Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 12 18 Socrate, Critias, Alcibiade

Ambition, politique et sagesseMémorables Livre 1 ch 2 12 18

Socrate, Critias, et Alcibiade

Note préliminaire : revoir avant de traduire ce passage les formes du duel

[12] λλ᾽ ἔφη γε ὁ κατήγορος, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας τε καὶ Ἀλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάντων πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος καὶ φονικώτατος ἐγένετο, Ἀλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος. 

[13] γὼ δ᾽, εἰ μέν τι κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι· τὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι.  [14] γενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων Ἀθηναίων, βουλομένω τε πάντα δι᾽ ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. δεσαν δὲ Σωκράτην ἀπ᾽ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο.  [15] Ταῦτα δὲ ὁρῶντε καὶ ὄντε οἵω προείρησθον, πότερόν τις αὐτὼ φῇ τοῦ βίου τοῦ Σωκράτους ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς σωφροσύνης, ἣν ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν;  [16] γὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, θεοῦ διδόντος αὐτοῖν ἢ ζῆν ὅλον τὸν βίον ὥσπερ ζῶντα Σωκράτην ἑώρων, ἢ τεθνάναι, ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι. δήλω δ᾽ ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην· ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωκράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, ὧνπερ ἕνεκα Σωκράτους ὠρεχθήτην.

[17] σως οὖν εἴποι τις ἂν πρὸς ταῦτα ὅτι ἐχρῆν τὸν Σωκράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν τοὺς συνόντας ἢ σωφρονεῖν. γὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐκ ἀντιλέγω· πάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας ὁρῶ [αὑτοὺς interpolé] δεικνύντας τε τοῖς μανθάνουσιν ᾗπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν ἃ διδάσκουσι καὶ τῷ λόγῳ προσβιβάζοντας. Οἶδα δὲ καὶ Σωκράτην δεικνύντα τοῖς συνοῦσιν ἑαυτὸν καλὸν κἀγαθὸν ὄντα καὶ διαλεγόμενον κάλλιστα περὶ ἀρετῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων. [18] Οἶδα δὲ κἀκείνω σωφρονοῦντε, ἔστε Σωκράτει συνήστην, οὐ φοβουμένω μὴ ζημιοῖντο ἢ παίοιντο ὑπὸ Σωκράτους, ἀλλ᾽ οἰομένω τότε κράτιστον εἶναι τοῦτο πράττειν. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01-11)

12

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

ὁμιλητής , οῦ (ὁ) : le disciple, l’auditeur

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponèse; mort en 403)

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : Alcibiade (450-404; neveu de Périclès; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur

ἐποιησάτην construit ici avec un double accusatif

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 dans le parti de ;

οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ... οἱ ἐν τῇ δημοκρατίᾳ... : ceux qui étaient du parti de l’oligarchie (= du côté des Trente) ... ceux qui étaient du parti de la démocratie ...

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

πλεονέκτης , ου ( sup. πλεονεκτίστατος ) : cupide, avide

φονικός , , όν : ( sup φονικώτατος) qui concerne le meurtre, disposé au meurtre, meurtrier

αὖ 1: d’un autre côté ;

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie

ὑβριστής , οῦ : ( sup ὑβριστότατος ) violent, emporté, orgueilleux, insolent, arrogant

13

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: plaider pour se défendre de qqch ; réfuter ;

συνουσία , ας (ἡ) : la fréquentation  (+ G ou πρός + A : de qqn);

ὡς adv interrogatif indirect : comment

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter, narrer, décrire

τὴν ... συνουσίαν ...ὡς ἐγένετο διηγήσομαι = ὡς ἡ συνουσία ἐγένετο διηγήσομαι

14

γὰρ δή : oui, car;

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, dispositions naturelles, caractère ;

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος : qui aime les honneurs, ambitieux

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

διά + G 1: 1 à travers2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, par;

ὀνομαστός , ή, όν : renommé, célèbre ;

ἐλάχιστος , η, ον 1: le plus petit

αὐτάρκως : (sup αὐταρκέστατα ) de manière à se suffire par ou à soi-même ; suffisamment ;

