Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 01 08 l'enseignement, c'est l'homme

Vertu, argent , responsabilité, cohérenceMémorables Livre 1 ch 2 01 08

L’enseignement, c’est l’homme.

Vertu, argent, responsabilité, cohérence

[1] Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν, ὃς πρὸς τοῖς εἰρημένοις πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος, ἔτι δὲ πρὸς τὸ μετρίων δεῖσθαι πεπαιδευμένος οὕτως, ὥστε πάνυ μικρὰ κεκτημένος πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρκοῦντα.  [2] Πῶς οὖν αὐτὸς ὢν τοιοῦτος ἄλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἢ παρανόμους ἢ λίχνους ἢ ἀφροδισίων ἀκρατεῖς ἢ πρὸς τὸ πονεῖν μαλακοὺς ἐποίησεν; λλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων πολλοὺς ἀρετῆς ποιήσας ἐπιθυμεῖν καὶ ἐλπίδας παρασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται, καλοὺς κἀγαθοὺς ἔσεσθαι·  [3] καίτοι γε οὐδεπώποτε ὑπέσχετο διδάσκαλος εἶναι τούτου, ἀλλὰ τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὢν ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ μιμουμένους ἐκεῖνον τοιούτους γενήσεσθαι.  [4] λλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος αὐτός τε οὐκ ἠμέλει τούς τ᾽ ἀμελοῦντας οὐκ ἐπῄνει· τὸ μὲν οὖν ὑπερεσθίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμαζε, τὸ δὲ ὅσα ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε· ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκανῶς εἶναι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη.  [5] λλ᾽ οὐ μὴν θρυπτικός γε οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἦν οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ οὔθ᾽ ὑποδέσει οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐρασιχρημάτους γε τοὺς συνόντας ἐποίει. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐπιθυμιῶν ἔπαυε, τοὺς δ᾽ ἑαυτοῦ ἐπιθυμοῦντας οὐκ ἐπράττετο χρήματα.  [6] Τούτου δ᾽ ἀπεχόμενος ἐνόμιζεν ἐλευθερίας ἐπιμελεῖσθαι· τοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μισθὸν ἀνδραποδιστὰς ἑαυτῶν ἀπεκάλει διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι παρ᾽ ὧν λάβοιεν τὸν μισθόν.  [7] θαύμαζε δ᾽ εἴ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο καὶ μὴ νομίζοι τὸ μέγιστον κέρδος ἕξειν φίλον ἀγαθὸν κτησάμενος, ἀλλὰ φοβοῖτο μὴ ὁ γενόμενος καλὸς κἀγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντι μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἕξοι. [8] Σωκράτης δὲ ἐπηγγείλατο μὲν οὐδενὶ πώποτε τοιοῦτον οὐδέν, ἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τε καὶ ἀλλήλοις φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι. Πῶς ἂν οὖν ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ διαφθείροι τοὺς νέους; Εἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμέλεια διαφθορά ἐστιν. 

Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte :

1

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler ;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; être persuasif; // M πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι, πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

τὸ πεισθῆναί τινας : le fait que quelques personnes se soient laissé persuader

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective),

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος ) 1: corrompre, gâter, séduire 

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὃς ... πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν : ὃς : lui qui ...

πρός + D 1: outre, en plus de

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire, raconter ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

πρὸς τοῖς εἰρημένοις : outre ce qui a été dit précédemment

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

ἀφροδίσια, ἀφροδισίων (τά) : les « choses d’Aphrodite » => les plaisirs de l’amour, les relations sexuelles

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : 1 le ventre; 2 par métonymie, le repas

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἐγκρατής , ής, ές + G : maître de (sup. ἐγκρατέστατος)

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἶτα 1: ensuite

πρός + A 1: relativement à, en ce qui concerne

χειμών , ῶνος (ὁ) : l’hiver

θέρος , ους (τό) : l'été

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le labeur, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

καρτερικός , ή, όν ; endurant, endurci ( sup. καρτερικώτατος)

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; alors ; // expr : ἔτι δέ : en plus, de plus ;

μέτριον , ου (τό) : la juste mesure, la modération

μέτριος , α, ον  2: modéré, moyen, modique

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

παιδεύω  2: 1 éduquer, instruire ; + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn ; 2 former par l’habitude, habituer (part. parfait P : πεπαιδευμένος )

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, au point de

πάνυ 2: tout à fait, très

μικρός ,ά,όν 1: petit

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : 1 facilement, aisément; 2 sans réflexion, avec légèreté

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

ἀρκέω , 3: + D : ἀρκεῖ : il suffit ; τά ἀρκοῦντα : le suffisant, le nécessaire;

ὥστε πάνυ μικρὰ κεκτημένος πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρκοῦντα est à peu près équivalent à ὥστε πάνυ μικρὰ κεκτημένος πάνυ ῥᾳδίως ἀκρούντως ἔχειν - être suffisant - : littéralement : « <pour lui> ayant acquis des biens très petits, ces biens très petits lui étaient très facilement suffisants ») ; κεκτημένος est au nominatif par attraction.


