Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1 00 lexique complet

tout le vocabulaire du Livre 1 chapitre 1ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀγορά , ᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἀγρός , οῦ () 4: champ 

ἀδήλος , ος, ον 4: trouble, incertain ;

ἀδικέω , ῶ 1: être coupable

ἄδικος , ος, ον 2: nuisible, injuste

ἀεί 1: toujours

ἄθεμις , ιτος : adj. : contraire à la loi divine, impie

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

αἱρετός , ή, όν : qui peut être pris, saisi, compris;

αἰσχρός , ά, όν 1: honteux, indigne ;

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: rendre responsable de , accuser

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : + G écouter qqn ; entendre; apprendre qqch de qqn; (A de la chose, G de la personne)

ἀλαζών , όνος adj. : présomptueux, charlatan

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, être véridique, dire la vérité, certifier

ἀλλά 1: mais ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἀμφί  + Α 2: autour de ; οἱ ἀμφί + A : ceux de l’entourage de, les membres de l’entourage de, les collègues, compagnons etc. ;

ἀμφότερος , α, ον 1: l’un et l’autre ; pl ἀμφότεροι,αι,α : les deux

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire ; inévitable, dont l’issue ne fait pas de doute;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité, destin, contrainte, loi fatale  

ἀνδραποδώδης , ης , ες : d’esclave, propre à un esclave, esclave (adj.)

ἀνδρεία , ας () : le courage, la bravoure

ἄνεμος , ου () : vent

ἀνθρώπειος ,α, ον : d’homme, qui concerne l’homme, qui provient de l’homme, humain

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d'homme, qui concerne l’homme, humain

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀνιάομαι, ῶμαι : être dans l’affliction, être dans le tourment

ἀνόσιος , ος, ον : sacrilège

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite

ἀπαντάω , 3: rencontrer ; se présenter 

ἀπειλέω , ῶ 4: faire une menace, menacer 

ἄπειρος , ος, ον 4: sans limite, illimité, infini

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; avoir une issue ;

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ) : déclarer, proclamer ;

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : exécuter, mettre à mort

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, être détruit, s’évanouir;

ἀποτρέπω 4: détourner; / P ἀποτρέπεσθαι : abs.t : être détourné d’agir;

ἀριθμέω , ῶ : compter, faire le compte de, dénombrer, calculer

ἄριστα : adv : le mieux, très bien

ἀρκέω , 3: + D : 1 être utile ;  2 ἀρκεῖ : il suffit ;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: le pouvoir, le commandement, le gouvernement ;

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement ; relatif au commandement, au gouvernement de (+G)

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché; // expr. : ἀφανὴς ἦν + part. : on ne le voyait pas + inf.

βουλευτικός ,,όν : qui concerne les membres du Conseil, des membres du Conseil

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur (Conseil des Cinq-cents : chaque année, chacune des 10 tribus d’Athènes désignait par tirage au sort 50 citoyens âgés de plus de 30 ans; ce Conseil tenait tous les jours séance publique; il pouvait prendre des décrets, dirigeait administration et politique, et se transformait parfois en Cour de Justice) 

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir, ( + inf.)

βωμός , οῦ (ὁ) 2: l’autel ( toujours en plein air, devant un temple ou dans une cour)

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γάρ 1: car, en effet ;

γεωργικός , ή, όν : expert en agriculuture ; γεωργικόν , οῦ (τό) : l’art du paysan, l’agriculture

γίγνομαι : devenir ;(inf aor : γενέσθαι )

γιγνώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1 apprendre à connaître, connaître; 2 juger, penser, être d'avis

γνώμη , ης () 1: faculté de jugement, la raison , la réflexion;

γραφή , ῆς (ἡ) 2: accusation publique

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: M intenter ; γράφομαι τὴν γραφήν : j'intente une action judiciaire, j'attaque en justice; / οἱ γραψάμενοι : les accusateurs ;

γυμνασίον , ου (τό): le gymnase ;

δαιμονάω , ῶ : 1 être sous l’influence d’un dieu ; 2 être atteint de folie, avoir l’esprit égaré ;

δαιμόνιον , ου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαιμόνιος , α, ον : qui provient de la divinité, ou des dieux ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (inf pft : δεδιέναι) 1: craindre, redouter; pft δεδία / δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté

δεινός , ή, όν 1: à craindre, redoutable ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: assurément, justement, précisément (intensif) ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c'est clair; δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

δῆμος , ου () 1: 1 le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διαθρυλέομαι , οῦμαι (pl. que pft 3ème pers sg διετεθρύλετο ) : répandre un bruit ; // au pft. , impers. : c’est un bruit répandu, c’est un fait notoire ( ὡς : que)

διάκειμαι (+ adv) 1: éprouver, être dans telle ou telle disposition vis-à-vis de (πρός + Α)

διακρίνω : 1 séparer, diviser ; 2 discerner, distinguer, décider de ;

διαλέγομαι 1: discourir, argumenter ; discuter ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire 

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς  ) : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

δίκαιος , α, ον 1: juste

δικαίως  1: avec justice, justement

δικαστής , οῦ (ὁ) 1: le juge

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

δοξάζω : avoir une opinion, croire, penser

δυνατός , ή, όν 2: 1 qui peut, puissant ; capable, valide ; riche ; 2 possible ; // δυνατόν ἐστι + D + inf : il est possible à ... de ...

