Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0771 0784 le récit d'Oedipe (1)

ivresse et soupçonLe récit et les lamentations d'Œdipe : la vérité entrevue

(1) : l’épisode du banquetŒdipe :

Κοὐ μὴ στερηθῇς γ’ ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 771

ἐμοῦ βεβῶτος· τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι

λέξαιμ’ ἄν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶσδ’ ἰών;

Ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνθιος,

μήτηρ δὲ Μερόπη Δωρίς. Ἠγόμην δ’ἀνὴρ 775

ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη

τοιάδ’ ἐπέστη, θαυμάσαι μὲν ἀξία,

σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐκ ἀξία.

Ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μ’ ὑπερπλησθεὶς μέθῃ

καλεῖ παρ’ οἴνῳ πλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 780

Κἀγὼ βαρυνθεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν

μόλις κατέσχον, θἀτέρᾳ δ’ ἰὼν πέλας

μητρὸς πατρός τ’ ἤλεγχον· οἱ δὲ δυσφόρως

τοὔνειδος ἦγον τῷ μεθέντι τὸν λόγον.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

771

Κοὐ <δέος ἐστι> μὴ στερηθῃς <τοῦ μαθεῖν> : Et il n’y a pas de danger que tu sois privée d’être instruite (Oedipe répond à Jocaste qui affirmait qu’elle méritait d’être instruite : ἀξία μαθεῖν κἀγὼ, v 769-770)

ἐλπίς,ίδος () : espoir, attente, crainte

βεβώς = βεβηκώς : participe parfait de βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : marcher, aller, arriver ; en arriver à (ἐς + Α)

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον : ce si grand, cette si grande (au neutre : ce degré de + G)

τῷ = τίνι : pronom interrogatif

μείζων, ονος : plus grand, plusimportant, plus digne de confiance

*λέγω : dire

ἤ : que (derrière un comparatif

σ, σέ, σοῦ, σοῖ : tu, toi

δι+ Γ : à travers ; sous l’effet de, à cause de

τύχη,ης () : le sort, la fortune ; l’incident, le coup du sort

τοίοσδε, τοιάδε, τοίονδε : tel que voici, telle que voici

εἶμι : je vais, je passe

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi, je

πατήρ, πατρός () : le père

Κορίνθιος,α,ον : Corinthien de Corinthe

775

μήτηρ, μητρός () : la mère

Δωρίς,ίδος : dorienne, de Doride (région voisine de la Phocide)

*ἄγω : mener, conduire ; considérer comme (+ 2 acc) ; estimer, apprécier (d’où : supporter, v784)

: homme

ἀστός,οῦ () : l’habitant, le citoyen

ἐκεῖ : là-bas

πρίν + ind aor : jusqu’au moment où (aoriste « de premier plan »)

ἐφ-ίσταμαι, ἐπι-στήσομαι, ἐπέστην, ἐφέστηκα : survenir, venir près de, se présenter à

ἀξίος,α,ον : digne de(+ Génitif), qui mérite (+ inf : « qu’on l’admire »)

σπουδ,ῆς () : inquiétude, souci, attention, zèle

μέντοι : pourtant

γε : certes

γάρ : en effet, car

ἐν + Δ : dans, pendant

δεῖπνον,ου (τό) : repas, banquet

ὑπερ-πίμπλημι : remplir outre mesure, gorger de 

μέθη,ης () : ivresse

780

*καλέω,ῶ : appeler, interpeller

παρά + Δ : chez, pendant, contre

οἶνος,ου () : le vin, la beuverie (métonymie)

πλαστός,,όν (adj verbal de πλάσσω : fabriquer, façonner, modeler) : supposé, faux, substitué

ὡς : que, en prétendant que (construire : ὡς εἴην πλαστός)

πατρί : datif de relation (en ce qui concerne...)

