Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 09 11 Socrate et la démocratie

tirage au sort, contrainte, persuasionMémorables Livre 1 ch 2 09 11

Socrate et la démocratie :

élection par tirage au sort, contrainte et persuasion


[9] λλὰ νὴ Δία, ὁ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾶν ἐποίει τῶν καθεστώτων νόμων τοὺς συνόντας, λέγων ὡς μῶρον εἴη τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου καθιστάναι, κυβερνήτῃ δὲ μηδένα θέλειν χρῆσθαι κυαμευτῷ μηδὲ τέκτονι μηδ᾽ αὐλητῇ μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλα τοιαῦτα, ἃ πολλῷ ἐλάττονας βλάβας ἁμαρτανόμενα ποιεῖ τῶν περὶ τὴν πόλιν ἁμαρτανομένων· τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐπαίρειν ἔφη τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς καθεστώσης πολιτείας καὶ ποιεῖν βιαίους.  [10] γὼ δ᾽ οἶμαι τοὺς φρόνησιν ἀσκοῦντας καὶ νομίζοντας ἱκανοὺς ἔσεσθαι τὰ συμφέροντα διδάσκειν τοὺς πολίτας ἥκιστα γίγνεσθαι βιαίους, εἰδότας ὅτι τῇ μὲν βίᾳ πρόσεισιν ἔχθραι καὶ κίνδυνοι, διὰ δὲ τοῦ πείθειν ἀκινδύνως τε καὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γίγνεται. Οἱ μὲν γὰρ βιασθέντες ὡς ἀφαιρεθέντες μισοῦσιν, οἱ δὲ πεισθέντες ὡς κεχαρισμένοι φιλοῦσιν. Οὔκουν τῶν φρόνησιν ἀσκούντων τὸ βιάζεσθαι, ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν ἄνευ γνώμης ἐχόντων <τὰ τοιαῦτα πράττειν> ἐστίν.  [11] λλὰ μὴν καὶ συμμάχων ὁ μὲν βιάζεσθαι τολμῶν δέοιτ᾽ ἂν οὐκ ὀλίγων, ὁ δὲ πείθειν δυνάμενος οὐδενός· καὶ γὰρ μόνος ἡγοῖτ᾽ ἂν δύνασθαι πείθειν. Καὶ φονεύειν δὲ τοῖς τοιούτοις ἥκιστα συμβαίνει· τίς γὰρ ἀποκτεῖναί τινα βούλοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ ζῶντι πειθομένῳ χρῆσθαι; Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01-08)

9

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l'accusateur

Il s’agit de Mélétos, accusateur principal

ὑπεροράω , ῶ 4: regarder de haut ; mépriser ;

καθίστημι (inf καθιστάναι ; inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer, établir, nommer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ) : se placer, se placer debout, s'établir; pft : être établi

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

μωρός , ά, όν / att. μῶρος , α / ος , ον : insensé, sot

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité

ἄρχων , οντος () 2: le magistrat, le gouvernant

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 en se fondant sur, au moyen de

κύαμος , ου (ὁ) : la fève

Des fèves, blanches ou noires, servaient à tirer au sort les magistrats

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir bien, consentir à 

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : utiliser, se servir de, employer ;

κυαμευτός , ή, όν : désigné par la fève, désigné par le sort, tiré au sort

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

τέκτων , ονος () : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan

αὺλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est d

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole; 2 le discours;

ἐπαίρω 3: + inf : inciter à

καταφρονέω , 2: + G : mépriser

πολιτεία , ας () 1: 1 la constitution ; 2 régime politique ;

sous-entendre νέους, ou αὐτούς, derrière ποιεῖν

βίαιος , ος/α , ον 4: violent

10

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

ἀσκέω , ῶ 3: + A : s’appliquer à, s’adonner à, pratiquer 

φρόνησις , εως (ἡ) 4: sagesse 

ἱκανός , ή, όν 1: + inf: capable de

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, apprendre (+ 2 A);

