Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0320 0344 Le refus de Tirésias

Agôn : le Roi contre le DevinSophocle : Oedipe Roi v320 344

La résistance de Tirésias


ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ἄφες μ ἐς οἴκους· ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 320

κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Οὔτ ἔννομ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει

τῇδ’ ἥ σ’ ἔθρεψε, τήνδ’ ἀποστερῶν φάτιν.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ’ ἰὸν

πρὸς καιρόν· ὡς οὖν μηδ’ ἐγὼ ταὐτὸν πάθω ... 325

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Μή, πρὸς θεῶν, φρονῶν γ’ ἀποστραφῇς ἐπεὶ

πάντες σε προσκυνοῦμεν οἵδ’ ἱκτήριοι.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ’ · ἐγὼ δ’ οὐ μή ποτε

τἄμ’ , ὡς ἂν εἴπω μὴ τὰ σ’ , ἐκφήνω κακά.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Τί φῄς ; Ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ’ ἐννοεῖς 330

ἡμᾶς προδοῦναι καὶ καταφθεῖραι πόλιν ;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ἐγὼ οὔτ’ ἐμαυτὸν οὔτε σ’ ἀλγυνῶ· τί ταῦτ’

ἄλλως ἐλέγχεις ; Οὐ γὰρ ἂν πύθοιό μου.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε, καὶ γὰρ ἂν πέτρου

φύσιν σύ γ’ ὀργάνειας, ἐξερεῖς ποτε, 335

ἀλλ’ ὧδ’ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανῇ ;

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν, τὴν σὴν δ’ ὁμοῦ

ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ’ ἐμὲ ψέγεις.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Τίς γὰρ τοιαῦτ’ ἂν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ’ ἔπη

κλύων ἃ νῦν σὺ τήνδ’ ἀτιμάζεις πόλιν ; 340

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Οὐκοῦν ἅ γ’ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Οὐκ ἄν πέρα φράσαιμι· πρὸς τάδ’, εἰ θέλεις,

θυμοῦ δι’ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 344320

ἀφ-ίημι (ἄφες : impératif aoriste, 2ème pers sg) : laisser aller

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

ἐς + Α : dans (avec mouvement

οἶκος, ου () : la maison

ῥᾷστα : très facilement (superlatif adverbial)

γάρ :car, en effet

σός, σή, σόν : ton, ta

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

δια-φέρω ( futur δι-οίσω) : porter, supporter, endurer

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma (sous-entendu : mon sort)

ν = ἐάν : si (éventuel)

πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα : se laisser persuader, obéir (πίθῃ : subj aor, 2ème pers sg))

οὔτε ... οὔτε : ni ... ni ...

ἔν-νομος, ος, ον : conforme à la loi ou à la coutume, normal

λέγω, f ἐρῶ, aor εἶπον (2ème pers sg poét : εἶπας) ... : dire

προσ-φιλής,ής,ές + datif  : agréable à , orienté vers l’amour de

πόλις, εως () : la cité

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

ὅς, ἥ ὅ : qui

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : élever, nourrir

ἀπο-στερέω, ῶ : refuser, priver qqn de qqch ( 2 acc)

φάτις () : la rumeur, le bruit, la nouvelle, l’avertissement, l’oracle

ράω, ῶ : voir

οὐδέ, μηδέ : pas même , pas non plus

φώνημα,ατος (τό) : la parole, le discours

ἰών, ἰόντος ; ἰοῦσα, ης ; ἰόν, ἰόντος : allant, se dirigeant

325

πρός + Α : vers, en rapport avec

καιρός, ου () : moment favorable, convenable ; occasion ; avantage (πρὸς καιρόν : vers l’avantage, en temps utile, au moment opportun, à propos)

ὡς : comme, puisque, afin que

οὖν : donc

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : supporter, souffrir, endurer ; être dans tel ou tel état

πρός + Γ : par, au nom de

θεός,οῦ () : le dieu

φρονέω,ῶ : réfléchir, penser, être sensé ; savoir

ἀπο-στρέφομαι, ἀπο-στρέψομαι, ἀπ-ετράφην : se détourner

ἐπεί : puisque, après que

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : adj chaque, tout ; pr : chacun, tous

προ-σκυνέω,ῶ : se prosterner devant + acc

ἱκτήριος,α,ον : suppliant

οὐ μή + subj : il n’y a pas à craindre que , il n’y a pas de danger que

ποτε : jamais, un jour

ἐκ-φαίνω , f ἐκφανῶ, aor ἐξ-έφηνα : révéler

κακός,, όν : mauvais, méchant

330

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (toujours accentué avec l’aigu) τί , neutre adverbial, signifie souvent « pourquoi »

