Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0532 0561 Créon, tu es un traître

Oedipe accuse CréonŒdipe-Roi v 532-561 texte grec

Créon, tu es un traître!

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Οὗτος σύ, πῶς δεῦρ’ ἦλθες ; ἢ τοσόνδ’ ἔχεις 532

τόλμης πρόσωπον ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας

ἵκου, φονεὺς ὢν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς

λῃστής τ’ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος ; 535

Φέρ’ εἰπὲ πρὸς θεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν

ἰδών τιν’ ἔν μοι ταῦτ’ ἐβουλεύσω ποεῖν ;

ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωρίσοιμι σου τόδε

δόλῳ προσέρπον κοὐκ ἀλεξοίμην μαθών ;

Ἆρ’ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου, 540

ἄνευ τε πλήθους καὶ φίλων τυραννίδα

θηρᾶν, ὃ πλήθει χρήμασίν θ’ ἁλίσκεται ;

ΚΡ.

Οἶσθ’ ὡς πόησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων

ἲσ’ ἀντάκουσον, κᾄτα κρῖν’ αὐτὸς μαθών.

ΟΙ.

Λέγειν σὺ δεινός, μανθάνειν δ’ ἐγὼ κακὸς 545

σοῦ · δυσμενῆ γὰρ καί βαρύν σ’ εὕρηκ’ ἐμοι.

ΚΡ.

Τοῦτ’ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ’ ἄκουσον ὡς ἐρῶ.

ΟΙ.

Τοῦτ’ αὐτὸ μή μοι φράζ’ ὅπως οὐκ εἶ κακός.

ΚΡ.

Εἴ τοι νομίζεις κτῆμα τὴν αὐθαδίαν

εἶναι τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ ὀρθῶς φρονεῖς. 550

ΟΙ.

Εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς

δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς.

ΚΡ.

Ξύμφημί σοι ταῦτ’ ἔνδικ’ εἰρῆσθαι· τὸ δὲ

πάθημ’ ὁποῖον φῂς παθεῖν δίδασκέ με.

ΟΙ.

῎Επειθες ἢ οὐκ ἔπειθες ὡς χρείη μ’ ἐπὶ 555

τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασθαί τινα ;

ΚΡ.

Καὶ νῦν ἔθ’ αὑτός εἰμι τῷ βουλεύματι.

ΟΙ.

Πόσον τιν’ ἤδη δῆθ’ ὁ Λάϊος χρόνον ...

ΚΡ.

Δέδρακε ποῖον ἔργον ; οὐ γὰρ ἐννοῶ.

ΟΙ.

ἄφαντος ἔρρει θανασίμῳ χειρώματι; 560

ΚΡ.

Μακροὶ παλαιοί τ’ ἂν μετρηθεῖεν χρόνοι.
vocabulaire

Apprendre en premier :

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι,ἑάλων : être pris, être convaincu de (jur. )

ἀντί +γ : en échange de

βουλεύω : délibérer, projeter, décider

δεινός,ή,όν : habile à, terrible

διδάσκω : apprendre,expliquer

δράω,ῶ : faire, agir

ἐργόν,οῦ (τό) : acte,exploit,machination

εὑρίσκω,ηὖρον,ηὕρηκα : trouver

ἴσα : pareillement

κακός,ή,όν : mauvais,méchant,traître

κρίνω : juger

λέγω,ἐρῶ,εἶπον,εἴρηκα : dire

μανθάνω, ἔμαθον : apprendre

νομίζω : penser,estimer

νοῦς,νοῦ (ὁ) : esprit, bon sens, raison

πάσχω,ἔπαθον : souffrir,supporter

πείθω : persuader

πέμπω : envoyer

πλῆθος,ους (τό) : foule, peuple

φράζω : expliquer

χωρίς +γ : sans


Apprendre en second

βαρύς,εῖα,ύ : lourd, accablant, redoutable

βουλεύμα,ατος (τό) : avis, opinion

δυσμενής,ής,ές : hostile à, mal disposé

θηράω,ῶ : poursuivre (chasse)

