Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1515 1530 Sortie d'Oedipe

dernier agôn; bilan du choeurSortie d’Oedipe


ΚΡΕΩΝ

Ἅλις ἵν ἐξήκεις δακρύων· ἀλλ ἴθι στέγης ἔσω. 1515

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Πειστέον, κεἰ μηδὲν ἡδύ.

ΚΡΕΩΝ

Πάντα γὰρ καιρῷ καλά.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Οἶσθ ἐφ οἷς οὖν εἶμι ;

ΚΡΕΩΝ

Λέξεις, καὶ τότ εἴσομαι κλύων.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Γῆς μὅπως πέμψεις ἄποικον.

ΚΡΕΩΝ

Τοῦ θεοῦ μαἰτεῖς δόσιν.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Ἀλλὰ θεοῖς γ ἔχθιστος ἥκω.

ΚΡΕΩΝ

Τοιγαροῦν τεύξῃ τάχα.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Φῂς τάδ οὖν ;

ΚΡΕΩΝ

Ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην. 1520

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Ἄπαγέ νύν μ ἐντεῦθεν ἤδη.

ΚΡΕΩΝ

Στεῖχέ νυν, τέκνων δἀφοῦ.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

Μηδαμῶς ταύτας γ ἕλῃ μου.

ΚΡΕΩΝ

Πάντα μὴ βούλου κρατεῖν·

καὶ γὰρ ἁκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο.

ΧΟΡΟΣ

Ὦ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ’, Οἰδίπους ὅδε

ὃς τὰ κλείν αἰνίγματ ᾔδει καὶ κράτιστος ἦν ἀνήρ, 1525

οὗ τίς οὐ ζήλῳ πολιτῶν ἦν τύχαις ἐπιβλέπων,

εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυθεν,

στε θνητὸν ὄντ ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν

ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν ὀλβίζειν, πρὶν ἂν

τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών. 1530


1515


λις : adv : assez

ἵνα : où (indicatif) ; afin de (subjonctif)

ἐξ-ήκω : en venir à, aboutir à

δακρύω : pleurer

ἀλλά : mais

ἴθι : va ! (impératif de εἶμι : j’irai )

στέγη, ης () : tout édifice couvert : toit, maison, palais...

ἔσω + G : dans, à l’intérieur de

πειστέον : adjectif verbal de πείθομαι : obéir

κεἰ = καὶ εἰ : même si

μηδέν, μηδένος : rien ; μηδέν neutre adverbial : en rien, nullement, pas du tout

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ : agréable

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : chaque ; tout

γάρ : car

καιρῷ = ἐν καιρῷ : expr : au bon moment

καιρός, οῦ () : le moment, l’occasion

καλός,,όν : beau, bon

οἶδα* (pr 2ème p sg οἶσθα, f εἴσομαι, impf 3ème sg ᾔδει) : savoir

ἐφ οἷς : expression : à quelles conditions

οὖν : eh bien ; donc

λέγω (f λέξω) : dire, parler

καί : et

τότε : alors

κλύω : entendre

γ, γῆς () : la terre

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

ὅπως + futur : expression : tâche de ( veille à) + infinitif

πέμπω : envoyer

ἄπ-οικος,ος,ον : loin de son pays, émigré

θεός, θεοῦ () : la divinité, le dieu

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

δόσις,εως () : l’action de donner ; le don ; le lot, ce qui est imparti à

ἔχθιστος,η,ον : parfaitement détestable ou haïssable

ἥκω : je suis venu ; j’en suis venu à être

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi

τεύχω : obtenir

τάχα : peut-être, peut-être bien ; sans doute 

1520

φημι : dire, affirmer

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

ς,,( G οὗ , ἧς, οὗ) : qui (G dont)

οὐ, μή : ne ... pas (négations objective et subjective) 

φρονέω, ῶ : avoir dans l’esprit, songer à

φιλέω, ῶ : aimer, apprécier de

μάτην : en vain, pour rien, sans raison

ἀπ-άγω : emmener, faire sortir

νυν : donc

ἐντεῦθεν : d’ici

ἤδη : désormais ; tout de suite

στείχω : marcher, aller

τέκνον , ου (τό) : l’enfant

φ-ίημι (ἀφοῦ : 2ème p sg impér aor moyen) : laisser, laisser aller

μηδαμῶς : nulleent, pas du tout ; non

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : ce, cette ; celui-ci, celle-ci, ceci (déclinaison à savoir)

γε : au moins, certes

αἱρέω,* (ἕλῃ subj aor précédé de μή : expressin d’une défense particulière et momentanée) : prendre

βούλομαι * (βούλου : impératif présent précédé de μή : expression d’une défense générale et qui dure : « cesse de vouloir »...) : vouloir

