Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

1 10 20 Piété de Socrate (2)

Morale, religion, philosophies, politiqueLa piété de Socrate (2)

Religion, philosophies, science et politique


[10] Ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ· πρῴ τε γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ᾔει καὶ πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι· καὶ ἔλεγε μὲν ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούειν. [11] Οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείκνυε. [12] Καὶ πρῶτον μὲν περὶ αὐτῶν ἐσκόπει πότερά ποτε νομίσαντες ἱκανῶς ἤδη τἀνθρώπινα εἰδέναι, ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν, ἢ τὰ μὲν ἀνθρώπινα παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοποῦντες ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν. [13] Ἐθαύμαζε δ᾽ εἰ μὴ φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν, ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις εὑρεῖν· ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις, ἀλλὰ τοῖς μαινομένοις ὁμοίως διακεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. [14] Τῶν τε γὰρ μαινομένων τοὺς μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ δεδιέναι, τοὺς δὲ καὶ τὰ μὴ φοβερὰ φοβεῖσθαι, καὶ τοῖς μὲν οὐδ᾽ ἐν ὄχλῳ δοκεῖν αἰσχρὸν εἶναι λέγειν ἢ ποιεῖν ὁτιοῦν, τοῖς δὲ οὐδ᾽ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους εἶναι δοκεῖν, καὶ τοὺς μὲν οὔθ᾽ ἱερὸν οὔτε βωμὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν θείων οὐδὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ καὶ λίθους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ θηρία σέβεσθαι· τῶν τε περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως μεριμνώντων τοῖς μὲν δοκεῖν ἓν μόνον τὸ ὂν εἶναι, τοῖς δ᾽ ἄπειρα τὸ πλῆθος, καὶ τοῖς μὲν ἀεὶ πάντα κινεῖσθαι, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν ποτε κινηθῆναι, καὶ τοῖς μὲν πάντα γίγνεσθαί τε καὶ ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ οὔτ᾽ ἂν γενέσθαι ποτὲ οὐδὲν οὔτε ἀπολεῖσθαι.[15] Ἐσκόπει δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τάδε, ἆρ᾽, ὥσπερ οἱ τἀνθρώπεια μανθάνοντες ἡγοῦνται τοῦθ᾽ ὅ τι ἂν μάθωσιν ἑαυτοῖς τε καὶ τῶν ἄλλων ὅτῳ ἂν βούλωνται ποιήσειν, οὕτω καὶ οἱ τὰ θεῖα ζητοῦντες νομίζουσιν, ἐπειδὰν γνῶσιν αἷς ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται, ποιήσειν, ὅταν βούλωνται, καὶ ἀνέμους καὶ ὕδατα καὶ ὥρας καὶ ὅτου ἂν ἄλλου δέωνται τῶν τοιούτων, ἢ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπίζουσιν, ἀρκεῖ δ᾽ αὐτοῖς γνῶναι μόνον ᾗ τῶν τοιούτων ἕκαστα γίγνεται. [16] Περὶ μὲν οὖν τῶν ταῦτα πραγματευομένων τοιαῦτα ἔλεγεν· αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν τί εὐσεβές, τί ἀσεβές, τί καλόν, τί αἰσχρόν, τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί σωφροσύνη, τί μανία, τί ἀνδρεία, τί δειλία, τί πόλις, τί πολιτικός, τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς ἀνθρώπων, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς κἀγαθοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως κεκλῆσθαι.


[17] Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἦν ὅπως ἐγίγνωσκεν, οὐδὲν θαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων περὶ αὐτοῦ παραγνῶναι τοὺς δικαστάς· ὅσα δὲ πάντες ᾔδεσαν, οὐ θαυμαστὸν εἰ μὴ τούτων ἐνεθυμήθησαν; [18] Βουλεύσας γάρ ποτε καὶ τὸν βουλευτικὸν ὅρκον ὀμόσας, ἐν ᾧ ἦν κατὰ τοὺς νόμους βουλεύσειν, ἐπιστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, ἐπιθυμήσαντος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους μιᾷ ψήφῳ τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον καὶ Ἐρασινίδην ἀποκτεῖναι πάντας, οὐκ ἠθέλησεν ἐπιψηφίσαι, ὀργιζομένου μὲν αὐτῷ τοῦ δήμου, πολλῶν δὲ καὶ δυνατῶν ἀπειλούντων· ἀλλὰ περὶ πλείονος ἐποιήσατο εὐορκεῖν ἢ χαρίσασθαι τῷ δήμῳ παρὰ τὸ δίκαιον καὶ φυλάξασθαι τοὺς ἀπειλοῦντας. [19] Καὶ γὰρ ἐπιμελεῖσθαι θεοὺς ἐνόμιζεν ἀνθρώπων οὐχ ὃν τρόπον οἱ πολλοὶ νομίζουσιν· οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς θεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δ᾽ οὐκ εἰδέναι· Σωκράτης δὲ πάντα μὲν ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ τὰ σιγῇ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων πάντων. 


[20] Θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν οὐδέν ποτε περὶ τοὺς θεοὺς οὔτ᾽ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ θεῶν οἷά τις ἂν καὶ λέγων καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομίζοιτο εὐσεβέστατος.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf vocabulaire vu en I, 101-09)

10

γε simple particule de mise en relief du mot qui précède; ne pas traduire!

