Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0583 0617 Le plaidoyer de Créon

Ô qu'il est doux d'être second!Œdipe-Roi 583-617 texte grec

Le plaidoyer de Créon


ΚΡ.

Οὔκ, εἰ διδοίης γ’ ὡς ἔχω σαυτῷ λόγον.

Σκέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον , εἴ τιν’ ἂν δοκεῖς

ἄρχειν ἑλέσθαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ 585

ἄτρεστον εὕδοντ’ , εἰ τά γ’ αὔθ’ ἕξει κράτη.

Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν

τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν,

οὔτ’ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται.

Νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ’ ἄνευ φόβου φέρω · 590

εἰ δ’ αὐτὸς ἦρχον, πολλὰ κἂν ἄκων ἔδρων.

Πῶς δῆτ’ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδίων ἔχειν

ἀρχῆς ἀλύπου καὶ δυναστείας ἔφυ;

Οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος κυρῶ

ὥστ’ ἄλλα χρῄζειν ἢ τὰ σὺν κέρδει καλά. 595

Νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν με πᾶς ἀσπάζεται,

νῦν οἱ σέθεν χρῄζοντες ἐκκαλοῦσί με·

τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ’ ἔνι.

Πῶς δῆτ’ ἐγὼ κεῖν’ ἂν λάβοιμ’ ἀφεὶς τάδε;

οὐκ ἂν γένοιτο νοῦς κακὸς καλῶς φρονῶν. 600

Ἀλλ’ οὔτ’ ἐραστὴς τῆσδε τῆς γνώμης ἔφυν,

οὔτ’ ἂν μετ’ ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην ποτέ.

Καὶ τῶνδ’ ἔλεγχον, τοῦτο μὲν Πυθώδ’ ἰών,

πεύθου τὰ χρησθέντ’ εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι·

τοῦτ’ ἄλλ’, ἐάν με τῷ τερασκόπῳ λάβῃς 605

κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ’ ἁπλῇ κτάνῃς

ψήφῳ, διπλῇ δὲ , τῇ τ’ ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών,

γνώμῃ δ’ ἀδήλῳ μή με χωρὶς αἰτιῶ.

Οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺς κακοὺς μάτην

χρηστοὺς νομίζειν οὔτε τοὺς χρηστοὺς κακούς. 610

Φίλον γὰρ ἐσθλὸν ἐκβαλεῖν ἴσον λέγω

καὶ τὸν παρ’ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ.

Ἀλλ’ ἐν χρόνῳ γνώσῃ τάδ’ ἀσφαλῶς, ἐπεὶ

χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος·

κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 615


ΧΟ.

Καλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, 616

ἄναξ· φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς.

Vers 583-617

Vocabulaire :

Fréquence 1 :

αἱρῶ (ἑλέσθαι) : choisir, prendre

αἰτιαομαι,ῶμαι : accuser (impér.moyen)

ἄκων : malgré moi,toi,lui

ἄναξ : seigneur, sire

ἀνήρ, ἄνδρος : homme

ἄνευ : sans + génitif

ἄρχω* : gouverner, commencer

ἀρχή,ῆς (ἡ) : gouvernement, commencement

ἀσφαλής,ής,ές : sûr, qui ne glisse pas

ἀφιημι (ἀφείς) : négliger, laisser échapper

βουλεύω : comploter, machiner

γιγνώσκω * : connaître

δείκνυμι : montrer

δῆτα : donc

δίδωμι : donner

δίκαιος,α,ον : juste

εἶμι (ἰών) : aller (allant)

εἷς, μιᾶ, ἕν : un, une

ἐκβάλλω : chasser

(ἐ)κεῖνος,η,ο : celui-ci qui est loin

ἔλεγχος,ου : preuve, réfutation (acc. de relation?)

ἐμός ,ή,όν : mon, mien

ἔνι = ἔνεστι : il est dans, il est possible

ἐνταῦθα : là, alors

ἐπεί : parce que

ἐπίσταμαι : savoir

ἐσθλός,ή,όν : noble, fidèle

ἔχω,ἕξω : avoir (+adv : être)

ἡδύς,εῖα,ύ : agréable (à + inf)

καλῶς : bien (adv)

κοινῇ : en commun

κτείνω, ἔκτανον : mettre à mort

λαμβάνω * : prendre, recevoir

λόγος,ου : parole, raison

λέγω, ἔλεξα : dire, parler

μᾶλλον : plus

μετά : avec + G

μόνος : seul

ξύν = σύν : avec + D

ὅδε,ἥδε,τόδε : celui-ci (proche)

ὅστις : celui qui (indéfini)

οὔτε : ni…ni

παρά : auprès de +D

πᾶς,πᾶσα,πᾶν : chaque, tout

πίπτω,ἔπεσον * : tomber

πλεῖστον : le plus (adv.)

