Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 02 6 8 L'éducation chez les Perses

un modèle d'éducation?Οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ ἡμῖν οἱ γράμματα μαθησόμενοι. Οἱ δἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. Γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. Οὓς δἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. Κολάζουσι δὲ καὶ οὓς ἂν ἀδίκως ἐγκαλούντας εὑρίσκωσι. Δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. Ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών.

Διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· μέγα δὲ συμβάλλεται εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτούς, ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας. Διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. Διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται, ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι.Φέρονται δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν δέ, ἤν τις διψῇ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι. Πρὸς δὲ τούτοις μανθάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. Μέχρι μὲν δὴ ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται.


Vocabulaire et grammaire :

Révision du présent de l’indicatif.

La formation et la déclinaison du participe présent (actif et moyen-passif) :

λύων, λύοντος ; λύουσα, λυούσης ; λῦον, λύοντος

λυόμενος, λυομένη, λυόμενον

l’emploi impersonnel de la 3ème personne du pluriel : λέγουσι : on dit ...

3ème déclinaison : le masculin (et le partcipe présent au masculin ou au neutre) : ἄρχων,οντος () (celui qui commande, le gouverneur);

le neutre : σῶμα, σώματος (τό) ; γράμμα,ατος (τό) ; ἔγ-κλημα,ατος (τό) .

le pronom personnel : ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous ;

le suffixe du comparatif (s’ajoute au radical de l’adjectif) : -τέρος,α,ον : plus...

les indications que donnent les particules : μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part ...

La racine ΔΙΚ (racine de la justice)


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

δή : justement, précisément

εἰς + Α : dans, vers

διδασκαλεῖον,ου (τό) : l’école

φοιτάω,ῶ (εἰς + Α ) : fréquenter

δι-άγω ( avec ou sans τὸν χρόνον) + participe : passer son temps à

μανθάνω (futur μαθήσομαι ) : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn)

δικαιοσύνη,ης () : la justice (la vertu de justice)

καί : et, même, aussi

λέγω : dire (λέγουσι : on dit ...)

ὅτι : que, parce que

ἐπὶ τοῦτο : dans ce but (littéralement : pour cela)

ἔρχομαι : aller

ὥσπερ : comme

παρά + D : chez

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous (déclinaison à savoir)

γράμμα,ατος (τό) : la lettre

οἱ τὰ γράμματα μαθησόμενοι : le participe futur a un sens final ; οἱ τὰ γράμματα μαθησόμενοι : ceux qui ont l’intention d’apprendre les lettres

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat ; le gouverneur

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

δια-τελέω,ῶ + participe : passer sa vie à + infinitif

πλεῖστον, ου (τό) : la plupart

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée

δικάζω τινα τινος : juger qqn (A) pour qqch (G)

γίγνομαι : arriver, se produire ; devenir

γάρ : en effet, car

πρός + Α : vis-à-vis de, à l’égard de, envers

ἀλλήλους, ας,α : les uns les autres (pronom réciproque, qui n’a pas de nominatif)

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, l’adulte

γ-κλημα,ατος (τό) : l’accusation

κλοπή , ῆς () : le vol

ἁρπαγή, ῆς () : le vol avec violences

βία, ας () : la violence, la brutalité

ἀπατή, ῆς () : la tromperie

κακο-λογία,ας () : la médisance

ἄλλος,η,ο : autre

οἷος,α,ον : tel que, telle que

εἰκός ἐστι : il est naturel, il est normal (= ἄλλων <τοιούτων> οἵων δὴ ἐστιν ἐγκλήματα γίγνεσθαι : d’autres méfaits tels qu’il est naturel qu’il y en ait des accusations = d’autres griefs qui peuvent justifier des accusations)

ὅς,, ὅ : qui (l’antécédent est souvent omis, s’il est au nominatif : οὕς = οὗτοι οὕς)

