir à l’idée ou à l’esprit de ;

διαπυνθάνομαι : chercher à savoir, s’informer

λόγος , ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ou de qqch;

πλεῖστον 1: adv : le plus

ὧν = τούτων ἅ : ellipse de l’antécédent et attraction du relatif

πράττω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, réfléchir, méditer, projeter

5

τέλος : adv : à la fin, finalement

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : + A et ὡς : expliquer à qqn que ;

ἔστι : + infinitif 1: il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

ἔσται : futur : temps du discours direct

δημοκρατέομαι , οῦμαι : être gouverné démocratiquement, vivre sous le régime démocratique

Ἀθηναίων δημοκρατουμένων : G absolu à valeur hypothétique

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

Ἑλλάς‚ Ἑλλάδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ; même si ;

πρᾴως : avec douceur, doucement, avec calme, calmement, avec modération

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens ;// οὐ πάνυ : pas du tout ;

καλῶς 1: adv. : bien; favorablement ; // expr. : καλῶς ἔχειν πρός + Α : être disposé favorablement pour, être favorable à ;

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; inf ἐᾶν ) 1: permettre

ἀτρεμέω , ῶ: ne pas trembler, rester calme

ἐπ + G 1: par rapport à, relativement à ;

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft 2, 2ème pers pl καθέστατε ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ; part aor P: κατασταθείς , εῖσα, έν;) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστῶτα , καθεστώτων (τά) : l’ordre établi ;

ἐπὶ τῶν καθεστώτων : il s’agit évidemment de l’ordre établi ... par Kritias sous l’égide des Spartiates !

6

μήν 1 1: pourtant ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément ; 2 pourtant (indique une restriction)

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

παρά + G 1: de la part de, du long de, d’auprès de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ; (élidé en παρ)

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ; / οἱ οἴκοι : les gens de chez moi ;

τέλος , τέους (τό) 2: le pouvoir politique , le magistrat ; τέλη , τελῶν (τά) : les autorités ;

παρὰ τῶν οἴκοι τελῶν : οἴκοι : il s’agit du « chez soi » de Lysandre...

σκυτάλη , ης (ἡ) : skytale (bâton sur lequel est fixé un message codé dans des lanières de cuir), => dépêche codée, dépêche

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir, arriver

ἐκποδών adv 4: hors des pieds; n’embarrassant plus ; / expr. ἐκποδὼν ποιήσασθαι + A : se débarrasser de qqn ;

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit que ... soit que ...

κἀκείνων = καί + ἐκείνων; ἐκείνων renvoie aux Spartiates ;

ὀξύτης , ὀξύτητος (ἡ) : la vivacité d’esprit, l’acuité, l’intelligence aiguë

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant pour les grandes entreprises

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : Agis, roi de Sparte dont Alcibiade suborna l’épouse Timaîa, alors qu’il était parti en expédition à l’étranger, épouse dont il eut un fils... cf ch. 23 ;

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)

Vocabulaire alphabétique :

ἀγαπάω , ῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : + inf. : se contenter de

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : Agis, roi de Sparte dont Alcibiade suborna l’épouse Timaîa, alors qu’il était parti en expédition à l’étranger, épouse dont il eut un fils... cf ch. 23 ;

ἄγνοια / ἀγνοία , ας (ἡ) : manque de discernement ; ignorance ; erreur ;

ἀδικέω , ῶ 1: être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ;

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

ἄλογος , ος,ον : déraisonnable

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἀμυδρός , ά, όν : imperceptible, indistinct, obscur, vague

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀνήνεγκον , ἀνενήνοχα ; impft ἀνέφερον ) : 1 porter en haut, remonter ; 2 intr. : se remettre, sortir de, reprendre ses sens, être ranimé ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἀποβάλλω : ( part aor ἀποϐαλών , ἀποϐαλόντος ) : 1 rejeter, jeter ; 2 abandonner, quitter ; 3 perdre ;

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : être perdu, être anéanti, être détruit

ἀπορρίπτω : ( aor P ἀπερρίφην ) : rejeter

ἀποστερέω , ῶ 1: ( aor. ἀπεστέρησα ; part aor P ἀποστερηθείς , ἀποστερηθέντος ) : dépouiller de, priver qqn de qqch (+ G de la chose

