Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1369 1418 Dernières lamentations

Oedipe revisite son passéOedipe-Roi v 1369-1421 La grande lamentation d’Oedipe

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Ὡς μὲν τάδ οὐχ ὧδ ἔστ ἄριστ εἰργασμένα,

μή μἐκδίδασκε, μηδὲ συμβούλευ ἔτι. 1370

Ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ ὄμμασιν ποίοις βλέπων

πατέρα ποτ ἂν προσεῖδον εἰς Ἅιδου μολών,

οὐδ αὖ τάλαιναν μητέρ’, οἷν ἐμοὶ δυοῖν

ἔργ ἐστὶ κρείσσον ἀγχόνης εἰργασμένα.

Ἀλλ ἡ τέκνων δῆτ ὄψις ἦν ἐφίμερος, 1375

βλαστοῦσ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί ;

Οὐ δῆτα τοῖς γἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς ποτε·

οὐδ ἄστυ γ’, οὐδὲ πύργος, οὐδὲ δαιμόνων

ἀγάλμαθ ἱεράτῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ

κάλλιστ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 1380

ἀπεστέρησ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέπων

ὠθεῖν ἅπαντας τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐκ θεῶν

φανέντ ἄναγνον καὶ γένους τοῦ Λαΐου.

Τοιάνδ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν

ὀρθοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν ; 1385

Ἥκιστά γ· ἀλλ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ ἦν

πηγῆς δι ὤτων φραγμός, οὐκ ἂν ἐσχόμην

τὸ μἀποκλῇσαι τοὐμὸν ἄθλιον δέμας,

ἵν ἦ τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν· τὸ γὰρ

τὴν φροντίδ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ. 1390

Ἰὼ Κιθαιρών, τί μἐδέχου ; τί μοὐ λαβὼν

ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε

ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς ;

Ὦ Πόλυβε καὶ Κόρινθε καὶ τὰ πάτρια

λόγῳ παλαιὰ δώμαθ’, οἷον ἆρά με 1395

κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεθρέψατε·

νῦν γὰρ κακός τ ὢν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι.

Ὦ τρεῖς κέλευθοι καὶ κεκρυμμένη νάπη,

δρυμός τε καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς,

αἳ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 1400

ἐπίετε πατρός, ἆρά μου μέμνησθ ὅτι

οἷ ἔργα δράσας ὑμὶν εἶτα δεῦρ ἰὼν

ὁποῖ ἔπρασσον αὖθις ; Ὦ γάμοι, γάμοι,

ἐφύσαθ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν

ἀνεῖτε ταὐτὸν σπέρμα, κἀπεδείξατε 1405

πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἷμ ἐμφύλιον,

νύμφας γυναῖκας μητέρας τε, χὠπόσα

αἴσχιστ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται.

Ἀλλ’, οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν·

ὅπως τάχιστα, πρὸς θεῶν, ἔξω μέ που 1410

καλύψατ’, ἢ φονεύσατ’, ἢ θαλάσσιον

ἐκρίψατ’, ἔνθα μήποτ εἰσόψεσθ ἔτι.

Ἴτ’, ἀξιώσατ ἀνδρὸς ἀθλίου θιγεῖν·

πίθεσθε, μὴ δείσητε· τἀμὰ γὰρ κακὰ

οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 1415

ΧΟ.

Ἀλλ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πάρεσθ ὅδε

Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν, ἐπεὶ

χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 1418

Oedipe-Roi v 1369-1421 traduction juxta-linéaire

ΟΙΔΙΠΟΥΣ Oedipe :

1370 μή με ἐκδίδασκε, Ne me donne pas la leçon

μηδὲ συμβούλευε ἔτι et ne me donne plus le conseil

ς μὲν τάδε ὧδε εἰργασμένα que ces choses que j’ai accomplies ainsi

οὐχ ἔστιν ἄριστα. ne sont pas les meilleures.

Ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα Car moi je ne sais pas

ὄμμασιν ποίοις βλέπων avec quels yeux regardant (= avec quel regard)

πατέρα ποτε ἂν προσεῖδον j’aurais pu voir un jour mon père

εἰς Ἅιδου <οἶκον> μολών, en allant dans l’Hadès,

οὐδε αὖ τάλαιναν μητέρα, pas plus que ma mère à son tour,

οἷν δυοῖν eux pour lesquels tous deux

ἔργα ἐμοὶ εἰργασμένα les actes que j’ai accomplis

ἐστὶ κρείσσονα ἀγχόνης. sont pires (= méritent plus) que la strangulation.

1375 Ἀλλὰ Mais

ἡ τέκνων ὄψις la vue (le spectacle) de mes enfants

ἦν δῆτα serait-elle donc

ἐφίμερος προσλεύσσειν ἐμοί , désirable à considérer pour moi,

βλαστοῦσα (accordé à ὄψις, mais portant sur τέκνων) eux qui ont germé

ὅπως ἔβλαστε; comme ils ont germé ?

Οὐ δῆτα Non, sûrement pas,

τοῖς γε ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς pour mes yeux du moins,

< οὐ> ποτε· jamais !

οὐδὲ ἄστυ γε, et pas la ville non plus,

οὐδὲ πύργος, ni les remparts,

οὐδὲ δαιμόνων ἀγάλματα ἱερά,  ni les statues sacrées des divinités,

τῶν (=ὧν) ... ἀπεστέρησα ἐμαυτόν, dont je me suis moi-même dépouillé,

παντλήμων ἐγὼ moi, l’absolument malheureux,

1380 ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς ayant certes été nourri à Thèbes

εἷς κάλλιστα ἀνὴρ comme l’homme le plus brillamment de tous,

αὐτὸς ἐννέπων en disant moi-même (= puisque j’ai dit moi-même)

ἅπαντας ὠθεῖν que tous excluent

τὸν ἀσεβῆ, l’impie,

τὸν ἐκ θεῶν φανέντα celui qui a été révélé par les dieux

ἄναγνον comme criminel,

καὶ γένους τοῦ Λαΐου. et en plus, comme de la lignée de Laïos.

ἐγὼ μηνύσας Moi, en ayant dénoncé

τοιάνδε κηλῖδα ἐμὴν une telle souillure comme mienne

1385 ἔμελλον τούτους ὁρᾶν  j’aurais dû les voir (les Thébains)

ὀρθοῖς ὄμμασιν; avec des yeux (un regard) droits (droit) ?

Ἥκιστά γε· Sûrement pas !

ἀλλ au contraire,

εἰ ... φραγμός διὰ ὤτων si une fermeture par les oreilles

τῆς ἀκουούσης πηγῆς de la source auditive

ἔτι ἦν, était encore possible,

οὐκ ἂν ἐσχόμην je ne me serais pas abstenu

τὸ μὴ (explétif) ἀποκλῇσαι du fait de clôturer

τὸ ἐμὸν ἄθλιον δέμας, le pitoyable corps qui est le mien,

ἵνα ἦ τυφλός afin d’être aveugle

τε καὶ κλύων <> μηδέν· et en même temps de ne rien entendre ;

τὸ γὰρ Car le fait

1390 τὴν φροντίδα οἰκεῖν que la conscience habite

ἔξω τῶν κακῶν à l’extérieur des maux

γλυκύ <ἐστιν>. est doux.

Ἰὼ Κιθαιρών, Hélas, Cithéron,

τί με ἐδέχου ; pourquoi m’as-tu recueilli ?

τί Pourquoi

με λαβὼν m’ayant pris,

οὐ ἔκτεινας εὐθύς, ne m’as-tu pas aussitôt tué,

ὡς ἔδειξα μήποτε ἐμαυτὸν (prolepse) afin que je ne montre jamais

ἀνθρώποισιν aux hommes,

ἔνθεν ἦ γεγώς ; d’où je suis né ?