ἱκνέομαι,ἱκομην : venir, arriver

λῃστής, ου (ὁ) : brigand, voleur

πρόσωπον,ου (τό) : visage

ὑπέχειν δίκην : subir un châtiment

στέγη,ης (ἡ) : toit, maison

φονεύς,έως (ὁ) : meurtrier


Tout le reste du vocabulaire :

ἀλέκομαι : repousser, se défendre de

αὐθαδία,ας (ἡ) : arrogance, opiniâtreté

ἄφαντος : qui a disparu

γνωρίζω : faire connaître, découvrir

δειλία,ας (ἡ) : lâcheté, bassesse

δόλος, ου (ὁ) : ruse, traîtrise

ἐγχείρημα,ατος (τό) : entreprise, attaque

ἐμφανῶς : visiblement

ἐναργής,ής,ές : clair, visible, évident

ἔνδικος,ος,ον : juste, légitime

ἐννοέω : comprendre

ἔρρω : s’en aller péniblement

θανάσιμος,η,ον : mortel

μετρέω : mesurer, compter

μωρία,ας (ἡ) : sottise

ξύμφημι : être d’accord avec

πάθημα,ατος (τό) : malheur, tort

σεμνόμαντις,εως (ὁ) : le respectable devin

φρονέω,ῶ : réfléchir, penser

χείρωμα,ατος (τό) : action faite avec la mainGrammaire : impératifs, interrogatifs, ; ordre ; interrogation.


Œdipe-Roi v 532-561 traduction au plus près du texte

Créon, tu es un traître!


Œdipe

Toi <qui es >celui-ci <= geste> ! pourquoi es-tu venu ici ? Est-ce que tu as un tel 532

Visage d’audace, que tu viennes dans mon palais,

Alors que tu es l’assassin de l’homme que voici <geste : il se désigne> , clairement,

Et que tu es le brigand évident de ma royauté ? 535

Allons, dis-moi, par les dieux, est-ce en voyant quelque lâcheté ou quelque sottise

En moi que tu as projeté de faire cela ?

Ou bien < as-tu agi> dans la pensée que je ne découvrirais pas cette machination qui est la tienne

S’insinuant par traîtrise et que, ayant appris, je ne la repousserais pas ?

N’est-elle pas insensée, ton entreprise, 540

De poursuivre à la chasse, sans peuple et sans amis, la tyrannie,

Chose qui se prend grâce au peuple et aux richesses ?

Créon

Fais, sais-tu comment ? en échange des ( ou contre les, en face des) paroles qui ont été dites,

Ecoute pareillement, et ensuite, juge toi-même, ayant appris.

Œdipe

A parler, toi, tu es habile, mais à apprendre de toi, moi, je suis mal disposé ; 545

Car je t’ai reconnu mal disposé et redoutable envers moi.

Créon

Maintenant, d’abord, écoute cela même, écoute-moi, comme je vais parler.

Œdipe

Cela même, ne me l’explique pas, <à savoir> que tu n’es pas mal disposé.

Créon

Eh bien si tu estimes que l’arrogance est un bien estimable,

Sans bon sens, tu ne réfléchis pas droitement. 550

Œdipe

Eh bien si tu penses, en agissant mal contre un homme apparenté,

Tu ne subiras pas de châtiment, tu ne réfléchis pas bien.

Créon

Je suis d’accord avec toi que tu as dit cela justement ; mais le tort,

Que tu prétends avoir enduré, enseigne-le moi.

Œdipe

T’efforçais-tu de me persuader, ou non, qu’il me fallait , chez 555

Le vénérable devin, envoyer quelque homme ?

Créon

Et encore maintenant, je suis le même par l’avis.

Œdipe

Depuis combien de temps déjà au juste Laïos…

Créon

a accompli quel acte ? car je ne comprends pas.

Œdipe

… disparu s’en est allé, à cause d’une action meurtrière ? 560

Créon

De longues et anciennes périodes de temps pourraient être mesurées.Retour en haut du texte