ἄν : particule qui marque, avec le subjonctif, la répétition : ne se traduit pas

γιγνώσκω (γνῶσι : subjonctif aoriste, 3ème p pl : on) : connaître, reconnaître

τούτων : G neutre pluriel

τις, τις, τι (G τινος) : adj : quelque ; pr : quelqu’un, quelque chose, un

-δικέω τι : être coupable de quelque chose

τιμωρέομαι, οῦμαι : (Moyen, ici ) punir (3ème p pl : on)

κολάζω : châtier, punir, corriger

ἀδίκως : injustement

ἐγ-καλέω,ῶ : accuser

εὑρίσκω : trouver, découvrir (3ème p pl : on)

G + ἕνεκα (post-position) : en vue de, pour, à cause de

ἄνθρωπος,ου () : l’homme

μισέω,ῶ : haïr

μάλιστα : (μάλα adv : tout à fait, très) particulièrement, le plus

ἥκιστα : le moins, pas du tout

οὗ ἕνεκα ...μέν ...δέ ... : attention au jeu des particules μέν ...δέ ... , qui permet de définir les verbes qui dépendent du relatif οὗ

-χαριστία,ας () : l’ingratitude (complète et précise ἐγκλήματος)

δύναμαι : pouvoir, avoir la possibilité de, être capable de

χάρις, ιτος (Α : χάριν) () : la reconnaissance, la gratitude

χάριν ἀποδιδόναι : manifester sa reconnaissance

attention au jeu des particules μέν ...δέ ... , qui permet de définir les verbes qui dépendent du relatif ὅν

ἰσχυρῶς : fortement, beaucoup, bien

οἴομαι,οἶμαι : croire, estimer

-χάριστος,ος,ον : ingrat

περί + Α : pour, à l’égard de, envers

ἄν + infinitif : idée de possibilité -> « peuvent être »

μάλιστα : tout à fait, surtout

ἀμελῶς : de façon négligente, sans respect

ἔχω + adverbe : se traduit par être + l’adjectif correspondant

γονεύς,έως (,) : parent

πατρίς,ίδος () : la patrie

φίλος,ου () : l’ami

ἕπομαι + D : suivre

ἀν-αισχυντία ;ας () : l’impudence, l’arrogance

μέγιστος,η,ον : très grand

ἐπί +Α : à, en direction de, vers

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout

αἰσχρόν,οῦ (τό) : la turpitude, l’acte honteux

ἡγεμών,όνος () : le guide, ce qui conduit à

σωφροσύνη,ης () : la modestie, la modération, la prudence, lasagesse

μέγα εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ... : ce qui contribue beaucoup à cela, c’est que ...

μανθάνω μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre (τὸ μανθάνειν : inf subst : le fait d’apprendre))

σωφρονέω,ῶ : être modeste, modéré, prudent, sage

ὁράω, (+ A + participe) : voir (qqn + infinitf)

ἀνά + Α : pendant

σωφρόνως : avec modestie, modération, prudence , sagesse

ἰσχυρῶς : porte sur πειθομένους

ἐγ-κράτεια,ας () : la maîtrise sur (+ G)

γαστήρ, γαστρός () : le ventre, et, par métonymie, le repas

ποτόν, οῦ () : la boisson

πρόσθεν ... πρίν ἄν + subj : avant que

ἄπ-ειμι (ἀπίων,οντος participe pr) : partir, s’en aller, aller

φ-ίημι (subj aor 3ème p pl ἀφῶσιν) : laisser aller, permettre

μήτηρ, μητρός () : la mère

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir, manger

διδάσκαλος,ου () : le maître, le professeur

σημαίνω (σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα) : faire un signe, donner un signal, donner un ordre (σημήνωσι : subj aor)

φέρω : porter, apporter

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

σῖτος,ου () : la nourriture, l’aliment (est ici apposé : en fait de ...)

ἄρτος,ου () : le pain de froment

ὄψον,ου (τό) : nourriture, pitance (à l’origine : viande ; est ici apposé : en fait de ...)

