Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0014 0030 Le discours du prêtre (1)

Situation de ThèbesPrologue : v 14-30

Le discours du prêtre : 1) la situation à Thèbes

ΙΕΡΕΥΣ

Ἀλλ’, ὦ κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς, 14

ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προσήμεθα 15

βωμοῖσι τοῖς σοῖς, οἱ μὲν οὐδέπω μακρὰν

πτέσθαι σθένοντες, οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς,

ἱερεύς ἐγὼ μὲν Ζηνός, οἵδε τ ᾐθέων

λεκτοί· τὸ δ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον

ἀγοραῖσι θακεῖ, πρός τε Παλλάδος διπλοῖς 20

ναοῖς, ἐπ Ἰσμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ.

Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν

ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα

βυθῶν ἔτ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου,

φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐφκάρποις χθονός, 25

φθίνουσα δἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε

ἀγόνοις γυναικῶν  · ἐν δ ὁ πυρφόρος θεὸς

σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν,

ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ

Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

14

ἱερεύς, έως () : le prêtre

κρατύνω + G : gouverner

χώρα,ας () : le pays, la contrée

ἐμός, ἐμή, ἐμον : mon, ma

15

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

ἡλίκος,η,ον  : à quel âge, ayant quel âge

πρόσ-ημαι : être assis près de

βωμός,οῦ () : l’autel

σός, σή, σόν : ton, ta

οἱ μέν ... οἱ δέ ... : les uns ... les autres ...

οὐδέπω : ne pas encore

μακράν : longuement, loin

πέτομαι (f πτέσομαι, aor 2 ἐπτόμην) : voler

σθένω : avoir la force de

σύν + D : avec

γῆρας, ως (τό) (datif τῷ γηρᾷ) : la vieillesse

βαρύς, εῖα, ύ : lourd, alourdi

Ζεύς , Διός (poét Ζηνός) () : Zeus

ἠιθέος,ου () (poét ᾐθέος) : non encore marié, célibataire

λεκτός,,όν : choisi parmi + G

φῦλον,ου (τό) : la race, le peuple

20

ἀγορά, ᾶς () (datif locatif ἀγοραῖσι) : la place

θακέω,ῶ : être assis pour prier, être en prières

πρός + D : devant

Παλλάς, άδος () : Pallas (nom sous lequel Athéna est honorée à Thèbes)

διπλόος-οῦς, όη-, όον-οῦν : double

ναός,οῦ () : temple

ἐπί + D : sur, près de

Ἰσμηνός,οῦ () : Isménos (demi-dieu, fils d’Apollon : on pratiquait à Thèbes, sur son autel de cendres, la divination)

μαντεῖος,α,ον : oraculaire, prophétique

σποδός,οῦ () : la cendre

ὥσπερ : comme

εἰσ-οράω = ὀράω,

ἄγαν : trop

ἤδη : désormais

σαλεύω : être agité, être balloté

ἀνα-κουφίζω : faire émerger, soulever en allégeant, faire remonter

κάρα (τό) : la tête

βυθός,οῦ () : les profondeurs, l’abîme

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas

οἱός τε εἰμι + inf : je suis capable de, je peux

φοινίος,α,ον : sanglant, meurtrier

σάλος,ου () : l’agitation du flot, le flot

25

φθίνω : se consumer, décroître, disparaître, mourir

κάλυξ, κάλυκος () : l’enveloppe ; le germe

ἔγ-καρπος, ος, ον : porteur de fruits, dans lequel il y a des fruits

χθών, χθονός () : la terre

ἀγέλη,ης () : le troupeau

βού-νομος,ος,ον : de boeufs qui paissent; Où paissent les boeufs

τόκος,ου () : l’enfantement, l’accouchement

-γόνος,ος,ον : stérile, sans fruit

γυνή, γυναικός () : la femme

ἐν δέ : adv : là

θεός,οῦ () : le dieu

πυρ-φόρος, ος, ον : porte-feu

σκήπτω : s’élancer ; lancer

ἐλαύνω (ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα) : pousser, frapper, malmener

λοιμός,οῦ () : peste, épidémie

ἔχθιστος,η,ον : haineux au plus haut point

ὑπό + G: par

κενόω : vider

δῶμα,ατος (τό) : la demeure

Καδμεῖος,α,ον : cadméen, de Cadmos

μέλας, αινα,αν : noir, sombre

30

Ἅιδης,ου () : Hadès (dieu des enfers)

στέναγμος,ου () : gémissement

γόος,ου () : sanglot

πλουτίζομαι +D : je m’enrichis deVocabulaire à connaître :

Fréquence 1 :

γυνή, γυναικός () : la femme

δῶμα,ατος (τό) : la demeure

ἐμός, ἐμή, ἐμον : mon, ma

ἐπί + D : sur, près de

ἤδη : désormais

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous

θεός,οῦ () : le dieu

οἱ μέν ... οἱ δέ ... : les uns ... les autres ...