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

ἥκιστα 1: pas du tout, pas le moins du monde 

γίγνομαι / γίνομαι 1 (γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, 3ème p  ᾔδει ; impératif ἴσθι ; )

εἰδότας : participe à valeur explicative

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

βία , ας () 2: la force, la violence

πρόσειμι 1 3: + D : être joint à ;

ἔχθρα , ας (ἡ) 2: la haine, l'animosité

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péri

διά + G 1: 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, sous l’effet de, par;

ἀκινδύνως : sans danger, sans péril, sans risque

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: en compagnie de, en accord avec, avec

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 seul ; 4 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; // crase : ταὐτ = τα αὐτ : les mêmes choses...;

ταὐτ : reprend les notions contenues dans les termes ἀκινδύνως et φιλίας

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

βιάζομαι 2: ( part. aor. P N pl : βιασθέντες) : M exercer une violence, violenter, contraindre, forcer ; / P : subir une violence ;

ὡς + participe  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que 

ἀφαιρέω , 1: M ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn ; dépouiller, ruiner, anéantir ; // P ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφαιρεθείς, ἀφαιρεθέντος) 

μισέω ,  1: haïr, détester; éprouver de la haine 

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft ΜP : κεχαρισμένος , η, ον) 1 faire plaisir à (+ D) ; 2 P : recevoir un service, un bienfait

φιλέω , 2: aimer d’amitié ou d’amour, chérir,  apprécier; témoigner de l’affection 

οὔκουν  2: (attention à l’accent)  donc ne ... pas;

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force

ἄνευ + G 2: sans;

γνώμη , ης () 1: 1 faculté de jugement, la raison ; 2 l’intelligence;

ἐστίν + G 1: c’est le fait de ...

11

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

τολμάω , 1: avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de 

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 au pl. : quelques-uns, un petit nombre; 

< συμμάχου s e > οὐδενός

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

μόνος , η, ον 1: 1 unique, un seul ; 2 à lui seul ;

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer, croire 

φονεύω  4: assassiner, tuer

Καὶ (φονεύειν) δέ : et aussi, et en outre ; δέ : et ; καί : aussi.

συμβαίνω 1: (part pft συμβεβηκώς ,ότος, υῖα, ός, οτος) : 1 se rencontrer, arriver, survenir ; // 2 impersonnel : συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: il arrive que ( + proposition infinitive ) ;

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : tuer, exécuter, mettre à mort, massacrer

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.) prendre le parti de;

μᾶλλον 1: plus, plutôt ; μᾶλλον ἤ : plutôt que

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre


Vocabulaire alphabétique :

ἀκινδύνως : sans danger, sans péril, sans risque

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer

ἄνευ + G 2: sans;

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 en se fondant sur, au moyen de

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : tuer, exécuter, mettre à mort, massacrer

ἄρχων , οντος () 2: le magistrat, le gouvernant

ἀσκέω , ῶ 3: + A : s’appliquer à, s’adonner à, pratiquer 

αὺλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 seul ; 4 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; // crase : ταὐτ = τα αὐτ : les mêmes choses...;

ἀφαιρέω , 1: M ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn ; dépouiller, ruiner, anéantir ; // P ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφαιρεθείς, ἀφαιρεθέντος) 

βία , ας () 2: la force, la violence

βιάζομαι 2: ( part. aor. P N pl : βιασθέντες) : M exercer une violence, violenter, contraindre, forcer ; / P : subir une violence ;

βίαιος , ος/α , ον 4: violent

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.) prendre le parti de;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

γνώμη , ης () 1: 1 faculté de jugement, la raison ; 2 l’intelligence;

διά + G 1: 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, sous l’effet de, par;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, apprendre (+ 2 A);

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir bien, consentir à 

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G

ἐπαίρω 3: + inf : inciter à

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

ἐστίν + G 1: c’est le fait de ...