Κἀγὼ = καὶ ἐγώ

βαρύνω : alourdir, fatiguer, mécontenter, irriter

ἡμέρα,ας () : le jour (τὴν οὖσαν ἡμέραν : accusatif de durée : durant cette journée qui était là)

μόλις : avec peine, difficilement

κατ-έχω <s e ἐμαυτόν> : se contenir, se maîtriser

θἀτέρᾳ <ἡμέρᾳ> = τῇ ἑτέρᾳ ἡμέρᾳ : le jour suivant (datif de date)

πέλας + G : près de

ἐλέγχω : réfuter, convaincre d’erreur (d’où, ici, interroger pour en avoir le coeur net)

δυσφόρως : avec impatience, avec indignation

ὄνειδος,ους (τό) : l’outrage

μεθ-ιημι (part aor μεθείς, έντος) : laisser aller , lâcher, proférer

λόγος,ου () : la paroleŒdipe Roi v771-784 : juxta-linéaire

Le récit d'Œdipe (1)

Œdipe s’adresse à Jocaste :

771 Καὶ οὐ μὴ Il n’y a pas de danger que (tour elliptique δέος ἐστι s e )

στερηθῇς γε tu sois privée <de réponse> (subj aor passif) (= spoliée),

... ἐμοῦ βεβῶτος alors que moi, j’en suis arrivé (génitif absolu)

ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων· à un tel degré d’attentes anxieuses.

τῷ (=τίνι) γὰρ ἂν καὶ μείζονι En effet, à qui de plus important (= de préférence) encore

ἢ σοὶ qu’à toi (à toi),

λέξαιμι ἄν pourrais-je parler

ἰών en allant (= quand je passe )

διὰ τύχης τοιᾶσδε ; à travers un tel coup du sort ?

Ἐμοὶ πατὴρ μὲν ἦν J’avais pour père d’une part

Πόλυβος Κορίνθιος, Polybe de Corinthe,

775 μήτηρ δὲ Μερόπη Δωρίς. et d’autre part pour mère Mérope, de Doride.

Ἠγόμην δὲ ἀνὴρ Et je passais pour être (j’étais considéré comme) l’homme

μέγιστος le plus important

ἀστῶν τῶν ἐκεῖ, des citoyens de là-bas, (compl du superlatif)

πρὶν τύχη τοιάδε avant que le coup du sort que voilà

μοι ἐπέστη, ne me tombe dessus (πρίν +indicatif aoriste insiste sur l’effectivité de l’événement, sur son importance particulière),

θαυμάσαι μὲν ἀξία, certes digne qu’on s’en étonne,

γε μέντοι οὐκ ἀξία mais assurément indigne

σπουδῆς τῆς ἐμῆς. de mon emportement passionné. (de mon ardeur inquiète)

Ἀνὴρ γὰρ Voilà (γὰρ en début de récit): un homme,

ὑπερπλησθεὶς μέθῃ gorgé (part aor passif) d’ivresse,

ἐν δείπνοις dans un festin, (emploi ordinaire du pl)

με 780 καλεῖ m’appelle, (présent de narration)

παρ οἴνῳ dans le vin, (= à table)

πλαστὸς « enfant supposé »,

ὡς εἴην (opt oblique) prétendant que je l’étais (s e : πλαστὸς)

πατρί. pour (en ce qui concernait) mon père. (datif de relation)

Καὶ ἐγὼ βαρυνθεὶς Et moi, <bien qu’>accablé, (valeur forte du part aor passif)

τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν pendant ce jour-là (accusatif de durée)

μόλις κατέσχον, avec peine, je me contins,

τῇ ἑτέρᾳ δ<ἡμέρᾳ> mais le lendemain (datif de date),

ἰὼν πέλας μητρὸς πατρός τε allant près de ma mère et de mon père,

ἤλεγχον· je cherchais une preuve (je les accusais ?) ;

οἱ δὲ δυσφόρως et eux, avec peine,

τὸ ὄνειδος ἦγον ils supportaient l’outrage,

τῷ μεθέντι <s’indignant> contre celui qui avait laissé échapper

τὸν λόγον. ce mot.


Retour en haut du texte