Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

01 03 10 Cyrus et Astyage

Les méfaits de l'ivresseXénophon p 128 :

Ἐκ τούτου δὴ ὁ Ἀστυάγης ἐπισκώπτων,

- « Καὶ τί δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, τἆλλα μιμούμενος τὸν Σάκαν, οὐ κατερρόφησας τοῦ οἴνου ; »

- « Ὅτι, ἔφη, νὴ Δία, ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι φάρμακα μεμιγμένα εἴη. Καὶ γὰρ ὅτε εἰστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεθλίοις, σαφῶς κατέμαθον φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέοντα. »

- « Καὶ πῶς δὴ σὺ τοῦτο, ἔφη, ὦ παῖ, κατέγνως ; »

- « Ὅτι νὴ Δί ὑμᾶς ἑώρων καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλλομένους. Πρῶτον μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς παῖδας ποιεῖν, ταῦτα αὐτοὶ ἐποιεῖτε. Πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκεκράγειτε, ἐμανθάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ᾔδετε δὲ καὶ μάλα γελοίως, οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ᾄδοντος, ὠμνύετε ἄριστα ᾄδειν· λέγων δὲ ἕκαστος ὑμῶν τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπεὶ ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, ἀλλ οὐδ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε. Ἐπελέλησθε δὲ παντάπασι σύ τε ὅτι βασιλεὺς ἦσθα, οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ ἄρχων. Τότε γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον κατέμαθον ὅτι τοῦτ ἄρ ἦν ἡ ἰσηγορία, ὃ ὑμεῖς τότ ἐποιεῖτε· οὐδέποτε γοῦν ἐσιωπᾶτε.


Vocabulaire et grammaire :

La formation et la déclinaison du participe présent (actif et moyen-passif) :

λύων, λύοντος ; λύουσα, λυούσης ; λῦον, λύοντος

λυόμενος, λυομένη, λυόμενον

( ἐπισκώπτων, μιμούμενος, ἐγχέοντα, σφαλλομένους,

l’imparfait actif ;  l’aoriste second

3ème déclinaison : le neutre : σῶμα, σώματος (τό) :

les pronoms personnels :ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi je ... σύ, σέ, σοῦ, σοί : toi tu ... ; ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous ; ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

ἐκ + G : hors de, à la suite de (τούτου est un neutre)

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

ἐπι-σκώπτω : plaisanter, se moquer de

τί δή : pourquoi donc

ἔφη : imparfait de φημι – dire - , 3ème personne du singulier

τἆλλα = τὰ ἄλλα : les autres choses (accusatif de relation : « quant aux autres choses »)

ἄλλος,η,ον : autre

μιμέομαι,οῦμαι : imiter

ο, οὐκ : ne pas

κατα-ρροφέω,(κατερρόφησας : 2ème pers sg aoriste) : avaler, se gorger de

οἶνος, ου () : le vin (génitif partitif)

ὅτι : parce que

νὴ Δία : par Zeus (νή + Α : par ... ; formule de juron)

δέδοικα : je crains (parfait à sens présent ; remarquez le redoublement de la consonne initiale suivie d’un ε, signe du parfait) (δέδοικα μή + optatif : je crains que, je crains de)

ἐν + D : dans

κρατήρ, ῆρος (τό) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau)

φάρμακον,ου (τό) : le médicament ; la drogue, le poison ;

μίγνυμι (μεμιγμένος, η, ον : participe parfait moyen ; remarquez le redoublement de la consonne initiale suivie d’un ε, signe du parfait) : mélanger

εἴη : optatif aoriste du verbe εἶναι, 3ème personne du sg : accord au singulier avec un sujet au neutre pluriel)

καὶ γάρ : le fait est que

ὅτε : quand (à ne pas confondre avec ὅτι : que, parce que)

ἑστιάω,(εἱστίασας : ) : recevoir, régaler

φίλος, ου () : l’ami

γενέθλια,ων (τά) : les fêtes d’anniversaire, les anniversaires

σαφῶς : clairement, nettement

κατα-μανθάνω (κατέμαθον : aoriste 2, 1ère pers sg ; remarquez la place de l’augment, juste avant le radical μαθ de l’aoriste second) : comprendre

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

ἐγ-χέω : verser dans

πῶς : comment

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

κατα-γιγνώσκω (κατέγνως : aoriste 2, 2ème pers sg ; remarquez la place de l’augment, juste avant le radical γνω de l’aoriste second ) : comprendre, se rendre compte de

ὁράω,(ἑώρων : imparfait irrégulier) : voir

γνώμη, ης () : l’esprit, l’intelligence, la raison ; l’opinion, l’avis

σῶμα, σώματος (τό) : le corps

σφάλλομαι : glisser, tituber, vaciller

πρῶτον μέν : d’abord

ὅς,, ὅ : qui

ἐάω, ῶ : laisser, permettre

αὐτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, elle-même (au nominatif)

