Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1 01 09 Piété de Socrate (1)

Socrate et la divinationLa piété de Socrate (1)

Socrate et la divination

1 Πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτου τῇ πόλει. μὲν γὰρ γραφὴ κατ᾽ αὐτοῦ τοιάδε τις ἦν· « δικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. »


2 Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐκ ἐνόμιζεν οὓς ἡ πόλις νομίζει θεούς, ποίῳ ποτ᾽ ἐχρήσαντο τεκμηρίῳ; Θύων τε γὰρ φανερὸς ἦν πολλάκις μὲν οἴκοι, πολλάκις δὲ ἐπὶ τῶν κοινῶν τῆς πόλεως βωμῶν, καὶ μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἦν. Διετεθρύλητο γὰρ ὡς φαίη Σωκράτης τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν· ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. 3 δ᾽ οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμβόλοις καὶ θυσίαις. Οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς διὰ τούτων αὐτὰ σημαίνειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν.  4 λλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοί φασιν ὑπό τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι· Σωκράτης δ᾽ ὥσπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε· τὸ δαιμόνιον γὰρ ἔφη σημαίνειν. Καὶ πολλοῖς τῶν συνόντων προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος· καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις μετέμελε.  5 Καίτοι τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν αὐτὸν βούλεσθαι μήτ᾽ ἠλίθιον μήτ᾽ ἀλαζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν; δόκει δ᾽ ἂν ἀμφότερα ταῦτα, εἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ θεοῦ φαινόμενα καὶ ψευδόμενος ἐφαίνετο. Δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἂν προὔλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν. ταῦτα δὲ τίς ἂν ἄλλῳ πιστεύσειεν ἢ θεῷ; Πιστεύων δὲ θεοῖς πῶς οὐκ εἶναι θεοὺς ἐνόμιζεν; λλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους.  6 Τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε καὶ πράττειν ὡς ἐνόμιζεν ἄριστ᾽ ἂν πραχθῆναι· περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο μαντευσομένους ἔπεμπεν, εἰ ποιητέα.  7 Καὶ τοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις καλῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη προσδεῖσθαι· τεκτονικὸν μὲν γὰρ ἢ χαλκευτικὸν ἢ γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων ἀρχικὸν ἢ τῶν τοιούτων ἔργων ἐξεταστικὸν ἢ λογιστικὸν ἢ οἰκονομικὸν ἢ στρατηγικὸν γενέσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετὰ ἐνόμιζεν εἶναι·  8 τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. Οὔτε γὰρ τῷ καλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον ὅστις καρπώσεται, οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν οἰκοδομησαμένῳ δῆλον ὅστις ἐνοικήσει, οὔτε τῷ στρατηγικῷ δῆλον εἰ συμφέρει στρατηγεῖν, οὔτε τῷ πολιτικῷ δῆλον εἰ συμφέρει τῆς πόλεως προστατεῖν, οὔτε τῷ καλὴν γήμαντι, ἵν᾽ εὐφραίνηται, δῆλον εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται, οὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως.  9 Τοὺς δὲ μηδὲν τῶν τοιούτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔφη· δαιμονᾶν δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν οἱ θεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν (οἷον εἴ τις ἐπερωτῴη πότερον ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος λαβεῖν κρεῖττον ἢ μὴ ἐπιστάμενον, ἢ πότερον ἐπιστάμενον κυβερνᾶν ἐπὶ τὴν ναῦν κρεῖττον λαβεῖν ἢ μὴ ἐπιστάμενον · ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας εἰδέναι· τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν θεῶν πυνθανομένους ἀθέμιτα ποιεῖν ἡγεῖτο. φη δὲ δεῖν, ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοί, μανθάνειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί, πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι· τοὺς θεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

θαυμάζω 1: se demander avec étonnement

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

ποτέ (encl1: : (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin, donc

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot; 2 la raison, l’argument;

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; ( ὡς : que )

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: M intenter ; γράφομαι τὴν γραφήν : j'intente une action judiciaire, j'attaque en justice; / οἱ γραψάμενοι : les accusateurs ;

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective), en disant que ;

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, l’état

τῇ πόλει. : datif d’intérêt : pour la cité, en ce qui concerne l’Etat

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

γάρ 1: car, en effet ;

γραφή , ῆς (ἡ) 2: accusation publique

κατ + G 1: concernant ; contre ;

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιάδε τις : telle, à peu près, que voici

ἀδικέω , ῶ 1: être coupable

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 νομίζω + A : pratiquer ordinairement ; + inf : avoir l’habitude de, avoir coutume de ; 2 penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ; 3 considérer, respecter ;

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

constr. : οὓς νομίζει θεούς = τοὺς θεοὺς οὓς νομίζει...

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

δαιμόνιον , ου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : 1 porter dans; 2 introduire ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire 

2

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

constr. : ὡς antéposé, dépend de τεκμηρίῳ ; quant à ce que, pour prouver que

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

χράομαι , χρῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de;

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

ἐπ + G 1: sur

κοινός , ή, όν 1: public, commun 

βωμός , οῦ (ὁ) 2: l’autel ( toujours en plein air, devant un temple ou dans une cour)

μαντική , ῆς () : l’art divinatoire, la divination, la mantique

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché; // expr. : ἀφανὴς ἦν + part. : on ne le voyait pas + inf.

