Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

39 Les deux morts d'Alcibiade

mort héroïque, ou crapuleuse ?Les deux morts d’Alcibiade

mort héroïque ... ou crapuleuse ?


1 Ὡς οὖν ὁ Λύσανδρος ἔπεμψε πρὸς τὸν Φαρνάβαζον ταῦτα πράττειν κελεύων, ὁ δὲ Βαγαίῳ τε τῷ ἀδελφῷ καὶ Σουσαμίθρῃ τῷ θείῳ προσέταξε τὸ ἔργον, ἔτυχε μὲν ἐν κώμῃ τινὶ τῆς Φρυγίας ὁ Ἀλκιβιάδης τότε διαιτώμενος, ἔχων Τιμάνδραν μεθ' ἑαυτοῦ τὴν ἑταίραν· ὄψιν δὲ κατὰ τοὺς ὕπνους εἶδε τοιαύτην· 2 ἐδόκει περικεῖσθαι μὲν αὐτὸς τὴν ἐσθῆτα τῆς ἑταίρας, ἐκείνην δὲ τὴν κεφαλὴν ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἔχουσαν αὐτοῦ κοσμεῖν τὸ πρόσωπον ὥσπερ γυναικὸς ὑπογράφουσαν καὶ ψιμυθιοῦσαν. 3 Ἕτεροι δέ φασιν ἰδεῖν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνοντας αὐτοῦ τοὺς περὶ τὸν Βαγαῖον ἐν τοῖς ὕπνοις καὶ τὸ σῶμα καιόμενον. Ἀλλὰ τὴν μὲν ὄψιν οὐ πολὺ γενέσθαι λέγουσι πρὸ τῆς τελευτῆς.


4 Οἱ δὲ πεμφθέντες ἐπ' αὐτὸν οὐκ ἐτόλμησαν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ κύκλῳ τὴν οἰκίαν περιστάντες ἐνεπίμπρασαν. 5 Αἰσθόμενος δ' ὁ Ἀλκιβιάδης, τῶν μὲν ἱματίων τὰ πλεῖστα καὶ τῶν στρωμάτων συναγαγὼν ἐπέρριψε τῷ πυρί, τῇ δ' ἀριστερᾷ χειρὶ τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα περιελίξας, τῇ δὲ δεξιᾷ σπασάμενος τὸ ἐγχειρίδιον, ἐξέπεσεν ἀπαθὴς ὑπὸ τοῦ πυρὸς πρὶν ἢ διαφλέγεσθαι τὰ ἱμάτια, καὶ τοὺς βαρβάρους ὀφθεὶς διεσκέδασεν. 6 Οὐδεὶς γὰρ ὑπέμεινεν αὐτὸν οὐδ' εἰς χεῖρας συνῆλθεν, ἀλλ' ἀποστάντες ἔβαλλον ἀκοντίοις καὶ τοξεύμασιν. 7 Οὕτω δ' αὐτοῦ πεσόντος καὶ τῶν βαρβάρων ἀπελθόντων, ἡ Τιμάνδρα τὸν νεκρὸν ἀνείλετο, καὶ τοῖς αὑτῆς περιβαλοῦσα καὶ περικαλύψασα χιτωνίσκοις, ἐκ τῶν παρόντων ἐκήδευσε λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως. 8 Ταύτης λέγουσι θυγατέρα γενέσθαι Λαΐδα τὴν Κορινθίαν μὲν προσαγορευθεῖσαν, ἐκ δ' Ὑκκάρων, Σικελικοῦ πολίσματος, αἰχμάλωτον γενομένην.


9 Ἔνιοι δὲ τὰ μὲν ἄλλα περὶ τῆς Ἀλκιβιάδου τελευτῆς ὁμολογοῦσι τούτοις, αἰτίαν δέ φασιν οὐ Φαρνάβαζον οὐδὲ Λύσανδρον οὐδὲ Λακεδαιμονίους παρασχεῖν, αὐτὸν δὲ τὸν Ἀλκιβιάδην γνωρίμων τινῶν διεφθαρκότα γύναιον ἔχειν σὺν ἑαυτῷ, τοὺς δ' ἀδελφοὺς τοῦ γυναίου τὴν ὕβριν οὐ μετρίως φέροντας, ἐμπρῆσαί τε τὴν οἰκίαν νύκτωρ, ἐν ᾗ διαιτώμενος ἐτύγχανεν ὁ Ἀλκιβιάδης, καὶ καταβαλε ²ῖν αὐτόν, ὥσπερ εἴρηται, διὰ τοῦ πυρὸς ἐξαλλόμενον.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : ( tout le vocabulaire sauf ch 36-38 )

1

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 quand, lorsque ; 2 comme, parce que, puisque 

οὖν 1: donc, par conséquent 

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ; ; // P πέμπομαι , πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι : être envoyé ( part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος )

ὁ δέ : l’article a le sens démonstratif (celui-là) ; δέ introduit une seconde proposition subordonnée.

