Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

16 17 Le minotaure, une légende?

réflexion critiqueLe minotaure : une légende ?

Ὅτι μὲν οὖν Ἀνδρόγεω δόξαντος περὶ τὴν Ἀττικὴν ἀποθανεῖν δόλῳ ὅ τε Μίνως πολεμῶν πολλὰ κακὰ εἰργάζετο τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸ δαιμόνιον ἔφθειρε τὴν χώραν, ἀφορία τε γὰρ καὶ νόσος ἐνέσκηψε πολλὴ , καὶ ἀνέδυσαν οἱ ποταμοί καὶ τοῦ θεοῦ προστάξαντος ἱλασαμένοις τὸν Μίνω καὶ διαλλαγεῖσι λωφήσειν τὸ μήνιμα καὶ τῶν κακῶν ἔσεσθαι παῦλαν, ἐπικηρυκευσάμενοι καὶ δεηθέντες ἐποιήσαντο συνθήκας, ὥστε πέμπειν δι ΄ ἐννέα ἐτῶν δασμὸν ἠιθέους ἑπτὰ καὶ παρθένους τοσαύτας, ὁμολογοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων. Τοὺς δὲ παῖδας εἰς Κρήτην κομιζομένους, ὁ μὲν τραγικώτατος μῦθος ἀποφαίνει τὸν Μινώταυρον ἐν τῷ Λαβυρίνθῳ διαφθείρειν, πλανωμένους αὐτοὺς καὶ τυχεῖν ἐξόδου μὴ δυναμένους ἐκεῖ καταθνῄσκειν· τὸν δὲ Μινώταυρον, ὥσπερ Εὐριπίδης φησί,

«Σύμμικτον εἶδος καὶ ἀποφώλιον βρέφος” γεγονέναι

καὶ “Ταύρου μεμῖχθαι καὶ βροτοῦ διπλῇ φύσει”

Φιλόχορος δέ φησιν οὐ ταῦτα συγχωρεῖν Κρῆτας, ἀλλὰ λέγειν ὅτι φρουρὰ μὲν ἦν ὁ Λαβύρινθος οὐθὲν ἔχων κακὸν ἀλλ ΄ ἢ τὸ μὴ διαφυγεῖν τοὺς φυλαττομένους, ἀγῶνα δ ΄ ὁ Μίνως γυμνικὸν ἐποίει ἐπ ΄ Ἀνδρόγεῳ καὶ τοὺς παῖδας ἆθλα τοῖς νικῶσιν ἐδίδου τέως ἐν τῷ Λαβυρίνθῳ φυλαττομένους· ἐνίκα δὲ, τοὺς προτέρους ἀγῶνας, ὁ μέγιστον παρ ΄ αὐτῷ δυνάμενος τότε καὶ στρατηγῶν, ὄνομα Ταῦρος, ἀνὴρ οὐκ ἐπιεικὴς καὶ ἥμερος τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τοῖς παισὶ τῶν Ἀθηναίων ὑπερηφάνως καὶ χαλεπῶς προσφερόμενος.

Ἀριστοτέλης δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ Βοττιαίων Πολιτείᾳ δῆλός ἐστιν οὐ νομίζων

ἀναιρεῖσθαι τοὺς παῖδας ὑπὸ τοῦ Μίνω, ἀλλὰ θητεύοντας ἐν τῇ Κρήτῃ καταγηράσκειν.


Vocabulaire à apprendre (fréquence 1)

ἀγών,ῶνος () : le combat, le concours

ἀλλά : mais

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, le héros

ἀπο-θνῄσκω ( f ἀποθανοῦμαι aor ἀπέθανον ): mourir

βροτός,οῦ () : le mortel

δέομαι +Γ (δεήσομαι, ἐδεήθην): avoir besoin de , demander

δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il ...

διά + Γ : marque l’intervalle et la régularité : tous les ...

δια-φθείρω ( f φθερῶ, aor ἔφθειρα ) : détruire, tuer

δίδωμι : donner

δοκέω,ῶ : sembler, avoir la réputation de

δύναμαι : je peux, je suis capable de (ici : j’ai du crédit)

ἐργάζομαι : faire

ἐργάζεσθαι κακά +Α : faire du mal à

ἔχω : avoir

κακόν,οῦ (τό) : le mal, le méfait

κακός,,όν : mauvais, méchant

κομίζω : emporter, transporter

μέγιστος,η,ον : très grand, le plus grand

μὲν οὖν : assurément, donc

νικάω,ῶ : vaincre

νομίζω : penser, estimer , croire

ὁμο-λογέω,ῶ : être d’accord sur, convenir que

ὄνομα,ατος (τό) : le nom

ὅτι : que (complétif), parce que

οὐδέν ἀλλ... : rien, si ce n’est ...

παῖς, παιδός () : l’enfant

πέμπω : envoyer

πλεῖστοι,αι,α (οἱ, αἱ, τά) : la plupart de (+ génitif)

πολεμέω,ῶ : faire la guerre

πολιτεία,ας () : la constitution

τρόπος,ου () : le caractère

τότε : alors

τυγχάνω: rencontrer, trouver (+Γ) ; se trouver par hasard ; être

φησι : il dit

φυλάττω : surveiller, garder

φύσις,εως () : la nature, le naturel

χώρα,ας () : le pays, la région, la contrée

ὥσπερ : comme


Fréquence 2 :

ἀν-αιρέω,ῶ : supprimer, mettre à mort

ἀπο-φαίνω : montrer, présenter

ἐκεῖ : là-bas

ἔτος,ους (τό) : l’année

κατα-θνῄσκω : mourir

νόσος,ου () : la maladie, la souffrance, la calamité

παρθένος,ου () : jeune fille, vierge

πρότερος,α,ον : le premier

συγ-χωρέω,+Α : être d’accord avec

συν-θήκη,ης () : pacte, traité, clause


fréquence 3 :

διαλάσσω (ττω) : réconcilier (M se...)