διαθρυλέομαι , οῦμαι (pl. que pft 3ème pers sg διετεθρύλετο ) : répandre un bruit ; // au pft. , impers. : c’est un bruit répandu, c’est un fait notoire ( ὡς : que)

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ;) : faire signe, fournir un signe, donner un signal, donner une indication ;

ὅθεν  2: adv rel de lieu : de là, à partir de là, par suite

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: assurément, justement, précisément (intensif) ;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

μοι δοκοῦσιν < s e οἱ γραψάμενοι>

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: rendre responsable de , accuser

3

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

τῶν ἄλλων = ἢ οἱ ἅλλοι : complète le comparatif καινότερον

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

οἰωνός , οῦ (ὁ) : 1 l'oiseau de proie; 2 auspice ;

φήμη , ης () 4: la parole , voix, présage ;

σύμϐολον , ου (τό) : signe , phénomène fortuit qui fait signe, rencontre significative

θυσία , ας (ἡ) 3: l’examen rituel des entrailles des victimes;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : 1 prendre par dessous, accueillir ; 2 admettre, être d’avis, penser; croire;

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

ἀπαντάω , 3: rencontrer ; se présenter 

τοὺς ἀπαντῶντας < s e ἀνθρώπους >

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ;)

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à, être avantageux à

μαντεύομαι : consulter un oracle; chercher une divination;

ἀλλά 1: mais

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

αὐτά : renvoie à τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος ; κἀκεῖνος δέ : or lui aussi...

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

4

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la foule ; la plupart de (+ G) (superlatif de πολύς)

ὑπό + G 1: 1 du fait de , à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ἀποτρέπω 4: détourner; / P ἀποτρέπεσθαι : abs.t : être détourné d’agir;

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à, exhorter à , contraindre à; / P προτρέπεσθαι : abst : être poussé à agir;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;

γιγνώσκω, γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα 1: juger, penser, être d'avis

γάρ, comme souvent, équivaut ici à une ponctuation forte, et ne doit pas être traduit

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : beaucoup de

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

προαγορεύω 2: ( προερῶ , impf προηγόρευον, προεῖπον , προείρηκα ; pft P προείρημαι ) : prescrire, enjoindre 

τὰ μέν ... τὰ δέ ... : certaines choses… d'autres…

ποιέω , ποιῶ 1: faire

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

ὡς + G absolu   1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à

πειθομένοις : sens conditionnel, ici

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour...

5

καίτοι 1: et en vérité ;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ὁμολογέω , 1: être d’accord sur ; reconnaître ; convenir que;

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir, ( + inf.)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude)

ἠλίθιος , α, ον : sot, stupide, bête, naïf

ἀλαζών , όνος adj. : présomptueux, charlatan

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, se montrer ; se révéler comme ; ;

ἀμφότερος , α, ον 1: l’un et l’autre ; pl ἀμφότεροι,αι,α : les deux

ἀμφότερα ταῦτα = ἠλίθιος καὶ ἀλαζών εἶναι

ἔδοκει ἄν ... εἰ ἐφαίνετο : irréel du passé ( l’aoriste est plus courant en ce cas), comme ensuite οὐκ ἂν προῦλεγεν ; traduire par des plus-que-parfaits

εἰ  1: si (dans un système conditionnel)

ψεύδομαι 1: 1 mentir; 2 alléguer mensongèrement

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c'est clair; δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : dire à l’avance, dire avant ; prédire, pronostiquer

πιστεύω  1: 1 + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à; 2 πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, être véridique, dire la vérité, certifier

ταῦτα acc. de rel. : quant à cela, sur ce point ;ταῦτα représente ἀληθεύσειν

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ; πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre )

πρός + Α 1: à l’égard de, vis-à-vis de

ἐπιτήδειος , ου (ὁ) : le compagnon, l’ami

6

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire ; inévitable, dont l’issue ne fait pas de doute;

τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα : A de relation, sera le sujet s e de πραχθῆναι ; γάρ explique

ce qui va suivre : “car il faut vous dire que...”

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

καὶ πράττειν : le καί , explétif, ne se traduit pas

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ) : faire, accomplir ; agir ;

ἄριστα : adv : le mieux, très bien

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de

ἀδήλος , ος, ον 4: trouble, incertain ;

ὅπως 1: comment

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; avoir une issue ;

περἰ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο: littt : pour les choses incertaines quant à la façon dont elles aboutiraient => pour les choses dont on ne savait pas comment elles tourneraient, pour les choses dont l’issue était douteuse

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

εἰ : pour savoir si

ποιητέα s e εἴη ; ποιητέα : qui doivent être faites

7

μέλλω 1: + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de 

constr. : τοὺς μέλλοντας est sujet de προσδεῖσθαι

οἶκος , ου () 1: 1 la maison; 2 le domaine ;

καλῶς 1: adv. : bien

οἰκέω , 1: +A : administrer, gouverner;

προσδέω / προσδέομαι  4: avoir encore besoin de, solliciter, avoir recours à (+ G) 

construction : < s e τοὺς μέλλοντας repris comme une sorte d’acc. de relation : quant à ceux qui...> μὲν γὰρ τεκτονικόν ἢ χαλκευτικόν ... γένεσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα (résume ce qui vient d’être dit) ἐνόμιζεν εἶναι μαθήματα (attribut de πάντα τὰ τοιαῦτα) ...