φημι, φῄς, φησι, φαμεν, φατε, φασι :  je dis (conj à savoir)

ξυν-ειδώς, ότος (ξυν-οῖδα : je suis complice de) : en sachant avec, complice (participe pft)

φράζω : expliquer, dire

ἀλλά : mais

ἐν-νοέω,ῶ : avoir dans l’esprit de, avoir l’intention de , songer à

ἡμεῖς, ῶν : nous

προ-δίδωμι ( προ-δοῦναι): trahir (inf aor)

κατα-φθείρω : détruire complètement

ἐμαυτόν,ήν,όν : moi-même (pr réfléchi)

ἀλγύνω : faire souffrir

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

ἄλλως : autrement, autrement qu’il convient, en vain

ἐλέγχω : rechercher la vraie nature de, tester, interroger

*πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην (πύθοιο : opt aor 2ème pers sg ), πέπυσμαι : s’informer, apprendre de qqn (+ gén)

πέτρος, ου () : la pierre

335

φύσις, εως () : la nature , le naturel

ὀργαίνω (ὀργάνειας : opt aor 2ème pers sg ) : irriter, mettre en colère

ἐκ-λέγω (futur ἐξ-ερῶ) : s’exprimer, parler, dire ce qu’on connaît

ὧδε : ainsi, de cette manière

-τεγκτος, ος, ον : qu’on ne peut amollir, inébranlable

-τελεύτητος, ος, ον : dont on ne peut venir à bout, inflexible

ὀργή, ῆς () : la colère, la passion

μέμφομαι (ἐμέμψω : aor 2ème pers sg ) : blâmer

ὁμοῦ : en même temps

ναίω : habiter

καθ-οράω, f κατ-όψομαι, aor κατ-εῖδον : voir clairement, bien voir

ψέγω : blâmer, censurer, critiquer

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel, telle (indique la qualité)

ὀργίζομαι : se mettre en colère

ἔπη, ων (τά) : les paroles

340

κλύω : entendre

ἅ : accusatif de relation : quant auxquelles, par lesquelles

νῦν : maintenant, juste maintenant

-τιμάζω : mépriser ; + 2 acc : mépriser qqn avec qqch, en utilsant qqch

ἥκω : venir, être là

σιγή, ῆς () : le silence

στέγω. Couvrir, cacher

οὐκοῦν : donc (attention à la place de l’accent !)

χρή : il faut

πέρα : au-delà, plus loin

πρός + Α : contre, après

εἰ : si

θέλω (= ἐθέλω) : vouloir

θυμόω,(θυμοῦμαι : s’irriter) : irriter

δια+ Γ : à travers, pendant, durant

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

γριος,α,ον : sauvage


Vocabulaire classé par ordre alphabétique :

ἄγριος,α,ον : sauvage

ἀλγύνω : faire souffrir

ἀλλά : mais

ἄλλως : autrement, autrement qu’il convient, en vain

ἀπο-στερέω, ῶ : refuser, priver qqn de qqch ( 2 acc)

ἀπο-στρέφομαι, ἀπο-στρέψομαι, ἀπ-ετράφην : se détourner

-τεγκτος, ος, ον : qu’on ne peut amollir, inébranlable

-τελεύτητος, ος, ον : dont on ne peut venir à bout, inflexible

-τιμάζω : mépriser ; + 2 acc : mépriser qqn avec qqch, en utilsant qqch

ἀφ-ίημι (ἄφες : impératif aoriste, 2ème pers sg) : laisser aller

γάρ :car, en effet

δια+ Γ : à travers, pendant, durant

δια-φέρω ( futur δι-οίσω) : porter, supporter, endurer

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

εἰ : si

ἐκ-λέγω (futur ἐξ-ερῶ) : s’exprimer, parler, dire ce qu’on connaît

ἐκ-φαίνω , f ἐκφανῶ, aor ἐξ-έφηνα : révéler

ἐλέγχω : rechercher la vraie nature de, tester, interroger

ἐμαυτόν,ήν,όν : moi-même (pr réfléchi)

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐν-νοέω,ῶ : avoir dans l’esprit de, avoir l’intention de , songer à

ἔν-νομος, ος, ον : conforme à la loi ou à la coutume, normal

ἐπεί : puisque, après que

ἔπη, ων (τά) : les paroles

ἐς + Α : dans (avec mouvement

ἥκω : venir, être là

ἡμεῖς, ῶν : nous

ἤν = ἐάν : si (éventuel)

