Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0031 0057 Le discours du prêtre (2)

La supplique à OedipePrologue : v 31-57

Le discours du prêtre : 2) la supplique à Oedipe

ΙΕΡΕΥΣ

(...) Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός δ ἐγὼ

οὐδ’ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ’ ἐφέστιοι,

ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς βίου

κρίνοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς,

ὅς γ’ ἐξέλυσας ἄστυ Καδμεῖον μολὼν 35

σκληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν,

καὶ ταῦθ’ ὑφ’ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον

οὐδ’ ἐκδιδαχθείς,ἀλλὰ προσθήκῃ θεοῦ

λέγῃ νομίζῃ θ’ ἡμὶν ὀρθῶσαι βίον.

Νῦν τ’ , ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα, 40

ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι

ἀλκήν τιν’ εὑρεῖν ἡμίν, εἴτε του θεῶν

φήμην ἀκούσας εἴτ’ ἀπ’ ἀνδρὸς οἶσθά του·

ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς

ζώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 45

Ἴθ’, ὦ βροτῶν ἄριστ’, ἀνόρθωσον πόλιν·

ἴθ’, εὐλαβήθηθ’· ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ

σωτῆρα κλῄζει τῆς πάρος προθυμίας·

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα

στάντες τ’ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, 50

ἀλλ’ ἀσφαλείᾳ τήνδ’ ἀνόρθωσον πόλιν.

Ὄρνιθι γὰρ καὶ τὴν τότ’ αἰσίῳ τύχην

παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ·

ὡς, εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς ὥσπερ κρατεῖς,

ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν· 55

ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς

ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω.

Vocabulaire dans l’ordre du texte :

ἱερεύς, έως () : le prêtre

ἰσόω,ῶ : rendre égal, égaler

οὐδε : et ne pas ; ne pas même

παῖς , παιδός () : l’enfant

ζομαι : s’asseoir

ἐφέστιος,ος,ον : qui vient s’asseoir au foyer comme suppliant

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

πρῶτος,η,ον : premier

ἐν +Δ : dans, pour, en ce qui concerne, eu égard à

συμφορά, ᾶς () (= ξυμφορά,ᾶς) : événement, circonstance, hasard, malheur

βίος,ου () : la vie

κρίνω : juger

δαιμῶν,όνος () : la divinité

ξυναλλαγή, ῆς () (= συναλλαγή,ῆς) : échange de relations, commerce, pacte, action propitiatoire

35

ὅς,,ὅ : pr rel : qui, lequel

κ-λύω (ἐξέλυσα) : délivrer, délier

ἄστυ, εος (τό) : la cité, la ville

Καδμεῖος,α,ον : cadméen

βλώσκω (μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα) : venir, arriver

σκληρός,,όν : dur, sec, rigide, inflexible

ἀοιδός,οῦ () : la chanteuse

δασμός,οῦ () : le tribut

παρέχω : fournir, procurer

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette(ταῦθ’)

οὐδέν , ένος : pr : rien

ξ-οιδα: savoir parfaitement ; apprendre (ἐξειδώς , ότος) 

πλέον : adv au cpr : plus

ἐκ-διδάσκω : enseigner à fonds, instruire

ἀλλά : mais (après une proposition négative)

προσθήκη, ης () : l’exposé, l’association, l’assentiment

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

νομίζω : estimer, penser,croire

ὀρθόω,ῶ : dresser, relever, rétablir

40

νῦν : maintenant, à présent

κράτιστος,η,ον : très puissant, le plus puissant

Οἰδίπος,ου = Οἰδίπους, ποδος : Oedipe

κάρα (τό) : la tête, l’être (par généralisation) ; (délicat à traduire)

ἱκετεύω : supplier

πρόσ-τροπος,ος,ον : tourné vers qqun pour le supplier

ἀλκή, ῆς () : force agissante, force efficace ; protection, secours

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα) : trouver

εἴτε ... εἴτε ... : soit ... soit ...