τεκτονικός , ή, όν : habile à construire ;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

χαλκευτικός , ή, όν : habile à forger;

γεωργικός , ή, όν : expert en agriculuture ; γεωργικόν , οῦ (τό) : l’art du paysan, l’agriculture

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement ; relatif au commandement, au gouvernement de (+G)

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; 

ἔργον ,ου (τό) 1: activité

ἐξεταστικός , ή, όν : capable de faire un examen sérieux de, de vérifier ; utile à un examen soigneux de, utile pour vérifier (+ G)

λογιστικός, ή, όν : habile à compter ; qui concerne le calcul ;

οἰκονομικός , ή, όν : habile à administrer

στρατηγικός , ή, όν : propre à commander, ayant les qualités de général, de chef ;

γενέσθαι : inf aor de γίγνομαι : devenir ;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout;

μάθημα , ατος (τό) : la connaissance

γνώμη , ης () 1: faculté de jugement, la raison , la réflexion;

αἱρετός , ή, όν : qui peut être pris, saisi, compris;

8

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μεγιστἀ τῶν ἐν τούτοις : « ce qu’il y a de plus important en elles » (= en ces aptitudes), désigne les conséquences à long terme de ces aptitudes, comme la suite l’indiquera ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: A laisser en héritage; M καταλείπομαι : réserver (+ D : pour ou à)

ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις : prop. relative à l’infinitif, car elle rapporte la pensée de Socrate (style indirect) ; antécédent τούτοις 

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

ἀγρός , οῦ () 4: champ 

φυτεύω : planter

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect);

καρπόομαι , οῦμαι 4: récolter

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

ἐνοικέω , ἐνοικῶ + D : habiter dans, habiter

συμφέρει + 1: il est avantageux

στρατηγέω ,  3: être stratège, être général, commander

πολιτικός , ή, όν 4: apte à la politique, habile dans les affaires publiques ;

προστατέω , ῶ : gouverner, diriger

καλός , ή, όν  1: beau

καλὴν < s e γυναῖκα : femme>

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

εὐφραίνομαι : se réjouir, être réjoui, être charmé

εἰ prend ici une valeur négative (cf. contexte) : si ne ... pas

ἀνιάομαι, ῶμαι : être dans l’affliction, être dans le tourment

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

κηδεστής , οῦ (ὁ) 3: le parent par alliance

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;) : prendre, trouver ; recevoir ;

στερέω , 3: (στερήσομαι : futur M à sens P) : priver qqn (A) de qqch (G), spolier de , dépouiller de; // P στερέομαι , οῦμαι + G : être privé de

9

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

οἴομαι / οἶμαι 1: (part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

constr. : ἔφη ... τοὺς (...) οἰομένους ... δαιμονᾶν.

δαιμόνιος , α, ον : qui provient de la divinité, ou des dieux ;

δαιμόνιον (dépendant des dieux) ... δαιμονᾶν (être insensé) ... : jeu de mots

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d'homme, qui concerne l’homme, humain

δαιμονάω , ῶ : 1 être sous l’influence d’un dieu ; 2 être atteint de folie, avoir l’esprit égaré ;

μαντεύομαι : consulter un oracle (+ A pour la question posée)

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor: δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς  ) : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ;

constr. : τοῖς ἀνθρώποις ... μαθοῦσι

διακρίνω : 1 séparer, diviser ; 2 discerner, distinguer, décider de ;

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple

ἐπερωτάω , ῶ : consulter un oracle, interroger un oracle ( +A de la question posée)

ἐπερωτῴη : optatif présent

πότερον... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

ἡνιοχέω , ῶ : tenir les rênes de, conduire

(s e τινὰ) ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν

ζεῦγος , ους (τό) : char ;

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, préférable ; / κρεῖττον seul ou κρεῖττόν ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

κυϐερνάω , ῶ : tenir le gouvernail de, piloter

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί) : le vaisseau, le bateau, le navire

constr. : ἢ ἃ ἔξεστιν ... εἰδέναι, τοὺς τὰ τοιαῦτα ...πυνθανομένους ... : le relatif a pour antécédent τὰ τοιαῦτα

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de...