2

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que  // expression : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet  (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de cette qualité, de ce genre 

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ): les autres;

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

παράνομος , ος, ον 3: ennemi des lois 

λίχνος , η, ον : avide, gourmand, intempérant

ἀκρατής , ής, ές : +G : sans pouvoir sur, incapable de diriger, de maîtriser; qui n’est pas maître de, intempérant dans

πονέω ,  3: se donner du mal, peiner, se fatiguer

μαλακός , ή, όν : tendre, délicat, mou ;

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) ; // expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

λλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων : ἀλλά répond à la négation implicitement contenue dans la phrase précédente : traduire par « non », ou « au contraire »; τούτων (G neutre pl.) se réfère aux vices énumérés juste avant.

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch ;

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

ἀρετή , ῆς () 1: la vertu

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, présenter, donner; susciter, inspirer;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

παρασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται ... : ἂν ...ἐπιμελῶνται : Xénophon a conservé la forme du discours direct; derrière παρασχών on attendrait εἰ ... ἐπιμλοιντο

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // expr. : καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", , noble, vertueux ; modèle, parfait, idéal, recommandable 


3

καίτοι 1: pourtant, cependant ;

γε : renforce l’opposition exprimée par καίτοι

οὐδεπώποτε 3: ne jamais encore, jamais jusqu’à maintenant

ὑπέχω, ὑφέξω, ὑπέσχον 3: ὑπέχω ou au M : ὑπέχομαι + inf. : prétexter, alléguer, mettre en avant que

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

διδάσκαλος εἶναι τούτου : τούτου  (neutre) reprend καλοὺς κἀγαθοὺς ἔσεσθαι· 

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

τῷ φανερὸς εἶναι τοιοῦτος ὢν ... : inf. subst.

ἐλπίζω 2: espérer

συνδιατρίβω + D : passer son temps avec...

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter, reproduire

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐκεῖνον désigne Socrate (employé à la place du réfléchi de la 3ème personne)

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...;part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι part. aor. : γενόμενος , η, ον 1: devenir, se transformer en ;


4

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

ἀμελέω , ῶ 2: négliger;

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : louer

οὐκ ἐπῄνει : litote (= il désapprouvait)

ὑπερεσθίω : manger avec excès

ὑπερεσθίοντα ( s e τιν ) : allusion au régime des athlètes, dont la voracité était proverbiale

ὑπερπονέω : travailler à l’excès, faire des exercices excessifs

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter comme indigne, désapprouver

ὅσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

τὸ μὲν οὖν ... ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμαζε, τὸ δὲ ...ἱκανῶς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε : balancement; ταῦτα est l’antécédent de ὅσα <ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται>

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme (principe de la pensée, des passions et des désirs ; force de vie)

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ; avec raison ;

ἐκπονέω ,ῶ (aor ἐξεπόνησα ) : 1 élaborer par son travail, façonner ; 2 digérer ;

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

γάρ 1: car, en effet ;

ἕξις , εως () : situation, habitude, régime

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin, la culture

ἐμποδίζω : faire obstacle, entraver, empêcher

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;


5

θρυπτικός ,ή, όν : mou, efféminé, délicat

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

ἀλαζονικός ,ή, όν : disposé à la vantardise, fanfaron, hâbleur

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

ἀμπεχόνη , ης (ἡ) : manteau léger, vêtement

ὑπόδεσις , εως (ἡ) : sandale, chaussure (lacée)

δίαιτα, ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

λλ᾽ οὐ μὴν θρυπτικός γε οὐδὲ ἀλαζονικὸς ἦν οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ οὔθ᾽ ὑποδέσει οὔτε τῇ ἄλλῃ διαίτῃ : Xénophon vise les sophistes, dont l’existence était somptueuse et la toilette brillante; οὐ μὴν ... οὐδέ ... : les deux négations se renforcent

ἐρασιχρήματος , ος, ον : passionné pour l’argent

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

ἐπιθυμία , ας (ἡ) 3: le désir

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : ΜP πράττομαι ( πράξομαι , ἐπραξάμην , πέπραγμαι ) 1: 1 faire pour soi, faire, prendre pour soi ; 2 faire payer; + 2 A : πρ. τινά τι : faire payer à qqn qqch ;