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir, désirer ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel) ; pour savoir si ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 devant (un auditoire) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  ; // expr. : εἰς Ἅιδου , εἰς Αΐδαο (G hom) : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès ; expr adv : ἐς πλέον : davantage que + G;

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : 1 porter dans; 2 introduire ;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐκεῖ  2: 1 là, là-bas; 2 alors

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐλπίζω + A 2: 1 s’attendre à ; 2 espérer

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐνθυμέομαι , οῦμαι 1 ( aor. : ἐνεθυμήθην ) : avoir conscience , réfléchir à, remarquer, déduire ; + G : tenir compte de, avoir égard à

ἐνοικέω , ἐνοικῶ + D : habiter dans, habiter

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ; adj vb : ἐξιτητέον : il faut sortir; ) sortir, partir

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis ou il est possible à qqn de...

ἐξεταστικός , ή, όν : capable de faire un examen sérieux de, de vérifier ; utile à un examen soigneux de, utile pour vérifier (+ G)

ἐπεί 1: conj : puisque ; / peut alors se constr. avec l’inf. (sujet à l’A) : infinitif de discours indirect;

ἐπειδάν 2: + subj. : quand (éventuel) + futur, lorsque, après que, chaque fois que

ἐπερωτάω , ῶ : consulter un oracle, interroger un oracle ( +A de la question posée)

ἐπ + G 1: sur

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

ἐπιστάτης , ου (ὁ) : le président 

ἐπιτήδειος , ου (ὁ) : le compagnon, l’ami

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι) : mettre aux voix, faire voter

Ἐρασινίδης , ου (ὁ) : Erasinidès , stratège (général) athénien

ἔργον ,ου (τό) 1: activité

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς , ἐπί ou πρός + Α : en venir à, parvenir à ; s’engager dans ;

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

εὐορκέω , ῶ  : tenir son serment, respecter son serment

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ; // P εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé

εὐφραίνομαι : se réjouir, être réjoui, être charmé

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζεῦγος , ους (τό) : char ;

ζητέω , ῶ 1: faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

4: adv relatif de lieu ou de manière : 1 par où; 2 comment  

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer

ἠλίθιος , α, ον : sot, stupide, bête, naïf

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ἡνιοχέω , ῶ : tenir les rênes de, conduire

ᾗπερ adv. : de la même façon que, comme

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θαυμάζω 1: se demander avec étonnement

θεῖος , α, ον 3: divin

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

Θράσυλλος , ου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

θυσία , ας (ἡ) 3: l’examen rituel des entrailles des victimes;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, consacré; / subst. ἱερόν , οῦ (τό) 2: le temple, le sanctuaire ;

ἱκανῶς  4: suffisamment

ἵλεως , ως, ων ( N pl ἵλεῳ ): favorable, bienveillant, propice 

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας) 1: a) établir, placer ; b) placer dans la balance, peser (sens rare) ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

καίτοι 1: et en vérité ;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer

καλός , ή, όν  1: beau

καλῶς 1: adv. : bien

καρπόομαι , οῦμαι 4: récolter

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon ;

κατ + G 1: concernant ; contre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: A laisser en héritage; M καταλείπομαι : réserver (+ D : pour ou à)

κηδεστής , οῦ (ὁ) 3: le parent par alliance

κινέω , ῶ 3: bouger, mouvoir; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

κοινός , ή, όν 1: public, commun 

κόσμος , ου (ὁ) : le monde (organisé, beau) , le cosmos

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, préférable ; / κρεῖττον seul ou κρεῖττόν ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

κυϐερνάω , ῶ : tenir le gouvernail de, piloter

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;) : prendre, trouver ; recevoir ;

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter, ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

λίθος , ου (ὁ) : la pierre

λογιστικός, ή, όν : habile à compter ; qui concerne le calcul ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot; 2 la raison, l’argument;

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, restant ; // subst.  τὸ λοιπόν, οῦ 1: le reste de ;

μάθημα , ατος (τό) : la connaissance

μαίνομαι 2: être fou ;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ;

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μαντεύομαι : consulter un oracle (+ A pour la question posée) ; chercher une divination;

μαντική , ῆς () : l’art divinatoire, la divination, la mantique

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέλλω 1: + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de 

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

μεριμνάω , ῶ : περί + G : se préoccuper de, se soucier de

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour...