ἀριθμέω , ῶ : compter, faire le compte de, dénombrer, calculer

μετρέω , : mesurer, compter

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας) 1: a) établir, placer ; b) placer dans la balance, peser (sens rare) ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G

ἄθεμις , ιτος : adj. : contraire à la loi divine, impie

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer

constr. : ἔφη δεῖν μανθάνειν ἃ οἱ θεοὶ ἔδωκαν μαθόντας ποιεῖνπειράω πειρᾶσθαι

ἵλεως , ως, ων ( N pl ἵλεῳ ): favorable, bienveillant, propice 


Vocabulaire alphabétique :

ἀγρός , οῦ () 4: champ 

ἀδήλος , ος, ον 4: trouble, incertain ;

ἀδικέω , ῶ 1: être coupable

ἄθεμις , ιτος : adj. : contraire à la loi divine, impie

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

αἱρετός , ή, όν : qui peut être pris, saisi, compris;

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: rendre responsable de , accuser

ἀλαζών , όνος adj. : présomptueux, charlatan

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, être véridique, dire la vérité, certifier

ἀλλά 1: mais ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἀμφότερος , α, ον 1: l’un et l’autre ; pl ἀμφότεροι,αι,α : les deux

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire ; inévitable, dont l’issue ne fait pas de doute;

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d'homme, qui concerne l’homme, humain

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀνιάομαι, ῶμαι : être dans l’affliction, être dans le tourment

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite

ἀπαντάω , 3: rencontrer ; se présenter 

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; avoir une issue ;

ἀποτρέπω 4: détourner; / P ἀποτρέπεσθαι : abs.t : être détourné d’agir;

ἀριθμέω , ῶ : compter, faire le compte de, dénombrer, calculer

ἄριστα : adv : le mieux, très bien

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement ; relatif au commandement, au gouvernement de (+G)

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché; // expr. : ἀφανὴς ἦν + part. : on ne le voyait pas + inf.

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir, ( + inf.)

βωμός , οῦ (ὁ) 2: l’autel ( toujours en plein air, devant un temple ou dans une cour)

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γάρ 1: car, en effet ;

γεωργικός , ή, όν : expert en agriculuture ; γεωργικόν , οῦ (τό) : l’art du paysan, l’agriculture

γίγνομαι : devenir ;(inf aor : γενέσθαι )

γιγνώσκω, γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα 1: juger, penser, être d'avis

γνώμη , ης () 1: faculté de jugement, la raison , la réflexion;

γραφή , ῆς (ἡ) 2: accusation publique

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: M intenter ; γράφομαι τὴν γραφήν : j'intente une action judiciaire, j'attaque en justice; / οἱ γραψάμενοι : les accusateurs ;

δαιμονάω , ῶ : 1 être sous l’influence d’un dieu ; 2 être atteint de folie, avoir l’esprit égaré ;

δαιμόνιον , ου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαιμόνιος , α, ον : qui provient de la divinité, ou des dieux ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: assurément, justement, précisément (intensif) ;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c'est clair; δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διαθρυλέομαι , οῦμαι (pl. que pft 3ème pers sg διετεθρύλετο ) : répandre un bruit ; // au pft. , impers. : c’est un bruit répandu, c’est un fait notoire ( ὡς : que)

διακρίνω : 1 séparer, diviser ; 2 discerner, distinguer, décider de ;

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire 

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς  ) : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel) ; pour savoir si ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : 1 porter dans; 2 introduire ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

ἐνοικέω , ἐνοικῶ + D : habiter dans, habiter

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis ou il est possible à qqn de...

ἐξεταστικός , ή, όν : capable de faire un examen sérieux de, de vérifier ; utile à un examen soigneux de, utile pour vérifier (+ G)

ἐπερωτάω , ῶ : consulter un oracle, interroger un oracle ( +A de la question posée)

ἐπ + G 1: sur

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

ἐπιτήδειος , ου (ὁ) : le compagnon, l’ami

ἔργον ,ου (τό) 1: activité

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

εὐφραίνομαι : se réjouir, être réjoui, être charmé

ζεῦγος , ους (τό) : char ;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer

ἠλίθιος , α, ον : sot, stupide, bête, naïf

ἡνιοχέω , ῶ : tenir les rênes de, conduire

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θαυμάζω 1: se demander avec étonnement

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

θυσία , ας (ἡ) 3: l’examen rituel des entrailles des victimes;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

ἵλεως , ως, ων ( N pl ἵλεῳ ): favorable, bienveillant, propice 

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας) 1: a) établir, placer ; b) placer dans la balance, peser (sens rare) ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

καίτοι 1: et en vérité ;

καλός , ή, όν  1: beau

καλῶς 1: adv. : bien

καρπόομαι , οῦμαι 4: récolter

κατ + G 1: concernant ; contre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: A laisser en héritage; M καταλείπομαι : réserver (+ D : pour ou à)

κηδεστής , οῦ (ὁ) 3: le parent par alliance

κοινός , ή, όν 1: public, commun 

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, préférable ; / κρεῖττον seul ou κρεῖττόν ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

κυϐερνάω , ῶ : tenir le gouvernail de, piloter

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;) : prendre, trouver ; recevoir ;

λογιστικός, ή, όν : habile à compter ; qui concerne le calcul ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot; 2 la raison, l’argument;

μάθημα , ατος (τό) : la connaissance

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ;

μαντεύομαι : consulter un oracle (+ A pour la question posée) ; chercher une divination;

μαντική , ῆς () : l’art divinatoire, la divination, la mantique

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέλλω 1: + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de 

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour...