Βαγαῖος , Βαγαίου (ὁ) : Bagaeos /Bagaïos, nom d’homme, perse

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; // (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

Σουσαμίθρης, ου (ὁ) : Sousamithrès, nom d’homme, perse

θεῖος , θείου (ὁ) : l’oncle

προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de ; ordonner, commander, assigner, imposer;

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise; l’ouvrage; l’affaire ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ; ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

κώμη , ης (ἡ) : le village, la bourgade

ἐν κώμῃ τιν : l’accent aigu sur l’indéfini après un paroxyton devient grave lorsque l’indéfini est suivi dans ce cas d’un mot accentué (ἐν κώμῃ τινὶ τῆς Φρυγίας), ce qui permet de ne jamais le confondre avec l’interrogatif, toujours accentué de l’aigu.

διαιτάομαι , ῶμαι : vivre, habiter

Τιμάνδρα , ας (ἡ) : Timandra, nom de femme

ὄψις , εως (ἡ) 3: la vision

κατά + A 1: pendant

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil ; (svt au pl. οἱ ὕπνοι )

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, avoir la vision de; (part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος )

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

2

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler

ἐδόκει : double construction : 1) personnelle αὐτὸς περικεῖσθαι ...; 2) avec proposition infinitive : ἐκείνην ... αὐτοῦ κοσμεῖν τὸ πρόσωπον...

περικεῖμαι : + A : être revêtu de , être enveloppé de

ἐσθής , ἐσθῆτος (ἡ) : vêtement(s), habit(s)

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

ὥσπερ 1: comme; ὥσπερ + participe: comme si ; 

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme, l’épouse

ὑπογράφω : 1 écrire ou peindre en dessous ; 2 farder ;

ψιμυθιόω , ῶ : farder avec du blanc de céruse

Le blanc de céruse était utilisé pour se farder, mais aussi pour farder le visage des morts.

3

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασιν  + inf : on dit que;

le sujet de l’infinitive introduite par φασιν  est Alcibiade s e

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, couper, découper, arracher

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: 1 le corps ; 2 la dépouille ;

καίω / κάω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : faire brûler, brûler; // P brûler

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

le Ἀλλά en début de phrase introduit, après la contradiction des deux versions de la vision, le point qui fait l’unanimité ; le sujet s e de λέγουσι est donc πάντες

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup

πρό + G 1: avant;

τελευτή , τελευτῆς (ἡ) 4: la mort ;

4

ἐπί + Α 1: vers, contre, auprès de ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser, avoir le courage de ;

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα (inf. courant : εἰσιέναι ; inf aor εἰσελθεῖν ) 2: entrer

κύκλῳ : adv. : tout autour

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

περιίστημι 4: placer autour ; // sens M (part aor Μ περιστάς , περιστάντος ) se placer autour, entourer, cerner;

ἐμπίμπρημι ( impft 3ème p pl ἐνεπίμπρασαν ) / ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ; inf aor ἐμπρῆσαι ) : brûler ; incendier, faire incendier

5

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de;

ἱμάτιον , ἱματίου (τό) 4: le manteau, le vêtement

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: la plupart ; la plupart de (+ G) ;

στρῶμα , στρώματος (τό) : couverture

ἐπιρρίπτω : ( aor ἐπέρριψα ) :jeter sur, jeter contre

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ἀριστερός , ά, όν : situé à gauche

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χλαμύς , χλαμύδος (ἡ) : la chlamyde, casaque militaire sans manches portée par les cavaliers

περιελίσσω : ( part aor περιελίξας ) : enrouler qqch (A) autour de (D)

δεξιά , δεξιᾶς (ἡ) 3: la main droite 

σπάω  : ( part aor M σπασάμενος ) : A tirer; // M tirer à soi, dégaîner ;