ἀεί 1: toujours

φανερός , ά, όν 1: 1 visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ; ἐν τῷ φανερῷ εἶναι : vivre publiquement, au grand jour; 2 évident ;

πρῴ : tôt le matin, de bonne heure

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 devant (un auditoire) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  ; // expr. : εἰς Ἅιδου , εἰς Αΐδαο (G hom) : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès ; expr adv : ἐς πλέον : davantage que + G;

περίπατος , ου (ὁ) : lieu de promenade, promenade ;

γυμνασίον , ου (τό): le gymnase ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ;

πλήθω : être plein de; être très fréquenté; // expr. πληθούσης ἀγορᾶς : à l’heure où l’agora est pleine de monde;

ἀγορά , ᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἐκεῖ  2: 1 là, là-bas; 2 alors

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, restant ; // subst.  τὸ λοιπόν, οῦ 1: le reste de ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

μέλλοι : optatif d’indétermination

ὡς τὸ πολύ : habituellement, fréquemment, le plus souvent

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : + G écouter qqn ; entendre; apprendre qqch de qqn; (A de la chose, G de la personne)

11

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement ; // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ; οὐδέν ἀλλ’ ἤ ... : rien, si ce n’est ...;  παρ’οὐδέν : pour rien, à l’égal de rien = sans valeur, sans importance; περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαι : ne faire aucun cas de, n'accorder aucune importance à

πώποτε  1: jamais

Οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν : οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον est complément des verbes εἶδεν et ἤκουσεν; Σωκράτους ... οὔτε πράττοντος ... οὔτε λέγοντος : G d’origine (de la part de...), complétant ce complément.

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

ἀνόσιος , ος, ον : sacrilège

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers;

φύσις , εως (ἡ) 1: la nature

ᾗπερ adv. : de la même façon que, comme

διαλέγομαι 1: discourir, argumenter ; discuter ;

σκοπέω , ῶ 1: regarder, considérer, observer, examiner (μή : si)

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer

ὁ καλούμενος ... κόσμος : ce qui est appelé “cosmos”

σοφιστής , οῦ (ὁ) : le sophiste

κόσμος , ου (ὁ) : le monde (organisé, beau) , le cosmos

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité, destin, contrainte, loi fatale  

τίσιν ἀνάγκαις : datif de cause : par quelles nécessités, par quelles lois

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

οὐράνιος , α, ον : céleste, du ciel

φροντίζω 2: 1 +Α : examiner avec soin, réfléchir mûrement à ; 2 + G ou περί + G ou + participe  : se soucier de, se préoccuper de, avoir le souci de , s’inquiéter de, veiller à ;

μωραίνω : être bête, sot ou fou

μωραίνοντας : attr. du COD

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ) : déclarer, proclamer ;

12

περὶ αὐτῶν : masculin; reliez πότερά ποτε à ἤ : si ... ou si ... (interrogatifs)

ἱκανῶς  4: suffisamment

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς , ἐπί ou πρός + Α : en venir à, parvenir à ; s’engager dans ;

προσήκοντα (τά) 1: ce qui est convenable, juste ;

13

δυνατός , ή, όν 2: 1 qui peut, puissant ; capable, valide ; riche ; 2 possible ; // δυνατόν ἐστι + D + inf : il est possible à ... de ...

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ; // P εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé

ἐπεί 1: conj : puisque ; / peut alors se constr. avec l’inf. (sujet à l’A) : infinitif de discours indirect;

φρονέω , ῶ 1: avoir des sentiments ; // φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

ταὐτά = τὰ αὐτά : les mêmes choses

δοξάζω : avoir une opinion, croire, penser

δοξάζειν: infinitif de discours indirect après ἐπεί

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

μαίνομαι 2: être fou ;

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

διάκειμαι (+ adv) 1: éprouver, être dans telle ou telle disposition vis-à-vis de (πρός + Α)

14

οἱ μέν ... οἱ δέ ... 1: les uns ... les autres

οὐδὲ τὰ δεινά ...καὶ τὰ μὴ φοϐερά ... : balancement : οὐδέ : pas même ; καί : même

δεινός , ή, όν 1: à craindre, redoutable ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (inf pft : δεδιέναι) 1: craindre, redouter; pft δεδία / δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

φοβερός , ά, όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule; / ἐν ὄχλῳ : en public;

αἰσχρός , ά, όν 1: honteux, indigne ;

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: indéfini : pr : quiconque, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel, n'importe lequel

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ; adj vb : ἐξιτητέον : il faut sortir; ) sortir, partir

τοῖς δὲ οὐδ ΄ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους εἶναι < δοκεῖν >

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, consacré; / subst. ἱερόν , οῦ (τό) 2: le temple, le sanctuaire ;

θεῖος , α, ον 3: divin

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter

λίθος , ου (ὁ) : la pierre

ξύλον , ου (τό) 3: le bois

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : 1 se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

ξύλα τὰ τυχόντα καὶ θηρία σέβεσθαι : τυχόντα porte sur les deux noms

σέβω  3: respecter, vénérer, adorer ; // M σέβομαι : respecter, vénérer

μεριμνάω , ῶ : περί + G : se préoccuper de, se soucier de

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

μόνος , η, ον 1: seul, un seul ;

ἓν μόνον τὸ ὃν εἶναι : l’être est un” doctrine des Eléates Xénophane, Parménide, Empédocle : la substance des choses est unique malgré la diversité des apparences