χρήματα,ων (τά) : l’argent


6

Τούτου : reprend l’idée précédente, de τοῦ πράττεσθαι χρήματα

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

νομίζω 1: penser, estimer, croire

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; ) : recevoir ; + Α + G d’origine : recevoir qqch en échange de qqch; + A παρ +G : recevoir qqch de qqn;

ὁμιλία , ας () 4: la fréquentation, la relation, la compagnie, l’entretien 

τῆς ὁμιλίας: l’article a ici le rôle, comme souvent, d’un possessif

μισθός , οῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération

ἀνδραποδιστής , οῦ (ὁ) : celui qui réduit en esclavage les hommes libres, celui qui asservit

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, surnommer, traiter qqn de

δι + A 1: à cause de, du fait de

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire 

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

παρ᾽ ὧν = <s e τούτοις > παρ᾽ ὧν ...; λάβοιεν est à l’optatif parce que Xénophon rapporte les paroles de Socrate.

παρ +G : d’auprès de, de la part de, de


7

θαυμάζω 1:, s’étonner que ou du fait que (θαυμάζειν εἰ... ou ὅτι ; négation μή)

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: (M aor 3ème pers.sg. ἐπηγγείλατο) : faire une promesse, promettre ; avoir à son programme, faire profession de

ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος : “promettre” la vertu = faire profession d’enseigner la vertu...

ἀργύριον , ου (τό) 1: l'argent, la monnaie

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

κέρδος , ους (τό) 3: le gain, le profit

φίλος , ου () 1: l’ami

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur ( que : μή; que ne pas : μή οὐ ou, plus rarement μή μή)

εὐεργετέω , 4: faire du bien

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance // expressions : χάριν ἔχειν : avoir de la reconnaissance


8

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

πώποτε  1: un jour, jamais ; οὐ ...πώποτε : ne jamais 

πιστεύω  1: + inf : croire que

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : recevoir favorablement, accepter, approuver

ἅπερ : précisément les mêmes choses que...

εἰς + Α 1: dans, pour

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ; l’homme (digne de ce nom) ;

εἰ  1: si (dans un système conditionnel // expr. : εἰ μὴ ἄρα : sauf si par hasard...;

διαφθορά , ᾶς (ἡ) : corruption, séduction ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

ἀκρατής , ής, ές : +G : sans pouvoir sur, incapable de diriger, de maîtriser; qui n’est pas maître de, intempérant dans

ἀλαζονικός ,ή, όν : disposé à la vantardise, fanfaron, hâbleur

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἀμελέω , ῶ 2: négliger;

ἀμπεχόνη , ης (ἡ) : manteau léger, vêtement

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire 

ἀνδραποδιστής , οῦ (ὁ) : celui qui réduit en esclavage les hommes libres, celui qui asservit

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ; l’homme (digne de ce nom) ;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : recevoir favorablement, accepter, approuver

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter comme indigne, désapprouver

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, surnommer, traiter qqn de

ἀργύριον , ου (τό) 1: l'argent, la monnaie

ἀρετή , ῆς () 1: la vertu

ἀρκέω , 3: + D : ἀρκεῖ : il suffit ; τά ἀρκοῦντα : le suffisant, le nécessaire;

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

ἀφροδίσια, ἀφροδισίων (τά) : les « choses d’Aphrodite » => les plaisirs de l’amour, les relations sexuelles

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

γάρ 1: car, en effet ;

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : 1 le ventre; 2 par métonymie, le repas

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...;part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι part. aor. : γενόμενος , η, ον 1: devenir ; se transformer en ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir

δι + A 1: à cause de, du fait de

δίαιτα, ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος ) 1: corrompre, gâter, séduire 

διαφθορά , ᾶς (ἡ) : corruption, séduction ;

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐγκρατής , ής, ές + G : maître de (sup. ἐγκρατέστατος)

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰ  1: si (dans un système conditionnel // expr. : εἰ μὴ ἄρα : sauf si par hasard...;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἰς + Α 1: dans, pour

εἶτα 1: ensuite

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐκπονέω ,ῶ (aor ἐξεπόνησα ) : 1 élaborer par son travail, façonner ; 2 digérer ;

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

ἐλπίζω 2: espérer

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐμποδίζω : faire obstacle, entraver, empêcher

ἕξις , εως () : situation, habitude, régime

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: (M aor 3ème pers.sg. ἐπηγγείλατο) : faire une promesse, promettre ; avoir à son programme, faire profession de

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : louer

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἐπιθυμία , ας (ἡ) 3: le désir

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin, la culture

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἐρασιχρήματος , ος, ον : passionné pour l’argent

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; alors ; // expr : ἔτι δέ : en plus, de plus ;

εὐεργετέω , 4: faire du bien

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

θαυμάζω 1:, s’étonner que ou du fait que (θαυμάζειν εἰ... ou ὅτι ; négation μή)

