Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 19 23 Sans pratique, tout se perd

Nécessité de l'exerciceMémorables livre 1 ch 2 19-23

Sans pratique, tout se perd

Nécessité de l’exercice

19 σως εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων ὑβριστής, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάθησίς ἐστιν ὁ μαθὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. γὼ δὲ περὶ τούτων οὐχ οὕτω γιγνώσκω· ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τὰ τοῦ σώματος ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους ποιεῖν, οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους· οὔτε γὰρ ἃ δεῖ πράττειν οὔτε ὧν δεῖ ἀπέχεσθαι δύνανται.  20 Διὸ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ὅ τε λέγων·

« σθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι· ἢν δὲ κακοῖσι

συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον, » 

καὶ ὁ λέγων· 

« Αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλός. »

21 Κἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην ἐγγιγνομένην. ταν δὲ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἡ ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει· τούτων δ᾽ ἐπιλαθόμενον οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ τῆς σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι.  22 ρῶ δὲ καὶ τοὺς εἰς φιλοποσίαν προαχθέντας καὶ τοὺς εἰς ἔρωτας ἐγκυλισθέντας ἧττον δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι. Πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύνανται· καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἀπείχοντο κερδῶν, αἰσχρὰ νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ ἀπέχονται.  23 Πῶς οὐκ ἐνδέχεται σωφρονήσαντα πρόσθεν αὖθις μὴ σωφρονεῖν καὶ δίκαια δυνηθέντα πράττειν αὖθις ἀδυνατεῖν; Πάντα μὲν ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἀσκητὰ εἶναι, οὐχ ἥκιστα δὲ σωφροσύνη. ν γὰρ τῷ αὐτῷ σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς τε καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01-18)

19

φάσκω 1: affirmer, prétendre

φιλοσοφέω , ῶ : philosopher

ποτέ (encl1: un jour; // οὔ ποτε : jamais ;

δίκαιος , α, ον 1: juste

ἄδικος , ος, ον 2: injuste

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

ἄλλο οὐδέν : complément de de μαθών et aussi, - mais il faut le sous-entendre au génitif – de ἀνεπιστήμων : littéralement : οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάθησίς ἐστιν ὁ μαθὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο : “et il n’y a rien, parmi les choses qui s’apprennent, dont celui qui les a apprises puisse devenir ignorant”

μάθησις , εως (ἡ) : action d’apprendre, acquisition de connaissances

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, savoir, être instruit ;

ἀνεπιστήμων , ων , ον : + G : ignorant de

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ; // οὕτω καί : de même, aussi; 

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ) 1:1 apprendre à connaître, connaître; 2 juger, penser, être d'avis

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 activité, travail; 2 l’ouvrage,  l’oeuvre; l’affaire ;

ἀσκέω , ῶ 3: + A : exercer ;

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

20

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl υἱεῖς ) : le fils

πατήρ , πατρός (ou πατέρος )  (ὁ) 1: le père 

κἄν 1: = καὶ ἐάν ; καί + ἄν + subj. : même si ;

κἂν ὦσι σώφρονες : le sujet de ὦσι est οἱ υἱεῖς s. e.

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, méchant, nuisible, scélérat, bon à rien ;

εἴργω 3: écarter,  tenir à distance de ( ἀπό + G )

ὡς + accusatif absolu : “persuadés que” ...; ὡς ... ἄσκησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς = ὡς < νομίζοντες> ... ἄσκησιν <εἶναι>

χρηστός , ή, όν 1: bon, valable, vertueux, honnête

ἄσκησις , εως (ἡ) : l’entraînement à , la pratique de (+ G)

κατάλυσις , εως () : le renversement, la destruction

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

ici commence une citation de 2 vers de Théognis, poète gnomique de Mégare, qui vivait vers 530; Théognis, v. 35 et 36, de l’édition M. Patin Paris 1877

ἐσθλός , ή, όν 2: 1 bon, utile; 2 noble, vertueux, honnête ;

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); 2 se laisser enseigner, apprendre

σθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾽ ἐσθλὰ διδάξεαι· : en prose, on aurait : διδάξει ( 2ème p. sg.) ἐσθλὰ ἀπ’ ἐσθλῶν ...

