Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1297 1367 Plaintes d'Oedipe

Kommos : Oedipe et le ChoeurOedipe-Roi vers 1297-1367

Kommos : le κομμός est un dialogue lyrique chanté par le choeur et, ici, un personnage, Oedipe ; c’est un chant durant lequel les choreutes se frappent la poitrine (κόπτω) en signe de deuil.


ΧΟ.

Ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάθος ἀνθρώποις, 1297

ὦ δεινότατον πάντων ὅσ ἐγὼ

προσέκυρσ ἤδη· τίς σ’, ὦ τλῆμον,

προσέβη μανία ; τίς ὁ πηδήσας 1300

μείζονα δαίμων τῶν μακίστων

πρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ ;

Φεῦ φεῦ, δύσταν’·ἀλλ οὐδ ἐσιδεῖν

δύναμαί σε, θέλων πόλλ ἀνερέσθαι,

πολλὰ πυθέσθαι, πολλὰ δἀθρῆσαι· 1305

τοίαν φρίκην παρέχεις μοι.

ΟΙ.

Αἰαῖ, αἰαῖ, δύστανος ἐγώ,

ποῖ γᾶς φέρομαι τλάμων ; πᾷ μοι

φθογγὰ διαπωτᾶται φοράδην ; 1310

ἰὼ δαῖμον, ἵν ἐξήλου.

ΧΟ.

Ἐς δεινὸν οὐδ ἀκουστὸν οὐδ ἐπόψιμον.


ΟΙ.

Ἰὼ σκότου

νέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον,

ἀδάματόν τε καὶ δυσούριστόν μοι. 1315

Οἴμοι,

οἴμοι μάλ αὖθις· οἷον εἰσέδυ μἅμα

κέντρων τε τῶνδ οἴστρημα καὶ μνήμη κακῶν.

ΧΟ.

Καὶ θαῦμα γ οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν

διπλᾶ σε πενθεῖν καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά. 1320


ΟΙ.

Ἰὼ φίλος,

σὺ μὲν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος· ἔτι γὰρ

ὑπομένεις με τὸν τυφλὸν κηδεύων.

Φεῦ φεῦ,

οὐ γὰρ με λήθεις, ἀλλὰ γιγνώσκω σαφῶς, 1325

καίπερ σκοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως.

ΧΟ.

Ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς

ὄψεις μαρᾶναι ; τίς σἐπῆρε δαιμόνων ;


ΟΙ.

Ἀπόλλων τάδ ἦν, Ἀπόλλων, φίλοι,

ὁ κακὰ κακὰ τελῶν ἐμὰ τάδ ἐμὰ πάθεα. 1330

Ἔπαισε δαὐτόχειρ νιν οὔ-

τις, ἀλλ ἐγὼ τλάμων.

Τί γὰρ ἔδει μ ὁρᾶν,

ὅτῳ γ’ ὁρῶντι μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ ; 1335

ΧΟ.

Ἦν ταῦθ ὅπωσπερ καὶ σὺ φῄς.

ΟΙ.

Τί δῆτ ἐμοὶ βλεπτὸν ἦν

στερκτόν ; ἢ προσήγορον

ἔτ ἔστ ἀκούειν ἡδονᾷ, φίλοι ;

Ἀπάγετ ἐκτόπιον ὅτι τάχιστά με, 1340

ἀπάγετ’, ὦ φίλοι, τὸν ὅλεθρον μέγαν,

τὸν καταρατότατον,

ἔτι δὲ καὶ θεοῖς ἐχθρότατον βροτῶν. 1345

ΧΟ.

Δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον,

ὥς σ ἠθέλησα μηδαμὰ γνῶναι ποτ ἄν.


ΟΙ ;

Ὄλοιθ ὅστις ἦν ὃς ἀγρίας πέδας

νομάδος ἐπὶ πόας ἔλαβέ μ ἀπό τε φόνου 1350

ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐ-

δὲν εἰς χάριν πράσσων.

Τότε γὰρ ἂν θανὼν

οὐκ ἦν φίλοισιν οὐδ ἐμοὶ τοσόνδ ἄχος. 1355

ΧΟ.

Θέλοντι κἀμοὶ τοῦτ ἂν ἦν.

ΟΙ.

Οὔκουν πατρός γ ἂν φονεὺς

ἦλθον, οὐδὲ νυμφίος

βροτοῖς ἐκλήθην ὧν ἔφυν ἄπο.

Νῦν δ ἄθεος μέν εἰμ’, ἀνοσίων δὲ παῖς, 1360

ὁμογενὴς δ ἀφ ὧν αὐτὸς ἔφυν τάλας.

Εἰ δέ τι πρεσβύτερον

ἔτι κακοῦ κακόν, τοῦτ ἔλαχ Οἰδίπους. 1365

ΧΟ.

