Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0726 0770 L'interrogatoire de Jocaste

Troublantes coïncidencesŒdipe Roi : vers 726-770, texte grec :

L'interrogatoire de Jocaste : troublantes coïncidences !


ΟΙ.

Οἷον μ’ ἀκούσαντ’ ἀρτίως ἔχει, γύναι, 726

ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν.

ΙΟ.

Ποίας μερίμνης τοῦθ’ ὑποστραφεὶς λέγεις;

ΟΙ.

Ἔδοξ’ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ’ , ὡς ὁ Λάϊος

κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 730

ΙΟ.

Ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ’ οὐδέ πω λήξαντ’ ἔχει.

ΟΙ.

Καὶ ποῦ ‘σθ’ ὁ χῶρος οὗτος, οὗ τόδ’ ἦν πάθος;

ΙΟ.

Φωκὶς μὲν ἡ γῆ κλῄζεται, σχιστὴ δ’ ὁδὸς

ἐς ταὐτὸ Δεσφῶν κἀπὸ Δαυλίας ἄγει.

ΟΙ.

Καὶ τίς χρόνος τοῖσδ’ ἐστὶν οὑξεληλυθώς; 735

ΙΟ.

Σχεδόν τι πρόσθεν ἢ σὺ τῆσδ’ ἔχων χθονὸς

ἀρχὴν ἐφαίνου, τοῦτ’ ἐκηρύχθη πόλει.

ΟΙ.

Ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι;

ΙΟ.

Τί δ’ἐστί σοι τοῦτ’, Οἰδίπους, ἐνθύμιον;

ΟΙ.

Μήπω μ’ ἐρώτα· τὸν δὲ Λάϊον φύσιν 740

τίν’ εἶχε φράζε, τίνα δ’ἀκμὴν ἥβης ἔχων;

ΙΟ.

Μέγας, χνοάζων ἄρτι λευκανθὲς κάρα,

μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ.

ΟΙ.

Οἴμοι τάλας· ἔοιδ’ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς

δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ εἰδέναι. 745

ΙΟ.

Πῶς φῄς; ὀκνῶ τοι πρὸς σ’ἀποσκοποῦσ’, ἄναξ.

ΟΙ.

Δεινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ.

Δείξεις δὲ μᾶλλον, ἢν ἓν ἐξείπῃς ἔτι.

ΙΟ.

Καὶ μὴν ὀκνῶ μέν, ἃ δ’ἂν ἔρῃ μαθοῦσ’ ἐρῶ.

ΟΙ.

Πότερον ἐχώρει βαιός, ἢ πολλοὺς ἔχων 750

ἄνδρας λοχίτας, οἷ’ ἀνὴρ ἀρχηγέτης;

ΙΟ.

Πέντ’ ἦσαν οἱ ξύμπαντες, ἐν δ’αὐτοῖσι, ἦν

κῆρυξ· ἀπήνη δ’ἦγε Λάϊον μία.

ΟΙ.

Αἰαῖ, τάδ’ ἤδη διαφανῆ. Τίς ἦν ποτε

ὁ τούσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; 755

ΙΟ.

Οἰκεύς τις, ὅσπερ ἵκετ’ ἐκσωθεὶς μόνος.

ΟΙ.

Ἦ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών;

ΙΟ.

Οὐ δῆτ’· ἀφ’ οὗ γὰρ κεῖθεν ἦλθε καὶ κράτη

σέ τ’ εἶδ’ ἔχοντα Λάϊον τ’ὀλωλότα,

ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς θιγὼν 760

ἀγρούς σθε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομάς,

ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ’ ἄποπτος ἄστεως.

Κἄπεμψ’ ἐγώ νιν · ἄξιος γὰρ οἷ’ ἀνὴρ

δοῦλος φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν.

ΟΙ.

Πῶς ἂν μόλοι δῆθ’ ἡμῖν ἐν τάχει πάλιν; 765

ΙΟ.

Πάρεστιν.Ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ’ ἐφίεσαι;

ΟΙ.

Δέδοικ’ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ’ ἄγαν

εἰρεμέν’ ᾖ μοι, δι’ ἅ νιν εἰσιδεῖν θέλω.

ΙΟ.

Ἀλλ’ ἵξεται μέν· ἀξία δέ που μαθεῖν

κἀγὼ τά γ’ἐν σοὶ δυσφόρως ἔχοντ’, ἄναξ. 770


Œdipe Roi 726-770

Vocabulaire :

Fréquence 1 :

ἄγω * : mener, conduire

ἀκούω * : entendre

ἀπ-όλλυμι * : perdre, détruire

ἀρχή,ῆς (ἡ) : le commencement, le pouvoir

βλώσκω, ἔμολον * : aller

δείδω, δέδοικα * : craindre

δείκνυμι : montrer

ἐς = εἰς : dans

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα : aller

ἐρωτάω,ῶ : demander, interroger

ἤν = ἐάν : si

κράτος,ους (τό) : la force

οἴμοι : hélas

οὗ : où (rel. de lieu)

πάθος,ου (τό) : souffrance, malheur

ποῖος,α,ον : quel

πρός + Δ : près de

πρόσθεν : avant

τάλας,αινα,αν : malheureux

φρήν,φρενός (ὁ) : cœur, esprit

φύσις,εως (ἡ) : nature, allure

χθών, χθονός (ἡ) : terre

χρόνος,ου (ὁ) : temps, durée

ὡς = ἵνα : afin que (subj.)


fréquence 2

ἄγαν : trop

αἰαῖ : ah !

