Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

0785 0813 le récit d'Oedipe (2)

le meurtre sur la routeT12 2 OeR0785 0813

L’oracle et la rencontre


Κἀγὼ τὰ μὲν κείνοιν ἐτερπόμην, ὅμως δ’ 785

ἔκνιζέ μ’ αἰεὶ τοῦθ’· ὑφεῖρπε γὰρ πολύ.

Λάθρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι

Πυθώδε, καί μ’ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην

ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ’ἀθλίῳ

καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προὐφάνη λέγων, 790

ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ’

ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ’ ὁρᾶν,

φονεὺς δ’ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός.

Κἀγὼ ᾿πακούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν

ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χθόνα 795

ἔφευγον, ἔνθα μήποτ’ ὀψοίμην κακῶν

χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα.

Στείχων δ’ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς

σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεις.

Καί σοι, γύναι, τἀληθὲς ἐξερῶ. Τριπλῆς 800

ὅτ’ ἦ κελεύθου τῆσδ’ ὁδοιπορῶν πέλας,

ἐνταῦθα μοι κῆρύξ τε κἀπι πωλικῆς

ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φῄς,

ξυνηντίαζον· κἀξ ὁδοῦ μ’ ὅ θ’ ἡγεμὼν

αὐτός θ’ ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 805

Κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα , τὸν τροχηλάτην,

παίω δι’ ὀργῆς· καί μ’ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ

ὄχον παραστείχοντα, τηρήσας μέσον

κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καθίκετο.

Οὐ μὴν ἴσην γ’ ἔτεισεν, ἀλλὰ συντόμως 810

σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος

μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐκκυλίνδεται·

κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας.(...)


785 Vocabulaire dans l’ordre du texte :

Κἀγώ = καὶ ἐγώ

κείνοιν = ἐκείνοιν : duel G

τέρπω : réjouir, charmer, réconforter

ὅμως : pourtant

κνίζω : gratter ; troubler, tourmenter

αἰεί = ἀεί : toujours, sans cesse

πολύ : adv beaucoup

ὑφ-έρπω : s’insinuer, se glisser, ramper par en dessous, envahir sornoisement

λάθρᾳ + G : à l’insu de

πορεύομαι : marcher, aller, s’en aller

Πυθώδε : à Pythô, à Delphes

Φοῖβος,ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

ὧν = τούτων ἅ : de ce quant à quoi (acc de relation)

*ἱκνέομαι (aor ἱκόμην) : venir

-τιμος,ος,ον : in-digne de, inapproprié à

ἐκ-πέμπω : renvoyer, chasser

ἄλλος,η,ο : autre

ἄθλιος,α,ον : malheureux

790

δεινός,,όν : terrible

δύ-στηνος,ος,ον : funeste

προ-φαίνω (προὐφανη = προεφάνηaor contracte-) : annoncer, prédire, révéler

χρή : il faut

μίγνυμι + D : unir, mêler à

γένος,ους (τό) : la race, la descendance

-τλητος,ος,ον : insupportable, horrible

δηλόω,ῶ : faire voir, montrer

*ὁράω,ῶ : voir (l’infinitif complète -τλητον : « à voir » )

φονεύς,έως () : le meurtrier

φυτεύω : engendrer, être le géniteur de

ἐπ-ακούω : entendre

795

χθών, χθονός () : la terre, le pays (réunir τὴν Κορινθίαν ... χθόνα)

ἐκ-μετρέομαι, οῦμαι : mesurer, se diriger d’après (+ D)

ἄστρον,ου (τό) : la constellation (ἐκμετρεῖσθαι ἄστροις : expression populaire signifiant : « aller au hassard, à l’aventure »)

*φεύγω : fuir

ἔνθα : là où

μήποτε : ne plus, ne jamais

ὄνειδος,ους (τό) : le blâme ; la turpidtude

χρησμός,οῦ () : l’oracle

τελέω : accomplir, terminer

στείχω : marcher

χώρος,ου () : l’endroit, le lieu, la région

τύραννος,ου () : le roi, le tyran

ὄλλυμαι : périr, mourir

800

γυν, γυναικός () (γύναι : vocatif singulier ) : la femme

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἐκ-*λέγω (ἐξερῶ, ἐξεῖπον ...) : dire complètement

ὅτε : quand

= ἦν

κελεύθος, ου () : le chemin

τριπλοῦς,, οῦν : triple

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

ὁδοιπορέω,ῶ : faire route, voyager

ἐνταῦθα : alors, là

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

κῆρυξ, υκος () : le héraut

κἀπι = καὶ ἐπί

πωλικός,,όν : attelé de pouliches

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἀπήνη, ης () : le char

ἐμβεβώς = ἐμβεβηκώς : participe parfait de ἐμ-*βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : monter dans, embarquer

οἷος,οἵη,οἷον : tel que (attention à l’esprit !)