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

θέρος , ους (τό) : l'été

θρυπτικός ,ή, όν : mou, efféminé, délicat

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ; avec raison ;

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

καίτοι 1: pourtant, cependant ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // expr. : καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", , noble, vertueux ; modèle, parfait, idéal, recommandable 

καρτερικός , ή, όν ; endurant, endurci ( sup. καρτερικώτατος)

κέρδος , ους (τό) 3: le gain, le profit

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; ) : recevoir ; + Α + G d’origine : recevoir qqch en échange de qqch; + A παρ +G : recevoir qqch de qqn;

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire, raconter ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

λίχνος , η, ον : avide, gourmand, intempérant

μαλακός , ή, όν : tendre, délicat, mou ;

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

μέτριον , ου (τό) : la juste mesure, la modération

μέτριος , α, ον  2: modéré, moyen, modique

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικρός ,ά,όν 1: petit

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter, reproduire

μισθός , οῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: penser, estimer, croire

ὁμιλία , ας () 4: la fréquentation, la relation, la compagnie, l’entretien 

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὐδεπώποτε 3: ne jamais encore, jamais jusqu’à maintenant

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παιδεύω  2: 1 éduquer, instruire ; + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn ; 2 former par l’habitude, habituer (part. parfait P : πεπαιδευμένος )

πάνυ 2: tout à fait, très

παρ +G 1: d’auprès de, de la part de, de

παράνομος , ος, ον 3: ennemi des lois 

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, présenter, donner; susciter, inspirer;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout;

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; être persuasif; // M πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι, πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

πιστεύω  1: + inf : croire que

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) ; // expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πονέω ,  3: se donner du mal, peiner, se fatiguer

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le labeur, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : ΜP πράττομαι ( πράξομαι , ἐπραξάμην , πέπραγμαι ) 1: 1 faire pour soi, faire, prendre pour soi ; 2 faire payer; + 2 A : πρ. τινά τι : faire payer à qqn qqch ;

πρός + A 1: relativement à, en ce qui concerne

πρός + D 1: outre, en plus de

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πώποτε  1: un jour, jamais ; οὐ ...πώποτε : ne jamais 

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que  // expression : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : 1 facilement, aisément; 2 sans réflexion, avec légèreté

συνδιατρίβω + D : passer son temps avec...

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de cette qualité, de ce genre 

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

ὑπερεσθίω : manger avec excès

ὑπερπονέω : travailler à l’excès, faire des exercices excessifs

ὑπέχω, ὑφέξω, ὑπέσχον 3: ὑπέχω ou au M : ὑπέχομαι + inf. : prétexter, alléguer, mettre en avant que

ὑπόδεσις , εως (ἡ) : sandale, chaussure (lacée)

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler ;

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

φίλος , ου () 1: l’ami

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur ( que : μή; que ne pas : μή οὐ ou, plus rarement μή μή)

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance // expressions : χάριν ἔχειν : avoir de la reconnaissance

χειμών , ῶνος (ὁ) : l’hiver

χρήματα,ων (τά) : l’argent

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme (principe de la pensée, des passions et des désirs ; force de vie)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective),

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, au point de


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθός , ή, όν 1: bon, brave, honnête, noble, vertueux

ἀλλά 1: mais, au contraire, bien au contraire ; // ἀλλὰ μήν : introduit un nouveau développement : d’autre part, par ailleurs, de plus

ἀλλήλους , ων 1: (pr réciproque) : l’un l’autre, les uns les autres, les uns aux autres... ; de l’un ou de l’autre

ἄλλος , η, ο (ν) 1: autre ; ἄλλος ... ἤ ... : autre que ; // adjectif substantivé : un autre; ἅλλοι (οἱ) : les autres;

ἄν + subj = ἐάν+subj  = εἰ + ἄν 1: si (éventuel)

ἄν 1: particule indiquant l'éventualité, ou le conditionnel (ne se traduit pas) : ἄν + infinitif : idée de possibilité ; ἂν + optatif : potentiel ; avec l’imparfait de l’indicatif, marque l’irréel; ν + aor. de l’ind. : irréel du passé ; ἄν + subj : éventuel ; ἂν + subj aor : répétition dans le passé;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme ; l’homme (digne de ce nom) ;

ἄνθρωπος , ου (ὁ) () 1: l’homme, l’être humain

ἀργύριον , ου (τό) 1: l'argent, la monnaie

ἀρετή , ῆς () 1: la vertu

αὐτός , ή, 1: apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ; 