ἀπραγμόνως : sans affaires, sans souci, dans l’inaction

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

ἀτρεμέω , ῶ: ne pas trembler, rester calme

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +Α +G : enlever qqch à qqn ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément ; 2 pourtant (indique une restriction)

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) deuxième, second

δημοκρατέομαι , οῦμαι : être gouverné démocratiquement, vivre sous le régime démocratique

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, réfléchir, méditer, projeter

διαπυνθάνομαι : chercher à savoir, s’informer

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : + A et ὡς : expliquer à qqn que ;

διέξειμι ( inf pr διεξιέναι ; part pr διεξιών , διεξιόντος ;) 3: examiner, parcourir, passer en revue ;

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; inf ἐᾶν ) 1: permettre

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit que ... soit que ...

ἐκποδών adv 4: hors des pieds; n’embarrassant plus ; / expr. ἐκποδὼν ποιήσασθαι + A : se débarrasser de qqn ;

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

Ἑλλάς‚ Ἑλλάδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: ἔπ-ειμι + D (ou + inf ) : venir à l’idée ou à l’esprit de ;

ἐπ + G 1: par rapport à, relativement à ;

ἔρρω  : aller à sa perte, à sa ruine

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir, arriver

ἔστι : + infinitif 1: il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

ἔτι  1: encore

ἡγεμονία , ας (ἡ) 4: l’hégémonie

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, le repos , la tranquillité, la paix ;

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ;

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft 2, 2ème pers pl καθέστατε ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ; part aor P: κατασταθείς , εῖσα, έν;) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστῶτα , καθεστώτων (τά) : l’ordre établi ;

καλῶς 1: adv. : bien; favorablement ; // expr. : καλῶς ἔχειν πρός + Α : être disposé favorablement pour, être favorable à ;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ; même si ;

κατά + A 1: concernant

κράτιστος , η, ον 1: le plus puissant, le plus fort, très puissant, très fort, tout puissant ; le meilleur, le mieux ;

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

λογισμός , οῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

λόγος , ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ou de qqch;

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant pour les grandes entreprises

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος 1 ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μήν 1 1: pourtant ;

νῦν 1: maintenant , à présent

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ; / οἱ οἴκοι : les gens de chez moi ;

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὀλίγος , η, ον 1: peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος  ) : + A : se lamenter sur, déplorer ;

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver

ὀξύτης , ὀξύτητος (ἡ) : la vivacité d’esprit, l’acuité, l’intelligence aiguë

ὁπότε  2: quand

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement 

οὖν 1: alors 

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ;

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens ;// οὐ πάνυ : pas du tout ;

παρά + G 1: de la part de, du long de, d’auprès de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ; (élidé en παρ)

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présentt ; τὰ παρόντα ,ων : la situation actuelle, le moment présent 

παροινέω : ( pft πεπαρῴνηκα ) : être insolent ( ou brutal) comme un ivrogne

περίειμι 1 3: (part pr περιών , περιόντος ) : survivre ; rester vivant ;

περιοράω , ῶ 2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ; 2 mépriser, dédaigner ;

πλεῖστον 1: adv : le plus

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // M. : + 2A : considérer comme ;

πολεμικός , ή, όν : habile à la guerre ; / sup πολεμικώτατος ;

πολλοί (οἱ) 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

πράττω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire

πρᾴως : avec douceur, doucement, avec calme, calmement, avec modération

πρότερον 1: auparavant

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

σκυτάλη , ης (ἡ) : skytale (bâton sur lequel est fixé un message codé dans des lanières de cuir), => dépêche codée, dépêche

συνίημι : (impft 3ème p pl συνίεσαν) : rapprocher par la pensée, comprendre ; reconnaître;

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

τέλος , τέους (τό) 2: le pouvoir politique , le magistrat ; τέλη , τελῶν (τά) : les autorités ;

τέλος : adv : à la fin, finalement

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente (citoyens munis des pleins pouvoirs) : régime des Trente : régime oligarchique imposé à Athènes par Sparte en 404-403

ὑβρίζω 1: se conduire avec orgueil ou violence ;