δεσαν δὲ Σωκράτην ... ζῶντα = δεσαν δὲ ὅτι Σωκράτης ἔζη

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir des sens, le plaisir, le désir, la passion

χρώμενον : qu’il se servait de = qu’il prenait en main, qu’il maniait, qu’il dirigeait

ὅπως 1: comme, de la façon que 

15

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα  ) voir, observer ; comprendre;

οἷος , οἵα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme 

προλέγω ( f προερῶ , pf προείρηκα ; pf P προείρημαι ) : dire auparavant

πότερον ... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

πότερόν τις ...φῇ : subjonctif délibératif : “faut-il dire...”; ἐπιθυμήσαντε : valeur explicative, comme plus loin νομίσαντε : “que c’est parce qu’ils ont désiré...que...”

σωφροσύνη , ης ()  3: la modération, la sagesse

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers ; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ὁμιλέω , + D : fréquenter, vivre avec

16

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité 

δίδωμι : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

θεοῦ διδόντος ... ἑλέσθαι ν ... : système hypothétique dépendant d’ ἡγοῦμαι

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

ὥσπερ 1: comme , de même que ;

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

αἱρέομαι,οῦμαι ( αἱρήσομαι , εἱλόμην , ᾕρημαι inf aor. : ἑλέσθαι ) 1: choisir

δήλω δὲ ἐγενέσθην : tournure personnelle; “il est clair qu’ils auraient choisi tous les deux...” (sous-entendre , ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι); ἐξ ὧν = ἐκ τούτων ἅ... : attraction du relatif; ἐπραξάτην : aspect de réalité de l’aoriste.

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, d’après, étant donné

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ; // ὡς τάχιστα : le plus rapidement possible ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant

συγγίγνομαι : vivre avec, fréquenter

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ἀποπηδάω , ῶ : +G : 1 sauter au bas de (équitation); 2 s’enfuir d’auprès de, fuir, abandonner

πολιτικός , ή, όν 4: 1 politique ; 2 d’Etat ; τὰ πολιτικά : la politique ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de

τὰ πολιτικά, ὧνπερ ἕνεκα : “les affaires politiques, qui étaient précisément la cause pour laquelle” ...etc.

17

ἴσως 1: peut-être, sans doute

οὖν 1: donc ; alors ;

πρός + Α 1: 1 vers, contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 en répondant à, à ; 3 par rapport à

χρή 1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

πρότερον ... + inf 1: avant que, avant de

σωφρονέω ,ῶ 2: avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, modéré, être sage ;

ἢ σωφρονεῖν = ἢ (διδάσκειν αὐτοὺς ) σωφρονεῖν

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ) 2: s’opposer à, parler contre, être en désaccord

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, étudier;

ᾗπερ adv. : comme

προσϐιϐάζω : faire avancer; τινά τινι : amener qqn à qqch, ou au moyen de qqch ;

κάλλιστα : adv. : très bien, le mieux 

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d’homme, qui concerne l’homme, humain

18

ἔστε : aussi longtemps que, tant que ; / ἔστ´ ἄν + subj (ἔστε+ἄν) : jusqu’à ce que, tant que

συνήστην 2ème p sg du duel imparfait de σύνειμι; οὐ φοϐουμένω ... ἀλλ’οἱομένω...: les 2 participes ont un sens explicatif... τότε a un sens très fort!

ζημιόω , ῶ : punir

παίω  4: frapper

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

τότε 1: alors, à ce moment

κράτιστος , η, ον 1le meilleur, le mieux ;

κράτιστον εἶναι + inf : le mieux était de ...