ἄπειρος , ος, ον 4: sans limite, illimité, infini

πλῆθος , ους (τό) 1: la foule, le nombre ;

ἄπειρα <s e τὰ ὄντα> τὸ πλῆθος : “les réalités sont infinies en nombre” : doctrine des atomistes Leucippe et Démocrite (qui sera reprise plus tard par Epicure et Lucrèce) ; τὸ πλῆθος : A de relation : « quant à leur nombre »

κινέω , ῶ 3: bouger, mouvoir; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

οὐδὲν ἄν ποτε κινηθῆναι : doctrine de Zénon d’Elée, qui enseigne l’impossibilité du mouvement

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, être détruit, s’évanouir;

πάντα γίγνεσθαί τε καὶ ἀπόλλυσθαι : Théorie d’Héraclite d’Ephèse : πάντα ῥεῖ : “tout s’écoule”, tout se transforme et devient perpétuellement autre chose que ce qu’il était (πάντα γίγνεται)

τοῖς δὲ οὔτ᾽ ἂν γενέσθαι ποτὲ οὐδὲν οὔτε ἀπολεῖσθαι : doctrine de Zénon d’Elée (immanence de toute chose, impossibilité du mouvement)

15

reliez ἆρ᾽ ... à ἤ ... plusieurs lignes plus loin: ἆρα ... ἤ... : si ... ou si ... (interrogatifs)

ἀνθρώπειος ,α, ον : d’homme, qui concerne l’homme, qui provient de l’homme, humain

τἀνθρώπεια = τὰ ἀνθρώπεια

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ; 3 parce que, du fait que, de ce que;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui , tout ce que etc. ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ; //

ζητέω , ῶ 1: faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

ἐπειδάν 2: + subj. : quand (éventuel) + futur, lorsque, après que, chaque fois que

γιγνώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) apprendre à connaître, connaître;

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ἄνεμος , ου () : vent

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὥρα , ας (ἡ) 3: saison

ὅτου ἂν ἄλλου : G complément de δέωνται, mais dont il faut tirer le complément de ποιήσειν

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

ἐλπίζω + A 2: 1 s’attendre à ; 2 espérer

ἀρκέω , 3: + D : 1 être utile ;  2 ἀρκεῖ : il suffit ;

4: adv relatif de lieu ou de manière : 1 par où; 2 comment  

16

πραγματεύομαι : se donner de la peine, travailler ; + A ou περί + Α, ἐπί + D : se soucier de, se donner de la peine pour

δίκαιος , α, ον 1: juste

ἄδικος , ος, ον 2: nuisible, injuste

σωφροσύνη , ης ()  3: la sagesse

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

ἀνδρεία , ας () : le courage, la bravoure

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté

πολιτικός attention ! : adj. substantivé au masc., faisant écho à πόλις : l’Etat

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: le pouvoir, le commandement, le gouvernement ;

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement, au gouvernement de (+G)

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀνδραποδώδης , ης , ες : d’esclave, propre à un esclave, esclave (adj.)

δικαίως  1: avec justice, justement


17

φανερός : au masc. par attraction, tournure personnelle (= φανερὸν ἦν : impersonnel); ὅσα dépend de ἐγίγνωσκεν ; repris ensuite par ὑπὲρ τούτων ; le même balancement sera repris dans la phrase suivante.

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de

παραγιγνώσκω ( inf. aor. παραγνῶναι ): juger de travers, à côté de la question

δικαστής , οῦ (ὁ) 1: le juge

ἐνθυμέομαι , οῦμαι 1 ( aor. : ἐνεθυμήθην ) : avoir conscience , réfléchir à, remarquer, déduire ; + G : tenir compte de, avoir égard à

18

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur (Conseil des Cinq-cents : chaque année, chacune des 10 tribus d’Athènes désignait par tirage au sort 50 citoyens âgés de plus de 30 ans; ce Conseil tenait tous les jours séance publique; il pouvait prendre des décrets, dirigeait administration et politique, et se transformait parfois en Cour de Justice) 

βουλευτικός ,,όν : qui concerne les membres du Conseil, des membres du Conseil

τὸν βουλευτικὸν ὅρκον : à leur entrée en fonction, les membres du Conseil des 500 prêtaient serment.

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi ;

Chaque tribu, dans le Conseil des 500, avait la préséance une fois dans l’année pendant 35 à 39 jours; les 50 citoyens de cette tribu portaient alors le nom de prytanes -πρυτάνεις- et élisaient chaque jour un président différent -ἐπιστάτης- pour diriger la βουλή et présider l’ἐκκλησία. On lui confiait aussi les clés de la citadelle, le sceau de l’état, l’intendance du trésor public. Il avait seul le droit de mettre aux voix -ἐπιψηφίζειν- les propositions.

ἐπιστάτης , ου (ὁ) : le président 

δῆμος , ου () 1: 1 le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

ἐν τῷ δήμῳ : l’ἐκκλησία était réunie 4 fois par prytanie, sur la Pnyx; elle était convoquée 4 jours à l’avance par les prytanes.

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

μιᾷ ψήφῳ : pour les affaires capitales, les accusés, légalement, devaient être jugés séparément, et non condamnés en bloc.