Οὐκ οἶδ ὅπως σε φῶ βεβουλεῦσθαι καλῶς·

κρείσσων γὰρ ἦσθα μηκέτ ὢν ἢ ζῶν τυφλός. 1367


Traduction juxta-linéaire :

ΧΟ. Le Coryphée :

1297 ... πάθος δεινὸν Ô épreuve terrible

ἰδεῖν ἀνθρώποις, à voir pour les hommes,

ὦ δεινότατον < πάθος > ô épreuve la plus terrible

πάντων ὅσα de toutes celles que

ἐγὼ προσέκυρσα ἤδη· moi, j’ai déjà rencontrées !

τίς ... μανία quelle folie

σε1300 προσέβη , a marché contre toi (= t’a atteint),

ὦ τλῆμον; malheureux ?

τίς ὁ ... δαίμων Quelle <est> la divinité

πηδήσας <πηδήματα> μείζονα qui a bondi d’un bond plus grand

τῶν μακίστων (dor.) que les plus grands

πρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ ; en plus de ta destinée infortunée ?

Φεῦ φεῦ, δύστανε (dor.)· Hélas, hélas, misérable,

ἀλλὰ οὐδὲ ... δύναμαί mais je ne peux même pas

ἐσιδεῖν σε, regarder vers toi,

θέλων πόλλα ἀνερέσθαι, en voulant (= même si je veux) t’interroger beaucoup,

1305 πολλὰ πυθέσθαι, beaucoup m’informer,

πολλὰ δὲ ἀθρῆσαι· et beaucoup examiner :

παρέχεις μοι tu suscites en moi (litt. tu me procures)

τοίαν φρίκην. un tel frisson d’effroi !

ΟΙ. Oedipe :

Αἰαῖ, αἰαῖ, Ah ! ah !

δύστανος ἐγώ, moi, misérable,

ποῖ γᾶς en quel endroit de la terre (litt. où de la terre)

φέρομαι τλάμων ; je suis emporté, malheureux ?

πᾷ μοι Par où pour moi

1310 φθογγὰ le son de la voix

διαπωτᾶται φοράδην ; s’envole-t-il avec transport (=vivement ?) ?

ἰὼ δαῖμον, Hélas, divinité,

ἵνα ἐξήλου (2ème p aor 2 de ἐξάλλομαι) . là où tu t’es précipité .

ΧΟ. Le Coryphée :

Ἐς δεινὸν Dans ce qui est terrible

οὐδὲ ἀκουστὸν ni audible (qu’on ne peut entendre)

οὐδὲ ἐπόψιμον. ni visible non plus (qu’on ne peut voir).

ΟΙ. Oedipe :

Ἰὼ Hélas !

σκότου νέφος ἐμὸν nuage d’obscurité qui es mien,

ἀπότροπον, qui se dérobe,

ἐπιπλόμενον <μοι> qui s’avance sur moi,

ἄφατον, indicible (=terrifiant),

1315 ἀδάματόν τε indompté

καὶ δυσούριστόν. et indirigeable (allant au gré du vent).

Οἴμοι, οἴμοι μάλα αὖθις· Malheur à moi ! malheur encore une fois ;

οἷον κέντρων τῶνδε οἴστρημα Quelle piqure de ces aiguillons qui sont là

εἰσέδυ με s’est glissée en moi

ἅμα τε καὶ et en même temps

μνήμη κακῶν. <quelle> mémoire de malheurs !

ΧΟ. Le Coryphée :

Καὶ θαῦμα γε οὐδὲν <ἐστί> Et certes, rien d’étrange à cela,

ἐν τοσοῖσδε πήμασιν dans de si grandes et si nombreuses souffrances,

1320 διπλᾶ σε πενθεῖν que tu mènes doublement le deuil,

καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά. et que tu portes doublement les malheurs.

ΟΙ. Oedipe :

Ἰὼ φίλος (vocatif), Hélas, mon ami,

σὺ μὲν ... ἔτι μόνιμος <εἶ> toi, oui, tu restes encore

ἐμὸς ἐπίπολος · mon compagnon ;

ἔτι γὰρ ὑπομένεις (+ participe) car tu supportes encore

με τὸν τυφλὸν κηδεύων. de prendre soin de moi, l’aveugle.

Φεῦ φεῦ, Hélas ! hélas !

1325 οὐ γὰρ με λήθεις, car tu n’es pas ignoré de moi,

ἀλλὰ γιγνώσκω σαφῶς, au contraire : je reconnais clairement,

καίπερ σκοτεινός, quoique enveloppé d’obscurité,

τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. ta voix du moins, pourtant.

ΧΟ. Le Coryphée :

Ὦ δεινὰ δράσας (part. aor. au vocatif), Ô toi qui as fait des choses terribles,

πῶς ἔτλης comment as-tu eu la force

τοιαῦτα ... μαρᾶναι  d’éteindre de telle façon

σὰς ὄψεις; tes yeux ?

τίς ... δαιμόνων Laquelle des divinités

σε ἐπῆρε (aor. d’ἐπ-αίρω) ; t’a mis hors de toi-même ?

ΟΙ. Oedipe :

Ἀπόλλων τάδε ἦν, Ἀπόλλων, C’était Apollon, Apollon,

φίλοι, mes amis,

1330 ... τελῶν celui qui mène à terme

κακὰ κακὰ ἐμὰ τάδε ἐμὰ πάθεα. ces malheurs, mes malheurs, mes épreuves que voici.