ποιέω,ῶ : faire

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

ἅμα : en même temps, simultanément

κράζω ( ἐκεκράγειτε : 2ème p pl plus-que-parfait, à sens d’imparfait) : pousser des cris rauques, crier, gueuler

μανθάνω : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn)

ἀλλήλους, ας,α : les uns les autres (pronom réciproque, qui n’a pas de nominatif)

ᾄδω (impft ᾔδον) : chanter (l’infinitif ᾄδειν a pour sujet sous-entendu αὐτόν)

μάλα adv : tout à fait, très

γελοίως : de façon ridicule, de façon risible

ἀκράομαι, ῶμαι : écouter, entendre

ὀμνύω : jurer

ἄριστα adv : très bien, le mieux

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

ἑαυτόν, ήν, ό : soi-même (pronom réfléchi : G = « sa propre... »)

ῥώμη,ης () : la force

ἐπεί : quand

ἀν-ίσταμαι : se lever ( ἀνασταίητε : optatif aoriste 2, 2ème p pl qui marque la répétition dans le passé)

ὀρχέομαι, οῦμαι : danser (le participe futur a une valeur de but en grec = pour + infinitif en français)

μὴ ὅπως + inf : bien loin de ...

ῥυθμός, οῦ () : rythme

οὐδέ : ne pas même

ὀρθόομαι,οῦμαι : se tenir droit

δύναμαι : pouvoir

ἐπι-λανθάνομαι : oublier (ἐπελέλησθε : 2ème p pl du plus que parfait)

παντάπασι(ν) : absolument, complètement

τε : et (post-posé : se place après le mot qu’il introduit)

ὅτι : que, parce que

βασιλεύς, έως () : le roi

εἰμι (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν) : être

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat

τότε : alors

δή : justement, précisément

ἔγωγε = ἐγώ + γε : moi, certes

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

πρῶτον : en premier, tout d’abord, d’abord

ἄρα : donc, alors

ἰσ-ηγορία,ας () : le droit de parler à égalité, la liberté de parole

οὐδέποτε : jamais

γοῦν : en tout cas

σιωπάω,ῶ : se taire, rester en silence


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἅμα : en même temps, simultanément

ἄρα : donc, alors

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

αὐτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, elle-même (au nominatif)

βασιλεύς, έως () : le roi

γνώμη, ης () : l’esprit, l’intelligence, la raison ; l’opinion, l’avis

δέδοικα : je crains (δέδοικα μή : je crains que, je crains de)

δή : justement, précisément

δύναμαι : pouvoir

ἑαυτόν, ήν, ό : soi-même (pronom réfléchi : G = « sa propre... »)

ἐάω, ῶ : laisser, permettre

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi je ...

εἰμι (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν) : être

ἐκ + G : hors de, à la suite de

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

ἐν + D : dans

ἐπεί : quand

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous ;

καὶ γάρ : le fait est que

μάλα adv : tout à fait, très

μανθάνω : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn)

ὁράω,(ἑώρων : imparfait irrégulier) : voir

ὅς,, ὅ : qui

ὅτε : quand

ὅτι : que, parce que

ο, οὐκ : ne pas

οὐδέ : ne pas même

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

ποιέω,ῶ : faire

πρῶτον : en premier, tout d’abord, d’abord

πῶς : comment

σαφῶς : clairement, nettement

σύ, σέ, σοῦ, σοί : toi tu ... ;

σῶμα, σώματος (τό) : le corps

τε : et (post-posé : se place après le mot qu’il introduit)

τί δή : pourquoi donc

τότε : alors

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φημι : dire

φίλος, ου () : l’ami

fréquence 2 :

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat

κατα-γιγνώσκω : comprendre, se rendre compte de

νή + Α : par ... ; formule de juron οἶνος, ου () : le vin

νὴ Δία : par Zeus

fréquence 3 :

γοῦν : en tout cas

μιμέομαι,οῦμαι : imiter

οὐδέποτε : jamais

ῥώμη,ης () : la force

σιωπάω,ῶ : se taire, rester en silence

σφάλλομαι : glisser, tituber, vaciller

φάρμακον,ου (τό) : le médicament ; la drogue, le poison ;

ne pas apprendre :

γενέθλια,ων (τά) : les fêtes d’anniversaire, les anniversaires

ἐγ-χέω : verser dans

ἐπι-σκώπτω : plaisanter, se moquer de

ἑστιάω,(εἱστίασας : ) : recevoir, régaler

κατα-μανθάνω: comprendre

κατα-ρροφέω,(κατερρόφησας : 2ème pers sg aoriste) + G  : avaler, se gorger de

κρατήρ, ῆρος (τό) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau)