ἀμφί  + Α 2: autour de ; οἱ ἀμφί + A : ceux de l’entourage de, les membres de l’entourage de, les collègues, compagnons etc. ;

Θράσυλλος , ου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

Ἐρασινίδης , ου (ὁ) : Erasinidès , stratège (général) athénien

Thrasyllos et Erasinidès, généraux victorieux sur les Spartiates en 406 dans la bataille navale des îles Arginuses, avaient convaincu leurs collègues que la flotte victorieuse se sépare en 2 groupes : le plus gros devait rallier Mytilène pour libérer la flotte de Conon assiégée par le Spartiate Callicratidas,, et le plus petit recueillir les morts – devoir religieux impératif après toute bataille. Mais une tempête empêcha la réalisation du projet. Les dix stratèges furent donc mis en accusation à Athènes et condamnés à mort ; les 6 généraux présents au procès furent exécutés...

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : exécuter, mettre à mort

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir, désirer ;

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι) : mettre aux voix, faire voter

ὀργίζομαι 2: se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ἀπειλέω , ῶ 4: faire une menace, menacer 

περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἤ ... : faire plus de cas de ... que de

εὐορκέω , ῶ  : tenir son serment, respecter son serment

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι)  être agréable à , faire plaisir à (+ D)

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : 1 être sur ses gardes, veiller ; 2 M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) + G : se garder de, se garantir contre ;

19

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

οὐχ ὃν τρόπον = οὐ τοῦτον τὸν τρόπον ὅν ...

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter, ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

σιγῇ : en silence

πανταχοῦ 4: partout

πάρειμι 1 1: être présent, être là


20

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, , être sage ; 2 être respectueux 3 être sensé

τὸν ... οὔτ ΄ εἰπόντα οὔτε πράξαντα : τόν : emploi emphatique de l’article : “lui qui...”


Vocabulaire alphabétique :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀγορά , ᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἄδικος , ος, ον 2: nuisible, injuste

ἀεί 1: toujours

αἰσχρός , ά, όν 1: honteux, indigne ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : + G écouter qqn ; entendre; apprendre qqch de qqn; (A de la chose, G de la personne)

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἀμφί  + Α 2: autour de ; οἱ ἀμφί + A : ceux de l’entourage de, les membres de l’entourage de, les collègues, compagnons etc. ;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité, destin, contrainte, loi fatale  

ἀνδραποδώδης , ης , ες : d’esclave, propre à un esclave, esclave (adj.)

ἀνδρεία , ας () : le courage, la bravoure

ἄνεμος , ου () : vent

ἀνθρώπειος ,α, ον : d’homme, qui concerne l’homme, qui provient de l’homme, humain

ἀνόσιος , ος, ον : sacrilège

ἀπειλέω , ῶ 4: faire une menace, menacer 

ἄπειρος , ος, ον 4: sans limite, illimité, infini

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ) : déclarer, proclamer ;

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : exécuter, mettre à mort

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, être détruit, s’évanouir;

ἀρκέω , 3: + D : 1 être utile ;  2 ἀρκεῖ : il suffit ;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: le pouvoir, le commandement, le gouvernement ;

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement, au gouvernement de (+G)

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

βουλευτικός ,,όν : qui concerne les membres du Conseil, des membres du Conseil

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur (Conseil des Cinq-cents : chaque année, chacune des 10 tribus d’Athènes désignait par tirage au sort 50 citoyens âgés de plus de 30 ans; ce Conseil tenait tous les jours séance publique; il pouvait prendre des décrets, dirigeait administration et politique, et se transformait parfois en Cour de Justice) 

γιγνώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) apprendre à connaître, connaître;

γυμνασίον , ου (τό): le gymnase ;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (inf pft : δεδιέναι) 1: craindre, redouter; pft δεδία / δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté

δεινός , ή, όν 1: à craindre, redoutable ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δῆμος , ου () 1: 1 le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

διάκειμαι (+ adv) 1: éprouver, être dans telle ou telle disposition vis-à-vis de (πρός + Α)

διαλέγομαι 1: discourir, argumenter ; discuter ;

δίκαιος , α, ον 1: juste

δικαίως  1: avec justice, justement

δικαστής , οῦ (ὁ) 1: le juge

δοξάζω : avoir une opinion, croire, penser

δυνατός , ή, όν 2: 1 qui peut, puissant ; capable, valide ; riche ; 2 possible ; // δυνατόν ἐστι + D + inf : il est possible à ... de ...

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir, désirer ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 devant (un auditoire) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  ; // expr. : εἰς Ἅιδου , εἰς Αΐδαο (G hom) : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès ; expr adv : ἐς πλέον : davantage que + G;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐκεῖ  2: 1 là, là-bas; 2 alors

ἐλπίζω + A 2: 1 s’attendre à ; 2 espérer

ἐνθυμέομαι , οῦμαι 1 ( aor. : ἐνεθυμήθην ) : avoir conscience , réfléchir à, remarquer, déduire ; + G : tenir compte de, avoir égard à

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ; adj vb : ἐξιτητέον : il faut sortir; ) sortir, partir

ἐπεί 1: conj : puisque ; / peut alors se constr. avec l’inf. (sujet à l’A) : infinitif de discours indirect;

ἐπειδάν 2: + subj. : quand (éventuel) + futur, lorsque, après que, chaque fois que

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐπιστάτης , ου (ὁ) : le président 

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι) : mettre aux voix, faire voter

Ἐρασινίδης , ου (ὁ) : Erasinidès , stratège (général) athénien

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς , ἐπί ou πρός + Α : en venir à, parvenir à ; s’engager dans ;