φημι : je dis

ξυν-αντιάζω : venir à la rencontre de

κἀξ = καὶ ἐξ

ὁδός,οῦ () : le chemin

ἡγεμών, όνος () : le conducteur

805

αὐτός,,ό : moi-même, toi-même, lui-même, ...-même

πρέσβυς, εως () : le vieillard

πρὸς βίαν : de force (expr)

ἐλαύνω : chasser, repousser (ἠλαυνέτην : imparfait duel)

ἐκ-τρέπω : repousser, écarter

τροχηλάτης, ου () : le cocher, le conducteur de char

παίω : frapper

δι+ G : sous l’effet de, à cause de

ὀργ, ῆς () : la colère

ὡς = ὅτε : quand

ὄχος, ου () : le char

παρα-στείχω : marcher auprès de, passer le long de

τηρέω,ῶ : épier, guetter

μέσος,η,ον : le milieu de

κάρα (τό) indécl : la tête

διπλοῦς,, οῦν : double

κέντρον,ου (τό) : l’aiguillon

καθ-*ικνέομαι, οῦμαι (ίξομαι, ικόμην, ῖγμαι) : atteindre

810

ἴσος,η,ον : égal (ἴσην sous-entendu τιμωρίαν : un châtiment égal, un prix égal)

τίνω (ἔτεισεν : aor) payer

συντόμως : sur le champ, sans délai

σκήπτρον,ου (τό) : le sceptre, le bâton

τύπτω (τυπείς, εῖσα, έν : part aor passif) : frapper

ἐκ + G : hors de, depuis, à partir de

χείρ, χειρός () : la main, le bras

ὕπτιος, α, ον : renversé en arrière

εὐθύς : aussitôt

ἐκ-κυλίνδομαι : rouler, être précipité hors de

κτείνω : tuer, massacrer

ξύμ-πας, πασα, παν : absolument tout

Vocabulaire alphabétique :

αἰεί = ἀεί : toujours, sans cesse

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἄλλος,η,ο : autre

ἄθλιος,α,ον : malheureux

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

ἀπήνη, ης () : le char

ἄστρον,ου (τό) : la constellation (ἐκμετρεῖσθαι ἄστροις : expression populaire signifiant : « aller au hassard, à l’aventure »)

-τιμος,ος,ον : in-digne de, inapproprié à

-τλητος,ος,ον : insupportable, horrible

αὐτός,,ό : moi-même, toi-même, lui-même, ...-même

γένος,ους (τό) : la race, la descendance

γυν, γυναικός () (γύναι : vocatif singulier ) : la femme

δεινός,,όν : terrible

δηλόω,ῶ : faire voir, montrer

δι+ G : sous l’effet de, à cause de

διπλοῦς,, οῦν : double

δύ-στηνος,ος,ον : funeste

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

ἐκ + G : hors de, depuis, à partir de

ἐκ-κυλίνδομαι : rouler, être précipité hors de

ἐκ-*λέγω (ἐξερῶ, ἐξεῖπον ...) : dire complètement

ἐκ-μετρέομαι, οῦμαι : mesurer, se diriger d’après (+ D)

ἐκ-πέμπω : renvoyer, chasser

ἐκ-τρέπω : repousser, écarter

ἐλαύνω : chasser, repousser (ἠλαυνέτην : imparfait duel)

ἐμβεβώς = ἐμβεβηκώς : participe parfait de ἐμ-*βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : monter dans, embarquer

ἔνθα : là où

ἐνταῦθα : alors, là

ἐπ-ακούω : entendre

εὐθύς : aussitôt

= ἦν

ἡγεμών, όνος () : le conducteur

*ἱκνέομαι (aor ἱκόμην) : venir

ἴσος,η,ον : égal (ἴσην sous-entendu τιμωρίαν : un châtiment égal, un prix égal)