ἐγχειρίδιον , ου (τό) : le poignard

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: se précipiter hors de ;

ἀπαθής , ής, ές : sans être affecté, non affecté ( par : ὑπό + G) ;

πρίν / πρὶν ἤ + inf  1: avant que ;

διαφλέγω : A enflammer ; / P s’enflammer, être enflammé

διασκεδάννυμι ( aor διεσκέδασα ) : disperser

6

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : rester en arrière ; attendre ;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;): aller dans le même lieu, se rencontrer (pour combattre) ; / expr : εἰς χεῖρας συνέρχεσθαι : en venir aux mains

ἀποστάντες , ων : s’étant retirés, ayant fait défection, ayant déserté ( de ἀφίστημι )

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (impft ἔϐαλλον ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre; (absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet )  

ἀκόντιον , ἀκοντίου (τό) : petit javelot, javenine

τόξευμα , τοξεύματος (τό) : la flèche, le trait

7

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber, succomber ;

νεκρός , οῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer, recueillir ; // M. ἀναιροῦμαι ( aor ἀνειλόμην ): prendre dans ses bras, recueillir

constr : relier τοῖς αὑτῆς ... χιτωνίσκοις ; constr expressive !

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ; part aor : περιϐαλών , περιϐαλοῦσα , περιϐαλόν ) : jeter autour ; couvrir de (D) 

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικάλυψας , περικαλύψασα , περικάλυψαν ) voiler entièrement; envelopper, revêtir (un mort;

χιτωνίσκος , ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, plutôt de femme, ou pour un enfant – garçon ou fille-))

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ou la situation actuelle, le moment présent ;

ἐκ τῶν παρόντων : 2 traductions possibles : 1 à partir des objets qu’elle avait sous la main ; 2 en fonction des circonstances présentes ;

κηδεύω : (aor ἐκήδευσα ) : prendre soin de ; en particulier : rendre les honneurs funèbres ;

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

φιλοτίμως : avec zèle ; magnifiquement, avec magnificence ;

8

θυγάτηρ , θύγατερ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

Λαΐς , Λαΐδος (ἡ) : Laïs, courtisane célèbre de Corinthe

Κορίνθιος , Κορινθία, Κορίνθιον : adj: Corinthien, de Corinthe;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer du nom de

Ὕκκαρα , Ὑκκάρων (τά) : Hiccara, ville de Sicile

Σικελικός , ή,ον : sicilien

πόλισμα , πολίσματος (τό) : ville, établissement

Cette phrase peut éclairer les motifs de Timandra : elle pourrait avoir été prise comme captive avec sa fille lors de l’expédition de Sicile, puis achetée par Alcibiade qui se serait épris d’elle, en aurait fait sa concubine, et l’aurait ainsi libérée du métier de courtisane...

9

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : quelques-uns

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

τελευτή , τελευτῆς (ἡ) 4: 1 la fin ; 2 la mort ;

ὁμολογέω , ῶ 1: être d’accord avec + D ; être d’accord sur ;

τούτοις, neutre, renvoie à ce qui précède.

αἰτία , ας (ἡ) 1: 1 la cause, la raison ; 2 la responsabilité ; 3 le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch; αἰτίαν παρέχειν : présenter une occasion d’accusation, être impliqué ; 4 l'accusation;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

γνώριμος , γνωρίμου (ὁ) 4: le notable ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: séduire ;

constr : αὐτὸν δὲ τὸν Ἀλκιβιάδην διεφθαρκότα γνωρίμων τινῶν γύναιον, <γύναιον> ἔχειν σὺν ἑαυτῷ ; ἔχειν a le sens de « tenir, garder » ;

γύναιον , ου (τό) : jeune femme  ; petite femme (terme d’affection);

σύν +D  1: avec

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

ὕβρις , εως (ἡ)  2: outrage.