εὐορκέω , ῶ  : tenir son serment, respecter son serment

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ; // P εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζητέω , ῶ 1: faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

4: adv relatif de lieu ou de manière : 1 par où; 2 comment  

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

ᾗπερ adv. : de la même façon que, comme

θεῖος , α, ον 3: divin

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

Θράσυλλος , ου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, consacré; / subst. ἱερόν , οῦ (τό) 2: le temple, le sanctuaire ;

ἱκανῶς  4: suffisamment

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon ;

κινέω , ῶ 3: bouger, mouvoir; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

κόσμος , ου (ὁ) : le monde (organisé, beau) , le cosmos

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter, ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

λίθος , ου (ὁ) : la pierre

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, restant ; // subst.  τὸ λοιπόν, οῦ 1: le reste de ;

μαίνομαι 2: être fou ;

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μεριμνάω , ῶ : περί + G : se préoccuper de, se soucier de

μόνος , η, ον 1: seul, un seul ;

μωραίνω : être bête, sot ou fou

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi ;

ξύλον , ου (τό) 3: le bois

οἱ μέν ... οἱ δέ ... 1: les uns ... les autres

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὀργίζομαι 2: se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui , tout ce que etc. ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ; //

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: indéfini : pr : quiconque, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel, n'importe lequel

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ; 3 parce que, du fait que, de ce que;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement ; // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ; οὐδέν ἀλλ’ ἤ ... : rien, si ce n’est ...;  παρ’οὐδέν : pour rien, à l’égal de rien = sans valeur, sans importance; περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαι : ne faire aucun cas de, n'accorder aucune importance à

οὐράνιος , α, ον : céleste, du ciel

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule; / ἐν ὄχλῳ : en public;

πανταχοῦ 4: partout

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

παραγιγνώσκω ( inf. aor. παραγνῶναι ): juger de travers, à côté de la question

πάρειμι 1 1: être présent, être là

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers;

περίπατος , ου (ὁ) : lieu de promenade, promenade ;

πλῆθος , ους (τό) 1: la foule, le nombre ;

πλήθω : être plein de; être très fréquenté; // expr. πληθούσης ἀγορᾶς : à l’heure où l’agora est pleine de monde;

πραγματεύομαι : se donner de la peine, travailler ; + A ou περί + Α, ἐπί + D : se soucier de, se donner de la peine pour

προσήκοντα (τά) 1: ce qui est convenable, juste ;

πρῴ : tôt le matin, de bonne heure

πώποτε  1: jamais

σέβω  3: respecter, vénérer, adorer ; // M σέβομαι : respecter, vénérer

σιγῇ : en silence

σκοπέω , ῶ 1: regarder, considérer, observer, examiner

σοφιστής , οῦ (ὁ) : le sophiste

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, , être sage ; 2 être respectueux 3 être sensé

σωφροσύνη , ης ()  3: la sagesse

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : 1 se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de

φανερός , ά, όν 1: 1 visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ; ἐν τῷ φανερῷ εἶναι : vivre publiquement, au grand jour; 2 évident ;

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

φοβερός , ά, όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

φρονέω , ῶ 1: avoir des sentiments ; // φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

φροντίζω 2: 1 +Α : examiner avec soin, réfléchir mûrement à ; 2 + G ou περί + G ou + participe  : se soucier de, se préoccuper de, avoir le souci de , s’inquiéter de, veiller à ;

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : 1 être sur ses gardes, veiller ; 2 M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) + G : se garder de, se garantir contre ;

φύσις , εως (ἡ) 1: la nature

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι)  être agréable à , faire plaisir à (+ D)

ὥρα , ας (ἡ) 3: saison

Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

Vocabulaire alphabétique :

ἀεί 1: toujours

αἰσχρός , ά, όν 1: honteux, indigne ;

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ; inf aor: ἀκοῦσαι ; impér. aor. : ἄκουσον ; ) : + G écouter qqn ; entendre; apprendre qqch de qqn; (A de la chose, G de la personne)

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἀνάγκη , ης (ἡ) 1: la nécessité, destin, contrainte, loi fatale  

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : exécuter, mettre à mort

ἀπόλλυμαι 1: (ἀπόλοῦμαι , ἀπωλόμην , ἀπόλωλα ; inf aor. ἀπολέσθαι ) : périr, être détruit, s’évanouir;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: le pouvoir, le commandement, le gouvernement ;

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur (Conseil des Cinq-cents : chaque année, chacune des 10 tribus d’Athènes désignait par tirage au sort 50 citoyens âgés de plus de 30 ans; ce Conseil tenait tous les jours séance publique; il pouvait prendre des décrets, dirigeait administration et politique, et se transformait parfois en Cour de Justice) 

γιγνώσκω 1: ( γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (subj aor, 3ème p pl : γνῶσι ; part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) apprendre à connaître, connaître;

δείδω , δείσομαι , ἔδεισα , δεδία / δέδοικα (inf pft : δεδιέναι) 1: craindre, redouter; pft δεδία / δέδοικα: j'ai peur, je crains ;

δεινός , ή, όν 1: à craindre, redoutable ;

δῆμος , ου () 1: 1 le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse ; 2 l’assemblée du peuple ;

διάκειμαι (+ adv) 1: éprouver, être dans telle ou telle disposition vis-à-vis de (πρός + Α)