μετρέω , : mesurer, compter

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude)

μόνος , η, ον 1: seul, un seul ;

μωραίνω : être bête, sot ou fou

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 νομίζω + A : pratiquer ordinairement ; + inf : avoir l’habitude de, avoir coutume de ; 2 penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ; 3 considérer, respecter ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi ;

ξύλον , ου (τό) 3: le bois

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre )

ὅθεν  2: adv rel de lieu : de là, à partir de là, par suite

οἱ μέν ... οἱ δέ ... 1: les uns ... les autres

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ;)

οἰκέω , 1: +A : administrer, gouverner;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

οἰκονομικός , ή, όν : habile à administrer

οἶκος , ου () 1: 1 la maison; 2 le domaine ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple

οἰωνός , οῦ (ὁ) : 1 l'oiseau de proie; 2 auspice ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὁμολογέω , 1: être d’accord sur ; reconnaître ; convenir que;

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὅπως 1: comment

ὀργίζομαι 2: se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui , tout ce que etc. ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ; //

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect);

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: indéfini : pr : quiconque, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel, n'importe lequel

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ; 3 parce que, du fait que, de ce que;

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement ; // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ; οὐδέν ἀλλ’ ἤ ... : rien, si ce n’est ...;  παρ’οὐδέν : pour rien, à l’égal de rien = sans valeur, sans importance; περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαι : ne faire aucun cas de, n'accorder aucune importance à

οὐράνιος , α, ον : céleste, du ciel

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule; / ἐν ὄχλῳ : en public;

πανταχοῦ 4: partout

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

παραγιγνώσκω ( inf. aor. παραγνῶναι ): juger de travers, à côté de la question

πάρειμι 1 1: être présent, être là

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; ( ὡς : que ) ; // MP πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de

περίπατος , ου (ὁ) : lieu de promenade, promenade ;

πιστεύω  1: 1 + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à; 2 πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la foule ; la plupart de (+ G) (superlatif de πολύς )

πλῆθος , ους (τό) 1: la foule, le nombre ;

πλήθω : être plein de; être très fréquenté; // expr. πληθούσης ἀγορᾶς : à l’heure où l’agora est pleine de monde;

ποιέω , ποιῶ 1: faire

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, l’état

πολιτικός , ή, όν 4: apte à la politique, habile dans les affaires publiques ;

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : beaucoup de

ποτέ (encl1: : (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin, donc

πότερον... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

πραγματεύομαι : se donner de la peine, travailler ; + A ou περί + Α, ἐπί + D : se soucier de, se donner de la peine pour

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ) : faire, accomplir ; agir ;

προαγορεύω 2: ( προερῶ , impf προηγόρευον, προεῖπον , προείρηκα ; pft P προείρημαι ) : prescrire, enjoindre 

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : dire à l’avance, dire avant ; prédire, pronostiquer

πρός + Α 1: à l’égard de, vis-à-vis de

προσδέω / προσδέομαι  4: avoir encore besoin de, solliciter, avoir recours à (+ G) 

προσήκοντα (τά) 1: ce qui est convenable, juste ;

προστατέω , ῶ : gouverner, diriger

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à, exhorter à , contraindre à; / P προτρέπεσθαι : abst : être poussé à agir;

πρῴ : tôt le matin, de bonne heure

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G

πώποτε  1: jamais

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ; πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

σέβω  3: respecter, vénérer, adorer ; // M σέβομαι : respecter, vénérer

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ;) : faire signe, fournir un signe, donner un signal, donner une indication ;

σιγῇ : en silence

σκοπέω , ῶ 1: regarder, considérer, observer, examiner

σοφιστής , οῦ (ὁ) : le sophiste

στερέω , 3: (στερήσομαι : futur M à sens P) : priver qqn (A) de qqch (G), spolier de , dépouiller de; // P στερέομαι , οῦμαι + G : être privé de

στρατηγέω ,  3: être stratège, être général, commander

στρατηγικός , ή, όν : propre à commander, ayant les qualités de général, de chef ;

σύμϐολον , ου (τό) : signe , phénomène fortuit qui fait signe, rencontre significative

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à, être avantageux à ; // συμφέρει + 1: il est avantageux

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, , être sage ; 2 être respectueux 3 être sensé

σωφροσύνη , ης ()  3: la sagesse

τὰ μέν ... τὰ δέ ... : certaines choses… d'autres…

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

τεκτονικός , ή, όν : habile à construire ;

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; 

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : 1 se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de

ὑπό + G 1: 1 du fait de , à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : 1 prendre par dessous, accueillir ; 2 admettre, être d’avis, penser; croire;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, se montrer ; se révéler comme ; ;

φανερός , ά, όν 1: 1 visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ; ἐν τῷ φανερῷ εἶναι : vivre publiquement, au grand jour; 2 évident ;

φήμη , ης () 4: la parole , voix, présage ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

φοβερός , ά, όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φρονέω , ῶ 1: avoir des sentiments ; // φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

φροντίζω 2: 1 +Α : examiner avec soin, réfléchir mûrement à ; 2 + G ou περί + G ou + participe  : se soucier de, se préoccuper de, avoir le souci de , s’inquiéter de, veiller à ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : 1 être sur ses gardes, veiller ; 2 M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) + G : se garder de, se garantir contre ;

φύσις , εως (ἡ) 1: la nature

φυτεύω : planter

χαλκευτικός , ή, όν : habile à forger;

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι)  être agréable à , faire plaisir à (+ D)

χράομαι , χρῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de;

ψεύδομαι 1: 1 mentir; 2 alléguer mensongèrement

ὥρα , ας (ἡ) 3: saison

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective), en disant que ;

ὡς + G absolu   1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;


Retour en haut du texte