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) , pourvu que

κακός ,, όν 1: mauvais, méchant, malfaisant, pernicieux, vaurien ( κακοῖσι : D pl poét.)

συμμίσγω : + D : avoir des relations avec, avoir commerce avec;

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ;

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence

ἐόντα part. pr. à l’A poét. de εἰμι

le vers qui suit est d’un auteur inconnu

αὐτάρ : et, d’autre part; or, mais, néanmoins

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme 

τότε 1: 1 alors 2 τοτὲ μέν ... τοτὲ δέ / ἄλλοτε δέ 4: tantôt...tantôt

21

κἀγ = καὶ ἐγώ

μέτρον , ου (τό) : la mesure, la juste mesure (d’un vers, par ex.)

ἔπος , ους (τό)  3: 1 la parole; 2 le vers

en prose, ἔπος signifie ordinairement hexamètre, ou vers épique, et par généralisation, vers.

μελετάω , 4: + inf. : s’exercer à ;

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

διδασκαλικός , ή, ον : relatif à l’enseignement, du maître

ἀμελέω , ῶ 2: 1 négliger, être négligent ; 2 faire peu de cas de, ne pas se soucier de

τοῖς ἀμελοῦσι : ἀμελοῦσι ; Attention ! D pl. du part. pr. !

λήθη , ης (ἡ) : l’oubli

ἐγγίγνομαι / ἐγγίνομαι + D 3: être inné, être naturel à ; se produire

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

νουθετικός , ή , όν : propre à redresser, à ramener à la raison, à avertir

construction : καὶ ὧν ἡ ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει = καὶ τούτων ἃ ἡ ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει : ellipse de l’antécédent, attraction du relatif, et hellénisme! Littéralement : “ des choses qu’éprouvant, l’âme désirait la sagesse”=> “des impressions qui faisaient désirer à l’âme la sagesse”

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : éprouver (en bien ou en mal)

22

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers

φιλοποσία , ας (ἡ) : l’amour de la boisson, l’ivrognerie

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἐγκυλίομαι : f. : ( part. aor. P ἐγκυλισθείς, έντος ) : se rouler dans, se livrer à ( εἰς + Α)

ἧττον / ἧσσον 1: adv. moins

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

construction : καὶ χρημάτων δυνάμενοι ...οὐκέτι δύνανται, καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες ... οὐκ ἀπέχονται: « à la fois... et... »

φείδομαι 4: épargner, ménager ; s’abstenir de ;

πρίν 1: conj : + inf  : avant de, avant que ;

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔραμαι ( aor. ἠράσθην ; part. aor. ἐρασθείς , έντος) : +G : désirer follement, être épris de, aimer

οὐκέτι 2: ne... plus

καταναλίσκω ( aor κατανήλωσα; part. aor. κατανάλωσας , καταναλώσαντος ) : dépenser entièrement, consumer, perdre

πρόσθε /  πρόσθεν 2: avant , auparavant;

κέρδος , ους (τό) 3: 1 le gain, le profit; 2 le désir de profit, la cupidité

αἰσχρός , ά, όν 1: haïssable, infâme, déshonorant, honteux, indigne ;

construction : τούτων reprend ὧν ...κερδῶν

23

πῶς : Πῶς οὐκ ἐνδέχεται ... ; « comment n’est-il pas possible que ... » = « comment peut-on dire qu’il n’est pas possible que ... » => « il est faux qu’il ne soit pas possible que ... » => « il est manifestement possible que ... »

ἐνδέχεται : impers. : il est possible

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être prudent, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

αὖθις 2: ensuite

ἀδυνατέω , ῶ : ne pas pouvoir, être incapable de

δοκεῖ μοι + inf 1: il me semble, je pense, je crois que ;

τἀγαθά = τὰ ἀγαθά

ἀσκητός , ή,όν : qu’on peut acquérir par l’exercice ou la pratique

οὐχ ἥκιστα = surtout

συμφυτεύω : planter ensemble, semer ; // part. pft. P : συμπεγυτευομένος , η, ον : inné, naturel, connaturel à (+ D)