θεός,οῦ () : le dieu

θέλω (= ἐθέλω) : vouloir

θυμόω,(θυμοῦμαι : s’irriter) : irriter

ἱκτήριος,α,ον : suppliant

ἰών, ἰόντος ; ἰοῦσα, ης ; ἰόν, ἰόντος : allant, se dirigeant

καθ-οράω, f κατ-όψομαι, aor κατ-εῖδον : voir clairement, bien voir

καιρός, ου () : moment favorable, convenable ; occasion (πρὸς καιρόν : en temps utile, au moment opportun, à propos)

κακός,, όν : mauvais, méchant

κατα-φθείρω : détruire complètement

κλύω : entendre

λέγω, f ἐρῶ, aor εἶπον (2ème pers sg poét : εἶπας) ... : dire

μέμφομαι (ἐμέμψω : aor 2ème pers sg ) : blâmer

ναίω : habiter

νῦν : maintenant, juste maintenant

ξυν-ειδώς, ότος (ξυν-οῖδα : je suis complice de) : en sachant avec, complice (participe pft)

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἶκος, ου () : la maison

ὁμοῦ : en même temps

ὁράω, ῶ : voir

ὀργαίνω (ὀργάνειας : opt aor 2ème pers sg ) : irriter, mettre en colère

ὀργή, ῆς () : la colère, la passion

ὀργίζομαι : se mettre en colère

ὅς, ἥ ὅ : qui

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

οὐ μή + subj : il n’y a pas à craindre que

οὐδέ, μηδέ : pas même , pas non plus

οὐκοῦν : donc (attention à la place de l’accent !)

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : adj chaque, tout ; pr : chacun, tous

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : supporter, souffrir, endurer ; être dans tel ou tel état

πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα : se laisser persuader, obéir (πίθῃ : subj aor, 2ème pers sg))

πέρα : au-delà, plus loin

πέτρος, ου () : la pierre

πόλις, εως () : la cité

ποτε : jamais, un jour

προ-δίδωμι ( προ-δοῦναι): trahir (inf aor)

πρός + Α : vers, contre, en rapport avec

πρός + Γ : par, au nom de

προ-σκυνέω,ῶ : se prosterner devant + acc

προσ-φιλής,ής,ές + datif  : agréable à , orienté vers l’amour de

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην (πύθοιο : opt aor 2ème pers sg ), πέπυσμαι : s’informer, apprendre de qqn (+ gén)

ῥᾷστα : très facilement (superlatif adverbial)

σιγή, ῆς () : le silence

σός, σή, σόν : ton, ta

στέγω. Couvrir, cacher

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (toujours accentué avec l’aigu) τί , neutre adverbial, signifie souvent « pourquoi »

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel, telle (indique la qualité)

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : élever, nourrir

φάτις () : la rumeur, le bruit, la nouvelle, l’avertissement, l’oracle

φημι, φῄς, φησι, φαμεν, φατε, φασι :  je dis (conj à savoir)

φράζω : expliquer, dire

φρονέω,ῶ : réfléchir, penser ; savoir

φύσις, εως () : la nature , le naturel

φώνημα,ατος (τό) : la parole, le discours

χρή : il faut

ψέγω : blâmer, censurer, critiquer

ὧδε : ainsi, de cette manière

ὡς : comme, puisque, afin quevocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀλλά : mais

ἀπο-στερέω, ῶ : refuser, priver qqn de qqch ( 2 acc)

ἀφ-ίημι (ἄφες : impératif aoriste, 2ème pers sg) : laisser aller

γάρ :car, en effet

δια+ Γ : à travers, pendant, durant

δια-φέρω ( futur δι-οίσω) : porter, supporter, endurer

ἐγώ, με, μου, μοι : moi, je

εἰ : si

ἐμαυτόν,ήν,όν : moi-même (pr réfléchi)

ἐμός, ἐμή, ἐμόν : mon, ma

ἐπεί : puisque, après que

ἐς + Α : dans (avec mouvement

ἥκω : venir, être là

ἡμεῖς, ῶν : nous

ἤν = ἐάν : si (éventuel)

θεός,οῦ () : le dieu

θέλω (= ἐθέλω) : vouloir

ἰών, ἰόντος ; ἰοῦσα, ης ; ἰόν, ἰόντος : allant, se dirigeant

καιρός, ου () : moment favorable, convenable ; occasion (πρὸς καιρόν : en temps utile, au moment opportun, à propos)

κακός,, όν : mauvais, méchant

*λέγω, f ἐρῶ, aor εἶπον (2ème pers sg poét : εἶπας) ... : dire

νῦν : maintenant, juste maintenant

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἶκος, ου () : la maison

ὁράω, ῶ : voir

ὅς, ἥ ὅ : qui

ὅσ-τις,-τις, ὅ τι : celui qui, celle qui, ce qui (relatif indéfini)

οὐ μή + subj : il n’y a pas à craindre que

οὐδέ, μηδέ : pas même , pas non plus

οὐκοῦν : donc (attention à la place de l’accent !)