κρατέω, : gouverner, être puissant, avoir le pouvoir ; avoir raison en (+ acc)

καὶ γάρ : le fait est que, il est clair que

ἁκράτησας = ἃ ἐκράτησας

σ, σε, σου, σοι : tu, toi

βίος, βίου () : la vie, l’existence 

ξυν-έπομαι (ξυνέσπετο) + D: accompagner, marcher du même pas que, être en harmonie avec ; être la conséquence de

ὦ : ô

πάτρα, ας (): la patrie

Θήβη, ης  (): Thèbes

ἔν-οικος,ος,ον : qui habite dans, habitant

λεύσσομαι : regarder, voir (introduit εἰς ὅσον κλύδωνα v 1527)

Οἰδίπους, ποδος () : Oedipe


1525

κλεινός,,όν : illustre, célèbre

αἴνιγμα, ατος (τό) : l’énigme

κράτιστος,η,ον : tout puissant

εἰμι : être

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, le héros

τίς : qui ? (toujours accentué)

ζῆλος,ου () : l’envie

πολιτής,οῦ () : le citoyen

τύχη,ης () : le bonheur, la fortune, le sort ; pl : les succès

ἐπι-βλέπω + D: jeter les yeux sur, observer

εἰς + acc : dans (mvt)

ὅσος,η,ον : quel(le) grand(e) ...

κλύδων, ωνος () : agitation des flots, tumulte, tempête

δεινός,,όν : terrible

συμφορ, ᾶς () : malheur

ἔρχομαι* : marcher, entrer, aller

στε + ind ou inf : de telle sorte que (ind : fait réel ; inf : fait possible), en conséquence (sous entendre χρή : et construire : ὥστε χρή τινα ὀλβίζειν μηδένα θνητὸν ὄντα, ἐπισκοποῦντα ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἡμέραν, πρὶν ἂν ...)

θνητός,,όν : mortel

ἐκεῖνος, η, ο : ce, cette ; celui-là, celle-là, cela

τελευταῖος,α,ον : final

ὁράω,* : voir

ἡμέρα,ας () : le jour

ἐπι-σκοπέω,ῶ : regarder, considérer (sous-entendre τινα)

ὀλβίζω : regarder comme heureux

πρὶν ἂν + subj : avant que (après une principale négative)

1530

τέρμα, ατος (τό) : le terme

περάω,: franchir

ἀλγεινός,,όν : douloureux

πάσχω* : supporter, endurer, souffrir


Vocabulaire par ordre alphabétique :

αἴνιγμα, ατος (τό) : l’énigme

αἱρέω,* (ἕλῃ subj aor précédé de μή : expressin d’une défense particulière et momentannée) : prendre

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

ἀλγεινός,,όν : douloureux

λις : adv : assez

ἀλλά : mais

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, le héros

ἀπ-άγω : emmener, faire sortir

ἄποικος,ος,ον : loin de son pays, émigré

φ-ίημι (ἀφοῦ : 2ème p sg impér aor moyen) : laisser, laisser aller

βίος, βίου () : la vie, l’existence 

βούλομαι * (βούλου : impératif présent précédé de μή : expression d’une défense générale et qui dure) : vouloir

γάρ : car

γε : au moins, certes

γ, γῆς () : la terre

δακρύω : pleurer

δεινός,,όν : terrible

δόσις,εως () : l’action de donner ; le don ; le lot, ce qui est imparti à

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

εἰμι : être

εἰς + acc : dans (mvt)

ἐκεῖνος, η, ο : ce, cette ; celui-là, celle-là, cela

ἔν-οικος,ος,ον : qui habite dans, habitant

ἐντεῦθεν : d’ici

ἐξ-ήκω : en venir à, aboutir à

ἐπι-βλέπω + D: jeter les yeux sur, observer

ἐπι-σκοπέω,ῶ : regarder, considérer, examiner

ἔρχομαι* : marcher, entrer, aller

ἔσω + G : dans, à l’intérieur de

ἐφ οἷς : expression : à quelles conditions

ἔχθιστος,η,ον : parfaitement détestable ou haïssable

ζῆλος,ου () : l’envie

ἤδη : désormais, tout de suite

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ : agréable

ἥκω : je suis venu ; j’en suis venu à être

ἡμέρα,ας () : le jour

θεός, θεοῦ () : la divinité, le dieu

Θήβη, ης  (): Thèbes

θνητός,,όν : mortel

ἴθι : va ! (impératif de εἶμι : j’irai )

ἵνα : où (indicatif) ; afin de (subjonctif)

