Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1223 1296 Début de l'exodos

Le récit du messagerOedipe-Roi vers 1223-1296

Début le l’exodos : le messager de l’intérieur, le Coryphée


ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

Ὦ γῆς μέγιστα τῆσδ ἀεὶ τιμώμενοι, 1223

οἷ ἔργ ἀκούσεσθ’, οἷα δεἰσόψεσθ’, ὅσον δ

ἀρεῖσθε πένθος, εἴπερ ἐγγενῶς ἔτι 1225

τῶν Λαβδακείων ἐντρέπεσθε δωμάτων.

Οἶμαι γὰρ οὔτ ἂν Ἴστρον οὔτε Φᾶσιν ἂν

νίψαι καθαρμῷ τήνδε τὴν στέγην, ὅσα

κεύθει, τὰ δ’ αὐτίκ εἰς τὸ φῶς φανεῖ κακὰ

ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα· τῶν δὲ πημονῶν 1230

μάλιστα λυποῦσ αἳ φανῶσ αὐθαίρετοι.

ΧΟΡΟΣ

Λείπει μὲν οὐδ ἃ πρόσθεν ᾔδεμεν τὸ μὴ οὐ

βαρύστον εἶναι· πρὸς δ ἐκείνοισιν τί φῄς ;

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

Ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε καὶ

μαθεῖν, τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα. 1235

ΧΟΡΟΣ

Ὦ δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ αἰτίας.

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

Αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. Τῶν δὲ πραχθέντων τὰ μὲν

ἄλγιστ ἄπεστιν· ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα.

Ὅμως δ’, ὅσον γε κἀν ἐμοὶ μνήμης ἔνι,

πεύσῃ τὰ κείνης ἀθλίας παθήματα. 1240

Ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη παρῆλθ ἔσω

θυρῶνος, ἵετ εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφικὰ

λέχη, κόμην σπῶσ ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς.

Πύλας δὅπως εἰσῆλθ ἐπιρράξασ ἔσω,

κάλει τὸν ἤδη Λάϊον πάλαι νεκρόν, 1245

μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ’, ὑφ ὧν

θάνοι μὲν αὐτός, τὴν δὲ τίκτουσαν λίποι

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύστεκνον παιδουργίαν·

γοᾶτο δεὐνάς, ἔνθα δύστηνος διπλοῦς

ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα καὶ τέκν ἐκ τέκνων τέκοι. 1250

Χὤπως μὲν ἐκ τῶνδ οὐκέτ οἶδ ἀπόλλυται·

βοῶν γὰρ εἰσέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ οὗ

οὐκ ἦν τὸ κείνης ἐκθεάσασθαι κακόν,

ἀλλ εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ ἐλεύσσομεν·

φοίτα γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 1255

γυναῖκά τ οὐ γυναῖκα, μητρῴαν δὅπου

κίχοι διπλῆν ἄρουραν οὗ τε καὶ τέκνων.

Λυσσῶντι δαὐτῷ δαιμόνων δείκνυσί τις·

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἳ παρῆμεν ἐγγύθεν.

Δεινὸν δἀΰσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινος 1260

πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ’, ἐκ δὲ πυθμένων

ἔκλινε κοῖλα κλῇθρα κἀμπίπτει στέγῃ.

Οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ ἐσείδομεν,

πλεκταῖς ἐώραις ἐμπεπλεγμένην· ὁ δὲ

ὅπως ὁρᾷ νιν, δεινὰ βρυχηθεὶς τάλας, 1265

χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην· ἐπεὶ δὲ γῇ

ἔκειθ ὁ τλήμων, δεινὰ δ ἦν τἀνθένδ ὁρᾶν.

Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους

περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο,

ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, 1270

αὐδῶν τοιαῦθ , ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν

οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῖ ἔδρα κακά,

ἀλλ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει

ὀψοίαθ , οὓς δ’ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο.