ἔχθρα , ας (ἡ) 2: la haine, l'animosité

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer, croire 

ἥκιστα 1: pas du tout, pas le moins du monde 

ἱκανός , ή, όν 1: + inf: capable de

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force

καθίστημι (inf καθιστάναι ; inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer, établir, nommer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ) : se placer, se placer debout, s'établir; pft : être établi

καταφρονέω , 2: + G : mépriser

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l'accusateur

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péri

κυαμευτός , ή, όν : désigné par la fève, désigné par le sort, tiré au sort

κύαμος , ου (ὁ) : la fève

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole; 2 le discours;

μᾶλλον 1: plus, plutôt ; μᾶλλον ἤ : plutôt que

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: en compagnie de, en accord avec, avec

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μισέω ,  1: haïr, détester; éprouver de la haine 

μόνος , η, ον 1: 1 unique, un seul ; 2 à lui seul ;

μωρός , ά, όν / att. μῶρος , α / ος , ον : insensé, sot

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, 3ème p  ᾔδει ; impératif ἴσθι ; )

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 au pl. : quelques-uns, un petit nombre; 

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

οὔκουν  2: (attention à l’accent)  donc ne ... pas;

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est d

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité

πολιτεία , ας () 1: 1 la constitution ; 2 régime politique ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

πρόσειμι 1 3: + D : être joint à ;

συμβαίνω 1: (part pft συμβεβηκώς ,ότος, υῖα, ός, οτος) : 1 se rencontrer, arriver, survenir ; // 2 impersonnel : συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: il arrive que ( + proposition infinitive ) ;

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à

τέκτων , ονος () : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τολμάω , 1: avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de 

ὑπεροράω , ῶ 4: regarder de haut ; mépriser ;

φιλέω , 2: aimer d’amitié ou d’amour, chérir,  apprécier; témoigner de l’affection 

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;

φονεύω  4: assassiner, tuer

φρόνησις , εως (ἡ) 4: sagesse 

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft ΜP : κεχαρισμένος , η, ον) 1 faire plaisir à (+ D) ; 2 P : recevoir un service, un bienfait

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : utiliser, se servir de, employer ;

ὡς + participe  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἁμαρτάνω  1: ( ἁμαρτήσομαι , ἥμαρτον , ἡμάρτηκα ) : manquer le but, échouer

ἀπό + G 1: 1 à partir de ; 2 en se fondant sur, au moyen de

ἀποκτείνω  1: ( ἀποκτενῶ , ἀπέκτεινα , ἀπέκτονα ; inf. aor. ἀποκτεῖναι) : tuer, exécuter, mettre à mort, massacrer

αὐτός , ή, 1: 1 apposé au sujet : -même, notamment en position de sujet ou apposé au sujet ) (moi-même, toi-même, lui-même, à lui seul, spontanément...); avec l’article placé derrière : αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος : l’homme lui-même ;  2 il, lui, elle (pr. de rappel)  ; 3 seul ; 4 αὐτός,ή,ό (ὁ, ἡ, τό) 1: le même, la même ; // crase : ταὐτ = τα αὐτ : les mêmes choses...;

ἀφαιρέω , 1: M ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφελόμενος ) : +2 Α priver qqn de qqch ; enlever à ; +Α +G : enlever qqch à qqn ; dépouiller, ruiner, anéantir ; // P ἀφαιρέομαι 1: ( part. aor : ἀφαιρεθείς, ἀφαιρεθέντος) 

βούλομαι , βουλήσομαι , ἐϐουλήθην , βεϐούλημαι 1: vouloir, ( + inf.) prendre le parti de;

γίγνομαι / γίνομαι 1 (γενήσομαι , ἐγενόμην , γέγονα / γεγένημαι1: 1 naître (+ G : de qqn); 2 devenir; 3 être, se trouver (notamment à l’aoriste ou au pft)

γνώμη , ης () 1: 1 faculté de jugement, la raison ; 2 l’intelligence;

διά + G 1: 1 à travers; 2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, sous l’effet de, par;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: enseigner, expliquer, apprendre (+ 2 A);

δύναμαι , δυνήσομαι , ἐδυνήθην , δεδύνημαι  1: pouvoir, être capable de; ὁ δυνάμενος : celui qui peut, qui est capable de + inf

ἐθέλω / θέλω 1: (f. ἐθελήσω ; aor. ἠθέλησα) : vouloir bien, consentir à 

ἐστίν + G 1: c’est le fait de ...