Vocabulaire alphabétique :

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

αἱρέομαι ,οῦμαι ( αἱρήσομαι , εἱλόμην , ᾕρημαι inf aor. : ἑλέσθαι ) 1: choisir

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : Alcibiade (450-404; neveu de Périclès; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d’homme, qui concerne l’homme, humain

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ) 2: s’opposer à, parler contre, être en désaccord

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: plaider pour se défendre de qqch ; réfuter ;

ἀποπηδάω , ῶ : +G : 1 sauter au bas de (équitation); 2 s’enfuir d’auprès de, fuir, abandonner

αὖ 1: d’un autre côté ;

αὐτάρκως : (sup αὐταρκέστατα ) de manière à se suffire par ou à soi-même ; suffisamment ;

γὰρ δή : oui, car;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie

διά + G 1: 1 à travers2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, par;

δίδωμι : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter, narrer, décrire

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, d’après, étant donné

ἐλάχιστος , η, ον 1: le plus petit

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 dans le parti de ;

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de

ἔστε : aussi longtemps que, tant que ; / ἔστ´ ἄν + subj (ἔστε+ἄν) : jusqu’à ce que, tant que

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

ζημιόω , ῶ : punir

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir des sens, le plaisir, le désir, la passion

ᾗπερ adv. : comme

θεός , οῦ (,) 1: le dieu (la déesse), la divinité 

ἴσως 1: peut-être, sans doute

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur

κάλλιστα : adv. : très bien, le mieux 

κράτιστος , η, ον 1le meilleur, le mieux ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponèse; mort en 403)

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, étudier;

οἷος , οἵα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme 

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

ὁμιλέω , + D : fréquenter, vivre avec

ὁμιλητής , οῦ (ὁ) : le disciple, l’auditeur

ὀνομαστός , ή, όν : renommé, célèbre ;

ὅπως 1: comme, de la façon que 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα  ) voir, observer ; comprendre;

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers ; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

οὖν 1: donc ; alors ;

παίω  4: frapper

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

πλεονέκτης , ου ( sup. πλεονεκτίστατος ) : cupide, avide

πολιτικός , ή, όν 4: 1 politique ; 2 d’Etat ; τὰ πολιτικά : la politique ;

πότερον ... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

προλέγω ( f προερῶ , pf προείρηκα ; pf P προείρημαι ) : dire auparavant

πρός + Α 1: 1 vers, contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 en répondant à, à ; 3 par rapport à

προσϐιϐάζω : faire avancer; τινά τινι : amener qqn à qqch, ou au moyen de qqch ;

πρότερον ... + inf 1: avant que, avant de

συγγίγνομαι : vivre avec, fréquenter

συνουσία , ας (ἡ) : la fréquentation  (+ G ou πρός + A : de qqn);

σωφρονέω ,ῶ 2: avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, modéré, être sage ;

σωφροσύνη , ης ()  3: la modération, la sagesse

τότε 1: alors, à ce moment

ὑβριστής , οῦ : ( sup ὑβριστότατος ) violent, emporté, orgueilleux, insolent, arrogant

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος : qui aime les honneurs, ambitieux

φονικός , , όν : ( sup φονικώτατος ) qui concerne le meurtre, disposé au meurtre, meurtrier

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, dispositions naturelles, caractère ;

χρή 1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ; // ὡς τάχιστα : le plus rapidement possible ;

ὡς adv interrogatif indirect : comment

ὥσπερ 1: comme , de même que ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἱρέομαι ,οῦμαι ( αἱρήσομαι , εἱλόμην, ᾕρημαι inf aor. : ἑλέσθαι ) 1: choisir

ἀποθνῄσκω 1: ( ἀποθανοῦμαι , ἀπέθανον , τέθνηκα ; inf pf τεθνάναι ) : mourir, périr

αὖ 1: d’un autre côté ;

γε 1: 1 (particule d’insistance, souligne le mot qui précède) donc, oui, certes, assurément  (parfois ironique); 2 pourtant (indique une restriction)

δείκνυμι , δείξω , ἔδειξα , δέδειχα 1: montrer, faire voir

διά + G 1: 1 à travers2 par l’intermédiaire de, par l’entremise de, par;

δίδωμι : 1 donner; 2 : + inf. : permettre, accorder  ;

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, d’après, étant donné

ἐλάχιστος , η, ον 1: le plus petit

ἐν + 1: 1 dans (sans chgt de lieu) ; 2 dans le parti de ;

ἕνεκα 1: G + ἕνεκα : souvent post-position : le génitif se place avant ! : 1 pour, en vue de ; 2 à cause de

εὐθύς 1: aussitôt, immédiatement, sur le champ, à l’instant

θεός , οῦ (,) 1: 1 le dieu (la déesse), la divinité 

ἴσως 1: peut-être, sans doute

κακόν , οῦ (τό) 1: le mal, le méfait, le malheur

κράτιστος , η, ον 1le meilleur, le mieux ;