φήμη, ης () : la parole , la révélation

οἶδα: savoir (2ème pers sg présent ind : οἶσθα) 

μπειρος,ος,ον : expérimenté, qui a de l’expérience

45

ζάω,ζῶ : vivre, être vigoureux, avoir de la vigueur

μάλιστα : très, tout à fait, le plus

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, décision

ἴθι : Va ! (impératif devenu adverbial)

βροτός,ός,όν : mortel, humain (souvent substantivé)

ἄριστος,η,ον : le meilleur ; très bon

ἀν-ορθόω, ῶ : redresser, relever

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde, prendre ses précautions

γῆ, γῆς () : la terre

σωτήρ, ῆρος : sauveur

κλῄζω : appeler, nommer , célébrer

προθυμία, ας () : bonne volonté, zèle, ardeur, empressement (génitif de cause, ici)

πάρος : adv : avant, auparavant, autrefois

ἀρχή, ῆς () : le commencement ; le commandement, le règne, le pouvoir

μηδαμῶς : aucunement, absolument pas, en aucune manière, pas du tout

μιμνῄσκομαι + G : se souvenir de (subj pft)

50

ἵστημι :1) placer debout 2) se placer ou se tenir debout, se dresser (aor 2, notamment, comme ici)

ἐς +Α : dans, vers

ὀρθός,,όν : droit, debout

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πεπτώκα : tomber

ὕστερον : ensuite, plus tard

ἀσφαλεία,ας () : la sûreté, la solidité, la fermeté

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

τότε : alors, autrefois

αἰσίος,α,ον : d’heureux augure, favorable

τύχη, ης () : la fortune, la chance

τανῦν : adv : à présent, en ce moment

ἴσος , η, ον : égal, égal en force, de niveau

γίγνομαι, γενέσομαι, ἐγένομην, γέγονα : devenir (à l’aor : être)

εἴπερ : si toutefois

ἄρχω+ G : règner sur, gouverner

κρατέω,ῶ + G: être puissant sur, avoir l’autorité sur

55

ξύν = σύν + D: avec

καλλίων,ων,ον : plus beau

ἤ (derrière un comparatif): que

κενός,,όν : vide

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

πύργος, ου () : la tour, le rempart

ναῦς, νεώς () : le navire, le vaisseau

ἔρημος, ος, ον + G : déserté par, vide de, privé de

μή : ne ... pas (négation subjective)

ξυν-οικέω,ῶ : vivre ensemble

ἔσω : dedans, à l’intérieur


Vocabulaire par ordre alphabétique :

ἀλκή, ῆς () : force agissante, force efficace ; protection, secours

ἀλλά : mais (après une proposition négative)

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

αἰσίος,α,ον : d’heureux augure, favorable

ἀν-ορθόω, ῶ : redresser, relever

ἀοιδός,οῦ () : la chanteuse

ἄριστος,η,ον : le meilleur ; très bon

ἀρχή, ῆς () : le commencement ; le commandement, le règne, le pouvoir

ἄρχω+ G : règner sur, gouverner

ἄστυ, εος (τό) : la cité, la ville

ἀσφαλεία,ας () : la sûreté, la solidité, la fermeté

βίος,ου () : la vie

βλώσκω (μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα) : venir, arriver

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, décision

βροτός,ός,όν : mortel, humain (souvent substantivé)

γῆ, γῆς () : la terre

γίγνομαι, γενέσομαι, ἐγένομην, γέγονα : devenir (à l’aor : être)

δαιμῶν,όνος () : la divinité

δασμός,οῦ () : le tribut

ζομαι : s’asseoir

εἴπερ : si toutefois

εἴτε ... εἴτε ... : soit ... soit ...

ἐκ-διδάσκω : enseigner à fonds, instruire

κ-λύω (ἐξέλυσα) : délivrer, délier

μπειρος,ος,ον : expérimenté, qui a de l’expérience

ἐν +Δ : dans, pour, en ce qui concerne, eu égard à

ξ-οιδα: savoir parfaitement ; apprendre (ἐξειδώς , ότος) 

ἔρημος, ος, ον + G : déserté par, vide de, privé de

ἐς +Α : dans, vers

ἔσω : dedans, à l’intérieur

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde, prendre ses précautions

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα) : trouver

ἐφέστιος,ος,ον : qui vient s’asseoir au foyer comme suppliant

ζάω,ζῶ : vivre, être vigoureux, avoir de la vigueur

ἤ (derrière un comparatif): que

ἱερεύς, έως () : le prêtre

ἴθι : Va ! (impératif devenu adverbial)

ἱκετεύω : supplier

ἴσος , η, ον : égal, égal en force, de niveau

ἰσόω,ῶ : rendre égal, égaler

ἵστημι :1) placer debout 2) se placer ou se tenir debout, se dresser (aor 2, notamment, comme ici)

Καδμεῖος,α,ον : cadméen

καλλίων,ων,ον : plus beau

κάρα (τό) : la tête, l’être (par généralisation) ; (délicat à traduire)

κενός,,όν : vide

κλῄζω : appeler, nommer , célébrer

κρατέω,ῶ + G: être puissant sur, avoir l’autorité sur

κράτιστος,η,ον : très puissant, le plus puissant

κρίνω : juger

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μάλιστα : très, tout à fait, le plus