μετρέω , : mesurer, compter

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude)

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 νομίζω + A : pratiquer ordinairement ; + inf : avoir l’habitude de, avoir coutume de ; 2 penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ; 3 considérer, respecter ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre )

ὅθεν  2: adv rel de lieu : de là, à partir de là, par suite

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ;)

οἰκέω , 1: +A : administrer, gouverner;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

οἰκονομικός , ή, όν : habile à administrer

οἶκος , ου () 1: 1 la maison; 2 le domaine ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple

οἰωνός , οῦ (ὁ) : 1 l'oiseau de proie; 2 auspice ;

ὁμολογέω , 1: être d’accord sur ; reconnaître ; convenir que;

ὅπως 1: comment

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect);

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; ( ὡς : que ) ; // MP πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de

πιστεύω  1: 1 + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à; 2 πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la foule ; la plupart de (+ G) (superlatif de πολύς )

ποιέω , ποιῶ 1: faire

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, l’état

πολιτικός , ή, όν 4: apte à la politique, habile dans les affaires publiques ;

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : beaucoup de

ποτέ (encl1: : (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin, donc

πότερον... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ) : faire, accomplir ; agir ;

προαγορεύω 2: ( προερῶ , impf προηγόρευον, προεῖπον , προείρηκα ; pft P προείρημαι ) : prescrire, enjoindre 

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : dire à l’avance, dire avant ; prédire, pronostiquer

πρός + Α 1: à l’égard de, vis-à-vis de

προσδέω / προσδέομαι  4: avoir encore besoin de, solliciter, avoir recours à (+ G) 

προστατέω , ῶ : gouverner, diriger

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à, exhorter à , contraindre à; / P προτρέπεσθαι : abst : être poussé à agir;

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ; πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ;) : faire signe, fournir un signe, donner un signal, donner une indication ;

στερέω , 3: (στερήσομαι : futur M à sens P) : priver qqn (A) de qqch (G), spolier de , dépouiller de; // P στερέομαι , οῦμαι + G : être privé de

στρατηγέω ,  3: être stratège, être général, commander

στρατηγικός , ή, όν : propre à commander, ayant les qualités de général, de chef ;

σύμϐολον , ου (τό) : signe , phénomène fortuit qui fait signe, rencontre significative

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à, être avantageux à ; // συμφέρει + 1: il est avantageux

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

τὰ μέν ... τὰ δέ ... : certaines choses… d'autres…

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

τεκτονικός , ή, όν : habile à construire ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; 

ὑπό + G 1: 1 du fait de , à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : 1 prendre par dessous, accueillir ; 2 admettre, être d’avis, penser; croire;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, se montrer ; se révéler comme ; ;

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

φήμη , ης () 4: la parole , voix, présage ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

φυτεύω : planter

χαλκευτικός , ή, όν : habile à forger;

χράομαι , χρῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de;

ψεύδομαι 1: 1 mentir; 2 alléguer mensongèrement

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective), en disant que ;

ὡς + G absolu   1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;

Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: être coupable

ἀλλά 1: mais ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre , différent ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἀμφότερος , α, ον 1: l’un et l’autre ; pl ἀμφότεροι,αι,α : les deux

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de, qui mérite

αὐτόν , αὐτήν , αὐτό 1: pr de rappel (lui, le, elle, la... eux, elles, les…) ; il (avec un verbe à la 3ème personne)

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι  1: vouloir, ( + inf.)

γάρ 1: car, en effet ;

γίγνομαι : devenir ;(inf aor : γενέσθαι )

γιγνώσκω, γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα 1: juger, penser, être d'avis

γνώμη , ης () 1: faculté de jugement, la raison , la réflexion;

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: M intenter ; γράφομαι τὴν γραφήν : j'intente une action judiciaire, j'attaque en justice; / οἱ γραψάμενοι : les accusateurs ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: assurément, justement, précisément (intensif) ;

διά + G 1: à travers, par l’intermédiaire de, par l’entremise de

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα ( pl que pft P ; διεφθάρμην ; part pft P διεφθαρμένος ) 1: 1 détruire, , tuer ; 2 corrompre, gâter, séduire 

δίδωμι : (aor 2 ἔδωκα , ἔδωκας , ἔδωκε , ἐδώκαμεν / ἔδομεν , ἐδώκατε / ἔδοτε , ἔδωκαν / ἔδοσαν ; futur δώσω ; impér. δίδου; inf et part pr. διδόναι , διδούς ; inf aor δοῦναι , part aor : δούς , δόντος ; pft δέδωκα ; inf pft δεδωκέναι , part pft δεδωκώς  ) : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

δοκέω , ῶ, δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι 1: ( pft 3ème p sg δέδοκται ) : sembler, paraître ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel) ; pour savoir si ;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐν + 1: dans (sans chgt de lieu)

ἔξεστι / ἔστι / ἔστιν (inf ἐξεῖναι ) +D + infinitif  1: il est permis ou il est possible à qqn de...