... οὔτις δὲ αὐτόχειρ Et personne, de sa propre main,

παισε νιν (= αὐτὰς= ὄψεις), ne les a frappés,

ἀλλὰ ἐγὼ τλάμων. mais <c’est> moi, malheureux.

Τί γὰρ ἔδει Car pourquoi aurait-il fallu

με ὁρᾶν, que je voie,

1335 ὅτῳ γε ὁρῶντι <moi> pour qui, voyant (si je voyais)

μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ ; rien ne serait doux à voir ?

ΧΟ. Le choeur :

Ἦν ταῦτα Ces choses sont

ὅπωσπερ καὶ σὺ φῄς. exactement comme toi aussi, tu le dis.

ΟΙ. Oedipe :

Τί δῆτα ἐμοὶ βλεπτὸν Quoi donc, de visible pour moi (= que je pourrais voir)

ἦν στερκτόν ; serait aimable ?

προσήγορον ἔτι ἔστι et existe-t-il encore un interlocuteur

ἀκούειν à écouter

ἡδονᾷ, avec plaisir,

φίλοι ; mes amis ?

1340 Ἀπάγετε ... με ἐκτόπιον Emmenez-moi ,moi, le chassé d’ici,

ὅτι τάχιστά, le plus vite possible,

ἀπάγετε, ὦ φίλοι, emmenez, mes amis,

τὸν ὅλεθρον μέγαν, le grand fléau (le grand être de ruine),

τὸν καταρατότατον, le plus parfaitement exécré,

1345 ἔτι δὲ καὶ θεοῖς ἐχθρότατον et même le plus parfaitement haï par les dieux

βροτῶν. parmi les mortels.

ΧΟ. Le Coryphée :

Δείλαιε ... ἴσον Pitoyable à égalité

τοῦ νοῦ (génitifs de cause) à cause de ta manière de penser (ta conscience ?)

τῆς τε συμφορᾶς, et à cause de ton malheur,

ὥς ἠθέλησα ... ποτε ἄν comme j’aurais voulu

σε μηδαμὰ γνῶναι. que tu n’aies jamais su !


ΟΙ ; Oedipe :

Ὄλοιτο Qu’il périsse

ὅστις ἦν, ὃς celui, quel qu’il fut, qui

... ἔλαβέ με me prit

ἀγρίας πέδας quant à (par ?) mes cruelles entraves

1350 νομάδος ἐπὶ πόας sur l’herbe d’un pâturage ( ?),

ἀπό τε φόνου ἔρυτο (= ἔρρυτο) m’arracha de la mort

καὶ ἀνέσωσεν, et me sauva,

πράσσων en ne faisant (car il ne fit)

οὐδὲν εἰς χάριν. rien pour mon utilité.

Τότε γὰρ ἂν θανὼν Car si j’étais mort alors

1355 οὐκ ἦν τοσόνδε ἄχος une si grande douleur n’existerait pas

φίλοισιν οὐδὲ ἐμοὶ. pour ceux qui me sont chers, ni pour moi.

ΧΟ. Le Choeur :

... τοῦτο ἂν ἦν... καὶ il en serait ainsi aussi

θέλοντι ἐμοὶ. pour moi qui l’aurais voulu (= je suis d’accord)

ΟΙ. Oedipe :

Οὔκουν ἦλθον γε ἂν Et je ne serais certes pas venu

πατρός φονεὺς, en tant que meurtrier de mon père,

οὐδὲ ἐκλήθην ni n’aurais été appelé

βροτοῖς pour les mortels

νυμφίος l’époux

ὧν ἔφυν ἄπο (= τούτων ἀφ ὧν pl poétique ἔφυν). de celle de qui je suis né.

1360 Νῦν δὲ Mais en réalité

ἄθεος μέν εἰμι, je suis d’une part abandonné par les dieux,

ἀνοσίων δὲ παῖς, et d’autre part enfant de sacrilèges,

ὁμογενὴς δὲ et engendrant

<τούτων> ἀφ’ ὧν (pl poétique ? ) à partir de celle de qui

αὐτὸς ἔφυν moi-même je suis né,

τάλας. misérable.

Εἰ δέ τι κακόν <ἐστι> S’il existe quelque malheur

πρεσβύτερον 1365 ἔτι κακοῦ, plus ancien encore que (= au-delà du) le malheur,

τοῦτο ἔλαχε Οἰδίπους. ce malheur, Oedipe l’a obtenu du sort.

ΧΟ. Le Coryphée :

Οὐκ οἶδα Je ne sais pas

ὅπως ... φῶ (subj. délibératif) comment je pourrais dire

σε βεβουλεῦσθαι καλῶς· que tu as pris une bonne décision (que tu as bien décidé) ;

1367 κρείσσων γὰρ ἦσθα car tu aurais mieux fait

μηκέτι ὢν de ne plus exister

ἢ ζῶν τυφλός. plutôt que de vivre aveugle.


Retour en haut du texte