μή : ne ... pas (négation subjective)

μηδαμῶς : aucunement, absolument pas, en aucune manière, pas du tout

μιμνῄσκομαι + G : se souvenir de (subj pft)

ναῦς, νεώς () : le navire, le vaisseau

νομίζω : estimer, penser,croire

νῦν : maintenant, à présent

ξύν = σύν + D: avec

ξυναλλαγή, ῆς () (= συναλλαγή,ῆς) : échange de relations, commerce, pacte, action propitiatoire

ξυν-οικέω,ῶ : vivre ensemble

οἶδα: savoir (2ème pers sg présent ind : οἶσθα) 

Οἰδίπος,ου = Οἰδίπους, ποδος : Oedipe

ὀρθός,,όν : droit, debout

ὀρθόω,ῶ : dresser, relever, rétablir

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

ὅς,,ὅ : pr rel : qui, lequel

οὐδε : et ne pas ; ne pas même

οὐδέν , ένος : pr : rien

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette(ταῦθ’)

παῖς , παιδός () : l’enfant

παρέχω : fournir, procurer

πάρος : adv : avant, auparavant, autrefois

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πεπτώκα : tomber

πλέον : adv au cpr : plus

προθυμία, ας () : bonne volonté, zèle, ardeur, empressement (génitif de cause, ici)

προσθήκη, ης () : l’exposé, l’association, l’assentiment

πρόσ-τροπος,ος,ον : tourné vers qqun pour le supplier

πρῶτος,η,ον : premier

πύργος, ου () : la tour, le rempart

σκληρός,,όν : dur, sec, rigide, inflexible

συμφορά, ᾶς () (= ξυμφορά,ᾶς) : événement, circonstance, hasard, malheur

σωτήρ, ῆρος : sauveur

τανῦν : adv : à présent, en ce moment

τότε : alors, autrefois

τύχη, ης () : la fortune, la chance

ὕστερον : ensuite, plus tard

φήμη, ης () : la parole , la révélation


Vocabulaire fréquentiel :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais (après une proposition négative)

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἄριστος,η,ον : le meilleur ; très bon

ἀρχή, ῆς () : le commencement ; le commandement, le règne, le pouvoir

ἄρχω+ G : règner sur, gouverner

βίος,ου () : la vie

βλώσκω (μολοῦμαι, ἔμολον, μέμβλωκα) : venir, arriver

βροτός,ός,όν : mortel, humain (souvent substantivé)

γῆ, γῆς () : la terre

γίγνομαι, γενέσομαι, ἐγένομην, γέγονα : devenir (à l’aor : être)

εἴπερ : si toutefois

ἐν +Δ : dans, pour, en ce qui concerne, eu égard à

ἐς +Α : dans, vers

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα) : trouver

ζάω,ζῶ : vivre, être vigoureux, avoir de la vigueur

ἤ (derrière un comparatif): que

ἴθι : Va ! (impératif devenu adverbial)

ἵστημι :1) placer debout 2) se placer ou se tenir debout, se dresser (aor 2, notamment, comme ici)

καλλίων,ων,ον : plus beau

κρατέω,ῶ + G: être puissant sur, avoir l’autorité sur

κράτιστος,η,ον : très puissant, le plus puissant

κρίνω : juger

λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα : dire

μάλιστα : très, tout à fait, le plus

μή : ne ... pas (négation subjective)

μιμνῄσκομαι + G : se souvenir de (subj pft)

ναῦς, νεώς () : le navire, le vaisseau

νομίζω : estimer, penser,croire

νῦν : maintenant, à présent

ξύν = σύν + D: avec

οἶδα: savoir (2ème pers sg présent ind : οἶσθα) 

ὅς,,ὅ : pr rel : qui, lequel

οὐδε : et ne pas ; ne pas même

οὐδέν , ένος : pr : rien

οὔτε ... οὔτε ... : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette(ταῦθ’)

παῖς , παιδός () : l’enfant

παρέχω : fournir, procurer

πλέον : adv au cpr : plus

πρῶτος,η,ον : premier

συμφορά, ᾶς () (= ξυμφορά,ᾶς) : événement, circonstance, hasard, malheur

τότε : alors, autrefois

τύχη, ης () : la fortune, la chance

ὕστερον : ensuite, plus tard

fréquence 2 :

ἄστυ, εος (τό) : la cité, la ville

ἀσφαλεία,ας () : la sûreté, la solidité, la fermeté

δαιμῶν,όνος () : la divinité

εἴτε ... εἴτε ... : soit ... soit ...