βίος , ου (ὁ) 1: la vie, l’existence

γάρ 1: car, en effet ;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (koïnè et ionien), γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι (impér 3ème p sg γενηθήτω ; participe parfait : γεγώς , γεγῶσα ...;part pft attique : γεγονώς; inf aor γενέσθαι part. aor. : γενόμενος , η, ον 1: devenir, se transformer en ;

δέ (employé seul1: et, d’autre part, or ;

δέχομαι 1: (aor ἐδεξάμην) : recevoir, accueillir

δι + A 1: à cause de, du fait de

διαλέγομαι 1: s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

διαφθείρω , διαφθερῶ , διέφθειρα , διέφθαρκα (part pft P διεφθαρμένος ) 1: corrompre, gâter, séduire 

ἑαυτόν / αὑτόν , ἑαυτοῦ / αὑτοῦ 1: pr. réfléchi 3ème p. (noter l’esprit rude) : lui-même, elle-même, soi-même;

ἐγώ , μέ , μοῦ , μοί  ( με , μου , μοι ; ἐμέ , ἐμοῦ / ἐμεῖο , ἐμοί ) 1: moi, je

εἰ  1: si (dans un système conditionnel // expr. : εἰ μὴ ἄρα : sauf si par hasard...;

εἰμι 1: être (impft : ( ἦν ) , ἦσθα , ἦν , ἦμεν ,ἦτε , ἦσαν ; inf pr εἶναι , inf futur : ἔσεσθαι; impératif ἴσθι ; part pr ὤν , ὄντος , οὖσα , οὔσης , ὄν , ὄντος ) ; ἐστι : il y a (ἔστι en tête de phrase = souvent : il y a)  ;

εἰς + Α 1: dans, pour

εἶτα 1: ensuite

ἐκεῖνος / κεῖνος , η, ο 1: pr celui-là, celle-là, cela ; lui, elle ; // adj ce, cette , ce fameux ;

ἐλπίς , ἐλπίδος (ἡ) 1: l’attente (positive : espoir ; négative : crainte ; ou neutre

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : louer

ἐπιθυμέω , ῶ 1: désirer

ἔτι  1: encore, de plus, désormais; alors ; // expr : ἔτι δέ : en plus, de plus ;

ἔχω ( impft εἶχον , futur ἕξω / σχήσω , aor. ἔσχον , pft. ἔσχηκα inf. aor. σχεῖν ) 1 : tr. tenir, avoir, posséder  ; // intr. : + adv. : être en tel ou tel état ;

1: répété ... ... : ou bien ... ou bien...  

θαυμάζω 1:, s’étonner que ou du fait que (θαυμάζειν εἰ... ou ὅτι ; négation μή)

καί 1: et, même, aussi ; καί ... καί... : à la fois ... et ... ; // expr. : καὶ γάρ : le fait est que, de fait, en effet ;

καίτοι 1: pourtant, cependant ;

καλός , ή, όν  1: beau, bon ; // expr. : καλὸς κἀγαθός : "beau et bon", , noble, vertueux ; modèle, parfait, idéal, recommandable 

κτάομαι , ῶμαι 1: ( κτήσομαι , ἐκτησάμην , κέκτημαι ) : acquérir (pft : posséder) ;

λαμβάνω 1: ( λήψομαι , ἔλαβον , εἴληφα ; ) : recevoir ; + Α + G d’origine : recevoir qqch en échange de qqch; + A παρ +G : recevoir qqch de qqn;

λέγω 1: ( ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα , εἴρηκα ; inf aor εἰπεῖν ) : dire, raconter ; (MP λέγομαι , λεχθήσομαι , ἐλέχθην , εἴρημαι : être dit )

μέγας , μεγάλη , μέγα (G μεγάλου , ης, ου) 1: grand, important, de grande conséquence ; μείζων,ονος 1: plus grand ; superlatif : μέγιστος ,η,ον 1: très grand, le plus grand, le plus important, essentiel, souverain

μέν 1: 1 d’une part, certes ; 2 μέν ... δέ ... : d’une part ... d’autre part..., d’un côté ... de l’autre..., certes ... mais ...; 3 μέν : employé seul, valeur intensive comme dans les épopées : donc, assurément, certes ; // μὲν οὖν 1: alors donc ; eh bien donc, eh bien (souligne un fait); sans doute, assurément oui (dans une réponse) ; ce qu’il y a de sûr, c’est que; c’est vrai  ;

μή (négation subjective) 1: non, ne…pas ;

μικρός ,ά,όν 1: petit

νέος , α, ον 1: nouveau, neuf, jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομίζω 1: penser, estimer, croire

ὅς , ,( G οὗ , ἧς, οὗ ) 1: pr relatif : qui, que, quoi, dont etc.; lequel ; // employé en tête de phrase, peut avoir valeur d’un relatif de liaison (démonstratif + lien logique) ;