κρείττων , ων, κρεῖττον 1: meilleur, plus fort, plus puissant

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, étudier;

οἷος , οἵα , οἷον  1: (attention à l’accentuation ! esprit rude) tel que, comme 

ὅπως 1: comme, de la façon que 

ὁράω , 1: ( ὄψομαι , εἶδον , ἑόρακα / ἑώρακα  ) voir, observer ; comprendre;

οὖν 1: donc ; alors ;

περ + 1: au sujet de, pour, à propos de ;

πλεῖστος , η, ον 1: (superlatif de πολύς) le plus ou très nombreux, abondant ; // πλεῖστοι ,αι,α (οἱ,αἱ,τά) 1: les plus nombreux, la plupart ; la plupart de (+ G) ;

πότερον ... ἤ ... 1: inter. dir. et indir. : est-ce que ... ou bien est-ce que... ? ; si … ou si…

πρός + Α 1: 1 vers, contre, avec, à, à destination de, pour ; 2 en répondant à, à ; 3 par rapport à

πρότερον ... + inf 1: avant que, avant de

τότε 1: alors, à ce moment

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

φύσις , εως (ἡ) 1: nature, dispositions naturelles, caractère ;

χρή  1: (l’imparfait χρῆν / ἐχρῆν a souvent valeur d’irréel) : il faut

ὡς + superlatif 1: le plus…possible ; // ὡς τάχιστα : le plus rapidement possible ;

ὡς adv interrogatif indirect : comment

ὥσπερ 1: comme , de même que ;

fréquence 2 :

ἀπολογέομαι , οῦμαι 2: plaider pour se défendre de qqch ; réfuter ;

δημοκρατία , ας (ἡ) 2: la démocratie

ἡδονή , ῆς () 2: le plaisir des sens, le plaisir, le désir, la passion

ὀλιγαρχία , ας (ἡ) 2: l’oligarchie

ὅλος , η, ον 2: entier, tout entier

σωφρονέω ,ῶ 2: avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, modéré, être sage ;

fréquence 3 :

διηγέομαι , οῦμαι 3: exposer, raconter en détail, raconter, narrer, décrire

σωφροσύνη , ης ()  3: la modération, la sagesse

fréquence 4 :

ἀνθρώπινος , η, ον 4: d’homme, qui concerne l’homme, humain

ὀρέγομαι (aor ὠρεξάμην ; inf aor M : ὀρέξασθαι ; aor M et P ὠρέχθην ) 4: 1 se tendre vers ; 2 + G désirer atteindre, désirer prendre , aspirer à ;

παίω  4: frapper

πολιτικός , ή, όν 4: 1 politique ; 2 d’Etat ; τὰ πολιτικά : la politique ;


ne pas apprendre :

Ἀθηναῖος , α, ον : Athénien

Ἀλκιβιάδης , ου (ὁ) : Alcibiade (450-404; neveu de Périclès; homme politique et stratège athénien, souvent chef du parti démocratique; disciple de Socrate)

ἀντιλέγω (f ἀντερῶ ; aor. ἀντεῖπα ou ἀντεῖπον ) 2: s’opposer à, parler contre, être en désaccord

ἀποπηδάω , ῶ : +G : 1 sauter au bas de (équitation); 2 s’enfuir d’auprès de, fuir, abandonner

αὐτάρκως : (sup αὐταρκέστατα ) de manière à se suffire par ou à soi-même ; suffisamment ;

γὰρ δή : oui, car;

ἔστε : aussi longtemps que, tant que ; / ἔστ´ ἄν + subj (ἔστε+ἄν) : jusqu’à ce que, tant que

ζημιόω , ῶ : punir

ᾗπερ adv. : comme

κάλλιστα : adv. : très bien, le mieux 

Κριτίας , ου (ὁ) : Critias (disciple quelque temps de Socrate; poète et orateur; l’un des trente tyrans d’Athènes imposés par le Spartiate Lysandre après la défaite d’Athènes à l’issue de la guerre du Péloponèse; mort en 403)