Τοιαῦτ ἐφυμνῶν πολλάκις τε κοὐχ ἄπαξ 1275

ἤρασσ ἐπαίρων βλέφαρα· φοίνιαι δὁμοῦ

γλῆναι γένει ἔτεγγον, οὐδ ἀνίεσαν

φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ ὁμοῦ μέλας

ὄμβρος χαλάζης αἱματός τ ἐτέγγετο.

Τάδ ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν, οὐ μόνου, κακά, 1280

ἀλλ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά.

Ὁ πρὶν παλαιὸς δὄλβος ἦν πάροιθε μὲν

ὄλβος δικαίως· νῦν δὲ τῇδε θἠμέρᾳ

στεναγμός, ἄτη, θάνατος, αἰσχύνη, κακῶν

ὅσ ἐστὶ πάντων ὀνόματ’, οὐδέν ἐστ ἀπόν. 1285

ΧΟΡΟΣ

Νῦν δἔσθ ὁ τλήμων ἔν τινι σχολῇ κακοῦ ;

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

Βοᾷ διοίγειν κλῇθρα καὶ δηλοῦν τινα

τοῖς πᾶσι Καδμείοισι τὸν πατροκτόνον,

τὸν μητρὸς ... - αὐδῶν ἀνόσι οὐδὲ ῥητά μοι,-

ὡς ἐκ χθονὸς ῥίψων ἑαυτόν, οὐδ ἔτι 1290

μενῶν δόμοις ἀραῖος ὡς ἠράσατο.

Ῥώμης γε μέντοι καὶ προηγητοῦ τινος

δεῖται· τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν.

Δείξει δὲ καὶ σοί· κλῇθρα γὰρ πυλῶν τάδε

διοίγεται· θέαμα δεἰσόψει τάχα 1295

τοιοῦτον οἷον καὶ στυγοῦντ ἐποικτίσαι.


Traduction juxtalinéaire : v 1223-1296

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ Le Messager venu de l’intérieur :

1223 Ὦ μέγιστα ἀεὶ τιμώμενοι Ô <vous> qui êtes continuellement les plus honorés

γῆς τῆσδε, de cette terre

οἷα ἔργα ἀκούσεσθε, quelles épreuves vous allez entendre, (futur)

οἷα < ἔργα > δὲ εἰσόψεσθε, quelles épreuves vous allez contempler,

ὅσον δὲ 1225 ἀρεῖσθε πένθος, et quel grand deuil vous allez prendre,

εἴπερ ἔτι ἐντρέπεσθε si toutefois vous vous préoccupez encore

ἐγγενῶς comme étant de la même famille (du même peuple)

τῶν Λαβδακείων δωμάτων. de la maisonnée des Labdacides.

Οἶμαι γὰρ Car je crois

οὔτε ἂν Ἴστρον que ni l’Ister (= le Danube)

οὔτε Φᾶσιν ἂν ni le Phase (fleuve de Colchide)

νίψαι καθαρμῷ ne pourraient laver (ἂν + inf aor) par une purification

τήνδε τὴν στέγην, cette maison (prolepse),

ὅσα ... κακὰ les maux si grands que

<ἡ στέγη τὰ μὲν> κεύθει, cette maison cache pour les uns

τὰ δε et qui, pour les autres

αὐτίκα φανεῖ apparaîtront à l’instant même

εἰς τὸ φῶς dans la lumière

1230 ἑκόντα καὶ οὐκ ἄκοντα· volontaires, et bien volontaires (pas involontaires) ;

τῶν δὲ πημονῶν et des calamités (fém)

αἳ <ἂν> φανῶσι qui apparaissent, (subj aor éventuel)

αὐθαίρετοι <celles qui sont> volontairement choisies

μάλιστα λυποῦσι . causent le plus de chagrin.

ΧΟΡΟΣ Le Coryphée

... ἃ πρόσθεν ᾔδεμεν Les choses que nous savions auparavant

λείπει μὲν οὐδὲ ne font pas défaut déjà (= ne laissent pas d’être...)