συμπεφυτευμέναι a pour complément τῇ ψυχῇ

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite


Vocabulaire alphabétique :

ἄδικος , ος, ον 2: injuste

ἀδυνατέω , ῶ : ne pas pouvoir, être incapable de

αἰσχρός , ά, όν 1: haïssable, infâme, déshonorant, honteux, indigne ;

ἀμελέω , ῶ 2: 1 négliger, être négligent ; 2 faire peu de cas de, ne pas se soucier de

ἀνεπιστήμων , ων , ον : + G : ignorant de

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme 

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ;

ἀσκέω , ῶ 3: + A : exercer ;

ἄσκησις , εως (ἡ) : l’entraînement à , la pratique de (+ G)

ἀσκητός , ή,όν : qu’on peut acquérir par l’exercice ou la pratique

αὖθις 2: ensuite

αὐτάρ : et, d’autre part; or, mais, néanmoins

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1:1 apprendre à connaître, connaître; 2 juger, penser, être d'avis

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de

διδασκαλικός , ή, ον : relatif à l’enseignement, du maître

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); 2 se laisser enseigner, apprendre

δίκαιος , α, ον 1: juste

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

δοκεῖ μοι + inf 1: il me semble, je pense, je crois que ;

ἐγγίγνομαι / ἐγγίνομαι + D 3: être inné, être naturel à ; se produire

ἐγκυλίομαι : f. : ( part. aor. P ἐγκυλισθείς, έντος ) : se rouler dans, se livrer à ( εἰς + Α)

εἴργω 3: écarter,  tenir à distance de ( ἀπό + G )

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers

ἐνδέχεται : impers. : il est possible

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

ἔπος , ους (τό)  3: 1 la parole; 2 le vers

ἔραμαι ( aor. ἠράσθην ; part. aor. ἐρασθείς , έντος) : +G : désirer follement, être épris de, aimer

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 activité, travail; 2 l’ouvrage,  l’oeuvre; l’affaire ;

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἐσθλός , ή, όν 2: 1 bon, utile; 2 noble, vertueux, honnête ;

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) , pourvu que

ἧττον / ἧσσον 1: adv. moins

κακός ,, όν 1: mauvais, méchant, malfaisant, pernicieux, vaurien ( κακοῖσι : D pl poét.)

κἄν 1: = καὶ ἐάν ; καί + ἄν + subj. : même si ;

κατάλυσις , εως () : le renversement, la destruction

καταναλίσκω ( aor κατανήλωσα; part. aor. κατανάλωσας , καταναλώσαντος ) : dépenser entièrement, consumer, perdre

κέρδος , ους (τό) 3: 1 le gain, le profit; 2 le désir de profit, la cupidité

λήθη , ης (ἡ) : l’oubli

μάθησις , εως (ἡ) : action d’apprendre, acquisition de connaissances

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, savoir, être instruit ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

μελετάω , 4: + inf. : s’exercer à ;

μέτρον , ου (τό) : la mesure, la juste mesure (d’un vers, par ex.)

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence

νουθετικός , ή , όν : propre à redresser, à ramener à la raison, à avertir

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

οὐκέτι 2: ne... plus

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ; // οὕτω καί : de même, aussi; 

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : éprouver (en bien ou en mal)

πατήρ , πατρός (ou πατέρος )  (ὁ) 1: le père 

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, méchant, nuisible, scélérat, bon à rien ;

ποτέ (encl1: un jour; // οὔ ποτε : jamais ;

πρίν 1: conj : + inf  : avant de, avant que ;

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter

πρόσθε /  πρόσθεν 2: avant , auparavant;

συμμίσγω : + D : avoir des relations avec, avoir commerce avec;

συμφυτεύω : planter ensemble, semer ; // part. pft. P : συμπεγυτευομένος , η, ον : inné, naturel, connaturel à (+ D)

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être prudent, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

τότε 1: 1 alors 2 τοτὲ μέν ... τοτὲ δέ / ἄλλοτε δέ 4: tantôt...tantôt

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl υἱεῖς ) : le fils

φάσκω 1: affirmer, prétendre

φείδομαι 4: épargner, ménager ; s’abstenir de ;