κάρδαμον,ου (τό) : le cresson

πίνω (aor ἔπιον) : boire (inf aor 2 πιεῖν)

ἤν = ἐάν + subj : si (éventuel)

διψάω,ῶ : avoir soif

κώθων,ωνος () : coupe lacédémonienne, grande coupe

ὡς = ἵνα : afin de, pour

ποταμός,οῦ () : le fleuve

ἀρύω : puiser (ἀπό + G : à)

πρὸς τούτοις : outre cela, en plus de cela

τοξεύω : tirer à l’arc

ἀκοντίζω : lancer le javelot

μέχρι + G : jusqu’à

ἑκ (ἑξ)καίδεκα : seize

ἑπτακαίδεκα : dix sept

ἔτος,ους (τό) : l’an

πράττω : faire

ἐκ τούτου : à partir de là

ἔφ-ηβος,ου () : éphèbe

ἐξ-έρχομαι + Α : passer au statut deVocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

-δικέω τι : être coupable de quelque chose

αἰσχρόν,οῦ (τό) : la turpitude, l’acte honteux

ἀλλήλους, ας,α : les uns les autres (pronom réciproque, qui n’a pas de nominatif)

ἄλλος,η,ο : autre

ἄν : particule qui marque, avec le subjonctif, la répétition : ne se traduit pas

ἄν + infinitif : idée de possibilité -> « peuvent être »

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, l’adulte

ἄνθρωπος,ου () : l’homme

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

φ-ίημι (subj aor 3ème p pl ἀφῶσιν) : laisser aller, permettre

γάρ : en effet, car

γίγνομαι : arriver, se produire ; devenir

γιγνώσκω (γνῶσι : subjonctif aoriste, 3ème p pl : on) : connaître, reconnaître

δή : justement, précisément

διδάσκω : enseigner, apprendre (double accusatif : qqch à qqn)

δικάζω τινα τινος : juger qqn (A) pour qqch (G)

δύναμαι : pouvoir, avoir la possibilité de, être capable de

εἰς + Α : dans, vers

ἐκ τούτου : à partir de là

G + ἕνεκα (post-position) : en vue de, pour, à cause de

ἐπί +Α : à, en direction de, vers

ἔρχομαι : aller

εὑρίσκω : trouver, découvrir

ἔχω + adverbe : se traduit par être + l’adjectif correspondant

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous (déclinaison à savoir)

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée

καί : et, même, aussi

λέγω : dire

μάλιστα : (μάλα adv : tout à fait, très) particulièrement, le plus, surtout

μανθάνω (futur μαθήσομαι ) : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn)

μέγα : grandement, beaucoup

μέγιστος,η,ον : très grand

μήτηρ, μητρός () : la mère

μισέω,ῶ : haïr

οἴομαι,οἶμαι : croire, estimer

οἷος,α,ον : tel que, telle que

ὁράω, (+ A + participe) : voir (qqn + infinitf)

ὅς,, ὅ : qui (l’antécédent est souvent omis, s’il est au nominatif : οὕς = οὗτοι οὕς)

ὅτι : que, parce que

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

παρά + D : chez

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout

πατρίς,ίδος () : la patrie

πείθομαι : obéïr

περί + Α : pour, à l’égard de, envers

πλεῖστον, ου (τό) : la plupart

πράττω : faire

πρίν ἄν + subj : avant que

πρός + Α : vis-à-vis de, à l’égard de, envers

πρὸς τούτοις : outre cela, en plus de cela

τις, τις, τι (G τινος) : adj : quelque ; pr : quelqu’un, quelque chose, un

φέρω : porter, apporter

φίλος,ου () : l’ami

χάρις, ιτος (Α : χάριν) () : la reconnaissance, la gratitude

ὡς = ἵνα : afin de, pour

ὥσπερ : comme

fréquence 2 :