Ὦ Πόλυβε Ô Polybe

καὶ Κόρινθε et Corinthe,

καὶ τὰ ... 1395 παλαιὰ δώματα et les anciennes demeures (l’ancien palais)

πάτρια λόγῳ, paternelles, seulement d’après leur nom, (prétendûment paternelles)

οἷον ἆρά με ... ἐξεθρέψατε quel donc vous m’avez nourri , moi,

<με> κάλλος κακῶν ὕπουλον · beauté suppurant sous la cicatrice des maux ;

νῦν γὰρ ... εὑρίσκομαι car maintenant je suis découvert

κακός τε ὢν à la fois mauvais (méchant, criminel)

καὶ ἐκ κακῶν . et issu de mauvais.

Ὦ τρεῖς κέλευθοι Ô, les trois chemins,

καὶ κεκρυμμένη νάπη, et vous, vallon caché,

δρυμός τε bois de chênes,

καὶ στενωπὸς et resserrement

ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, dans les trois routes,

1400 αἳ ... ἐπίετε vous qui avez bu

τὸ ἐμὸν αἷμα πατρός (= τὸ αἷμα ἐμοῦ πατρός ?) mon sang <qui est celui> de mon père

τῶν ἐμῶν χειρῶν πο, coulant à partir de mes propres mains,

ἆρά μου μέμνησθε est-ce que vous vous souvenez de moi,

ὅτι et que,

οἷα ἔργα δράσας ὑμὶν ayant perpétré de tels actes devant (pour) vous,

εἶτα δεῦρο ἰὼν venant ensuite ici,

ὁποῖα ἔπρασσον αὖθις ; j’ai accompli quels actes (horribles) de nouveau ?

Ὦ γάμοι, γάμοι, Ô noces, noces,

ἐφύσατε ἡμᾶς (pl poétique), vous m’avez engendré,

καὶ φυτεύσαντες et m’ayant engendré

πάλιν 1405 ἀνεῖτε de nouveau vous avez fait surgir

τὸ αὐτὸν σπέρμα, la même semence,

καὶ ἐπεδείξατε et vous avez montré à tous

πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, des pères, frères, enfants,

αἷμα ἐμφύλιον, sang auto-greffé,

νύμφας ( pl poétique ?) des femmes

γυναῖκας μητέρας τε, épouses et mères à la fois,

καὶ ἔργα ὁπόσα αἴσχιστα γίγνεται et tous les actes les plus honteux qui peuvent naître

ἐν ἀνθρώποισιν. chez les hommes.

Ἀλλά, γὰρ (hellénisme) Mais n’en parlons plus, car

οὐ αὐδᾶν <καλόν> ἐστιν il n’est pas beau de dire

ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν <ἐστιν>· ce qu’il n’est pas beau non plus d’accomplir ;

1410 ὅπως τάχιστα, le plus vite possible,

πρὸς θεῶν, par les dieux,

ἔξω μέ που καλύψατε, enveloppez-moi (comme d’un linceul) quelque part hors d’ici,

ἢ φονεύσατε, ou tuez-moi,

θαλάσσιον ἐκρίψατε, ou jetez-moi à la mer,

ἔνθα μήποτε εἰσόψεσθε ἔτι. là où plus jamais vous ne me verrez.

Ἴτε, Allez,

ἀξιώσατε θιγεῖν déterminez-vous (n’hésitez pas) à toucher

ἀνδρὸς ἀθλίου· un homme misérable ;

πίθεσθε, laissez-vous persuader,

μὴ δείσητε· n’ayez pas peur ;

... 1415 οὐδεὶς γὰρ... βροτῶν car aucun des mortels

οἷός τε <ἐστι> n’est capable

τὰ ἐμὰ κακὰ φέρειν de porter les maux qui sont les miens,

πλὴν ἐμοῦ . excepté moi.

ΧΟ. Le Coryphée :

Ἀλλὰ Eh bien (Ἀλλὰ exhortatif)

ἐς δέον ὧν (= τούτων ἃ) ἐπαιτεῖς pour le besoin des choses que tu réclames,

πάρεστιν ὅδε Κρέων voici Créon qui est là

τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν (acc de rel), en ce qui concerne le fait d’agir et de décider,

ἐπεὶ 1418 μοῦνος puisque seul

λέλειπται ἀντὶ σοῦ il est resté à ta place

χώρας φύλαξ. comme gardien du pays.


Retour en haut du texte