τὸ μὴ οὐ βαρύστονα εἶναι· au fait d’être excessivement douloureux ; (inf subst)

πρὸς δὲ ἐκείνοισιν alors, en plus de ces choses là,

τί φῄς ; que <vas-tu> dire ?

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ Le Messager venu de l’intérieur :

Ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων Voici le plus rapide des discours

εἰπεῖν τε καὶ 1235 μαθεῖν, à prononcer et à apprendre,

θεῖον Ἰοκάστης κάρα la personne (tête) divine (auguste) de Jocaste

τέθνηκε . est morte.

ΧΟΡΟΣ Le Coryphée :

Ὦ δυστάλαινα, Ô la malheureuse,

πρὸς τίνος ποτε αἰτίας. par quelle cause ? (ποτε : stupéfaction)

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ Le Messager venu de l’intérieur :

Αὐτὴ πρὸς αὑτῆς.  Elle-même, par elle-même.

Τῶν δὲ πραχθέντων Et des choses faites

τὰ μὲν ἄλγιστα ἄπεστιν· les plus douloureuses ne sont pas là :

ἡ γὰρ ὄψις οὐ πρα (= πάρεστι). car la vision (le spectacle) n’est pas présente.

Ὅμως δέ, Et pourtant,

ὅσον γε... μνήμης ἔνι (= ἔνεστι) autant qu’il existe de mémoire

καὶ ἐν ἐμοὶ, en moi aussi,

1240 πεύσῃ tu seras informé (futur, 2ème p sg)

τὰ κείνης ἀθλίας παθήματα . des épreuves de cette malheureuse.

Ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη Lorsqu’en effet, en proie à une impulsion furieuse

παρῆλθε elle s’avança

ἔσω θυρῶνος, à l’intérieur du vestibule,

ἵετο εὐθὺ elle se mit à s’élancer (sens de l’impft) aussitôt

πρὸς τὰ νυμφικὰ λέχη, vers son lit nuptial, (pluriel poétique)

κόμην σπῶσα en arrachant ses cheveux

ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς. avec les extrémités (les doigts) des deux mains.

Πύλας δὲ ἐπιρράξασα ἔσω Puis , ayant repoussé les portes à l’intérieur

ὅπως εἰσῆλθε, lorsqu’elle fut entrée,

1245 κάλει τὸν Λάϊον elle appelle Laïos

ἤδη πάλαι νεκρόν, <bien qu’il fût> mort depuis longtemps déjà,

μνήμην ... ἔχουσα ayant <en tête> le souvenir

παλαιῶν σπερμάτων, des anciennes semailles,

ὑφ ὧν (= ὑπὸ+ὧν) par lesquelles

θάνοι μὲν αὐτός, d’une part il est mort lui-même,

λίποι δὲ et d’autre part il a laissé (2 optatifs obliques)

τὴν τίκτουσαν παιδουργίαν δύστεκνον la mère comme procréatrice malheureuse en enfants

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ (possessif réfléchi homérique)<τέκνοις> · pour les propres enfants de son fils ;

γοᾶτο (=ἐγοᾶτο) δὲ εὐνάς, et elle gémissait sur son lit nuptial

ἔνθα δύστηνος ...τέκοι où, malheureuse, elle avait engendré

διπλοῦς (acc pl) au nombre de deux ( ou de façon ambiguë)

1250 ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα un mari d’un mari

καὶ τέκνα ἐκ τέκνων. et des enfants de son enfant (pl poétique).