καθ-*ικνέομαι, οῦμαι (ίξομαι, ικόμην, ῖγμαι) : atteindre

κἀξ = καὶ ἐξ

κἀπι = καὶ ἐπί

κάρα (τό) indécl : la tête

κείνοιν = ἐκείνοιν : duel G

κελεύθος, ου () : le chemin

κέντρον,ου (τό) : l’aiguillon

κῆρυξ, υκος () : le héraut

κνίζω : gratter ; troubler, tourmenter

λάθρᾳ + G : à l’insu de

μέσος,η,ον : le milieu de

μίγνυμι + D : unir, mêler à

κτείνω : tuer, massacrer

μήποτε : ne plus, ne jamais

ξύμ-πας, πασα, παν : absolument tout

ξυν-αντιάζω : venir à la rencontre de

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

ὁδοιπορέω,ῶ : faire route, voyager

ὁδός,οῦ () : le chemin

οἷος,οἵη,οἷον : tel que (attention à l’esprit !)

ὅμως : pourtant

ὄνειδος,ους (τό) : le blâme ; la turpidtude

ὄλλυμαι : périr, mourir

*ὁράω,ῶ : voir (l’infinitif complète -τλητον : « à voir » )

ὀργ, ῆς () : la colère

ὅτε : quand

ὄχος, ου () : le char

παίω : frapper

παρα-στείχω : marcher auprès de, passer le long de

πολύ : adv beaucoup

πορεύομαι : marcher, aller, s’en aller

πρέσβυς, εως () : le vieillard

πρὸς βίαν : de force (expr)

προ-φαίνω (προὐφανη = προεφάνηaor contracte-) : annoncer, prédire, révéler

Πυθώδε : à Pythô, à Delphes

πωλικός,,όν : attelé de pouliches

σκήπτρον,ου (τό) : le sceptre, le bâton

στείχω : marcher

συντόμως : sur le champ, sans délai

τελέω : accomplir, terminer

τέρπω : réjouir, charmer, réconforter

τηρέω,ῶ : épier, guetter

τίνω (ἔτεισεν : aor) payer

τριπλοῦς,, οῦν : triple

τροχηλάτης, ου () : le cocher, le conducteur de char

τύπτω (τυπείς, εῖσα, έν : part aor passif) : frapper

τύραννος,ου () : le roi, le tyran

ὕπτιος, α, ον : renversé en arrière

ὑφ-έρπω : s’insinuer, se glisser, ramper par en dessous, envahir sornoisement

*φεύγω : fuir

φημι : je dis

Φοῖβος,ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

φονεύς,έως () : le meurtrier

φυτεύω : engendrer, être le géniteur de

χείρ, χειρός () : la main, le bras

χθών, χθονός () : la terre, le pays (réunir τὴν Κορινθίαν ... χθόνα)

χρή : il faut

χρησμός,οῦ () : l’oracle

χώρος,ου () : l’endroit, le lieu, la région

ὧν = τούτων ἅ : de ce quant à quoi (acc de relation)

ὡς = ὅτε : quand


Vocabulaire par ordre de fréquence :

αἰεί = ἀεί : toujours, sans cesse

ἀληθής,ής,ές : vrai

ἄλλος,η,ο : autre

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme

αὐτός,,ό : moi-même, toi-même, lui-même, ...-même

γένος,ους (τό) : la race, la descendance

γυν, γυναικός () (γύναι : vocatif singulier ) : la femme

δεινός,,όν : terrible

δι+ G : sous l’effet de, à cause de

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

ἐκ + Γ : hors de, depuis, à partir de

εὐθύς : aussitôt

ἴσος,η,ον : égal (ἴσην sous-entendu τιμωρίαν : un châtiment égal, un prix égal)

κτείνω : tuer, massacrer

ὅδε, ἥδε, τόδε : celui-ci, celle-ci, ceci ; ce, cette

οἷος,οἵη,οἷον : tel que (attention à l’esprit !)