μετρίως 4: avec mesure, patience

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ) : abattre ;

διά + G 1: (élidé : δι’ ) à travers

ἐξάλλομαι : (part pr ἐξαλλόμενος ) : bondir hors de;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de;

αἰτία , ας (ἡ) 1: 1 la cause, la raison ; 2 la responsabilité ; 3 le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch; αἰτίαν παρέχειν : présenter une occasion d’accusation, être impliqué ; 4 l'accusation;

ἀκόντιον , ἀκοντίου (τό) : petit javelot, javenine

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer, recueillir ; // M. ἀναιροῦμαι ( aor ἀνειλόμην ): prendre dans ses bras, recueillir

ἀπαθής , ής, ές : sans être affecté, non affecté ( par : ὑπό + G) ;

ἀποστάντες , ων : s’étant retirés, ayant fait défection, ayant déserté ( de ἀφίστημι )

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, couper, découper, arracher

ἀριστερός , ά, όν : situé à gauche

Βαγαῖος , Βαγαίου (ὁ) : Bagaeos /Bagaïos, nom d’homme, perse

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (impft ἔϐαλλον ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre; (absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet )  

γνώριμος , γνωρίμου (ὁ) 4: le notable ;

γύναιον , ου (τό) : jeune femme  ; petite femme (terme d’affection);

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme, l’épouse

δεξιά , δεξιᾶς (ἡ) 3: la main droite 

διά + G 1: (élidé : δι’ ) à travers

διαιτάομαι , ῶμαι : vivre, habiter

διασκεδάννυμι ( aor διεσκέδασα ) : disperser

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: séduire ;

διαφλέγω : A enflammer ; / P s’enflammer, être enflammé

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler

ἐγχειρίδιον , ου (τό) : le poignard

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα (inf. courant : εἰσιέναι ; inf aor εἰσελθεῖν ) 2: entrer

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: se précipiter hors de ;

ἐμπίμπρημι ( impft 3ème p pl ἐνεπίμπρασαν ) / ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ; inf aor ἐμπρῆσαι ) : brûler ; incendier, faire incendier

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : quelques-uns

ἐξάλλομαι : (part pr ἐξαλλόμενος ) : bondir hors de;

ἐπί + Α 1: vers, contre, auprès de ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἐπιρρίπτω : ( aor ἐπέρριψα ) :jeter sur, jeter contre

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise; l’ouvrage; l’affaire ;

ἐσθής , ἐσθῆτος (ἡ) : vêtement(s), habit(s)

θεῖος , θείου (ὁ) : l’oncle

θυγάτηρ , θύγατερ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

ἱμάτιον , ἱματίου (τό) 4: le manteau, le vêtement

καίω / κάω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : faire brûler, brûler; // P brûler

κατά + A 1: pendant

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ) : abattre ;

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

κηδεύω : (aor ἐκήδευσα ) : prendre soin de ; en particulier : rendre les honneurs funèbres ;

Κορίνθιος , Κορινθία, Κορίνθιον : adj: Corinthien, de Corinthe;

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

κύκλῳ : adv. : tout autour

κώμη , ης (ἡ) : le village, la bourgade

Λαΐς , Λαΐδος (ἡ) : Laïs, courtisane célèbre de Corinthe

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

μετρίως 4: avec mesure, patience

νεκρός , οῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὁμολογέω , ῶ 1: être d’accord avec + D ; être d’accord sur ;

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, avoir la vision de; (part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος )

οὖν 1: donc, par conséquent 

ὄψις , εως (ἡ) 3: la vision

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ou la situation actuelle, le moment présent ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ; ; // P πέμπομαι , πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι : être envoyé ( part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος )

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ; part aor : περιϐαλών , περιϐαλοῦσα , περιϐαλόν ) : jeter autour ; couvrir de (D) 

περιελίσσω : ( part aor περιελίξας ) : enrouler qqch (A) autour de (D)

περιίστημι 4: placer autour ; // sens M (part aor Μ περιστάς , περιστάντος ) se placer autour, entourer, cerner;

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικάλυψας , περικαλύψασα , περικάλυψαν ) voiler entièrement; envelopper, revêtir (un mort;

περικεῖμαι : + A : être revêtu de , être enveloppé de

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber, succomber ;

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: la plupart ; la plupart de (+ G) ;

πόλισμα , πολίσματος (τό) : ville, établissement

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup

πρίν / πρὶν ἤ + inf  1: avant que ;

πρό + G 1: avant;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer du nom de

προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de ; ordonner, commander, assigner, imposer;

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

Σικελικός , ή,ον : sicilien

Σουσαμίθρης, ου (ὁ) : Sousamithrès, nom d’homme, perse

σπάω  : ( part aor M σπασάμενος ) : A tirer; // M tirer à soi, dégaîner ;

στρῶμα , στρώματος (τό) : couverture

σύν +D  1: avec

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;): aller dans le même lieu, se rencontrer (pour combattre) ; / expr : εἰς χεῖρας συνέρχεσθαι : en venir aux mains

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: 1 le corps ; 2 la dépouille ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; // (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τελευτή , τελευτῆς (ἡ) 4: la mort ;

τελευτή , τελευτῆς (ἡ) 4: 1 la fin ; 2 la mort ;

Τιμάνδρα , ας (ἡ) : Timandra, nom de femme

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser, avoir le courage de ;

τόξευμα , τοξεύματος (τό) : la flèche, le trait

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ; ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

ὕβρις , εως (ἡ)  2: outrage.