Καὶ (Χὤπως = Καὶ ὅπως) ... οὐκέτι οἶδα Et je ne sais plus <dire>

ὅπως μὲν ἀπόλλυται comment elle a péri

ἐκ τῶνδε · à la suite de cela ;

βοῶν γὰρ ... Οἰδίπους car Oedipe, en hurlant,

εἰσέπαισεν, s’est précipité à l’intérieur,

ὑφ οὗ (= ὑπὸ + οὗ) sous l’effet duquel

οὐκ ἦν ἐκθεάσασθαι il <nous> fut impossible de contempler

τὸ <>κείνης κακόν, le malheur de celle-là ;

ἀλλὰ ... ἐλεύσσομεν au contraire, nous tenions nos regards

εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντα · sur lui qui tourne en rond ;

1255 φοίτα γὰρ car il allait et venait (impft sans augment)

ἡμᾶς ἐξαιτῶν en nous demandant

ἔγχος πορεῖν, de <lui> fournir une épée,

... < ἐξαιτῶν > ὅπου κίχοι <demandant> où il trouverait

γυναῖκά τε οὐ γυναῖκα, sa femme qui n’était pas sa femme,

μητρῴαν δὲ διπλῆν ἄρουραν mais le double champ labouré maternel

οὗ τε (οὗ génitif de pronom réfléchi) à la fois de lui-même

καὶ τέκνων. et de ses enfants.

δαιμόνων δὲ τις Et une des divinités

δείκνυσι λυσσῶντι αὐτῷ · lui montre, à lui qui est enragé ;

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, car aucun de nous, les hommes

οἳ παρῆμεν ἐγγύθεν qui étions là, tout près,

<ἔδειξε>. <ne le lui a montré>

1260 Δεινὸν δὲ ἀΰσας, Ayant crié de façon terrible,

ὡς ὑφηγητοῦ τινος <ὄντος> comme si quelqu’un était son guide,

πύλαις διπλαῖς ἐνήλατο, il s’élança contre les deux portes,

ἐκ δὲ πυθμένων ἔκλινε et il se mit à faire sauter hors des gonds

κοῖλα κλῇθρα les battants creusés (pour aller dans les gonds)

καὶ ἐμπίπτει στέγῃ. et se précipite dans la chambre.

Οὗ (adverbe de lieu) δὴ Là, alors,

... ἐσείδομεν nous vîmes dedans

κρεμαστὴν τὴν γυναῖκα, la femme <sus>pendue,

πλεκταῖς ἐώραις ἐμπεπλεγμένην· enlacée (nouée, tressée) par les filets (cordes) tressées ;

ὁ δὲ alors lui,

1265 ὅπως ὁρᾷ νιν, dès qu’il la voit,

δεινὰ βρυχηθεὶς en poussant des rugissements terribles,

τάλας, le malheureux,

χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην· il relâche la corde suspendue ;

ἐπεὶ δὲ et quand

ἔκειτο τλήμων (féminin ici) la malheureuse fut allongée

γῇ, par terre,

τὰ ἐνθένδε les choses d’après

δὲ ἦν δεινὰ ὁρᾶν. furent terribles à voir.

Ἀποσπάσας γὰρ ... ἀπὸ αὐτῆς Car lui ayant arraché

εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας , les agrafes d’or ciselé de ses vêtements,

αἷσιν (= αἷς) ἐξεστέλλετο, par lesquelles (dont) elle était parée,

1270 ἄρας <περόνας> ayant élevé les agrafes,

ἔπαισεν il frappa

ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, les articulations (globes) de ses yeux,

αὐδῶν τοιαῦτα , en disant bien fort de telles choses,

ὁθούνεκα à savoir que

οὐκ ὄψοιντό νιν ils ne le (prolepse) regarderaient pas

οὔτε < ὄψοιντό >οἷα < κακά >ἔπασχεν et qu’ils ne verraient ni quels maux il subissait,

οὔτε ὁποῖα ἔδρα κακά, ni quels malheurs il faisait,

ἀλλὰ ἐν σκότῳ mais que, dans les ténèbres,

ὀψοίατο (=ὄψοιντο) ils verraient

τὸ λοιπὸν le reste du temps

<τούτους>οὓς μὲν ceux que d’une part

οὐκ ἔδει <ὁρᾶν> il n’aurait pas fallu voir, (= ses enfants)

δὲ οὐ γνωσοίατο (= γνωσοίντο) et qu’ils ne reconnaîtraient pas

<τούτους> οὓς < γνῶναι> ἔχρῃζεν. ceux qu’il demandait de reconnaître.