ἐπ + G 1: sur

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

ἔργον ,ου (τό) 1: activité

ἕτερος , α, ον 1: 1 l’un des deux ; 2 l’autre (de deux)

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer

θάνατος , ου (ὁ) 1: la mort

θαυμάζω 1: se demander avec étonnement

θεός , οῦ (,) 1: le dieu

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἵστημι , στήσω , ἔστησα ( inf et part : pr.ἱστάναι , ἱστάς. aor. στῆσαι , στήσας) 1: a) établir, placer ; b) placer dans la balance, peser (sens rare) ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

καίτοι 1: et en vérité ;

καλός , ή, όν  1: beau

καλῶς 1: adv. : bien

κατ + G 1: concernant ; contre ;

καταλείπω ( καταλείψω , κατέλιπον , καταλέλοιπα ; part aor καταλιπών ; part. pft. P καταλελειμμένος ) 1: A laisser en héritage; M καταλείπομαι : réserver (+ D : pour ou à)

κοινός , ή, όν 1: public, commun 

κρείσσων / κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant, plus avantageux, préférable ; / κρεῖττον seul ou κρεῖττόν ἐστι + inf sujet -> il vaut mieux + inf. ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; inf. aor. : λαϐεῖν ;) : prendre, trouver ; recevoir ;

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole, le mot; 2 la raison, l’argument;

μάλιστα 1: surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, comprendre, étudier, savoir, être instruit ; τι τινος : apprendre qqch de qqn ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέλλω 1: + inf présent ou futur : se disposer à, avoir l’intention de 

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l'esprit rude)

ναῦς (ἡ)  1: ( ναῦ , τὴν ναῦν, τῆς νεώς , τῇ νηί ) : le vaisseau, le bateau, le navire

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: (parfait : νενόμικα ; impér aor : νόμισον ; part aor : νόμισας , αντος) : 1 νομίζω + A : pratiquer ordinairement ; + inf : avoir l’habitude de, avoir coutume de ; 2 penser, estimer, croire, juger; + prop inf : croire que ; 3 considérer, respecter ;

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 δέ ( ὁ δ΄ ) : lui, il (mise en relief) , mais lui;

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci (qui est proche de moi; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre )

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ;)

οἰκέω , 1: +A : administrer, gouverner;

οἰκία , ας (ἡ) 1: la maison

οἶκος , ου () 1: 1 la maison; 2 le domaine ;

οἴομαι / οἶμαι 1: (part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

ὁμολογέω , 1: être d’accord sur ; reconnaître ; convenir que;

ὅπως 1: comment

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅσοι,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

ὅστις , ἥτις , ὅτι / ὅ τι 1: (datif ὅτῳ) : qui (interrogatif indirect);

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος 1: chaque, tout;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; ( ὡς : que ) ; // MP πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à

πέμπω 1: ( πέμψω , ἔπεμψα , πέπομφα ) :  envoyer

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de

πιστεύω  1: 1 + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à; 2 πιστεύω + inf : croire que, croire à la réalité de qqch

πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la foule ; la plupart de (+ G) (superlatif de πολύς )

ποιέω , ποιῶ 1: faire

ποῖος , α, ον / ὁποῖος , α, ον 1: quel ? quelle ? (indique la qualité)

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité, l’état

πολλάκις 1: souvent, plusieurs fois

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : beaucoup de

ποτέ (encl1: : (particule indiquant la possibilité, ou une impatience) enfin, donc

πότερον... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ; aor passif ἐπράχθην ) : faire, accomplir ; agir ;

πρός + Α 1: à l’égard de, vis-à-vis de

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que ? ; πῶς ... οὐ ... :comment se fait-il que ne ...pas ? // expressions : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ; πῶς γὰρ οὔ ; comment ne serait-ce pas ainsi ! forcément ! et comment !

συμβουλεύω 1: (impft συνεβούλευον ) : conseiller 

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à, être avantageux à ; // συμφέρει + 1: il est avantageux

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

τὰ μέν ... τὰ δέ ... : certaines choses… d'autres…

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ; // τις : sert uniquement, après un adjectif, à en atténuer le sens

τοιόσδε , τοιάδε/ τοίηδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de telle sorte, de cette qualité, de ce genre ; 

ὑπό + G 1: 1 du fait de , à cause de, grâce à; 2 avec un vb passif : par ;

ὑπολαμβάνω 1: ( ὑπολήψομαι , ὑπέλαϐον , ὑπείληφα ) : 1 prendre par dessous, accueillir ; 2 admettre, être d’avis, penser; croire;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : apparaître, se montrer ; se révéler comme ; ;

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

ψεύδομαι 1: 1 mentir; 2 alléguer mensongèrement

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective), en disant que ;

ὡς + G absolu   1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que ; parce que, dit-il... ;

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;

fréquence 2 :

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: rendre responsable de , accuser

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire ; inévitable, dont l’issue ne fait pas de doute;

βωμός , οῦ (ὁ) 2: l’autel ( toujours en plein air, devant un temple ou dans une cour)

γαμέω , ῶ 2: ( aor. ἔγημα ) : épouser, se marier (pour un homme), prendre pour compagne ou pour épouse 

γραφή , ῆς (ἡ) 2: accusation publique

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant ;

εἰσφέρω 2: (aor. εἰσένεγκα ) : 1 porter dans; 2 introduire ;

θύω  2: (inf pft : τεθυκέναι ) : sacrifier, offrir en sacrifice, faire un sacrifice 