ἔρημος, ος, ον + G : déserté par, vide de, privé de

ἴσος , η, ον : égal, égal en force, de niveau

κάρα (τό) : la tête, l’être (par généralisation) ; (délicat à traduire)

κενός,,όν : vide

πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πεπτώκα : tomber

fréquence 3 :

ξυν-οικέω,ῶ : vivre ensemble

ὀρθός,,όν : droit, debout

fréquence 4 :

ἀλκή, ῆς () : force agissante, force efficace ; protection, secours

βούλευμα,ατος (τό) : résolution, décision

μηδαμῶς : aucunement, absolument pas, en aucune manière, pas du tout

ὄρνις, ιθος () : l’oiseau

πάρος : adv : avant, auparavant, autrefois

προθυμία, ας () : bonne volonté, zèle, ardeur, empressement (génitif de cause, ici)

πύργος, ου () : la tour, le rempart

φήμη, ης () : la parole , la révélation

ne pas apprendre :

αἰσίος,α,ον : d’heureux augure, favorable

ἀν-ορθόω, ῶ : redresser, relever

ἀοιδός,οῦ () : la chanteuse

δασμός,οῦ () : le tribut

ζομαι : s’asseoir

ἐκ-διδάσκω : enseigner à fonds, instruire

κ-λύω (ἐξέλυσα) : délivrer, délier

μπειρος,ος,ον : expérimenté, qui a de l’expérience

ξ-οιδα: savoir parfaitement ; apprendre (ἐξειδώς , ότος) 

ἔσω : dedans, à l’intérieur

εὐλαβέομαι,οῦμαι : prendre garde, prendre ses précautions

ἐφέστιος,ος,ον : qui vient s’asseoir au foyer comme suppliant

ἱερεύς, έως () : le prêtre

ἱκετεύω : supplier

ἰσόω,ῶ : rendre égal, égaler

Καδμεῖος,α,ον : cadméen

κλῄζω : appeler, nommer , célébrer

ξυναλλαγή, ῆς () (= συναλλαγή,ῆς) : échange de relations, commerce, pacte, action propitiatoire

Οἰδίπος,ου = Οἰδίπους, ποδος : Oedipe

ὀρθόω,ῶ : dresser, relever, rétablir

προσθήκη, ης () : l’exposé, l’association, l’assentiment

πρόσ-τροπος,ος,ον : tourné vers qqun pour le supplier

σκληρός,,όν : dur, sec, rigide, inflexible

σωτήρ, ῆρος : sauveur

τανῦν : adv : à présent, en ce moment

Traduction au plus près du texte :

Ni moi, assurément, ni ces enfants-là, en t’égalant aux dieux 31

nous ne nous asseyons en tant que suppliants,

mais en jugeant que tu es le premier des hommesdans les événements de la vie

et dans les relations avec les dieux,

toi qui certes, en arrivant dans la cité cadméenne, as délié 35

le tribut de l’inflexible chanteuse, que nous lui fournissions,

et cela, sans avoir appris rien de plus par notre intermédiaire

et sans avoir été instruit, mais grâce à l’assentiment d’un dieu

tu es dit et tu es cru avoir redressé pour nous notre existence.

Et maintenant, ô personnage (tête) d’Oedipe le plus puissant pour tous, 40

nous te supplions tous, nous qui sommes là, tournés vers toi,

de trouver pour nous un secours efficace ; en ayant entendu soit de la part d’un dieu une révélation,

soit de la part d’un homme, tu as ce savoir (tu sais) ;

car pour les gens expérimentés, les dénouements heureux (circonstances ?) mêmes

des décisions, je les vois avoir de la vigueur. 45

Va, ô le meilleur des mortels, relève la cité !

va, prends garde ! car toi, maintenant, cette terre-ci

t’appelle son sauveur, à cause de ton ardeur d’avant ;

mais que nous ne souvenions absolument pas de ton règne,

en ayant été relevés et plus tard en étant tombés ! 50

mais redresse de façon solide cette cité-ci !

En effet, sous un oiseau (présage) favorable, tu nous as procuré

la chance, et, à présent, sois égal (sous entendu : à ce que tu étais alors) !

car, si tu règnes sur cette terre-ci à l’avenir comme tu la gouverne maintenant,

il est meilleur de la gouverner avec des (pleine d’) hommes que vide ; 55

car ils ne sont rien, ni le rempart ni le navire

vide d’hommes qui ne vivent pas ensemble à l’intérieur.Retour en haut du texte