καί : et

καὶ γάρ : le fait est que, il est clair que

καιρῷ = ἐν καιρῷ : expr : au bon moment

καιρός, οῦ () : le moment, l’occasion

καλός,,όν : beau, bon

κεἰ = καὶ εἰ : même si

κλεινός,,όν : illustre, célèbre

κλύδων, ωνος () : agitation des flots, tumulte, tempête

κλύω : entendre

κρατέω, : gouverner, être puissant, avoir le pouvoir

κράτιστος,η,ον : tout puissant

λέγω (f λέξω) : dire, parler

λεύσσομαι : regarder, voir

μάτην : en vain, pour rien, sans raison

μηδαμῶς : nulleent, pas du tout ; non

μηδέν, μηδένος : rien ; μηδέν neutre adverbial : en rien, nullement, pas du tout

νυν : donc

ξυν-έπομαι (ξυνέσπετο) + D: accompagner, marcher du même pas, être en harmonie avec ; être la conséquence de

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἶδα* (pr 2ème p sg οἶσθα, f εἴσομαι, impf 3ème sg ᾔδει) : savoir

Οἰδίπους, ποδος () : Oedipe

ὀλβίζω : regarder comme heureux

ὅπως + futur : expression : tâche de (veille à) + infinitif

ὁράω,* : voir

ς,,( G οὗ , ἧς, οὗ) : qui (G dont)

ὅσος,η,ον : quel(le) grand(e) ...

οὐ, μή : ne ... pas (négations objective et subjective) 

οὖν : eh bien ; donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : ce, cette ; celui-ci, celle-ci, ceci (déclinaison à savoir)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : chaque ; tout

πάσχω* : supporter, endurer, souffrir

πάτρα, ας (): la patrie

πείθομαι* : obéir

πέμπω : envoyer

περάω,: franchir

πολιτής,οῦ () : le citoyen

πρὶν ἂν + subj : avant que (après une principale négative)

στέγη, ης () : tout édifice couvert : toit, maison, palais...

στείχω : marcher, aller

σ, σε, σου, σοι : tu, toi

συμφορ, ᾶς () : malheur

τάχα : peut-être, peut-être bien ; sans doute 

τέκνον , ου (τό) : l’enfant

τελευταῖος,α,ον : final

τέρμα, ατος (τό) : le terme

τεύχω : obtenir

τίς : qui ? (toujours accentué)

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi

τότε : alors

τύχη,ης () : le bonheur, la fortune, le sort ; pl : les succès

φημι : dire, affirmer

φιλέω, ῶ : aimer, apprécier de

φρονέω, ῶ : avoir dans l’esprit, songer à

ὦ : ô

στε + ind ou inf : de telle sorte que (ind : fait réel ; inf : fait possible) ; en conséquence

Vocabulaire classé par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἱρέω,*: prendre

ἀλλά : mais

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, le héros

φ-ίημι : laisser, laisser aller

βίος, βίου () : la vie, l’existence 

βούλομαι *: vouloir

γάρ : car

γε : au moins, certes

γ, γῆς () : la terre

δεινός,,όν : terrible

ἐγ, με, μου, μοι : moi, je

εἰμι : être

εἰς + acc : dans (mvt)

ἐκεῖνος, η, ο : ce, cette ; celui-là, celle-là, cela

ἔρχομαι* : marcher, entrer, aller

ἐφ οἷς : expression : à quelles conditions

ἔχθιστος,η,ον : parfaitement détestable ou haïssable

ἤδη : désormais, tout de suite

ἥκω : je suis venu ; j’en suis venu à être

ἡμέρα,ας () : le jour

θεός, θεοῦ () : la divinité, le dieu

ἵνα : où (indicatif) ; afin de (subjonctif)

καί : et

καὶ γάρ : le fait est que, il est clair que

καιρός, οῦ () : le moment, l’occasion

καιρῷ = ἐν καιρῷ : expr : au bon moment

καλός,,όν : beau, bon

κεἰ = καὶ εἰ : même si

κρατέω, : gouverner, être puissant, avoir le pouvoir

κράτιστος,η,ον : tout puissant

λέγω (f λέξω) : dire, parler

μηδέν, μηδένος : rien ; μηδέν neutre adverbial : en rien, nullement, pas du tout

ὅδε, ἥδε, τόδε : pr celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

οἶδα* (pr 2ème p sg οἶσθα, f εἴσομαι, impf 3ème sg ᾔδει) : savoir

ὅπως + futur : expression : tâche de + infinitif

ὁράω,* : voir

ς,,( G οὗ , ἧς, οὗ) : qui (dont)

ὅσος,η,ον : quel(le) grand(e) ...