οὖν : donc

οὔτε ... οὔτε : ni ... ni ...

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

πᾶς, πᾶσα, πᾶν : adj chaque, tout ; pr : chacun, tous

*πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα : supporter, souffrir, endurer ; être dans tel ou tel état

*πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην, πέποιθα : se laisser persuader, obéir (πίθῃ : subj aor, 2ème pers sg)

πόλις, εως () : la cité

ποτε : jamais, un jour

πρός + Α : vers, contre, en rapport avec

πρός + Γ : par, au nom de

*πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην (πύθοιο : opt aor 2ème pers sg ), πέπυσμαι : s’informer, apprendre de qqn (+ gén)

σός, σή, σόν : ton, ta

σύ, σε, σου, σοι : toi, tu

τίς, τίς, τί : qui ? quoi ? que ? (toujours accentué avec l’aigu) τί , neutre adverbial, signifie souvent « pourquoi »

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον : tel, telle (indique la qualité)

φημι, φῄς, φησι, φαμεν, φατε, φασι :  je dis (conjugaison à savoir)

φρονέω,ῶ : réfléchir, penser, être sensé ; savoir

φύσις, εως () : la nature , le naturel

χρή : il faut

ὡς : comme, puisque, afin que

fréquence 2 :

ἄλλως : autrement, autrement qu’il convient, en vain

ἐλέγχω : rechercher la vraie nature de, tester, interroger

κλύω : entendre

καθ-οράω, f κατ-όψομαι, aor κατ-εῖδον : voir clairement, bien voir

ξυν-ειδώς, ότος (ξυν-οῖδα : je suis complice de) : en sachant avec, complice (participe pft)

ὀργή, ῆς () : la colère, la passion

ὀργίζομαι : se mettre en colère

προ-δίδωμι ( προ-δοῦναι): trahir (inf aor)

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα : élever, nourrir

φράζω : expliquer, dire

fréquence 3 :

ἔπη, ων (τά) : les paroles

μέμφομαι (ἐμέμψω : aor 2ème pers sg ) : blâmer

ναίω : habiter

ὁμοῦ : en même temps

ὧδε : ainsi, de cette manière

fréquence 4 :

ἐκ-λέγω (futur ἐξ-ερῶ) : s’exprimer, parler, dire ce qu’on connaît

σιγή, ῆς () : le silence


ne pas apprendre :

ἄγριος,α,ον : sauvage

ἀλγύνω : faire souffrir

ἀπο-στρέφομαι, ἀπο-στρέψομαι, ἀπ-ετράφην : se détourner

-τεγκτος, ος, ον : qu’on ne peut amollir, inébranlable

-τελεύτητος, ος, ον : dont on ne peut venir à bout, inflexible

-τιμάζω : mépriser ; + 2 acc : mépriser qqn avec qqch, en utilsant qqch

ἐκ-φαίνω , f ἐκφανῶ, aor ἐξ-έφηνα : révéler

ἐν-νοέω,ῶ : avoir dans l’esprit de, avoir l’intention de , songer à

ἔν-νομος, ος, ον : conforme à la loi ou à la coutume, normal

θυμόω,(θυμοῦμαι : s’irriter) : irriter

ἱκτήριος,α,ον : suppliant

κατα-φθείρω : détruire complètement

ὀργαίνω (ὀργάνειας : opt aor 2ème pers sg ) : irriter, mettre en colère

πέρα : au-delà, plus loin

πέτρος, ου () : la pierre

προ-σκυνέω,ῶ : se prosterner devant + acc

προσ-φιλής,ής,ές + datif  : agréable à , orienté vers l’amour de

ῥᾷστα : très facilement (superlatif adverbial)

στέγω : couvrir, cacher

φάτις () : la rumeur, le bruit, la nouvelle, l’avertissement, l’oracle

φώνημα,ατος (τό) : la parole, le discours

ψέγω : blâmer, censurer, critiquerRetour en haut du texte