πολύς,πολλή, πολύ : nombreux

ποτέ : un jour

πρῶτον : d’abord

σαφῶς : clairement, justement

σέθεν= σοῦ

σκέπτομαι : examiner

σωφρονέω,ῶ : réfléchir

τυγχάνω,ἔτυχον* : rencontrer (inf. substantivé ici : la réussite)

τύραννος,ου (ὁ) : le roi

φόβος,ου : la peur, la crainte

φιλέω,ῶ : aimer

φρονέω,ῶ : réfléchir, donner avis

φέρω* : porter, obtenir (ds un concours)

φύομαι,ἔφυον : naître, être

χαίρω : être en bons termes avec (+datif)

χρῄζω : désirer, avoir besoin

χρηστός ,ή,όν : bon, honnête…

χρόνος ,ου (ὁ) : le temps

χωρίς : sans

ψῆφος,ους (τό) : vote, jugement

ὥστε : de telle sorte que


Fréquence 2 :

ἀγγέλλω* : annoncer

ἀδήλος,ος,ον : trouble, incertain

ἁπλοῦς,ῆ,οῦν : simple, unique

ἀσφαλῶς : sûrement, sans glisser

βίοτος,ου (ὁ) : vie, moyen d’existence

διπλοῦς,ῆ,οῦν : double

δυναστεία,ας : puissance

κέρδος,ους (τό) : le gain, profit

κράτος,ους (τό) : autorité, pouvoir

κυρῶ : être

μάτην : à tort, gratuitement

οὔπω : ne pas encore

ταχύς,εῖα,ύ : rapide pour (+ inf.)

τλάω : supporter, oser

τυραννίς,ίδος (ἡ) : royauté, fonction royale


Tout le reste du vocabulaire :

ἀλύπος,ος,ον : sans chagrin, dépourvu de soucis

ἀπατάω,ῶ : tromper

ἀσπάζομαι : accueillir affectueusement, saluer

ἄτρεστον : sans trembler (neutre adverbial)

γνώμη, ης (ἡ) : conception, idée

ἐκκαλέω,ῶ : faire appel à (voc.judiciaire)

ἐραστής,οῦ : amant, partisan

εὕδω : dormir

εὐλαβέομαι : prendre garde de

ἱμείρω : désirer

κἂν= καὶ ἄν

Πυθώδε : à Pythô

πεύθομαι = πυνθάνομαι*

τερασκόπος,ου : celui qui observe les prodiges, devin

τύραννος,η,ον : royal (neutre pluriel ou adverbial?)

χράω : prendre un oracle

τὰ χρησθέστα : les réponses des oraclesTraduction au plus près du texte Œdipe Roi v583-617

Le plaidoyer de Créon


Créon

Non, si assurément tu rendais raison à toi-même de la manière dont je me comporte. 583

Examine donc ceci d’abord,<à savoir> si il te semble que quelqu’un

Choisirait de commander avec accompagnement de craintes plutôt qu’ 585

<être> sans trembler en dormant, si toutefois il a la même autorité.

Eh bien moi, ni, en ce qui me concerne, je ne suis né désirant

Être roi plutôt que faire des choses royales, (que d’agir en roi)

Ni quiconque d’autre qui sait réfléchir.

Maintenant en effet, de toi j’obtiens tout sans crainte; 590

Mais si je gouvernais moi-même, je ferais aussi de nombreuses choses malgré moi.

Pourquoi donc pour moi la royauté serait plus agréable à avoir

Qu’un gouvernement et une puissance exempts de soucis ?

Je ne suis pas encore égaré au point

De désirer d’autres choses que celles qui sont belles (= les honneurs), accompagnées de profit. 595

Maintenant je suis en bons termes avec tous, maintenant chacun m’accueille affectueusement,

Maintenant ceux qui ont besoin de toi font appel à moi:

Car toute la réussite pour eux est là (= jeu de scène : il se désigne).

Pourquoi donc, moi, je prendrais ces choses-là (éloignées et glorieuses), laissant échapper celles-ci.

Un esprit, s’il pense bien, ne saurait pas devenir mauvais. 600

En revanche, ni je ne suis épris de cette conception (dont tu parles),

Ni je ne supporterais un jour d’être avec quelqu’un d’autre agissant <ainsi>.

Et la preuve de cela, la voilà : d’une part, allant à Pythô,

Informe-toi sur les réponses de l’oracle, <pour savoir>si je te les ai annoncées avec justesse.

D’autre part, autre chose : si par hasard tu me prends, en commun avec celui qui observe les prodiges, 605

A avoir comploté quelque chose, ne me mets pas à mort par un seul

Vote, mais par un vote double, le tien et le mien, après m’avoir pris,

Et ne m’accuse pas avec une conception trouble, sans <moi> (= seul?… ou sans <motif>…)!

Car il n’est pas du tout juste d’estimer à tort les méchants

Honnêtes, ni les honnêtes méchants. 610

En effet , chasser un ami fidèle est égal, je l’affirme,

À <chasser> la vie qui est en son propre pouvoir, <et> qu’on aime le plus.

Mais, dans la durée, tu connaîtras cela sûrement, parce que

Seule la durée montre l’homme juste;

Au contraire un méchant, même en un seul jour, tu le connaîtrais. 615

Le Coryphée :

Il a bien parlé, pour (= au jugement de) un homme qui veut se garder de tomber,

Prince ; car ceux qui sont rapides pour avoir un avis ne sont pas sûrs. 617


Retour en haut du texte