ὁμιλέω , + D : fréquenter, vivre avec

ὁμιλητής , οῦ (ὁ) : le disciple, l’auditeur

ὀνομαστός , ή, όν : renommé, célèbre ;

ὅσπερ , ἥπερ , ὅπερ : qui (que) précisément

πλεονέκτης , ου ( sup. πλεονεκτίστατος ) : cupide, avide

προλέγω ( f προερῶ , pf προείρηκα ; pf P προείρημαι ) : dire auparavant

προσϐιϐάζω : faire avancer; τινά τινι : amener qqn à qqch, ou au moyen de qqch ;

συγγίγνομαι : vivre avec, fréquenter

συνουσία , ας (ἡ) : la fréquentation  (+ G ou πρός + A : de qqn);

ὑβριστής , οῦ : ( sup ὑβριστότατος ) violent, emporté, orgueilleux, insolent, arrogant

φιλότιμος , ος , ον : ( sup φιλοτιμότατος : qui aime les honneurs, ambitieux

φονικός , , όν : ( sup φονικώτατος ) qui concerne le meurtre, disposé au meurtre, meurtrier


Comparaison de traductions :


Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

[12] Mais du moins, dit l’accusateur, avec Socrate ont vécu familièrement Critias et Alcibiade, qui, tous deux, ont fait le plus grand mal à l’État (17). Critias, de tous ceux qui ont gouverné durant l’oligarchie, a été le plus avide, le plus violent, le plus sanguinaire ; Alcibiade, de tous ceux qui ont gouverné sous la démocratie, a été le plus débauché et le plus insolent. [13] Pour moi, si ces deux hommes ont fait quelque mal à la république, je ne les justifierai point; mais quels ont été leurs rapports communs avec Socrate, c’est ce que je vais dire. [14] Ces deux hommes étaient, de leur nature, les plus ambitieux des Athéniens : ils voulaient que tout se fît par eux, que leur nom fût dans toutes les bouches ; ils savaient que Socrate vivait content de la plus médiocre fortune, qu’il était maître absolu de toutes ses passions, que par ses discours il dirigeait à son gré l’esprit de ceux qui conversaient avec lui. Ils le voyaient, [15] et, avec le caractère que j’ai dit, croira-t-on que ce fût par le désir d’imiter la vie de Socrate et sa tempérance, qu’ils recherchaient son entretien, ou bien dans l’espoir de devenir, en le fréquentant, excellents dans l’art de parler et d’agir? [16] Je pense, pour ma part, que, si un dieu leur eût donné à choisir, ou de vivre jusqu’à la fin comme ils voyaient vivre Socrate, ou de mourir, ils auraient tous deux préféré mourir. La preuve en est dans ce qu’ils ont fait : aussitôt qu’ils se crurent supérieurs à leurs compagnons, ils abandonnèrent à l’instant Socrate pour se lancer dans la politique, qui avait été la cause de leur liaison avec Socrate.


[17] Peut-être m’objectera-t-on à cela que Socrate n’aurait pas dû enseigner la politique à ceux qui s’attachaient à lui, avant de leur enseigner la sagesse. Je ne le nie point ; mais je vois que tous ceux qui enseignent montrent à leurs disciples comment ils pratiquent eux-mêmes ce qu’ils disent, et les confirment par leur parole. [18] Or, je sais que Socrate aussi se montrait à ses disciples comme un modèle de vertu et leur faisait les plus belles leçons sur la vertu et les autres devoirs des hommes ; je sais que les deux hommes dont nous parlons furent sages tant qu’ils vécurent près de Socrate, non qu’ils craignissent d’être punis ou frappés par Socrate ; mais ils pensaient alors que le mieux était d’agir comme ils agissaient.


[14] (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §511 p 302-303) : δεσαν δὲ Σωκράτην ἀπ᾽ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα : on savait que Socrate, avec les moyens les plus réduits, vivait le plus content du monde...

[17] (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §176 p 111) : ἐχρῆν τὸν Σωκράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτικὰ διδάσκειν τοὺς συνόντας ἢ σωφρονεῖν : Socrate ne devait pas ( ou : n’aurait pas dû) enseigner à ses familiers la politique avant la morale.

Retour en haut du texte