Ὕκκαρα , Ὑκκάρων (τά) : Hiccara, ville de Sicile

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil ; (svt au pl. οἱ ὕπνοι )

ὑπογράφω : 1 écrire ou peindre en dessous ; 2 farder ;

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : rester en arrière ; attendre ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασιν  + inf : on dit que;

φιλοτίμως : avec zèle ; magnifiquement, avec magnificence ;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

χιτωνίσκος , ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, plutôt de femme, ou pour un enfant – garçon ou fille-))

χλαμύς , χλαμύδος (ἡ) : la chlamyde, casaque militaire sans manches portée par les cavaliers

ψιμυθιόω , ῶ : farder avec du blanc de céruse

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 quand, lorsque ; 2 comme, parce que, puisque 

ὥσπερ 1: comme; ὥσπερ + participe: comme si ; 


Vocabulaire fréquentiel :

Fréquence 1 :

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

αἰτία , ας (ἡ) 1: 1 la cause, la raison ; 2 la responsabilité ; 3 le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : avoir la responsabilité de ; être accusé, être incriminé de qqch; αἰτίαν παρέχειν : présenter une occasion d’accusation, être impliqué ; 4 l'accusation;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν ) 1: la femme, l’épouse

διά + G 1: (élidé : δι’ ) à travers

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft διεφθαρκώς , διεφθαρκότος ; pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: séduire ;

δοκέω , ῶ 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : sembler

ἐπί + Α 1: vers, contre, auprès de ; ( élidé en ἐπ’ , ἐφ’ devant esprit rude)

ἔργον ,ου (τό) 1: l’entreprise; l’ouvrage; l’affaire ;

θυγάτηρ , θύγατερ , θυγατέρα , θυγατρός , θυγατρί (ἡ) 1: la fille (filiation)

κατά + A 1: pendant

μέν 1: employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

ὁμολογέω , ῶ 1: être d’accord avec + D ; être d’accord sur ;

ὁράω , ῶ 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα ; inf aor : ἰδεῖν , part aor ἰδών , impft : ἑωρῶν ) voir, avoir la vision de; (part aor P ὀφθείς , ὀφθέντος )

οὖν 1: donc, par conséquent 

πάρειμι 1 1: (impft παρῆν) : être présent, être là; τὰ παρόντα ,ων : les choses qu’on a sous la main ou la situation actuelle, le moment présent ;

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; aor παρέσχον ; inf aor παρασχεῖν : part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer; πέμπω + participe : envoyer pour + infinitif ; pris absolt : envoyer un messager ; ; // P πέμπομαι , πεμφθήσομαι , ἐπέμφθην , πέπεμμαι : être envoyé ( part aor P : πεμφθείς , πεμφθέντος )

περί + 1: au sujet de, à propos de ;

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup

πρίν / πρὶν ἤ + inf  1: avant que ;

πρό + G 1: avant;

προσαγορεύω 3: ( προσερῶ , προσεῖπον / προσεῖπα , προσείρηκα ; inf aor προσειπεῖν ) : + A : appeler par un nom, saluer du nom de

σύν +D  1: avec

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: 1 le corps ; 2 la dépouille ;

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; τε ... καί / τε καί : à la fois ... et ; et en même temps ; // (τ’ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre 

τολμάω , ῶ 1: ( aor ἐτόλμησα ) : oser, avoir le courage de ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ; ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην ; 3ème p pl : ἔφασαν ; aor ἔφησα ; part aor φήσας ; subj. pr. : φῶ ; opt. pr. : φαίην ; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ; φασιν  + inf : on dit que;

χείρ , χειρός (ἡ) 1: la main, le bras

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : 1 quand, lorsque ; 2 comme, parce que, puisque 