ὑπηρέτης , ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de, l’adjoint, l’acolyte

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ;) : 1 porter ; 2 supporter ; / + part. : supporter de ... ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : être exilé;

φροντίζω 2: se soucier, se préoccuper, s’inquiéter

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté, péniblement ;

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι;) + D 1: utiliser, se servir de, employer


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: être en faute, injuste, coupable, être criminel; ἀ-δικέω τι : être coupable de quelque chose ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (A sg ἄνδρα , D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ;

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι part pft : ἀπολωλώς , ἀπολωλότος ) : être perdu, être anéanti, être détruit

ἀποστερέω , ῶ 1: ( aor. ἀπεστέρησα ; part aor P ἀποστερηθείς , ἀποστερηθέντος ) : dépouiller de, priver qqn de qqch (+ G de la chose

ἀφαιρέω , ῶ 1: ( ἀφαιρήσω , ἀφεῖλον , ἀφῄρημαι ) : enlever, ôter, dépouiller de (double accusatif) ; // M ἀφαιρέομαι 1: ( inf aor : ἀφελέσθαι; part. aor : ἀφελόμενος ) : +Α +G : enlever qqch à qqn ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) certes, assurément ; 2 pourtant (indique une restriction)

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: ( impft ἐδίδασκον ) : + A et ὡς : expliquer à qqn que ;

διέξειμι ( inf pr διεξιέναι ; part pr διεξιών , διεξιόντος ;) 3: examiner, parcourir, passer en revue ;

ἐάω / εἰάω , ῶ ( ἐᾷς , ἐᾷ ; f ἐάσω ; inf ἐᾶν ) 1: permettre

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit que ... soit que ...

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐπ + G 1: par rapport à, relativement à ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : venir, arriver

ἔστι : + infinitif 1: il est possible de ; τ΄ ἐστι + D : il est possible à quelqu’un de, c’est possible pour quelqu’un ;

ἔτι  1: encore

καθίστημι (inf καθιστάναι ;inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part. aor.2: καταστάς , καταστάντος ; pft 2, 2ème pers pl καθέστατε ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ; part aor P: κατασταθείς , εῖσα, έν;) : se placer, se placer debout, s’établir; pft : être établi; // expr : καθεστῶτα , καθεστώτων (τά) : l’ordre établi ;

καλῶς 1: adv. : bien; favorablement ; // expr. : καλῶς ἔχειν πρός + Α : être disposé favorablement pour, être favorable à ;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : et si ; même si ;

κατά + A 1: concernant

κράτιστος , η, ον 1: le plus puissant, le plus fort, très puissant, très fort, tout puissant ; le meilleur, le mieux ;

λόγος , ου (ὁ) 1: la considération, l’enjeu, l’importance ; expr. : λόγον ἔχειν τινος : tenir compte de qqn ou de qqch;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; comp. μείζων,ονος 1 ; superlatif : μέγιστος , μεγίστη, μέγιστον 1

μέν ... δέ ... 1: d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...;

μήν 1 1: pourtant ;

νῦν 1: maintenant , à présent

ὀλίγος , η, ον 1: peu nombreux, en petit nombre, en petite quantité 

ὅμως  1: pourtant, mais, cependant, néanmoins, toutefois

οὐ , οὐκ , οὐχ , οὐχί  (négation objective1: non; ne ... pas ;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1 // οὐθείς , οὐθέν : adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement 

οὖν 1: alors 

οὔτε 1: 1 et pas non plus ; 2 οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; ne pas ... et ne pas non plus ... ;

παρά + G 1: de la part de, du long de, d’auprès de, de chez, en le recevant de, en provenance de, par l’entremise de ; (élidé en παρ)

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présentt ; τὰ παρόντα ,ων : la situation actuelle, le moment présent 

πλεῖστον 1: adv : le plus

ποιέω , ποιῶ 1: faire ; // M. : + 2A : considérer comme ;

πολλοί (οἱ) 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent) , le peuple ;

πράττω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : faire

πρότερον 1: auparavant

πρότερον ... ἤ + inf 1: avant que, avant de

σῴζω 1: ( σώσω , ἔσωσα , σέσωκα ) : sauver

ὑβρίζω 1: se conduire avec orgueil ou violence ;