διαλέγομαι 1: discourir, argumenter ; discuter ;

δίκαιος , α, ον 1: juste

δικαίως  1: avec justice, justement

δικαστής , οῦ (ὁ) 1: le juge

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir, désirer ;

εἶμι : (pr 3ème p sg : εἶσιν ; impft ᾖα , ᾔεισθα , ᾔει , ᾖμεν , ᾖτε , ᾖσαν impft rare : ἤιον ;  impft duel ἴτην ; inf ἰέναι ; part. pr. ἰών ἰόντος , ἰοῦσα , ης ... ; impératif : ἴθι , 2ème p pl ἴτε ; adj vb ἰτέον ) : aller, venir, passer ;

εἷς , μία , ἕν ( G ἑνός , μιᾶς , ἑνός ) 1: un, une, un seul, d’un seul tenant (attention à l’esprit !)

εἰς / ἐς + Α 1: 1 dans , vers, jusqu’à , sur, contre, à  (avec mvt) ; 2 devant (un auditoire) ; 3 en vue de, pour, en ce qui concerne, à l’idée de  ; // expr. : εἰς Ἅιδου , εἰς Αΐδαο (G hom) : dans <la maison> d’Hadès, chez Hadès ; expr adv : ἐς πλέον : davantage que + G;

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐνθυμέομαι , οῦμαι 1 ( aor. : ἐνεθυμήθην ) : avoir conscience , réfléchir à, remarquer, déduire ; + G : tenir compte de, avoir égard à

ἐπεί 1: conj : puisque ; / peut alors se constr. avec l’inf. (sujet à l’A) : infinitif de discours indirect;

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller, marcher, venir, arriver, entrer ; 2 εἰς , ἐπί ou πρός + Α : en venir à, parvenir à ; s’engager dans ;

εὑρίσκω , εὑρήσω , ηὗρον / εὗρον , ηὕρηκα / εὕρηκα 1: (inf aor εὑρεῖν ) : trouver, découvrir ; + participe : découvrir que ; // P εὑρίσκομαι , εὑρεθήσομαι , ηὑρέθην , εὕρημαι / ηὕρημαι 1: être trouvé

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ζητέω , ῶ 1: faire des recherches sur, faire une enquête, étudier ;

ἡμέρα , ας (ἡ) 1: le jour , la journée;

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα : appeler, nommer

κατά + 1: conformément à, en suivant, selon ;

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : parler, dire, raconter, ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

λοιπός , ή, όν 1: qui reste, restant ; // subst.  τὸ λοιπόν, οῦ 1: le reste de ;

μόνος , η, ον 1: seul, un seul ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi ;

οἱ μέν ... οἱ δέ ... 1: les uns ... les autres

ὁμοίως 1: adv. semblablement, de même ; prép. (+D): pareillement à, de la même manière

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : 1 qui, celui qui, celle qui, ce qui ; 2 tout homme qui, quiconque , qui que ce soit qui , tout ce que etc. ; 3 quel…que…, quel qu’il soit...qui ; //

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

ὅτι ou ὅ τι 1: 1 que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas); 2 le fait que, à savoir que; τοῦτο... ὅτι : ceci… à savoir que ; 3 parce que, du fait que, de ce que;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective); / adv. οὐδέν : en rien, nullement ; // expr: οὐδὲν ἄλλο ἢ : rien d’autre que ; οὐδέν ἀλλ’ ἤ ... : rien, si ce n’est ...;  παρ’οὐδέν : pour rien, à l’égal de rien = sans valeur, sans importance; περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαι : ne faire aucun cas de, n'accorder aucune importance à

παρά + Α 1: contrairement à, contre ;

πάρειμι 1 1: être présent, être là

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout; / subst. : πάντα , ων (τά) : l’univers;

πλῆθος , ους (τό) 1: la foule, le nombre ;

προσήκοντα (τά) 1: ce qui est convenable, juste ;

πώποτε  1: jamais

σκοπέω , ῶ 1: regarder, considérer, observer, examiner

τιμάω ‚ ῶ 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  expr. τοῦτον τὸν τρόπον, τόνδε τὸν τρόπον : de cette manière;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : 1 se trouver par hasard, se trouver, être ; τυγχάνω + participe : il se trouve que ; τυγχάνω + verbe conjugué,  se trouver + infinitif en français; 2 τυγχάνω + D : se trouver, échoir, tomber en partage, arriver ; // expr : ὁ τυχών / τὀ τυχόν , όντος : le premier venu

ὑπέρ + G 1: pour, au sujet de

φανερός , ά, όν 1: 1 visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ; ἐν τῷ φανερῷ εἶναι : vivre publiquement, au grand jour; 2 évident ;

φρονέω , ῶ 1: avoir des sentiments ; // φρονέω,ω + adverbe : avoir tel ou tel sentiment ; expr. μέγα φρονεῖν : être orgueilleux; μέγα φρονεῖν ἐπί +D : s’enorgueillir de, se piquer de...