ὥσπερ 1: comme; ὥσπερ + participe: comme si ; 

Fréquence 2 :

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ; part pr αἰσθανόμενος , η,ον ; part aor αἰσθόμενος ) : + G  ou A (surtout neutre) : s’apercevoir, avoir conscience de, se rendre compte de;

ἀναιρέω , ῶ 2: ( ἀναιρήσω , ἀνεῖλον , ἀνῄρηκα ) : enlever ; enlever (des morts après un combat, des naufragés après un naufrage), récupérer, recueillir ; // M. ἀναιροῦμαι ( aor ἀνειλόμην ): prendre dans ses bras, recueillir

βάλλω , βαλῶ , ἔϐαλον , βέϐληκα (impft ἔϐαλλον ) 2: frapper, frapper à distance, atteindre; (absolt : lancer un projectile, jeter un trait, lancer un objet )  

εἰσέρχομαι , εἰσελεύσομαι , εἰσῆλθον , εἰσελήλυθα (inf. courant : εἰσιέναι ; inf aor εἰσελθεῖν ) 2: entrer

ἔνιοι , αι, α 2: ( G ἐνίων ) : quelques-uns

νεκρός , οῦ (ὁ) 2: le mort, le cadavre

πίπτω 2: ( πεσοῦμαι , ἔπεσον , πέπτωκα ; part aor : πεσών , πεσόντος ) : tomber, succomber ;

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: la plupart ; la plupart de (+ G) ;

προστάττω 2: ( προστάξω , προσέταξα , προστέταχα ...) : donner l’ordre, la mission de ; ordonner, commander, assigner, imposer;

πῦρ , πυρός (τό) 2: le feu

ὕβρις , εως (ἡ)  2: outrage.

ὑπομένω 2: (aor ὑπέμεινα ; inf. aor. : ὑπομεῖναι ; ) : rester en arrière ; attendre ;

Fréquence 3 :

δεξιά , δεξιᾶς (ἡ) 3: la main droite 

ἐκπίπτω ( ἐκπεσοῦμαι , ἐξέπεσον , ἐκπέπτωκα ) 3: se précipiter hors de ;

κοσμέω , ῶ 3:  (part. pft P κεκοσμημένος, η, ον) : parer, orner ;

ὄψις , εως (ἡ) 3: la vision

περιβάλλω 3: ( περιβαλῶ , περιέϐαλον , περιβέϐληκα ; part aor : περιϐαλών , περιϐαλοῦσα , περιϐαλόν ) : jeter autour ; couvrir de (D) 

πρόσωπον , προσώπου (τό) 3: le visage, la face , la figure ;

Fréquence 4 :

γνώριμος , γνωρίμου (ὁ) 4: le notable ;

ἱμάτιον , ἱματίου (τό) 4: le manteau, le vêtement

καταβάλλω 4: ( καταβαλῶ , κατέβαλον , καταβέβληκα ; inf aor καταϐαλεῖν ) : abattre ;

κεφαλή , κεφαλῆς (ἡ) 4: la tête

μετρίως 4: avec mesure, patience

περιίστημι 4: placer autour ; // sens M (part aor Μ περιστάς , περιστάντος ) se placer autour, entourer, cerner;

συνέρχομαι 4:( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ;): aller dans le même lieu, se rencontrer (pour combattre) ; / expr : εἰς χεῖρας συνέρχεσθαι : en venir aux mains

τελευτή , τελευτῆς (ἡ) 4: 1 la fin ; 2 la mort ;

ὕπνος , ου (ὁ) 4: le sommeil ; (svt au pl. οἱ ὕπνοι )


Ne pas apprendre :

ἀγκάλη , ης (ἡ) : l’étreinte des bras, les bras

ἀκόντιον , ἀκοντίου (τό) : petit javelot, javenine

ἀπαθής , ής, ές : sans être affecté, non affecté ( par : ὑπό + G) ;

ἀποστάντες , ων : s’étant retirés, ayant fait défection, ayant déserté ( de ἀφίστημι )

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, couper, découper, arracher

ἀριστερός , ά, όν : situé à gauche

Βαγαῖος , Βαγαίου (ὁ) : Bagaeos /Bagaïos, nom d’homme, perse

γύναιον , ου (τό) : jeune femme  ; petite femme (terme d’affection);