ἐλάττων , ων, ον  ( A sg: ἐλάττω NVA pl ἐλάττους ) 1: plus petit que (+G

ἐπί + Α 1: en vue de, pour ;

ζάω / ζήω , ζῶ (inf ζῆν  1: vivre

Ζεύς , Ζεῦ , Δία , Διός , Διί (ὁ) 1: Zeus

ἡγέομαι , οῦμαι 1: penser, estimer, croire 

ἥκιστα 1: pas du tout, pas le moins du monde 

ἱκανός , ή, όν 1: + inf: capable de

καθίστημι (inf καθιστάναι ; inf aor1 καταστῆσαι ; ) 1: formes transitives : placer, disposer, établir, nommer; // formes intansitives. : (aor 2 : καθέστην ; inf aor 2 καταστῆναι ; part pft attique καθεστώς , καθεστῶσα , καθεστός ) : se placer, se placer debout, s'établir; pft : être établi

κίνδυνος , ου (ὁ) 1: le danger, le péri

λόγος , ου (ὁ) 1: 1 la parole; 2 le discours;

μᾶλλον 1: plus, plutôt ; μᾶλλον ἤ : plutôt que

μετά + G (μεθ᾿ devant esprit rude1: en compagnie de, en accord avec, avec

μηδέ employé une seule fois 1: et ne pas ; // répété : ni ... ni ... (négation subjective)

μηδείς , μηδεμία , μηδέν (G μηδενός , μηδεμίας , μηδενός ) 1: adj. aucun, aucune ; pr. personne, rien (négation subjective)

μισέω ,  1: haïr, détester; éprouver de la haine 

μόνος , η, ον 1: 1 unique, un seul ; 2 à lui seul ;

νόμος , ου (ὁ) 1: la loi 

ὁ , ἡ , τό 1: 1 le, la (article) ; 2 ὅ μέν (ὁ μέν) ...ὅ δέ (ὁ δέ / ὁ δ΄ ) ... 1: l’un... l’autre... ;

οἶδα 1: je sais ; (part. pr. εἰδώς , ότος ; inf pr εἰδέναι ; impf. ᾔδη : je savais ou j'aurais su, 3ème p  ᾔδει ; impératif ἴσθι ; )

οἴομαι / οἶμαι 1: (impf 3ème p sg : ᾤετο ; part pr οἰόμενος ) : croire, penser, estimer ; + prop inf : penser, estimer que 

ὀλίγος , η, ον 1: 1 peu, un peu de, petit ; 2 au pl. : quelques-uns, un petit nombre; 

ὅτι ou ὅ τι 1: que (complétif ; indique un fait, un énoncé dont on ne doute pas);

οὐδείς , οὐδεμία , οὐδέν 1: adj. aucun, aucune ; / pr. personne, rien (négation objective);

περί + Α 1: à l’égard de, en ce qui concerne, pour ce qui est d

πόλις , εως (ἡ) 1: la cité

πολιτεία , ας () 1: 1 la constitution ; 2 régime politique ;

πολίτης , ου (ὁ) 1: le citoyen, le concitoyen

συμβαίνω 1: (part pft συμβεβηκώς ,ότος, υῖα, ός, οτος) : 1 se rencontrer, arriver, survenir ; // 2 impersonnel : συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: il arrive que ( + proposition infinitive ) ;

σύμμαχος , ου (ὁ) 1: l’allié

συμφέρω 1: ( impft. συνέφερον) : (+ D) être utile à

τίς , τίς , τί 1: (toujours accentué de l’aigu) adj : quel, quelle ; pr : qui ? quoi ? que ? lequel ?;

τολμάω , 1: avoir la force ou l’audace de, avoir le culot de 

χράομαι / χρήομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : utiliser, se servir de, employer ;

ὡς + participe  1: dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, dans l’intention de, sous prétexte de, estimant que 