αὐδάω,ῶ : parler, dire

ἐκεῖθεν : de là-bas

ἐφίεμαι : ordonner

ἰκετεύω : supplier

κάρα (τό) : la tête (indéclinable)

κῆρυξ,υκος (ὁ) : le héraut

κηρύττω * : annoncer

μορφή,ῆς (ἡ) : la forme

σφάζω (ἐσφάγην) : assassiner, tuerTournure à apprendre : ἔχω + participeLe reste du vocabulaire :

ἀπήνη,ης (ἡ) : le char

ἀρά,ᾶς (ἡ) : l’imprécation

ἀρτίως : récemment, tout à l’heure

βαιός,ά,όν : modeste

διαφανής,ής,ές : transparent

εἴρομαι : demander

ἐνθύμιον,ου (τό) : souci

κλῄζω : appeler, nommer

λευκαίνω : blanchir

λοχίτης,ου (ὁ) : le lancier, le soldat

οἰκεύς, εως (ὁ) : serviteur

ὀκνέω,ῶ : hésiter

τανῦν = νῦν : maintenant

χνοάζω : blanchir

χῶρος,ου (ὁ) : la région


Traduction au plus près du texte

L'interrogatoire de Jocaste : troublantes coïncidences !

Œdipe

A t’écouter à l’instant, femme, moi, 726

Quel égarement de l’âme et quel soulèvement (ébranlement) du cœur me tiennent !

Jocaste

Retourné (ramené en arrière) par quel souci dis-tu cela ?

Œdipe

Il m’a semblé entendre de toi ceci, que Laïos

Avait été égorgé près d’un carrefour à trois branches. 730

Jocaste

De fait, <c’est> cela <qui> était dit et n’a jamais cessé.

Œdipe

Et où est cet endroit, où exista ce malheur-là ?

Jocaste

D’une part la terre est appelée Phocide, d’autre part une route divisée <en deux>

Mène au même lieu à partir de Delphes et de Daulie.

Œdipe

Et quelle durée, depuis cela, est celle qui s’est passée ? 735

Jocaste

Avant, peu s’en faut, que toi, tu apparaisses comme ayant le pouvoir sur cette terre,

Cela fut proclamé à la cité.

Œdipe

O Zeus, qu’as-tu décidé de faire à mon sujet ?

Jocaste

Quel est donc pour toi, Œdipe, ce souci ?

Œdipe

Ne m’interroge pas encore ; Laïos, quelle allure 740

Avait-il, explique-le, et ayant atteint quel point culminant de maturité ?

Jocaste

Grand, blanchissant récemment quant à sa tête aux cheveux blancs,

Et il ne différait pas beaucoup de ton aspect.

Œdipe

Hélas, Pauvre de moi ! il me semble que, me jetant moi-même dans

De terribles malédictions, à l’instant, je ne le savais pas. 745

Jocaste

Comment dis-tu ? Oui, j’ai peur en te regardant, prince.

Œdipe

Terriblement, je suis sans courage, <craignant> que le devin soit voyant.

Mais tu le montreras davantage, si tu dis encore une chose.

Jocaste

Assurément, j’ai peur, mais, ayant pris connaissance de ce que tu demandes, je le dirai.

Œdipe

Est-ce qu’il voyageait, modeste, ou bien avec beaucoup 750

D’hommes-soldats, comme un homme-possesseur de pouvoir ?

Jocaste

Ils étaient cinq en tout avec lui, et parmi eux il y avait

Un héraut ; et un seul char transportait Laïos.

Œdipe

Ah ! ces choses sont déjà transparentes. Qui donc était

Celui qui vous a dit ces paroles, femme ? 755

Jocaste

Un serviteur, qui précisément, seul rescapé, était revenu.

Œdipe

Est-ce que, dans le palais aussi, il se trouve, maintenant, être présent ?

Jocaste

Non, certes ; car depuis qu’il est revenu de là-bas et qu’il t’a vu, toi,

Tenant le pouvoir, et Laïos mort,

Il m’a supplié, touchant ma main, 760

De l’envoyer aux champs et aux pâturages des troupeaux,

Afin qu’il soit le plus possible hors de vue de cette ville.

Et moi, je l’y ai envoyé ; en tant qu’homme-esclave <= autant que peut l’être un esclave>, il était digne

De remporter (d’obtenir) de la reconnaissance, même plus grande <que celle-ci>.

Œdipe

Et comment donc pourrait-il revenir vers nous rapidement ? 765

Jocaste

C’est possible. Mais en vue de quoi ordonnes-tu cela ?

Œdipe

Je crains, femme, quant à moi-même, que de très (trop ?) nombreuses choses

Aient été dites par moi, à cause desquelles je veux le voir.

Jocaste

Eh bien , il viendra ; et je suis digne en quelque sorte d’apprendre

Moi aussi les choses qui sont pénibles à supporter en toi, prince. 770Retour en haut du texte