ἀδίκως : injustement

ἄπ-ειμι (ἀπίων,οντος participe pr) : partir, s’en aller, aller

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat ; le gouverneur

βία, ας () : la violence, la brutalité

γράμμα,ατος (τό) : la lettre

δια-τελέω,ῶ + participe : passer sa vie à + infinitif

ἐγ-καλέω,ῶ : accuser

ἔγ-κλημα,ατος (τό) : l’accusation

ἐξ-έρχομαι + Α : passer au statut de

ἔτος,ους (τό) : l’an

ἡγεμών,όνος () : le guide, ce qui conduit à

κολάζω : châtier, punir, corriger

μέχρι + G : jusqu’à

πρέσβυς : vieux, âgé

πρόσθεν : avant

σημαίνω (σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα) : faire un signe, donner un signal, donner un ordre (σημήνωσι : subj aor)

σῖτος,ου () : la nourriture, l’aliment

σωφρονέω,ῶ : être modeste, modéré, prudent, sage

τιμωρέομαι, οῦμαι : (Moyen, ici ) punir

fréquence 3 :

ἀνά + Α : pendant

γονεύς,έως (,) : parent

δι-άγω ( avec ou sans τὸν χρόνον) + participe : passer son temps à

δικαιοσύνη,ης () : la justice (la vertu de justice)

ἕπομαι + D : suivre

πίνω (aor ἔπιον) : boire (inf aor 2 πιεῖν)

ποταμός,οῦ () : le fleuve

μέγα εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ... : ce qui contribue beaucoup à cela, c’est que ...

σωφροσύνη,ης () : la modestie, la modération, la prudence, lasagesse

fréquence 4 :

διδάσκαλος,ου () : le maître, le professeur

ne pas apprendre :

ἀκοντίζω : lancer le javelot

ἀμελῶς : de façon négligente, sans respect

ἀν-αισχυντία ;ας () : l’impudence, l’arrogance

ἀπατή, ῆς () : la tromperie

ἁρπαγή, ῆς () : le vol avec violences

ἄρτος,ου () : le pain de froment

ἀρύω : puiser (ἀπό + G : à)

-χαριστία,ας () : l’ingratitude

-χάριστος,ος,ον : ingrat

γαστήρ, γαστρός () : le ventre, et, par métonymie, le repas

διδασκαλεῖον,ου (τό) : l’école

διψάω,ῶ : avoir soif

ἐγ-κράτεια,ας () : la maîtrise sur (+ G)

εἰκός ἐστι : il est naturel, il est normal

ἑκ (ἑξ)καίδεκα : seize

ἑπτακαίδεκα : dix sept

ἔφ-ηβος,ου () : éphèbe

ἥκιστα : le moins, pas du tout

ἤν = ἐάν + subj : si (éventuel)

ἰσχυρῶς : fortement, beaucoup, bien

κακο-λογία,ας () : la médisance

κάρδαμον,ου (τό) : le cresson

κλοπή , ῆς () : le vol

κώθων,ωνος () : coupe lacédémonienne, grande coupe

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

ὄψον,ου (τό) : nourriture, pitance (à l’origine : viande)

ποτόν, οῦ () : la boisson

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir, manger

σωφρόνως : avec modestie, modération, prudence , sagesse

τοξεύω : tirer à l’arc

φοιτάω,ῶ (εἰς + Α ) : fréquenter


Vocabulaire par ordre alphabétique :

-δικέω τι : être coupable de quelque chose

ἀδίκως : injustement

αἰσχρόν,οῦ (τό) : la turpitude, l’acte honteux

ἀκοντίζω : lancer le javelot

ἀλλήλους, ας,α : les uns les autres (pronom réciproque, qui n’a pas de nominatif)

ἄλλος,η,ο : autre

ἀμελῶς : de façon négligente, sans respect

ἄν : particule qui marque, avec le subjonctif, la répétition : ne se traduit pas

ἄν + infinitif : idée de possibilité -> « peuvent être »