ὅμως : pourtant

ὅτε : quand

ὁράω,ῶ : voir

πολύ : adv beaucoup

σ, σέ, σοῦ, σοῖ : tu, toi

*φεύγω : fuir

φημι : je dis

χείρ, χειρός () : la main, le bras

χθών, χθονός () : la terre, le pays (réunir τὴν Κορινθίαν ... χθόνα)

χρή : il faut

ὡς = ὅτε : quand


fréquence 2

ἄθλιος,α,ον : malheureux

πρὸς βίαν : de force (expr)

δηλόω,ῶ : faire voir, montrer

δύ-στηνος,ος,ον : funeste

ἐκ-πέμπω : renvoyer, chasser

ἔνθα : là où

ἐνταῦθα : alors, là

ἡγεμών, όνος () : le conducteur

μήποτε : ne plus, ne jamais

ὁδός,οῦ () : le chemin

ὄνειδος,ους (τό) : le blâme ; la turpidtude

πέλας + G : près de

πρέσβυς, εως () : le vieillard

πορεύομαι : marcher, aller, s’en aller

στείχω : marcher

τύραννος,ου () : le roi, le tyran


fréquence 3

διπλοῦς,, οῦν : double

ἐλαύνω : chasser, repousser (ἠλαυνέτην : imparfait duel)

κάρα (τό) indécl : la tête

κῆρυξ, υκος () : le héraut

μέσος,η,ον : le milieu de

ὀργ, ῆς () : la colère

τύπτω (τυπείς, εῖσα, έν : part aor passif) : frapper

fréquence 4

-τιμος,ος,ον : in-digne de, inapproprié à

ἐκ-λέγω (ἐξερῶ, ἐξεῖπον ...) : dire complètement

ἐμ-βαίνω (βήσομαι, ἔβην, βέβηκα) : monter dans, embarquer

*ἱκνέομαι (aor ἱκόμην) : venir

λάθρᾳ + G : à l’insu de

ξύμ-πας, πασα, παν : absolument tout

παίω : frapper

τελέω : accomplir, terminer


ne pas apprendre

ἀπήνη, ης () : le char

ἄστρον,ου (τό) : la constellation (ἐκμετρεῖσθαι ἄστροις : expression populaire signifiant : « aller au hassard, à l’aventure »)

-τλητος,ος,ον : insupportable, horrible

ἐκ-κυλίνδομαι : rouler, être précipité hors de

ἐκ-μετρέομαι, οῦμαι : mesurer, se diriger d’après (+ D)

ἐκ-τρέπω : repousser, écarter

ἐπ-ακούω : entendre

καθ-ικνέομαι, οῦμαι (ίξομαι, ικόμην, ῖγμαι) : atteindre

κελεύθος, ου () : le chemin

κέντρον,ου (τό) : l’aiguillon

κνίζω : gratter ; troubler, tourmenter

μίγνυμι + D : unir, mêler à

ξυν-αντιάζω : venir à la rencontre de

ὁδοιπορέω,ῶ : faire route, voyager

ὄλλυμαι : périr, mourir

ὄχος, ου () : le char

παρα-στείχω : marcher auprès de, passer le long de

προ-φαίνω (προὐφανη = προεφάνηaor contracte-) : annoncer, prédire, révéler

Πυθώδε : à Pythô, à Delphes

πωλικός,,όν : attelé de pouliches

σκήπτρον,ου (τό) : le sceptre, le bâton

συντόμως : sur le champ, sans délai

τέρπω : réjouir, charmer, réconforter

τηρέω,ῶ : épier, guetter

τίνω (ἔτεισεν : aor) payer

τριπλοῦς,, οῦν : triple

τροχηλάτης, ου () : le cocher, le conducteur de char

ὕπτιος, α, ον : renversé en arrière

ὑφ-έρπω : s’insinuer, se glisser, ramper par en dessous, envahir sornoisement

Φοῖβος,ου () : Phoibos, Phébus, Apollon

φονεύς,έως () : le meurtrier

φυτεύω : engendrer, être le géniteur de

χρησμός,οῦ () : l’oracle

χώρος,ου () : l’endroit, le lieu, la région


Œdipe Roi v785-813 : juxta-linéaire

Le récit d'Œdipe : (2) un meurtre sur la route

Œdipe s’adresse à Jocaste :

785 Καὶ ἐγὼ μὲν Et moi, d’une part

ἐτερπόμην je me réjouissais

τὰ κείνοιν , de leurs paroles (leur attitude) à tous deux,

ὅμως δ et pourtant d’autre part

ἔκνιζέ με αἰεὶ τοῦτο· cela me démangeait (rongeait) toujours ;

ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. car <cela> s’insinuait profondément en moi.

Λάθρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς Et à l’insu de ma mère et de mon père

πορεύομαι Πυθώδε, je vais à Pythô, (présent de narration)

καί ὁ Φοῖβος et Phébus ,

με ἄτιμον ἐξέπεμψεν, me renvoya, <comme étant> indigne

ὧν (= τούτων ἃ) des choses quant auxquelles (attraction du rel)

μὲν ἱκόμην j’étais venu d’une part,

ἀθλίῳ 790 λέγων δ et en disant d’autre part à moi, misérable,

ἄλλα d’autres choses

προὐφάνη il me révéla

καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα , des choses terribles et funestes,

ὡς μὲν prétendant que d’une part

χρείη il fallait (optatif oblique)

μητρὶ με μιχθῆναι, que je couche avec ma mère,

... δηλώσοιμι δ ἀνθρώποισι et que d’autre part je montrerais (opt futur) aux hommes

γένος ἄτλητον ὁρᾶν, une race insupportable à voir,

φονεὺς δὲ ἐσοίμην et que je serais l’assassin (optatif futur)

τοῦ φυτεύσαντος πατρός. du père qui m’avait engendré.

Καὶ ἐγὼ πακούσας ταῦτα Et moi, ayant prêté l’oreille à (écouté) cela,

... ἔφευγον (796), je me suis mis à fuir (valeur de l’imparfait)

τὴν Κορινθίαν 795 χθόνα la terre de Corinthe,

ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος m’orientant désormais sur les astres,

ἔνθα pour <aller> là où

μήποτε ὀψοίμην je ne verrais jamais (optatif futur)

ὀνείδη τελούμενα s’accomplir les outrages (trad. normale du part. derrière un vb. de sensation)

κακῶν χρησμῶν des horribles oracles

τῶν ἐμῶν. <rendus> à mon sujet.

Στείχων δ Et, en marchant,

ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους j’arrive à ces lieux

ἐν οἷς dans lesqυels

σὺ ... λέγεις toi, tu dis

τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι. que ce roi a péri.

800 Καί σοι, γύναι, Et à toi, <ma> femme,

τὸ ἀληθὲς ἐξερῶ. je dirai la vérité.

ὅτε ἦ ὁδοιπορῶν Quand j’étais en train de voyager,

τριπλῆς κελεύθου τῆσδε πέλας, près de ce triple chemin,

ἐνταῦθα alors (là ?)

κῆρύξ τε un héraut

καὶ ἀνὴρ ἐμβεβώς et un homme monté

ἐπὶ πωλικῆς ἀπήνης, sur un char attelé de pouliches,

οἷον σὺ φῄς, comme tu le dis, toi,

μοι ... ξυνηντίαζον· venaient à ma rencontre ; (imparfait de durée)

καὶ τε ἡγεμὼν 805 et à la fois le conducteur

αὐτός τε ὁ πρέσβυς et le vieillard lui-même

με ἠλαυνέτην voulaient tous les deux me repousser (duel imparfait d’effort)

πρὸς βίαν par force (en me faisant violence)

ξ ὁδοῦ. hors de la route.

Καὶ ἐγὼ ... παίω δι ὀργῆς Alors moi, je frappe par (sous l’effet de la) colère 

τὸν ἐκτρέποντα , celui qui cherchait à m’écarter,

τὸν τροχηλάτην· le cocher;

καί ὁ πρέσβυς et le vieillard,

ὡς με ὁρᾷ quand il me voit

ὄχον παραστείχοντα, passer le long du char,

τηρήσας m’ayant guetté,

μέσον κάρα ... μου καθίκετο frappa le milieu de ma tête

διπλοῖς κέντροισί. avec son double aiguillon.

810 Οὐ μὴν γε ἔτεισεν Il ne paya pas, en tout cas,

ἴσην, le même prix, (= il n’eût pas de châtiment proportionné)

ἀλλὰ συντόμως mais sur le champ

σκήπτρῳ τυπεὶς frappé (part aor passif) d’un coup de bâton

ἐκ τῆσδε χειρὸς depuis (= par) cette main que voilà,

... εὐθὺς ἐκκυλίνδεται ὕπτιος il roule en arrière directement par terre 

μέσης ἀπήνης · du milieu de son char; (génitif d’origine)

813 κτείνω δὲ Je tue aussi

τοὺς ξύμπαντας. tous les autres.


Retour en haut du texte