διαιτάομαι , ῶμαι : vivre, habiter

διασκεδάννυμι ( aor διεσκέδασα ) : disperser

διαφλέγω : A enflammer ; / P s’enflammer, être enflammé

ἐγχειρίδιον , ου (τό) : le poignard

ἐμπίμπρημι ( impft 3ème p pl ἐνεπίμπρασαν ) / ἐμπίπρημι : (aor ἐνέπρησα ; inf aor ἐμπρῆσαι ) : brûler ; incendier, faire incendier

ἐξάλλομαι : (part pr ἐξαλλόμενος ) : bondir hors de;

ἐπιρρίπτω : ( aor ἐπέρριψα ) :jeter sur, jeter contre

ἐσθής , ἐσθῆτος (ἡ) : vêtement(s), habit(s)

θεῖος , θείου (ὁ) : l’oncle

καίω / κάω , καύσω , ἔκαυσα , κέκαυκα : faire brûler, brûler; // P brûler

κηδεύω : (aor ἐκήδευσα ) : prendre soin de ; en particulier : rendre les honneurs funèbres ;

Κορίνθιος , Κορινθία, Κορίνθιον : adj: Corinthien, de Corinthe;

κύκλῳ : adv. : tout autour

κώμη , ης (ἡ) : le village, la bourgade

Λαΐς , Λαΐδος (ἡ) : Laïs, courtisane célèbre de Corinthe

λαμπρῶς : avec éclat, brillamment

νύκτωρ adv. : pendant la nuit

περιελίσσω : ( part aor περιελίξας ) : enrouler qqch (A) autour de (D)

περικαλύπτω : ( aor : περιεκάλυψα ; part aor περικάλυψας , περικαλύψασα , περικάλυψαν ) voiler entièrement; envelopper, revêtir (un mort;

περικεῖμαι : + A : être revêtu de , être enveloppé de

πόλισμα , πολίσματος (τό) : ville, établissement

Σικελικός , ή,ον : sicilien

Σουσαμίθρης, ου (ὁ) : Sousamithrès, nom d’homme, perse

σπάω  : ( part aor M σπασάμενος ) : A tirer; // M tirer à soi, dégaîner ;

στρῶμα , στρώματος (τό) : couverture

Τιμάνδρα , ας (ἡ) : Timandra, nom de femme

τόξευμα , τοξεύματος (τό) : la flèche, le trait

Ὕκκαρα , Ὑκκάρων (τά) : Hiccara, ville de Sicile

ὑπογράφω : 1 écrire ou peindre en dessous ; 2 farder ;

φιλοτίμως : avec zèle ; magnifiquement, avec magnificence ;

χιτωνίσκος , ου (ὁ) : petite tunique courte (vêtement de dessous, plutôt de femme, ou pour un enfant – garçon ou fille-))

χλαμύς , χλαμύδος (ἡ) : la chlamyde, casaque militaire sans manches portée par les cavaliers

ψιμυθιόω , ῶ : farder avec du blanc de céruse


Comparaison de traductions :

Οὕτω δ' αὐτοῦ πεσόντος καὶ τῶν βαρβάρων ἀπελθόντων, ἡ Τιμάνδρα τὸν νεκρὸν ἀνείλετο, καὶ τοῖς αὑτῆς περιβαλοῦσα καὶ περικαλύψασα χιτωνίσκοις, ἐκ τῶν παρόντων ἐκήδευσε λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως.

R. Flacelière et E.Chambry, Les Belles Lettres ed. , Paris, 1964 :

Quand il fut ainsi tombé et que les barbares se furent retirés, Timandra recueillit son corps, et, l’ayant couvert et enveloppé de ses propres tuniques, elle lui fit avec ce qu’elle avait un enterrement brillant et magnifique.

A. Pierron, revue par F.Frazier, GF Flammarion, 1995 :

C’est ainsi qu’ils l’abattirent avant de s’en aller. Timandra alors enleva son corps, l’enveloppa et le couvrit de ses propres robes, et lui fit, autant qu’il était possible, des funérailles brillantes et magnifiques.

M.-P. Loicq-Berger Liège loicq-berger@skynet.be :

Lorsqu'il fut tombé ainsi et que les barbares furent partis, Timandra releva le cadavre, l'enveloppa et l'ensevelit dans ses propres tuniques et, utilisant ce dont elle disposait, elle lui rendit les honneurs funèbres avec un éclat empreint de vénération.


Retour en haut du texte