ὅσοι ,αι,α 1: tous ceux qui, toutes celles qui (rel. de quantité) ;

οὐ , οὐκ , οὐχ (négation objective1: non; ne ... pas ; devant un participe, se traduit souvent par : sans + infinitif ; // expr.  οὐ ...πώποτε : ne jamais ;

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus;

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὔτε 1: οὔτε ... οὔτε ... 1: ni... ni...; (formes élidées : οὔτ ΄, οὔθ ΄ )

οὗτος , αὕτη , τοῦτο  (génitif pluriel τούτων ) 1: adj ce, cette ; // pr celui-ci, celle-ci, ceci;

παρ +G 1: d’auprès de, de la part de, de

παρέχω 1: ( impft παρεῖχον ; inf f παρέξειν ; part. aor. παρασχών ) : procurer, fournir, présenter, donner; susciter, inspirer;

πᾶς , πᾶσα , πᾶν ( G πάντος , πάσης , πάντος ) 1: chaque, tout;

παύω 1: tr faire cesser, arrêter, anéantir ; / +A de la personne +G de la chose : détourner qqn de qqch, faire en sorte que qqn s’abstienne de qqch ;

πείθω 1: ( πείσω , ἔπεισα aor 2 poét ἔπιθον ; inf aor : πεῖσαι , subj aor, 2ème p sg : πίθῃ , pf πέπεικα ) persuader (ὥστε + inf, ou inf seul : de ...), convaincre, faire changer d'opinion par la persuasion ; πείθω τινα τί : convaincre qqn de qqch ; être persuasif; // M πείθομαι , πείσομαι , ἐπιθόμην , πέποιθα 1: + D : 1 se fier à, en croire à ; pft : j'ai confiance; 2 obéir à ; // P πείθομαι, πειθήσομαι , ἐπείσθη , πέπεισμαι : être persuadé, se laisser persuader, croire ( ὡς : que )

πιστεύω  1: + inf : croire que

ποιέω , ποιῶ / ποέω , ποῶ 1: 1 faire  2 + 2 acc : faire de qqn qqch,  rendre (+ COD + attribut du COD) ; // expression : ποιέω,ῶ ( + infinitif) : faire en sorte que, faire que;

πολύς , πολλή, πολύ 1: (G πολλοῦ , πολλῆς , πολλοῦ ) : nombreux, beaucoup de, en grand nombre ; grand, abondant ; // expressions : οἱ πολλοί 1: la plupart ; la foule, la masse (sens fréquent;

πόνος , ου (ὁ) 1: 1 le labeur, le travail, la besogne (πόνον πονεῖν : faire un travail, exécuter une tâche) ; 2 la peine, la fatigue, souffrance, épreuve (terme employé couramment pour les 12 travaux d'Héraclès)

πράττω / πράσσω 1: ( πράξω , ἔπραξα , πέπραγα / πέπραχα ) : ΜP πράττομαι ( πράξομαι , ἐπραξάμην , πέπραγμαι ) 1: 1 faire pour soi, faire, prendre pour soi ; 2 faire payer; + 2 A : πρ. τινά τι : faire payer à qqn qqch ;

πρός + A 1: relativement à, en ce qui concerne

πρός + D 1: outre, en plus de

πρῶτον ou τὸ πρῶτον 1: d’abord, en premier ;

πώποτε  1: un jour, jamais ; οὐ ...πώποτε : ne jamais 

πῶς 1: comment ? comment se fait-il que  // expression : πῶς γὰρ ἄν ; comment cela serait-il possible ? ;

σῶμα ‚ σώματος (τό) 1: le corps 

τε (toujours post-posé, et enclitique1: et ; / τε ... τε... : à la fois ... et ... ; τε ... καί / τε κα : à la fois ... et ; et en même temps ; ( τ ΄ devant voyelle ; θ ΄ devant esprit rude)

τις , τις , τι G τινος / του 1: (jamais accentué) adj. indéfini quelque, un, une ; certain ; // pr. quelqu’un, quelque chose, on ;

τοιοῦτος , τοιαύτη , τοιοῦτο (ν) 1: tel, de cette qualité, de ce genre 

φαίνομαι 1: ( φανήσομαι / φανοῦμαι , ἔφάνην , πέφασμαι /πέφηνα ) : paraître, sembler ;

φανερός , ά, όν 1: visible ; / expr. : φανερὸς ἦν θύων ... : on le voyait sacrifier... ;

φημι 1: ( φῄς , φησι , φαμεν , φατε , φασι ; impft ἔφην; inf : φάναι ) : parler, dire, affirmer, prétendre ;

φίλος , ου () 1: l’ami

μή; que ne pas : μή οὐ ou, plus rarement μή μή)