φιλοποσία , ας (ἡ) : l’amour de la boisson, l’ivrognerie

φιλοσοφέω , ῶ : philosopher

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

χρηστός , ή, όν 1: bon, valable, vertueux, honnête

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

αἰσχρός , ά, όν 1: haïssable, infâme, déshonorant, honteux, indigne ;

ἀνήρ ‚ ἀνδρός (ὁ) 1: (D pl ἀνδράσιν ) : l’homme 

ἀπόλλυμι 1: ( ἀπολῶ , ἀπώλεσα , ἀπολώλεκα ) : faire périr, faire mourir, détruire, anéantir, ruiner, perdre, causer la perte de, corrompre  ;

γιγνώσκω , γνώσομαι , ἔγνων , ἔγνωκα (part aor γνούς ; inf. aor. : γνῶναι ; ) 1:1 apprendre à connaître, connaître; 2 juger, penser, être d'avis

δεῖ  1: il faut, il est nécessaire de, il est besoin de

διδάσκω , διδάξω , ἐδίδαξα , δεδίδαχα 1: 1 enseigner, expliquer, instruire, apprendre (+ 2 A); 2 se laisser enseigner, apprendre

δίκαιος , α, ον 1: juste

δοκεῖ μοι + inf 1: il me semble, je pense, je crois que ;

εἰς / ἐς + Α 1: dans , vers

ἔργον ,ου (τό) 1: 1 activité, travail; 2 l’ouvrage,  l’oeuvre; l’affaire ;

ἧττον / ἧσσον 1: adv. moins

κακός ,, όν 1: mauvais, méchant, malfaisant, pernicieux, vaurien ( κακοῖσι : D pl poét.)

κἄν 1: = καὶ ἐάν ; καί + ἄν + subj. : même si ;

μανθάνω , μαθήσομαι , ἔμαθον , μεμάθηκα 1: ( μαθοῦσι : part. aor. D pl) : apprendre, savoir, être instruit ;

μαρτυρέω , ῶ 1: témoigner, attester ; + D : appuyer de son témoignage l’avis de qqn, => partager et confirmer son opinion

νόος / νοῦς , νόου / νοῦ (ὁ) 1: l’esprit, la raison, le coeur, intelligence

ὅμως  1: pourtant, cependant, néanmoins, toutefois

ὅταν 1: = ὅτε + ἄν : quand (éventualité ou répétition dans le passé), chaque fois que, toutes les fois que

οὐδέ 1: et ne pas, et ne pas non plus; derrière une négation : ni; οὐδέ ... οὐδέ ... : ni ... ni ... ;

οὕτω / οὕτως 1: ainsi, de cette manière; / οὕτω ... σπερ (second membre parfois s e ) : aussi ... que ; // οὕτω καί : de même, aussi; 

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα ) : éprouver (en bien ou en mal)

πατήρ , πατρός (ou πατέρος )  (ὁ) 1: le père 

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

πονηρός / πόνηρος , πονηρά / πονήρα , πονηρόν / πόνηρον 1: mauvais, méchant, nuisible, scélérat, bon à rien ;

ποτέ (encl1: un jour; // οὔ ποτε : jamais ;

πρίν 1: conj : + inf  : avant de, avant que ;

τότε 1: 1 alors 2 τοτὲ μέν ... τοτὲ δέ / ἄλλοτε δέ 4: tantôt...tantôt

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl υἱεῖς ) : le fils

φάσκω 1: affirmer, prétendre

χρηστός , ή, όν 1: bon, valable, vertueux, honnête

ὥσπερ 1: comme ( parfois annoncé par οὕτω) , de même que ; σπερ ... οὕτω ou ὥσπερ … οὕτω καί ...: comme... ainsi, de même que... de même ;

fréquence 2 :

ἄδικος , ος, ον 2: injuste

ἀμελέω , ῶ 2: 1 négliger, être négligent ; 2 faire peu de cas de, ne pas se soucier de

ἀπέχω + G 2: s'éloigner, être éloigné de ; // ἀπέχομαι (ἀφέξομαι,ἀπεσχήμαι) + G 2: s’abstenir de