μίγνυμι : mélanger


Vocabulaire par ordre alphabétique :

ᾄδω (impft ᾔδον) : chanter (l’infinitif ᾄδειν a pour sujet sous-entendu αὐτόν)

ἀκράομαι, ῶμαι : écouter, entendre

ἅμα : en même temps, simultanément

ἀν-ίσταμαι : se lever ( ἀνασταίητε : optatif aoriste 2, 2ème p pl qui marque la répétition dans le passé)

ἄρα : donc, alors

ἄριστα adv : très bien, le mieux

ἄρχων,οντος () : le gouvernant, le chef, le magistrat

αὐτόν αὐτήν, αὐτό : lui,il, le ...etc. (pronom de rappel)

αὐτός, αὐτή, αὐτό : lui-même, elle-même (au nominatif)

βασιλεύς, έως () : le roi

γελοίως : de façon ridicule, de façon risible

γενέθλια,ων (τά) : les fêtes d’anniversaire, les anniversaires

γνώμη, ης () : l’esprit, l’intelligence, la raison ; l’opinion, l’avis

γοῦν : en tout cas

δέδοικα : je crains (δέδοικα μή : je crains que, je crains de)

δή : justement, précisément

δύναμαι : pouvoir

ἑαυτόν, ήν, ό : soi-même (pronom réfléchi : G = « sa propre... »)

ἐάω, ῶ : laisser, permettre

ἐγ-χέω : verser dans

ἐγώ, μέ, μοῦ, μοί : moi, je

ἐγώ, ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί : moi je ...

ἔγωγε = ἐγώ + γε : moi, certes

εἰμι (impft : (ν), ἦσθα, ἦν, ἦμεν,ἦτε, ἦσαν) : être

ἐκ + G : hors de, à la suite de

ἕκαστος,η,ο : chacun, chaque

ἐν + D : dans

ἐπεί : quand

ἐπι-λανθάνομαι : oublier (ἐπελέλησθε : 2ème p pl du plus que parfait)

ἐπι-σκώπτω : plaisanter, se moquer de

ἑστιάω,(εἱστίασας : ) : recevoir, régaler

ἡμεῖς, ἡμᾶς, ἡμῶν, ἡμῖν : nous ;

ἰσ-ηγορία,ας () : le droit de parler à égalité, la liberté de parole

καὶ γάρ : le fait est que

κατα-γιγνώσκω : comprendre, se rendre compte de

κατα-μανθάνω: comprendre

κατα-ρροφέω,(κατερρόφησας : 2ème pers sg aoriste) + G  : avaler, se gorger de

κράζω ( ἐκεκράγειτε : 2ème p pl plus-que-parfait, à sens d’imparfait) : pousser des cris rauques, crier, gueuler

κρατήρ, ῆρος (τό) : le cratère (vase pour mélanger le vin et l’eau)

μάλα adv : tout à fait, très

μανθάνω : apprendre (τι qqch ; τινος de qqn)

μὴ ὅπως + inf : bien loin de ...

μίγνυμι : mélanger

μιμέομαι,οῦμαι : imiter

νή + Α : par ... ; formule de juron οἶνος, ου () : le vin

νὴ Δία : par Zeus

ὀμνύω : jurer

ὁράω,(ἑώρων : imparfait irrégulier) : voir

ὀρθόομαι,οῦμαι : se tenir droit

ὀρχέομαι, οῦμαι : danser (le participe futur a une valeur de but en grec = pour + infinitif en français)

ὅς,, ὅ : qui

ὅτε : quand

ὅτι : que, parce que

ο, οὐκ : ne pas

οὐδέ : ne pas même

οὐδέποτε : jamais

οὗτος, αὕτη, τοῦτο : pr : celui-ci, celle-ci, ceci ; adj : ce, cette

παῖς, παιδός () : l’enfant ( vocatif παῖ) 

παντάπασι(ν) : absolument, complètement

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (G παντός, πάσης, παντός) : tout, chaque

ποιέω,ῶ : faire

πρῶτον : en premier, tout d’abord, d’abord

πῶς : comment

ῥυθμός, οῦ () : rythme

ῥώμη,ης () : la force

σαφῶς : clairement, nettement

σιωπάω,ῶ : se taire, rester en silence

σύ, σέ, σοῦ, σοί : toi tu ... ;

σφάλλομαι : glisser, tituber, vaciller

σῶμα, σώματος (τό) : le corps

τε : et (post-posé : se place après le mot qu’il introduit)

τί δή : pourquoi donc

τότε : alors

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν : vous

φάρμακον,ου (τό) : le médicament ; la drogue, le poison ;

φημι : dire

φίλος, ου () : l’amiRetour en haut du texte