οἷός τε εἰμι + inf : je suis capable de, je peux

ὁράω,(ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα) : voir

οὐ, οὐκ, οὐχ : ne pas

πρός + D : devant, près de

σός, σή, σόν : ton, ta

σύν + D : avec

ὑπό + G: par

χθών, χθονός () : la terre

χώρα,ας () : le pays, la contrée

ὥσπερ : comme

Fréquence 2 :

ἀγορά, ᾶς () (datif locatif ἀγοραῖσι) : la place

εἰσ-οράω = ὀράω,

κάρα (τό) : la tête

τόκος,ου () : l’enfantement, l’accouchement

Fréquence 3 :

βωμός,οῦ () : l’autel

γῆρας, ως (τό) (datif τῷ γηρᾷ) : la vieillesse

γόος,ου () : sanglot

ἐλαύνω (ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα) : pousser, frapper, malmener

Fréquence 4 :

ἄγαν : trop

βαρύς, εῖα, ύ : lourd, alourdi

διπλόος-οῦς, όη-, όον-οῦν : double

ἡλίκος,η,ον  : à quel âge, ayant quel âge

μέλας, αινα,αν : noir, sombre

φθίνω : se consumer, décroître, disparaître, mourir


Ne pas apprendre :

ἀγέλη,ης () : le troupeau

-γόνος,ος,ον : stérile, sans fruit

Ἅιδης,ου () : Hadès (dieu des enfers)

ἀνα-κουφίζω : faire émerger, soulever en allégeant, faire remonter

βού-νομος,ος,ον : de boeufs qui paissent; Où paissent les boeufs

βυθός,οῦ () : les profondeurs, l’abîme

διπλόος-οῦς, όη-, όον-οῦν : double

ἔγ-καρπος, ος, ον : porteur de fruits, dans lequel il y a des fruits

ἐν δέ : adv : là

ἔχθιστος,η,ον : haineux au plus haut point

ἠιθέος,ου () (poét ᾐθέος) : non encore marié, célibataire

θακέω,ῶ : être assis pour prier, être en prières

Ζεύς , Διός (poét Ζηνός) () : Zeus

ἱερεύς, έως () : le prêtre

Ἰσμηνός,οῦ () : Isménos (demi-dieu, fils d’Apollon : on pratiquait à Thèbes, sur son autel de cendres, la divination)

Καδμεῖος,α,ον : cadméen, de Cadmos

κάλυξ, κάλυκος () : l’enveloppe ; le germe

κενόω : vider

κρατύνω + G : gouverner

λεκτός,,όν : choisi parmi + G

λοιμός,οῦ () : peste, épidémie

μακράν : longuement, loin

μαντεῖος,α,ον : oraculaire, prophétique

ναός,οῦ () : temple

οὐδέπω : ne pas encore

Παλλάς, άδος () : Pallas (nom sous lequel Athéna est honorée à Thèbes)

πέτομαι (f πτέσομαι, aor 2 ἐπτόμην) : voler

πλουτίζομαι +D : je m’enrichis de

πρόσ-ημαι : être assis près de

πυρ-φόρος, ος, ον : porte-feu

σαλεύω : être agité, être balloté

σάλος,ου () : l’agitation du flot, le flot

σθένω : avoir la force de

σκήπτω : s’élancer ; lancer

σποδός,οῦ () : la cendre

στέναγμος,ου () : gémissement

τόκος,ου () : l’enfantement, l’accouchement

φοινίος,α,ον : sanglant, meurtrier

φῦλον,ου (τό) : la race, le peuple


Grammaire :

Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs

Révision du présent de l’indicatif

Traduction au plus près du texte :

LE PRETRE :

Eh bien, ô Oedipe puissant sur ma contrée,

Tu nous vois d’une part, en ayant quel âge nous sommes assis 15

près de tes autels, les uns n’ayant pas encore la force de voler

loin, les autres alourdis par la vieillesse,

moi, prêtre de Zeus, et ceux-là choisis parmi les jeunes

non mariés ; le reste de <notre> race, porteur de couronnes,

est assis sur les places, à la fois devant le double sanctuaire de Pallas, 20

et sur la cendre prophétique d’Isménos.

Car la ville, comme toi-même aussi tu le vois, excessivement

désormais est ballottée, et, de soulever la tête

de l’abîme de la houle sanglante elle n’est plus capable,

périssant d’une part dans les germes porteurs de fruits de sa terre, 25

périssant d’autre part dans ses troupeaux <de boeufs> paissant, et dans les enfantements

stériles de ses femmes ; à l’intérieur le dieu porteur de feu,

s’étant élancé, peste excessivement haineuse, malmène la cité,

dieu par lequel se vide la demeure cadméenne, et le noir

Hadès s’enrichit de gémissements et de sanglots. 30
Retour en haut du texte