ἀνά + Α : pendant

ἀν-αισχυντία ;ας () : l’impudence, l’arrogance

ἀνήρ, ἀνδρός () : l’homme, l’adulte

ἄνθρωπος,ου () : l’homme

ἀπατή, ῆς () : la tromperie

ἄπ-ειμι (ἀπίων,οντος participe pr) : partir, s’en aller, aller

ἁρπαγή, ῆς () : le vol avec violences

ἄρτος,ου () : le pain de froment

ἀρύω : puiser (ἀπό + G : à)

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat ; le gouverneur

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

φ-ίημι (subj aor 3ème p pl ἀφῶσιν) : laisser aller, permettre

-χαριστία,ας () : l’ingratitude

-χάριστος,ος,ον : ingrat

βία, ας () : la violence, la brutalité

γάρ : en effet, car

γαστήρ, γαστρός () : le ventre, et, par métonymie, le repas

γίγνομαι : arriver, se produire ; devenir

γιγνώσκω (γνῶσι : subjonctif aoriste, 3ème p pl : on) : connaître, reconnaître

γονεύς,έως (,) : parent

γράμμα,ατος (τό) : la lettre

δή : justement, précisément

δι-άγω ( avec ou sans τὸν χρόνον) + participe : passer son temps à

δια-τελέω,ῶ + participe : passer sa vie à + infinitif

διδασκαλεῖον,ου (τό) : l’école

διδάσκαλος,ου () : le maître, le professeur

διδάσκω : enseigner, apprendre (double accusatif : qqch à qqn)

δικάζω τινα τινος : juger qqn (A) pour qqch (G)

δικαιοσύνη,ης () : la justice (la vertu de justice)

διψάω,ῶ : avoir soif

δύναμαι : pouvoir, avoir la possibilité de, être capable de

ἐγ-καλέω,ῶ : accuser

ἔγ-κλημα,ατος (τό) : l’accusation

ἐγ-κράτεια,ας () : la maîtrise sur (+ G)

εἰκός ἐστι : il est naturel, il est normal

εἰς + Α : dans, vers

ἐκ τούτου : à partir de là

ἑκ (ἑξ)καίδεκα : seize

G + ἕνεκα (post-position) : en vue de, pour, à cause de

ἐξ-έρχομαι + Α : passer au statut de

ἐπί +Α : à, en direction de, vers

ἐπὶ τοῦτο : dans ce but (littéralement : pour cela)

ἕπομαι + D : suivre

ἑπτακαίδεκα : dix sept

ἔρχομαι : aller

ἔτος,ους (τό) : l’an

εὑρίσκω : trouver, découvrir

ἔφ-ηβος,ου () : éphèbe

ἔχω + adverbe : se traduit par être + l’adjectif correspondant

ἡγεμών,όνος () : le guide, ce qui conduit à

ἥκιστα : le moins, pas du tout

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous (déclinaison à savoir)

ἡμέρα,ας () : le jour, la journée

ἤν = ἐάν + subj : si (éventuel)

ἰσχυρῶς : fortement, beaucoup, bien

καί : et, même, aussi

κακο-λογία,ας () : la médisance

κάρδαμον,ου (τό) : le cresson

κλοπή , ῆς () : le vol

κολάζω : châtier, punir, corriger

κώθων,ωνος () : coupe lacédémonienne, grande coupe

λέγω : dire (λέγουσι : on dit ...)

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn) (τὸ μανθάνειν : inf subst : le fait d’apprendre))

μάλιστα : (μάλα adv : tout à fait, très) particulièrement, le plus, surtout

μέγα : grandement, beaucoup

μέγιστος,η,ον : très grand

μέχρι + G : jusqu’à

μήτηρ, μητρός () : la mère

μισέω,ῶ : haïr

οἴκοθεν : de la maison (-θεν : origine), de chez eux, de chez soi

οἴομαι,οἶμαι : croire, estimer

οἷος,α,ον : tel que, telle que

ὁράω, (+ A + participe) : voir (qqn + infinitf)