οὐ, μή : ne ... pas (négations objective et subjective) 

οὖν : eh bien ; donc

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : ce, cette ; celui-ci, celle-ci, ceci (déclinaison à savoir)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : chaque ; tout

πάσχω* : supporter, endurer, souffrir

πείθομαι : obéir

πέμπω : envoyer

πολιτής,οῦ () : le citoyen

πρὶν ἂν + subj : avant que (après une principale négative)

σ, σε, σου, σοι : tu, toi

συμφορ, ᾶς () : malheur

τίς : qui ? (toujours accentué)

τότε : alors

τύχη,ης () : le bonheur, la fortune, le sort ; pl : les succès

φημι : dire, affirmer

φρονέω, ῶ : avoir dans l’esprit, songer à

ὦ : ô

στε + ind ou inf : de telle sorte que (ind : fait réel ; inf : fait possible) ; en conséquence.

fréquence 2 :

αἰτέω,ῶ : demander, réclamer

ἐντεῦθεν : d’ici

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ : agréable

θνητός,,όν : mortel

ἴθι : va ! (impératif de εἶμι : j’irai )

νυν : donc

στείχω : marcher, aller

τέκνον , ου (τό) : l’enfant

τάχα : peut-être, peut-être bien ; sans doute 

τελευταῖος,α,ον : final

φιλέω, ῶ : aimer, apprécier de

fréquence 3 :

ἀπ-άγω : emmener, faire sortir

κλεινός,,όν : illustre, célèbre

λεύσσομαι : regarder, voir

μάτην : en vain, pour rien, sans raison

στέγη, ης () : tout édifice couvert : toit, maison, palais...

fréquence 4 :

λις : adv : assez

δακρύω : pleurer

μηδαμῶς : nullement, pas du tout ; non

περάω,: franchir

ne pas apprendre :

αἴνιγμα, ατος (τό) : l’énigme

ἀλγεινός,,όν : douloureux

ἄποικος,ος,ον : loin de son pays, émigré

δόσις,εως () : l’action de donner ; le don ; le lot, ce qui est imparti à

ἔν-οικος,ος,ον : qui habite dans, habitant

ἐξ-ήκω : en venir à, aboutir à

ἐπι-βλέπω + D: jeter les yeux sur, observer

ἐπι-σκοπέω,ῶ : regarder, considérer, examiner

ἔσω + G : dans, à l’intérieur de

ζῆλος,ου () : l’envie

Θήβη, ης  (): Thèbes

κλύδων, ωνος () : agitation des flots, tumulte, tempête

κλύω : entendre

ξυν-έπομαι (ξυνέσπετο) + D: accompagner, marcher du même pas que, être en harmonie avec

Οἰδίπους, ποδος () : Oedipe

ὀλβίζω : regarder comme heureux

πάτρα, ας (): la patrie

τέρμα, ατος (τό) : le terme

τεύχω : obtenir

τοιγαροῦν : voilà donc pourquoi


Traduction au plus près du texte :

Sortie d’Oedipe1515 CR. C’est assez <d’en être venu> où tu en es venu en pleurant ; mais va à l’intérieur de la maison !

OE.Il faut obéir,même si ce n’est en rien agréable.

CR.Car toutes choses <faites> au bon moment sont belles.

OE.Sais-tu à quelles conditions donc je m’en irai ?

CR.Tu parleras, et alors je saurai, en <t’> entendant.

OE.Tâche de (ou veille à) m’envoyer banni de ma terre.

CR. Tu me demandes <ce qui constitue> un don du dieu.

OE. Mais j’en suis venu à être parfaitement détestable pour les dieux

CR. Voilà donc pourquoi tu obtiendras <ce que tu désires> peut-être bien.

1520 OE.Tu affirmes (tu crois) donc cela ?

CR. oui, car je n’aime pas

dire pour rien (en vain, sans raison)

ce que je n’ai pas dans l’esprit.

OE. Fais-moi donc conduire loin d’ici tout de suite.

CR. marche donc, et laisse tes enfants !

OE. non, elles au moins, ne me les prends pas.

CR. Cesse de vouloir l’emporter (= avoir raison) en tout ;

le fait est que les choses sur lesquelles tu as eu raison n’ont pas marché du même pas que (=été harmonieuses avec)

ta vie pour toi.

LE CHOEUR

Ô habitants de Thèbes, ma patrie, regardez : cet Oedipe que voici,

1525 qui savait les célèbres énigmes et était un homme très puissant,

sur les succès duquel lequel des citoyens ne jetait pas les yeux avec envie ,

<regardez> dans quelle grande tempête d’un terrible malheur il est allé,

de telle sorte que (ou : en conséquence), en considérant (= en guettant, en attendant de voir) ce dernier jour à voir,

<il faut qu’>on ne regarde comme heureux aucun mortel

<c’est-à-dire> avant qu’il n’ait franchi le terme de sa vie, sans avoir enduré rien de douloureux.

Retour en haut du texte