φέρω 1: ( οἴσω , ἤνεγκα / ἤνεγκον , ἐνήνοχα ; impft ἔφερον ;) : 1 porter ; 2 supporter ; / + part. : supporter de ... ;

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : être exilé;

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην 3ème p pl ἐχρήσαντο , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; inf aor χρήσασθαι;) + D 1: utiliser, se servir de, employer

Fréquence 2 :

ἀγαπάω , ῶ 2: ( aor ἠγάπησα ) : + inf. : se contenter de

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

ἡσυχία , ας (ἡ) 2: le calme, le repos , la tranquillité, la paix ;

ὁπότε  2: quand

πάνυ 2: tout à fait, très, totalement, entièrement ; εὖ πάνυ : même sens ;// οὐ πάνυ : pas du tout ;

περιοράω , ῶ 2: ( f περιόψομαι , aor περιεῖδον ) : 1 regarder avec indifférence, laisser faire ; / + A et part à l’A : laisser qqn + inf ; 2 mépriser, dédaigner ;

τέλος , τέους (τό) 2: le pouvoir politique , le magistrat ; τέλη , τελῶν (τά) : les autorités ;

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente (citoyens munis des pleins pouvoirs) : régime des Trente : régime oligarchique imposé à Athènes par Sparte en 404-403

φροντίζω 2: se soucier, se préoccuper, s’inquiéter

χαρίζομαι 2: être agréable à , faire plaisir à (+ D)

Fréquence 3 :

ἁμαρτία , ας (ἡ) 3: la faute, l’erreur

ἀσφαλῶς  3: sans glisser, sûrement, en sûreté, sans risque

διανοέομαι , οῦμαι 3: ( impft 3ème p sg : διενοεῖτο ) penser, réfléchir, méditer, projeter

ἔπειμι (impft : ἐπῄει , ἐπῄεσαν ; inf  ἐπίεναι ) 3: ἔπ-ειμι + D (ou + inf ) : venir à l’idée ou à l’esprit de ;

λογισμός , οῦ (ὁ) 3: la réflexion, le raisonnement

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt) ; / οἱ οἴκοι : les gens de chez moi ;

περίειμι 1 3: (part pr περιών , περιόντος ) : survivre ; rester vivant ;

χαλεπῶς 3: difficilement, avec difficulté, péniblement ;

Fréquence 4 :

ἀναφέρω 4: ( ἀνοίσω, ἀνήνεγκον , ἀνενήνοχα ; impft ἀνέφερον ) : 1 porter en haut, remonter ; 2 intr. : se remettre, sortir de, reprendre ses sens, être ranimé ;

δεύτερος , α, ον 4: ( G δευτέρου , ης, ου ) deuxième, second

ἐκποδών adv 4: hors des pieds; n’embarrassant plus ; / expr. ἐκποδὼν ποιήσασθαι + A : se débarrasser de qqn ;

ἡγεμονία , ας (ἡ) 4: l’hégémonie

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ;


Ne pas apprendre :

Ἆγις , Ἄγιδος (ὁ) : Agis, roi de Sparte dont Alcibiade suborna l’épouse Timaîa, alors qu’il était parti en expédition à l’étranger, épouse dont il eut un fils... cf ch. 23 ;

ἄγνοια / ἀγνοία , ας (ἡ) : manque de discernement ; ignorance ; erreur ;

αἰσχρῶς : honteusement ; comp αἴσχιον ;

ἄλογος , ος,ον : déraisonnable

ἀμυδρός , ά, όν : imperceptible, indistinct, obscur, vague

ἀποβάλλω : ( part aor ἀποϐαλών , ἀποϐαλόντος ) : 1 rejeter, jeter ; 2 abandonner, quitter ; 3 perdre ;

ἀπορρίπτω : ( aor P ἀπερρίφην ) : rejeter

ἀπραγμόνως : sans affaires, sans souci, dans l’inaction

ἀτρεμέω , ῶ: ne pas trembler, rester calme

δημοκρατέομαι , οῦμαι : être gouverné démocratiquement, vivre sous le régime démocratique