ὅς,, ὅ : qui (l’antécédent est souvent omis, s’il est au nominatif : οὕς = οὗτοι οὕς)

ὅτι : que, parce que

ὄψον,ου (τό) : nourriture, pitance (à l’origine : viande)

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

παρά + D : chez

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (παντός, πάσης, παντός) : tout

πατρίς,ίδος () : la patrie

πείθομαι : obéïr

περί + Α : pour, à l’égard de, envers

πίνω (aor ἔπιον) : boire (inf aor 2 πιεῖν)

ποταμός,οῦ () : le fleuve

ποτόν, οῦ () : la boisson

πράττω : faire

πρέσβυς : vieux, âgé

πρός + Α : vis-à-vis de, à l’égard de, envers

πρὸς τούτοις : outre cela, en plus de cela

πρόσθεν ... πρίν ἄν + subj : avant que

πλεῖστον, ου (τό) : la plupart

σημαίνω (σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα) : faire un signe, donner un signal, donner un ordre (σημήνωσι : subj aor)

σιτέομαι,οῦμαι : se nourrir, manger

σῖτος,ου () : la nourriture, l’aliment

μέγα εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ... : ce qui contribue beaucoup à cela, c’est que ...

σωφρονέω,ῶ : être modeste, modéré, prudent, sage

σωφρόνως : avec modestie, modération, prudence , sagesse

σωφροσύνη,ης () : la modestie, la modération, la prudence, lasagesse

τιμωρέομαι, οῦμαι : (Moyen, ici ) punir (3ème p pl : on)

τις, τις, τι (G τινος) : adj : quelque ; pr : quelqu’un, quelque chose, un

τοξεύω : tirer à l’arc

φέρω : porter, apporter

φίλος,ου () : l’ami

φοιτάω,ῶ (εἰς + Α ) : fréquenter

χάρις, ιτος (Α : χάριν) () : la reconnaissance, la gratitude

ὡς = ἵνα : afin de, pour

ὥσπερ : comme

fragments de traduction juxtalinéaire :

( une traduction moins littérale est proposée ensuite, mais n’était pas demandée)

  1. Οἱ παῖδες Les enfants

... φοιτῶντες qui fréquentent

εἰς τὰ διδασκαλεία les écoles

διάγουσι passent leur temps

μανθάνοντες δικαιοσύνην. à apprendre la justice.

Les enfants qui fréquentent les écoles passent leur temps à apprendre la justice.


  1. Οἱ δἄρχοντες αὐτῶν Leurs gouverneurs

διατελοῦσι passent

τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας la plus grande partie du jour

δικάζοντες αὐτοῖς. à prononcer des jugements pour eux.

Leurs gouverneurs passent la plus grande partie de leur journée à prononcer des jugements à leur égard.


  1. Γίγνεται γὰρ Il se produit en effet (il : sujet apparent)

ἐγκλήματα πολλὰ ... beaucoup d’accusations (sujet réel)

παισὶ pour les enfants

πρὸς ἀλλήλους. les uns contre les autres .

Les enfants en effet s’accusent beaucoup les uns les autres (ou mutuellement)


  1. ... τιμωροῦνται τούτους Ils châtient (on châtie) ceux

οὓς γιγνώσκουσι ἀδικοῦντας. qu’ils reconnaissent (on reconnaît) coupables.

Ceux qu’on reconnaît coupables, on les punit.


  1. Ἀχαριστία L’ingratitude

ἐγκλήμα ἐστιν est une accusation

οὗ ἕνεκα pour laquelle

ἄνθρωποι les hommes

μισοῦσι μὲν... μάλιστα <se> détestent d’une part le plus

ἀλλήλους, les uns les autres,

δικάζονται δὲ ἥκιστα. et sont d’autre part le moins jugés.

L’ingratitude est une accusation qui, si elle provque le plus de haine chez les hommes, est pourtant la moins jugée.Retour en haut du texte