καινός , ή, όν 2: neuf, nouveau ;

ὅθεν  2: adv rel de lieu : de là, à partir de là, par suite

προαγορεύω 2: ( προερῶ , impf προηγόρευον, προεῖπον , προείρηκα ; pft P προείρημαι ) : prescrire, enjoindre 

σημαίνω 2: ( σημανῶ , ἐσήμηνα , σεσῄμαγκα ;) : faire signe, fournir un signe, donner un signal, donner une indication ;

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

χράομαι , χρῶμαι 2: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D 1: 1 utiliser, se servir de, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de;

fréquence 3 :

ἀπαντάω , 3: rencontrer ; se présenter 

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον ἔστιν : c'est clair; δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ; δῆλός ἐστι + participe : il est clair qu’il .... ; δῆλός εἰμι ὅτι ... : il est clair que je…

θυσία , ας (ἡ) 3: l’examen rituel des entrailles des victimes;

κηδεστής , οῦ (ὁ) 3: le parent par alliance

οἴκοι  3: adv. à la maison (sans mvt)

οἷον neutre adv 3: comme, comme par exemple

στερέω , 3: (στερήσομαι : futur M à sens P) : priver qqn (A) de qqch (G), spolier de , dépouiller de; // P στερέομαι , οῦμαι + G : être privé de

στρατηγέω ,  3: être stratège, être général, commander

fréquence 4 :

ἀγρός , οῦ () 4: champ 

ἀδήλος , ος, ον 4: trouble, incertain ;

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d'homme, qui concerne l’homme, humain

ἀποβαίνω 4: ( ἀποβήσομαι, ἀπέϐην , ἀποβέϐηκα : aboutir; avoir une issue ;

ἀποτρέπω 4: détourner; / P ἀποτρέπεσθαι : abs.t : être détourné d’agir;

ἀφανής , ής, ές 4: invisible, caché; // expr. : ἀφανὴς ἦν + part. : on ne le voyait pas + inf.

καρπόομαι , οῦμαι 4: récolter

ὄρνις , ὄρνιθος (,)  4: l’oiseauὄρνιν )

πολιτικός , ή, όν 4: apte à la politique, habile dans les affaires publiques ;

προσδέω / προσδέομαι  4: avoir encore besoin de, solliciter, avoir recours à (+ G) 

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à, exhorter à , contraindre à; / P προτρέπεσθαι : abst : être poussé à agir;

φήμη , ης () 4: la parole , voix, présage ;


ne pas apprendre :

ἄθεμις , ιτος : adj. : contraire à la loi divine, impie

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

αἱρετός , ή, όν : qui peut être pris, saisi, compris;

ἀλαζών , όνος adj. : présomptueux, charlatan

ἀληθεύω : parler suivant la vérité, être véridique, dire la vérité, certifier

ἀνιάομαι, ῶμαι : être dans l’affliction, être dans le tourment

ἀριθμέω , ῶ : compter, faire le compte de, dénombrer, calculer

ἄριστα : adv : le mieux, très bien

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement ; relatif au commandement, au gouvernement de (+G)

γεωργικός , ή, όν : expert en agriculuture ; γεωργικόν , οῦ (τό) : l’art du paysan, l’agriculture

δαιμονάω , ῶ : 1 être sous l’influence d’un dieu ; 2 être atteint de folie, avoir l’esprit égaré ;

δαιμόνιον , ου (τό) : la divinité, le démon, le génie (supérieur aux hommes, mais inférieur aux dieux olympiens)

δαιμόνιος , α, ον : qui provient de la divinité, ou des dieux ;

διαθρυλέομαι , οῦμαι (pl. que pft 3ème pers sg διετεθρύλετο ) : répandre un bruit ; // au pft. , impers. : c’est un bruit répandu, c’est un fait notoire ( ὡς : que)

διακρίνω : 1 séparer, diviser ; 2 discerner, distinguer, décider de ;

ἐνοικέω , ἐνοικῶ + D : habiter dans, habiter

ἐξεταστικός , ή, όν : capable de faire un examen sérieux de, de vérifier ; utile à un examen soigneux de, utile pour vérifier (+ G)

ἐπερωτάω , ῶ : consulter un oracle, interroger un oracle ( +A de la question posée)

ἐπιτήδειος , ου (ὁ) : le compagnon, l’ami

εὐφραίνομαι : se réjouir, être réjoui, être charmé

ζεῦγος , ους (τό) : char ;

ἠλίθιος , α, ον : sot, stupide, bête, naïf

ἡνιοχέω , ῶ : tenir les rênes de, conduire

ἵλεως , ως, ων ( N pl ἵλεῳ ): favorable, bienveillant, propice 

κυϐερνάω , ῶ : tenir le gouvernail de, piloter

λογιστικός, ή, όν : habile à compter ; qui concerne le calcul ;

μάθημα , ατος (τό) : la connaissance

μαντεύομαι : consulter un oracle (+ A pour la question posée) ; chercher une divination;

μαντική , ῆς () : l’art divinatoire, la divination, la mantique

μεταμέλει μοι : ( impft μετέμελε ) : je me repens ; τοῦτο μεταμέλει + D : ceci est une cause de regret, de repentir, pour...