αὖθις 2: ensuite

ἔρως , ἔρωτος  (ὁ) 2: le désir passionné, le désir amoureux ; l’amour;

ἐσθλός , ή, όν 2: 1 bon, utile; 2 noble, vertueux, honnête ;

οὐκέτι 2: ne... plus

πρόσθε /  πρόσθεν 2: avant , auparavant;

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être prudent, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

τάχιστος , η, ον 2: très rapide, le plus rapide ; τὴν ταχίστην : A adverbial : au plus vite

χρήματα ,ων (τά) : les richesses, les biens, l’argent ;

fréquence 3 :

ἀσκέω , ῶ 3: + A : exercer ;

εἴργω 3: écarter,  tenir à distance de ( ἀπό + G )

ἔπος , ους (τό)  3: 1 la parole; 2 le vers

ἐράω , ἐρῶ 3: + G : désirer passionément, aimer, être amoureux, être épris de ;

κέρδος , ους (τό) 3: 1 le gain, le profit; 2 le désir de profit, la cupidité

προάγω 3: ( προάξω , προήγαγον , προῆχα ; προήχθην : aor P 1ère p sg ; part aor P προαχθείς ) : 1 mener en avant, faire avancer ; 2 pousser à, exciter

fréquence 4 :

δι4: donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi

μελετάω , 4: + inf. : s’exercer à ;

φείδομαι 4: épargner, ménager ; s’abstenir de ;


ne pas apprendre :

ἀδυνατέω , ῶ : ne pas pouvoir, être incapable de

ἀνεπιστήμων , ων , ον : + G : ignorant de

ἄσκησις , εως (ἡ) : l’entraînement à , la pratique de (+ G)

ἀσκητός , ή,όν : qu’on peut acquérir par l’exercice ou la pratique

αὐτάρ : et, d’autre part; or, mais, néanmoins

διδασκαλικός , ή, ον : relatif à l’enseignement, du maître

ἐγγίγνομαι / ἐγγίνομαι + D 3: être inné, être naturel à ; se produire

ἐγκυλίομαι : f. : ( part. aor. P ἐγκυλισθείς, έντος ) : se rouler dans, se livrer à ( εἰς + Α)

ἐνδέχεται : impers. : il est possible

ἐπιλανθάνομαι  ( ἐπιλήσομαι , ἐπελαθόμην , ἐπιλέλησμαι ; inf. aor. ἐπιλαθέσθαι ) : + G : oublier

ἔραμαι ( aor. ἠράσθην ; part. aor. ἐρασθείς , έντος) : +G : désirer follement, être épris de, aimer

ἤν = ἐάν : si (éventuel + subjonctif) , pourvu que

κατάλυσις , εως () : le renversement, la destruction

καταναλίσκω ( aor κατανήλωσα; part. aor. κατανάλωσας , καταναλώσαντος ) : dépenser entièrement, consumer, perdre

λήθη , ης (ἡ) : l’oubli

μάθησις , εως (ἡ) : action d’apprendre, acquisition de connaissances

μέτρον , ου (τό) : la mesure, la juste mesure (d’un vers, par ex.)

νουθετικός , ή , όν : propre à redresser, à ramener à la raison, à avertir

συμμίσγω : + D : avoir des relations avec, avoir commerce avec;

συμφυτεύω : planter ensemble, semer ; // part. pft. P : συμπεγυτευομένος , η, ον : inné, naturel, connaturel à (+ D)

φιλοποσία , ας (ἡ) : l’amour de la boisson, l’ivrognerie

φιλοσοφέω , ῶ : philosopher


Comparaison de traductions :

20 Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §225 p 131 : Δι᾽ ὃ <διὸ> καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες ... ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν, ὡς τὴν ... τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς : les pères écartent leurs fils des gens malhonnêtes, comme (= pensant que) la fréquentation des gens de bien entraînant (entraîne) la vertu .