ὡς + vb conjugué (conjonction)1 : que (complétif derrière un verbe déclaratif; nuance subjective)

fréquence 2 :

ἄνευ + G 2: sans;

ἄρχων , οντος () 2: le magistrat, le gouvernant

βία , ας () 2: la force, la violence

βιάζομαι 2: ( part. aor. P N pl : βιασθέντες) : M exercer une violence, violenter, contraindre, forcer ; / P : subir une violence ;

ἔχθρα , ας (ἡ) 2: la haine, l'animosité

καταφρονέω , 2: + G : mépriser

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l'accusateur

νή + Α 2: par …(un dieu, en général)

οὔκουν  2: (attention à l’accent)  donc ne ... pas;

φιλέω , 2: aimer d’amitié ou d’amour, chérir,  apprécier; témoigner de l’affection 

φιλία , ας (ἡ) 2: liens d’amitié, relations amicales ;

χαρίζομαι 2: (inf aor χαρίσασθαι ; part pft ΜP : κεχαρισμένος , η, ον) 1 faire plaisir à (+ D) ; 2 P : recevoir un service, un bienfait

fréquence 3 :

ἀσκέω , ῶ 3: + A : s’appliquer à, s’adonner à, pratiquer 

βλάβη , ης (ἡ) 3: le tort, le dommage

ἐπαίρω 3: + inf : inciter à

πρόσειμι 1 3: + D : être joint à ;

fréquence 4 :

βίαιος , ος/α , ον 4: violent

ὑπεροράω , ῶ 4: regarder de haut ; mépriser ;

φονεύω  4: assassiner, tuer

φρόνησις , εως (ἡ) 4: sagesse 


ne pas apprendre :

ἀκινδύνως : sans danger, sans péril, sans risque

αὺλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

ἰσχύς , ύος (ἡ) : la force

κυαμευτός , ή, όν : désigné par la fève, désigné par le sort, tiré au sort

κύαμος , ου (ὁ) : la fève

κυβερνήτης , ου (ὁ) : le pilote

μωρός , ά, όν / att. μῶρος , α / ος , ον : insensé, sot

πολλῷ + comparatif : beaucoup plus ..., de beaucoup plus ...

τέκτων , ονος () : 1 ouvrier menuisier, charpentier ; 2 tout ouvrier ou artisan


Comparaison de traductions :


Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

[9] Mais, par Jupiter, dit l’accusateur, il excitait ses disciples au mépris des lois établies, disant que c’est folie de choisir avec une fève les magistrats d’une république , tandis que personne ne voudrait employer un pilote désigné par la fève, ni un architecte, ni un joueur de flûte, ni aucun de ces hommes, dont les fautes sont pourtant bien moins nuisibles que les erreurs de ceux qui gouvernent les États. De tels discours, ajoute-t-il, inspirent aux jeunes gens le mépris de la constitution en vigueur, et les rendent violents. [10] Pour moi, je pense que ceux qui pratiquent la sagesse et qui se croient capables de donner des conseils utiles à leurs concitoyens, ne sont aucunement des gens violents, vu qu’ils savent que la violence engendre la haine et les dangers, tandis que la persuasion fait agir sans péril et sans nuire à l’affection. En effet, celui que nous contraignons nous hait comme si nous lui avions fait tort ; celui que nous persuadons nous aime comme si nous lui avions rendu service. La violence n’est donc point le propre de ceux qui pratiquent la sagesse ; mais ceux qui possèdent la force sans la raison ont l’habitude d’agir violemment. [11] En outre, pour être violent, il faut de nombreux auxiliaires; pour persuader, on n’a besoin de personne : seul, on peut se croire capable de persuader. Aussi jamais l’on n’a vu de tels hommes se souiller d’un meurtre : car, qui aimerait mieux tuer quelqu’un que de le laisser vivre et de se le rendre utile par la persuasion?


[10] τῶν ἰσχὺν ἄνευ γνώμης ἐχόντων ἐστίν... : c’est le fait de ceux qui ont pour eux la force sans l’intelligence (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §77 p 54)


Retour en haut du texte