μῦθος,ου () : la légende, la fable

προσ-φέρομαι +Δ : se comporter avec

στρατηγέω,ῶ : être général, commander

χαλεπῶς : durement, difficilement, péniblement


fréquence 4 :

ἐπιεικής,ής,ές : doux, accommodant, commode

ἐπτά : sept


Chiffres : εἶς, δύο, τρεῖς, τέτταρες, πέντε, ἕξ, ἑπτά, ὀκτώ, ἐννέα, δέκα


Ne pas apprendre :


ἆθλον,ου (τό) : le prix du combat, la récompense

Ἀνδρόγεως,ω () : Androgée (fils de Minos)

ἀποφώλιος ος,ον : malfaisant

ἀφορία,ας () : la stérilité

γυμνικός,, όν : gymnique

δαιμόνιον,ου (τό) : la divinité, le démon, le génie

δασμός,οῦ () : l’impôt, le tribut

διαλλάσσω (-άξω, διήλλαξα / διηλλάγην) : réconcilier

δι-πλοῦς,,οῦν : double

δόλος,ου () : la ruse

ἐν-σκήπτω : lancer sur, fondre sur, tomber sur

ἔξ-οδος,ου () : la sortie, l’issue

ἐπι-κηρυκεύομαι : envoyer des hérauts, négocier

ἠΐθεος,ου () : jeune garçon (non marié)

ἥμερος,α,ον : civilisé, agréable

θητεύω : servir comme mercenaire, être au service de, être « thète »

ἱλάσκομαι ( f άσομαι, aor ἵλασάμην) : apaiser

κατα-γηράσκω : vieillir

λωφάω,ῶ : cesser, faire cesser

μήνιμα, ατος (τό) : le courroux

μίγνυμι ( μίξω, ἔμιξα, μέμιγμαι) : mélanger à (dat)

παῦλα,ης () : la cessation, la fin

πλανάομαι,ῶμαι : s’égarer

συγ-γραφεύς, έως () : l’historien, le compilateur

σύμ-μικτος,ος,ον : mélangé, mêlé

ταῦρος,ου () : le taureau

τέως : jusqu’alors

τραγικός,,όν : tragique

ὑπερηφάνως : orgueilleusement

φρουρά,ᾶς () : prison
VIES DE PLUTARQUE : Thésée et Romulus XVIII

Traduction d’Amyot (1559) :


XVIII. Peu de temps après cest exploit, vindrent de Candie les gens du roy Minos, demander pour la troisième fois, le tribut que payoyent ceulx de Athenes pour telle occasion. Androgeos filz aisné du Roy Minos fut occis en trahison dedans le pais de l'Attique, à raison dequoy Minos poursuyvant la vengeance de ceste mort, feit la guerre fort aspre aux Atheniens, et leur porta beaucoup de dommage : mais oultre cela les dieux encore persecuterent et affligererent fort durement tout le païs, tant par sterilité et famine, que par pestilences et autres maulx, jusques à faire tarir les rivieres. Quoy voyans ceulx d'Athenes recoururent à l'oracle d'Apollo : lequel leur respondit qu'ilz appaisassent Minos, et quand ilz seroyent reconciliez avec luy, que l'ire des dieux cesserait aussi encontre eulx, et leurs afflictions prendroyent fin. Si envoyérent incontinent ceulx d'Athenes devers luy, et le requirent de paix : laquelle il leur ottroya, soubs condition, que l'espace de neuf ans durans ilz seroyent tenus d'envoyer chascun an en Candie, par forme de tribut sept jeunes garsons, et autant de jeunes garses. Or jusques icy tous les historiens sont bien d'accord : mais au demeurant, non : et ceulx qui semblent s'esloigner le plus de la verité, comptent que quand ces jeunes garsons estoyent arrivez en Candie, on les faisoit devorer par le Minotaure dedans le Labyrinthe, ou bien que l'on les enfermoit dedans ce Labyrinthe, et qu'ilz y alloyent errans çà et là, sans pouvoir trouver yssue pour en sortir, jusques à ce qu'ilz y mouroyent de male faim, et estoit ce Minotaure, ainsi que dit le poëte Euripides,


Un corps meslé, un monstre ayant figure

De taureau joinct à humaine nature .


Mais Philochorus escrit, que ceulx de Candie ne confessent point cela, ains disent que ce Labyrinthe estoit une geole, en laquelle il n'y avoit autre mal, sinon que ceulx qui y estoyent enfermez n'en pouvoyent sortir : et que Minos en memoire de son filz Androgeos avoit institué des festes et jeux de pris, là où il donnoit à ceulx qui y emportoyent la victoire, ces jeunes enfans Atheniens, lesquelz ce pendant estoyent soigneusement gardez dedans la geole du Labyrinthe, et qu'aux premiers jeux l'un des capitaines du roy, nommé Taurus, qui avoit le plus de credit autour de son maistre, gaigna le pris. Cestuy Taurus fut homme rebours et mal gratieux de nature, qui traitta fort durement et superbement ces enfans d'Athenes : et qu'il soit vray, le philosophe mesme Aristote parlant de la chose publique des Bottieiens, monstre bien qu'il n'estimait pas que Minos eust oncques faict mourir les enfans des Atheniens,. ains dit qu'ilz vieillissoyent en Candie, gaignans leurs vies à servir pauvrement.Retour en haut du texte