« Traduction » d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

19 Peut-être plusieurs de nos prétendus philosophes diront-ils que jamais l’homme juste ne saurait devenir injuste, ni le sage insolent ; que celui qui possède une science ne saurait perdre ce qu’il a une fois appris. Moi, je suis loin de penser comme eux. Je vois en effet que, si l’on ne s’exerce point le corps, on devient impropre aux œuvres du corps, et de même que, si l’on ne s’exerce point l’âme, on devient incapable des œuvres de l’âme, on ne peut ni faire ce qu’on doit, ni s’abstenir de ce qu’on ne doit pas faire. 20 Voilà pourquoi les pères, quelle que soit la sagesse de leurs fils, les éloignent cependant des hommes pervers, convaincus que le commerce des bons développe la vertu, et que celui des méchants la détruit. En voici le témoignage dans ces vers d’un poète :

L’honnête homme du bien te montre le sentier ;
Le méchant te corrompt et te perd tout entier.

Et dans cet autre :

Parfois le sage est bon, parfois il est méchant.

21 A ces témoignages j’ajoute le mien ; car je vois que si, par le défaut d’exercice, on oublie les vers, malgré le secours de la mesure, de même, par un effet de la négligence, on oublie la parole du maître. Or, quand on oublie ces exhortations, on oublie aussi les impressions qui induisent l’âme à désirer la sagesse; et ces impressions oubliées, il n’est pas étonnant qu’où oublie la sagesse elle-même. 22 Je vois encore que ceux qui s’adonnent au vin ou qui se jettent dans les plaisirs des sens sont moins capables de veiller à ce qu’ils doivent faire, et de s’abstenir de ce qu’ils doivent éviter.

Plusieurs, avant d’aimer, savaient ménager leur fortune; aimant, ils ne le peuvent plus ; et leurs biens perdus, ils ne s’abstiennent plus de ces profits dont ils s’abstenaient, parce qu’ils les croyaient honteux. 23 Implique-t-il donc contradiction que l’homme sage d’abord ne soit plus sage ensuite, que celui qui pratiquait la justice cesse de la pratiquer? Pour moi, je pense que toutes les vertus ont besoin d’être pratiquées, et notamment la tempérance. Innées dans l’âme avec le corps, les passions lui persuadent de rejeter la sagesse et de satisfaire au plus tôt les appétits sensuels.


Contexte :

Théognis, v. 27- 38 de l’édition M. Patin Paris 1877.

Texte :

Σοὶ δ´ ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, 
Κύρν´, ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν παῖς ἔτ´ ἐὼν ἔμαθον·
πέπνυσο, μηδ´ αἰσχροῖσιν ἐπ´ ἔργμασι μηδ´ ἀδίκοισιν
τιμὰς μηδ´ ἀρετὰς ἕλκεο μηδ´ ἄφενος. 30
Ταῦτα μὲν οὕτως ἴσθι· κακοῖσι δὲ μὴ προσομίλει
ἀνδράσιν, ἀλλ´ αἰεὶ τῶν ἀγαθῶν ἔχεο·
καὶ μετὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ μετὰ τοῖσιν
ἵζε, καὶ ἅνδανε τοῖσ , ὧν μεγάλη δύναμις.
ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ´ ἐσθλὰ μαθήσεαι· ἢν δὲ κακοῖσιν 35
συμμίσγηις, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον.
Ταῦτα μαθὼν ἀγαθοῖσιν ὁμίλεε, καί ποτε φήσεις
εὖ συμβουλεύειν τοῖσι φίλοισιν ἐμέ.

Traduction :

Je vais, Cyrnus, t’adresser de bienveillants conseils, semblables à ceux que je reçus moi-même, encore enfant, des hommes de bien. Sois sage, et garde-toi de rechercher, par des actes honteux ou injustes, les honneurs, la puissance, la fortune. Voilà ce que tu dois apprendre d’abord. Ne fréquente point les mauvais; ne t’attache qu’aux bons; avec eux mange et bois, près d’eux seuls consens à t’asseoir; cherche à plaire à ceux dont la puissance est grande. Des bons tu n’apprendras rien que de bon; mais, si tu te mêles aux méchants, tu perdras même ce que tu avais de sens. Instruit par mes leçons, fréquente donc les hommes de bien, et tu diras un jour que je conseille utilement ceux que j’aime (27-38).
Retour en haut du texte