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : la reconnaissance // expressions : χάριν ἔχειν : avoir de la reconnaissance

ψυχή , ῆς (ἡ) 1: l'âme (principe de la pensée, des passions et des désirs ; force de vie)

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif ; nuance subjective),

ὥστε + indicatif 1: de telle sorte que, si bien que, de telle manière que  (conséquence réelle) ; ὥστε + infinitif 1: de telle sorte que , au point de, afin que (conséquence possible, ou conséquence générale - pour -) ; οὕτως ὥστε : tellement que, au point de

fréquence 2 :

ἀμελέω , ῶ 2: négliger;

ἀναγκαῖος , α, ον 2: nécessaire 

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  + G 2: avoir besoin de

δοκιμάζω 2: reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

ἐλευθερία , ας (ἡ) 2: la liberté

ἐλπίζω 2: espérer

ἐπιμέλεια , ας (ἡ) 2: le soin, la culture

ἐπιμελέομαι , οῦμαι / ἐπιμέλομαι 2: + G: avoir soin de, s'occuper de, veiller sur

ἡδέως 2: avec douceur, agréablement, avec plaisir, bien

μέτριος , α, ον  2: modéré, moyen, modique

μισθός , οῦ (ὁ) 2: salaire, rémunération

παιδεύω  2: 1 éduquer, instruire ; + 2 A : enseigner (faire enseigner) qqch à qqn ; 2 former par l’habitude, habituer (part. parfait P : πεπαιδευμένος )

πάνυ 2: tout à fait, très

ῥᾳδίως / ῥαιδίως 2: comp. ῥᾷον , sup. ῥᾷστα : 1 facilement, aisément; 2 sans réflexion, avec légèreté

σύνειμι 1 2: ( part pr : συνών , συνόντος; D pl : συνοῦσιν: être avec, fréquenter (s'emploie pour des rapports d'élève à maître : vie commune, conférences...) ;

ὑπέχω, ὑφέξω, ὑπέσχον 3: ὑπέχω ou au M : ὑπέχομαι + inf. : prétexter, alléguer, mettre en avant que

φοβέομαι , οῦμαι 2: être effrayé, éprouver de la crainte, redouter, craindre, avoir peur ( que : χρήματα,ων (τά) : l’argent

fréquence 3 :

ἀποδέχομαι 3: ( part. aor. ἀποδεξάμενος , η, ον ) : recevoir favorablement, accepter, approuver

ἀρκέω , 3: + D : ἀρκεῖ : il suffit ; τά ἀρκοῦντα : le suffisant, le nécessaire;

δίαιτα, ης (ἡ) 3: genre de vie, manière de vivre 

ἐπαγγέλω / ἐπαγγέλλω 3: (M aor 3ème pers.sg. ἐπηγγείλατο) : faire une promesse, promettre ; avoir à son programme, faire profession de

ἐπιθυμία , ας (ἡ) 3: le désir

κέρδος , ους (τό) 3: le gain, le profit

μιμέομαι , οῦμαι 3: imiter, reproduire

οὐδεπώποτε 3: ne jamais encore, jamais jusqu’à maintenant

παράνομος , ος, ον 3: ennemi des lois 

πονέω ,  3: se donner du mal, peiner, se fatiguer

fréquence 4 :

διδάσκαλος , ου (ὁ) 4: le maître, le professeur, l’enseignant

εὐεργετέω , 4: faire du bien

θαυμαστός , ή, ον 4: étonnant, merveilleux

ἱκανῶς  4: suffisamment ; de façon adéquate ; avec raison ;

ὁμιλία , ας () 4: la fréquentation, la relation, la compagnie, l’entretien 


ne pas apprendre :

ἀκρατής , ής, ές : +G : sans pouvoir sur, incapable de diriger, de maîtriser; qui n’est pas maître de, intempérant dans

ἀλαζονικός ,ή, όν : disposé à la vantardise, fanfaron, hâbleur

ἀμπεχόνη , ης (ἡ) : manteau léger, vêtement

ἀνδραποδιστής , οῦ (ὁ) : celui qui réduit en esclavage les hommes libres, celui qui asservit

ἀποδοκιμάζω : repousser après réflexion (ou essai), rejeter comme indigne, désapprouver

ἀποκαλέω , ῶ : appeler, surnommer, traiter qqn de

ἀσεβής , ής , ές : impie, irreligieux

ἀφροδίσια, ἀφροδισίων (τά) : les « choses d’Aphrodite » => les plaisirs de l’amour, les relations sexuelles

γαστήρ , γαστρός (ἡ) : 1 le ventre; 2 par métonymie, le repas

διαφθορά , ᾶς (ἡ) : corruption, séduction ;

ἐγκρατής , ής, ές + G : maître de (sup. ἐγκρατέστατος)