διαπυνθάνομαι : chercher à savoir, s’informer

Ἑλλάς‚ Ἑλλάδος (ἡ) : l’Hellade, la Grèce

ἔρρω  : aller à sa perte, à sa ruine

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (apparenté à Solon; cousin germain de Platon, par son père; disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse; mort en 403)

μεγαλοπραγμοσύνη , ης (ἡ) : le penchant pour les grandes entreprises

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὀλοφύρομαι (part pr ὀλοφυρόμενος  ) : + A : se lamenter sur, déplorer ;

ὀνειροπολέω , ῶ : rêver

ὀξύτης , ὀξύτητος (ἡ) : la vivacité d’esprit, l’acuité, l’intelligence aiguë

παροινέω : ( pft πεπαρῴνηκα ) : être insolent ( ou brutal) comme un ivrogne

πολεμικός , ή, όν : habile à la guerre ; / sup πολεμικώτατος ;

πρᾴως : avec douceur, doucement, avec calme, calmement, avec modération

σκυτάλη , ης (ἡ) : skytale (bâton sur lequel est fixé un message codé dans des lanières de cuir), => dépêche codée, dépêche

συνίημι : (impft 3ème p pl συνίεσαν) : rapprocher par la pensée, comprendre ; reconnaître;

τέλος : adv : à la fin, finalement

ὑπηρέτης , ου (ὁ) : le serviteur, celui qui est aux ordres de, l’adjoint, l’acolyte

χαλεπαίνω : (impft ἐχαλέπαινον ; aor 2 ἐχαλέπηνα ; part aor χαλεπήνας , χαλεπήναντος ) + D : se fâcher, s’emporter, s’irriter, se mettre en colère, être mécontent (contre)

Comparaison de traductions :

Τέλος δὲ Κριτίας ἐδίδασκε Λύσανδρον, ὡς Ἀθηναίων οὐκ ἔσται δημοκρατουμένων ἀσφαλῶς ἄρχειν Λακεδαιμονίοις τῆς Ἑλλάδος· Ἀθηναίους δέ, κἂν πρᾴως πάνυ καὶ καλῶς πρὸς ὀλιγαρχίαν ἔχωσιν, οὐκ ἐάσει ζῶν Ἀλκιβιάδης ἀτρεμεῖν ἐπὶ τῶν καθεστώτων.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

A la fin, Critias représentat à Lysandre que, si la démocratie était rétablie à Athènes, les Lacédémoniens ne seraient plus assurés de tenir les Grecs en leur pouvoir et que, même si la Athéniens se trouvaient très bien et favorablement disposés pour l’oligarchie, Alcibiade, tant qu’il vivrait, ne les laisserait pas s’accommoder tranquillement de l’ordre nouveau.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

Enfin, Critias remontra à Lysandre qu’un régime démocratique à Athènes interdirait aux Lacédémoniens d’être jamais assurés de l’hégémonie en Grèce et que, même si les Athéniens se soumettaient sans résistance au gouvernement oligarchique, Alcibiade ne les laisserait pas, lui vivant, s’accommoder paisiblement du régime établi.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Finalement, Critias expliqua à Lysandre que, si les Athéniens vivaient en démocratie, il ne serait pas possible aux Lacédémoniens de gouverner tranquillement la Grèce ; et même si les Athéniens sont parfaitement calmes et bien disposés vis-à-vis de l'oligarchie, jamais Alcibiade, de son vivant, ne les laissera rester inertes en présence de l'ordre établi.


(...) εἴτε κἀκείνων φοβηθέντων τὴν ὀξύτητα καὶ μεγαλοπραγμοσύνην τοῦ ἀνδρός, εἴτε τῷ Ἄγιδι χαριζομένων.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

(...) soit que les Lacédémoniens eussent peur eux aussi de l’intelligence et de l’esprit d’entreprise du personnage, soit qu’ils voulussent complaire à Agis.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

(...) soit que là-bas aussi on redoutât son caractère vif et entreprenant, soit qu’on voulût faire plaisir à Agis.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

- soit parce que les Spartiates redoutaient eux aussi la finesse et le dynamisme de cet homme-là, soit parce qu'ils voulaient faire plaisir à Agis.


Retour en haut du texte