1275 Τοιαῦτα ἐφυμνῶν En psalmodiant de telles choses

πολλάκις τε καὶ οὐχ ἄπαξ souvent, et non une seule fois,

ἐπαίρων <περόνας> en soulevant les agrafes

ἤρασσε βλέφαρα· il frappait ses paupières ;

φοίνιαι δὲ ὁμοῦ γλῆναι et à la fois ses prunelles ensanglantées

γένεια ἔτεγγον, coulaient sur sa barbe,

οὐδὲ ἀνίεσαν et ne firent pas jaillir

φόνου μυδώσας σταγόνας, des gouttes pourries de sang,

ἀλλὰ ὁμοῦ mais à la fois

μέλας ὄμβρος χαλάζης une averse noire de grêle

αἱματός τε et de sang frais

ἐτέγγετο. s’écoulait.

1280 Τάδε κακά Ces malheurs-ci

ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν, (pft 2 de ῥήγνυμι) ont jailli à partir de deux personnes,

οὐ μόνου, non d’une seule,

ἀλλὰ συμμιγῆ κακά mais ces malheurs sont communs

ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ. à l’homme et à la femme.

πρὶν παλαιὸς δὲ ὄλβος le bonheur d’antan, l’ancien,

ἦν πάροιθε μὲν était auparavant

ὄλβος bonheur,

δικαίως· réellement (au sens propre) ;

νῦν δὲ mais maintenant

τῇδε τῇ ἡμέρᾳ en ce jour que voici,

στεναγμός, ἄτη, lamentation, calamité,

θάνατος, αἰσχύνη, mort, honte,

1285 ὅσα ὀνόματα ἐστὶ πάντων κακῶν tous les noms qui existent de tous les malheurs,

οὐδέν <ὄνομα>ἐστιν ἀπόν. aucun de ces noms n’est absent.

ΧΟΡΟΣ Le Coryphée :

Νῦν δὲ Et maintenant

ὁ τλήμων le malheureux

ἔστιν ἔν τινι σχολῇ κακοῦ ; dans quelle relâche de malheur est-il?

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ Le Messager venu de l’intérieur :

Βοᾷ Il crie

... τινα διοίγειν κλῇθρα que quelqu’un (=qu’on) ouvre les portes

καὶ δηλοῦν et montre

τοῖς πᾶσι Καδμείοισι à tous les Cadméens

τὸν πατροκτόνον, le meurtrier de son père,

τὸν μητρὸς ... le ... de sa mère...

- αὐδῶν ἀνόσια - criant fort des choses sacrilèges

οὐδὲ ῥητά μοι,- et impossibles à dire pour moi-,

1290 < Βοᾷ >ὡς ἐκ χθονὸς ῥίψων ἑαυτόν, il crie qu’il se bannira lui-même du pays,

οὐδὲ ἔτι μενῶν δόμοις et ne restera plus dans le palais,

ἀραῖος ὡς ἠράσατο. maudit comme il <s>’est maudit.

δεῖται ῥώμης γε μέντοι Il a pourtant certes besoin de force

καὶ προηγητοῦ τινος· et d’un guide qui marche devant ;

τὸ γὰρ νόσημα car son mal

μεῖζον <ἐστιν> ἢ φέρειν. est trop grand à porter.

Δείξει δὲ καὶ σοί· Mais il va te le montrer à toi aussi :

κλῇθρα πυλῶν τάδε γὰρ car les battants des portes

διοίγεται · s’ouvrent ;

1295 θέαμα δὲ εἰσόψει τάχα et tu verras vite un spectacle

τοιοῦτον οἷον tel que

καὶ στυγοῦντα même un homme qui l’aura en horreur

ἐποικτίσαι. le déplorera.


Retour en haut du texte