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : 1 être sur ses gardes, veiller ; 2 M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) + G : se garder de, se garantir contre ;

φύσις , εως (ἡ) 1: la nature


fréquence 2 :

ἀγνοέω , ῶ 2: ne pas connaître, ignorer

ἀγορά , ᾶς (ἡ) 2: l’agora

ἄδικος , ος, ον 2: nuisible, injuste

ἀμφί  + Α 2: autour de ; οἱ ἀμφί + A : ceux de l’entourage de, les membres de l’entourage de, les collègues, compagnons etc. ;

ἀποδείκνυμι 2: ( impf ἀπεδείκνυον ) : déclarer, proclamer ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δυνατός , ή, όν 2: 1 qui peut, puissant ; capable, valide ; riche ; 2 possible ; // δυνατόν ἐστι + D + inf : il est possible à ... de ...

ἐκεῖ  2: 1 là, là-bas; 2 alors

ἐλπίζω + A 2: 1 s’attendre à ; 2 espérer

ἐπειδάν 2: + subj. : quand (éventuel) + futur, lorsque, après que, chaque fois que

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἱερός , ά, όν  2: adj. : sacré, consacré; / subst. ἱερόν , οῦ (τό) 2: le temple, le sanctuaire ;

μαίνομαι 2: être fou ;

ὄμνυμι 2: ( ὀμοῦμαι , ὤμοσα , ὀμώμοκα ; part. aor. : ὀμόσας ) jurer, prêter serment

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὀργίζομαι 2: se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὁστισοῦν ,  ὁτιοῦν 2: indéfini : pr : quiconque, quoi que ce soit ; adj : un quelconque, n’importe quel, n'importe lequel

ὄχλος , ου (ὁ) 2: la foule; / ἐν ὄχλῳ : en public;

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, , être sage ; 2 être respectueux 3 être sensé

ὕδωρ , ὕδατος (τό) 2: l’eau

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur

φροντίζω 2: 1 +Α : examiner avec soin, réfléchir mûrement à ; 2 + G ou περί + G ou + participe  : se soucier de, se préoccuper de, avoir le souci de , s’inquiéter de, veiller à ;

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι)  être agréable à , faire plaisir à (+ D)


fréquence 3 :

ἀρκέω , 3: + D : 1 être utile ;  2 ἀρκεῖ : il suffit ;

ἔξειμι 3: ( part pr ἐξιών ; adj vb : ἐξιτητέον : il faut sortir; ) sortir, partir

θεῖος , α, ον 3: divin

κινέω , ῶ 3: bouger, mouvoir; // Μ κινέομαι , οῦμαι ( κινηθῆναι : inf. aor. MP ) : être mis en mouvement

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

ξύλον , ου (τό) 3: le bois

σέβω  3: respecter, vénérer, adorer ; // M σέβομαι : respecter, vénérer

σωφροσύνη , ης ()  3: la sagesse

φοβερός , ά, όν 3: redoutable, terrible, terrifiant

ὥρα , ας (ἡ) 3: saison


fréquence 4 :

ἀπειλέω , ῶ 4: faire une menace, menacer 

ἄπειρος , ος, ον 4: sans limite, illimité, infini

4: adv relatif de lieu ou de manière : 1 par où; 2 comment  

θηρίον , ου (τό) 4: 1 la bête sauvage, le fauve, l’animal (non domestiqué) ; 2 le monstre

ἱκανῶς  4: suffisamment

πανταχοῦ 4: partout


ne pas apprendre :

ἀνδραποδώδης , ης , ες : d’esclave, propre à un esclave, esclave (adj.)

ἀνδρεία , ας () : le courage, la bravoure

ἄνεμος , ου () : vent

ἀνθρώπειος ,α, ον : d’homme, qui concerne l’homme, qui provient de l’homme, humain

ἀνόσιος , ος, ον : sacrilège

ἀρχικός , ή, όν : propre au commandement, au gouvernement de (+G)

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

βουλευτικός ,,όν : qui concerne les membres du Conseil, des membres du Conseil

γυμνασίον , ου (τό): le gymnase ;

δειλία , ας (ἡ) : lâcheté

δοξάζω : avoir une opinion, croire, penser

ἐπιστάτης , ου (ὁ) : le président 

ἐπιψηφίζω (inf. aor. ἐπιψηφίσαι) : mettre aux voix, faire voter

Ἐρασινίδης , ου (ὁ) : Erasinidès , stratège (général) athénien

εὐορκέω , ῶ  : tenir son serment, respecter son serment

ᾗπερ adv. : de la même façon que, comme

Θράσυλλος , ου (ὁ) : Thrasyllos , stratège (général) athénien

κόσμος , ου (ὁ) : le monde (organisé, beau) , le cosmos

λίθος , ου (ὁ) : la pierre

μεριμνάω , ῶ : περί + G : se préoccuper de, se soucier de

μωραίνω : être bête, sot ou fou

οὐράνιος , α, ον : céleste, du ciel

παραγιγνώσκω ( inf. aor. παραγνῶναι ): juger de travers, à côté de la question

περίπατος , ου (ὁ) : lieu de promenade, promenade ;

πλήθω : être plein de; être très fréquenté; // expr. πληθούσης ἀγορᾶς : à l’heure où l’agora est pleine de monde;

πραγματεύομαι : se donner de la peine, travailler ; + A ou περί + Α, ἐπί + D : se soucier de, se donner de la peine pour

πρῴ : tôt le matin, de bonne heure

σιγῇ : en silence

σοφιστής , οῦ (ὁ) : le sophiste


Comparaison de traductions :

Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

[10] Du reste, il vécut sans cesse au grand jour : le matin, il allait aux promenades et aux gymnases, se montrait sur l’agora à l’heure où elle est pleine de monde, et se tenait le reste de la journée aux endroits où la foule était la plus nombreuse ; il y parlait souvent, et qui voulait pouvait l’entendre. [11] Or, jamais personne n’a vu Socrate ou ne l’a entendu rien faire ou rien dire de contraire à la morale ou à la religion. Il ne discourait point, comme la plupart des autres philosophes, sur la nature de l’univers, recherchant l’origine spontanée de ce que les sophistes appellent cosmos, à quelles lois fatales obéissent les phénomènes célestes; il prouvait même la folie de ceux qui se livrent à de pareilles spéculations. [12] Et d’abord il examinait s’ils croyaient avoir assez approfondi les connaissances humaines, pour aller s’occuper de semblables matières, ou bien si, négligeant ce qui est du domaine de l’homme pour aborder ce qui appartient aux dieux, ils s’imaginaient agir d’une façon convenable. [13] Il s’étonnait qu’ils ne vissent pas clairement que ces secrets sont impénétrables à l’homme, puisque ceux même qui se piquent d’en parler le mieux sont loin d’être d’accord les uns avec les autres, mais se regardent mutuellement comme des fous. [14] En effet, parmi les fous, les uns ne craignent pas ce qui est à craindre, les autres redoutent ce qui n’est pas à redouter : les uns pensent que l’on peut sans honte tout dire et tout faire en public; les autres, qu’il ne faut avoir aucun commerce avec les hommes : les uns ne respectent ni temple, ni autel, ni quoi que ce soit de divin ; les autres honorent les pierres, les premiers bois, les premiers animaux venus. Quant à ceux qui se préoccupent de la nature de l’univers, ceux-ci affirment l’unité de l’être, ceux-là sa multiplicité infinie . Les uns croient au mouvement perpétuel des corps, les autres à leur inertie absolue. Ici l’on prétend que tout naît et meurt ; là, que rien n’a été engendré et que rien ne doit périr. [15] Il se demandait encore si, de même qu’en étudiant ce qui concerne l’homme on se propose de faire tourner cette étude à son profit et à celui des autres, ceux qui étudient ce qui concerne les dieux s’imaginent, une fois instruits des lois fatales du monde, pouvoir faire à leur gré les vents, la pluie, les saisons et tout ce dont ils auront besoin en ce genre, ou bien si, sans espérer rien de tel, il leur suffit de savoir comment se produit chacun de ces phénomènes. [16] Voilà ce qu’il disait de ceux qui s’ingèrent dans ces sortes de recherches ; mais lui, il discourait sans cesse de tout ce qui est de l’homme, examinant ce qui est pieux ou impie, ce qui est beau ou honteux, ce qui est juste ou injuste; ce que c’est que la sagesse ou la folie, la valeur ou la lâcheté, l’État ou l’homme d’État, le gouvernement et celui qui gouverne; et ainsi des autres choses dont la connaissance, selon lui, est essentielle pour être vertueux, et dont l’ignorance fait mériter le nom d’esclave.

[17] Qu’on se soit donc trompé sur ses pensées intimes, il n’y a rien qui doive étonner de la part de ses juges ; mais ce que tout le monde savait, n’est-il pas étonnant que ces mêmes juges s’y soient mépris? [18] Membre du sénat, il avait prononcé le serment exigé des sénateurs, de juger conformément aux lois. Or, devenu épistate de l’assemblée populaire, et le peuple voulant, contrairement aux lois, condamner à mort collectivement par un seul vote neuf généraux, parmi lesquels Thrasylle et Érasinide, il refusa de faire voter, malgré la colère du peuple et les menaces d’un grand nombre de citoyens puissants ; mais il aima mieux demeurer fidèle à son serment que de complaire à la multitude en dépit de la justice et de se garantir des menaces. [19] C’est qu’il pensait que les dieux ont l’œil sur les actions humaines, mais non pas comme le croient la plupart des hommes. Le vulgaire s’imagine que les dieux savent certaines choses et n’en savent pas certaines autres ; Socrate croyait que les dieux connaissent tout, paroles, actions, pensées secrètes, qu’ils sont présents partout, et qu’ils révèlent aux hommes tout ce qui est du ressort de l’humanité.

[20] Je m’étonne donc que les Athéniens aient pu croire que Socrate avait sur les dieux des opinions extravagantes, lui qui n’a jamais rien dit, jamais rien fait d’impie, lui dont les paroles et les actions ont toujours été telles, qu’elles feraient considérer celui qui parlerait et agirait de la même manière comme le plus pieux des hommes.


[11] Οὐδεὶς δὲ πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς ... οὔτε πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. Trad. J Humbert, Syntaxe grecque §328 : Personne jusqu’à ce jour n’a vu Socrate ... en train de commettre une action impie, ni ne l’a entendu parler avec impiété. “ Il s’agit ici, pour un sens comme pour l’autre, de la prise de contact avec le réel.”

[14] τοῖς μὲν (δοκεῖ) ἀεὶ πάντα κινεῖσθαι, τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἄν ποτε κινηθῆναι : Trad. J Humbert, Syntaxe grecque §274 : les uns (pensent) que tout est en perpétuel mouvement, les autres que rien ne saurait jamais se mettre en mouvement. Opposition d’aspect entre les deux infinitifs.

[20] Θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι ... : Trad. J Humbert, Syntaxe grecque §76 : Je me demande avec étonnement comment les Athéniens ont pu se laisser convaincre ...etc.

Retour en haut du texte