ἐκπονέω ,ῶ (aor ἐξεπόνησα ) : 1 élaborer par son travail, façonner ; 2 digérer ;

ἐμποδίζω : faire obstacle, entraver, empêcher

ἕξις , εως () : situation, habitude, régime

ἐρασιχρήματος , ος, ον : passionné pour l’argent

θέρος , ους (τό) : l'été

θρυπτικός ,ή, όν : mou, efféminé, délicat

καρτερικός , ή, όν ; endurant, endurci ( sup. καρτερικώτατος)

λίχνος , η, ον : avide, gourmand, intempérant

μαλακός , ή, όν : tendre, délicat, mou ;

μέτριον , ου (τό) : la juste mesure, la modération

συνδιατρίβω + D : passer son temps avec...

Σωκράτης , ου/ους (ὁ) : (Α Σωκράτη ou Σωκράτην ) : Socrate (470-399 av. J.C.)

ὑγιεινός , , όν : qui donne la santé, salutaire, salubre, hygiénique

ὑπερεσθίω : manger avec excès

ὑπερπονέω : travailler à l’excès, faire des exercices excessifs

ὑπόδεσις , εως (ἡ) : sandale, chaussure (lacée)

χειμών , ῶνος (ὁ) : l’hiver


Comparaison de traductions :


Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859


[1] Ce qui m’étonne encore, c’est que quelques esprits aient pu se laisser persuader que Socrate corrompait les jeunes gens, lui qui, outre ce que nous avons dit, était d’abord le plus sobre des hommes dans les plaisirs des sens et de la table, et en second lieu le plus endurci contre l’hiver, l’été, les travaux de toute espèce, et tellement habitué à la médiocrité que sa mince fortune lui suffisait et par delà. [2] Comment donc, avec de telles mœurs, aurait-il pu rendre les autres impies, ennemis des lois, intempérants, débauchés, sans énergie contre la fatigue? Au contraire, il réprimait ces vices dans la plupart des hommes, leur faisait aimer la vertu, et leur suggérait l’espoir, en veillant sur eux-mêmes, de devenir un jour vertueux. [3] Cependant il ne se proposait jamais pour un maître de sagesse; mais, se montrant tel qu’il était, il faisait espérer à ceux qui passaient leur temps avec lui de lui ressembler en l’imitant. [4] Toutefois il ne négligeait pas le corps, et n’approuvait pas ceux qui le négligent. Ainsi, il défendait de manger avec excès pour se livrer à un exercice outré ; mais l’exercice qui agrée à l’âme, il recommandait de s’y livrer sans aller au delà, attendu qu’un pareil régime est aussi hygiénique que possible, et qu’il ne nuit en rien aux soins dus à l’âme. [5] En outre, il ne se montrait ni élégant, ni affecté dans ses vêtements, dans sa chaussure, dans toute sa manière de vivre. Il ne faisait pas non plus de ses disciples des hommes avides d’argent : car, en les délivrant des autres désirs, il ne tirait aucun argent de ceux qui désiraient vivre près de lui. [7] Il croyait par cette abstention garder mieux sa liberté : et quant à ceux qui reçoivent un salaire pour leurs entretiens, il les appelait esclaves volontaires, puisqu’ils s’imposent la nécessité d’avoir une conversation avec ceux qui leur en payent le prix. Il s’étonnait qu’un homme qui fait profession d’enseigner la vertu exigeât un salaire : qu’au lieu de regarder l’acquisition d’un ami vertueux comme le plus grand profit, il craignît de voir un cœur rendu vertueux ne pas payer le plus grand des bienfaits par la plus grande reconnaissance. [8] Aussi Socrate ne promettait jamais rien de semblable à personne; mais il avait la confiance de se créer chez ceux qui adopteraient ses principes des amis dévoués à sa personne durant toute leur vie, et s’aimant entre eux d’une mutuelle amitié. Comment donc un tel homme aurait-il corrompu les jeunes gens? à moins que les soins donnés à la vertu ne soient un acte de corruption.[1] Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας ... : je trouve étonnant ce fait que certaines gens aient pu se laisser convaincre... (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §76)

[4] ὅσα ἡδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε :tout ce que l’âme (la force de la vie) reçoit avec plaisir, il pensait qu’elle le digère assez (dictionnaire Magien-Lacroix , ed. Belin, 1969, p 535)

[8] ἐπίστευε δὲ τῶν συνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδοκίμαζεν εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τε καὶ ἀλλήλοις φίλους ἀγαθοὺς ἔσεσθαι : il croyait fermement que ceux de ses familiers qui avaient accepté ce qu’il considérait comme juste seraient, jusqu’à la fin de leurs jours, de fidèles amis pour lui et entre eux. (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §94)

Retour en haut du texte