μετρέω , : mesurer, compter

οἰκοδομέω , ῶ : construire, édifier

οἰκονομικός , ή, όν : habile à administrer

οἰωνός , οῦ (ὁ) : 1 l'oiseau de proie; 2 auspice ;

προλέγω ( impft προὔλεγον, f προερῶ, aor προεῖπον) : dire à l’avance, dire avant ; prédire, pronostiquer

προστατέω , ῶ : gouverner, diriger

στρατηγικός , ή, όν : propre à commander, ayant les qualités de général, de chef ;

σύμϐολον , ου (τό) : signe , phénomène fortuit qui fait signe, rencontre significative

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

τεκτονικός , ή, όν : habile à construire ;

φυτεύω : planter

χαλκευτικός , ή, όν : habile à forger;


Traduction et notes Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859


J’ai souvent admiré par quels arguments les accusateurs de Socrate ont jadis persuadé aux Athéniens qu’il méritait la mort, comme criminel d’État. Voici, en effet, quels étaient à peu près les termes de l’accusation : « Socrate est coupable de ne point reconnaître les dieux que reconnaît la cité et d’introduire des extravagances démoniaques : il est coupable de corrompre les jeunes gens »

Et d’abord, il ne reconnaissait pas les dieux que reconnaît la cité. Mais quelles preuves en donnait-on? On le voyait sacrifier souvent, soit dans sa maison, soit sur les autels publics,  et il recourait notoirement à la divination. Socrate disait, et c’était un bruit général, qu’un démon venait l’inspirer; et voilà particulièrement pourquoi on l’accusa d’introduire des extravagances démoniaques. Cependant il n’introduisait pas plus de nouveautés que tous ceux qui croient à la divination, et qui interrogent les oiseaux, les voix, les phénomènes naturels, les entrailles des victimes. Ces gens-là, en effet, ne supposent ni aux oiseaux, ni à ceux qu’ils rencontrent, la connaissance de ce qui les intéresse, mais ils pensent que les dieux se servent de ces moyens pour les avertir : c’était aussi la croyance de Socrate. Seulement, le vulgaire dit que les oiseaux et les rencontres l’entraînent ou le détournent; Socrate parlait selon sa pensée : il se disait guidé par un démon. Aussi conseillait-il à bon nombre de ses disciples de faire une chose ou de n’en pas faire une autre, suivant les inspirations de cet être surnaturel. Obéissait-on, l’on s’en trouvait bien; négligeait-on ses conseils, on avait lieu de s’en repentir. Or, qui ne conviendrait que Socrate ne voulait passer aux yeux de ses disciples ni pour un insensé, ni pour un imposteur? Il aurait cependant été regardé comme l’un et l’autre, si, annonçant des faits qui lui avaient été révélés par un dieu, il eût été ensuite convaincu de mensonge. Il est donc évident qu’il n’aurait pas prédit, s’il n’avait pas eu foi qu’il disait la vérité. Mais à quel autre accorder cette foi, si ce n’est à un dieu? Et si Socrate avait foi aux dieux, comment aurait-il douté de leur existence ?

Mais, en outre, voici ce qu’il faisait avec ses amis. Dans les choses d’un résultat certain , il leur conseillait d’agir de la manière qu’il croyait la meilleure; mais dans celles d’une issue douteuse, il les renvoyait à la divination, pour savoir s’ils devaient agir. Par exemple, ceux qui ont à bien gouverner une maison, un État, doivent, selon lui, recourir à la divination : l’architecture, en effet, la métallurgie, l’agriculture, la politique, la théorie des autres sciences analogues, le calcul, l’économie, la stratégie, sont toutes connaissances accessibles, disait-il, à l’intelligence humaine ; mais ce qu’il y a de plus grand en elles, les dieux, suivant lui, se le réservent, sans en rien laisser voir à l’homme. Celui qui plante bien un verger ne sait pas qui en recueillera les fruits ; celui qui fait bâtir une jolie maison ne sait pas qui l’habitera; un stratégiste ignore s’il lui est avantageux de commander; un politique ignore s’il est de son intérêt de gouverner l’État ; l’homme qui épouse une belle femme, pour être heureux, ignore si elle ne fera pas son tourment; celui qui s’allie aux puissants de la cité ne sait pas s’ils ne le banniront pas un jour. Ceux qui ne croyaient pas que ces événements fussent dirigés par un être surnaturel, mais qui les attribuaient tous à la prudence humaine, il les appelait fous, et fous également ceux qui consultent les oracles sur ce que les dieux nous ont donné de connaître par nous-mêmes : comme si on leur demandait s’il faut confier son char à un cocher habile ou maladroit, son vaisseau à un bon ou à un mauvais pilote, ou si on les interrogeait sur ce qu’on peut savoir à l’aide du calcul, de la mesure, de la balance. Consulter les dieux sur de tels objets lui semblait une conduite impie. Il disait qu’il faut apprendre ce que les dieux nous ont accordé de savoir, mais que, pour ce qui est caché aux hommes, il faut essayer, au moyen de la divination, d’interroger les dieux ; car les dieux le révèlent à ceux qu’ils favorisent.Retour en haut du texte