Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 24 30 Socrate, Critias, Alcibiade (2)

Socrate est irréprochable!Mémorables I ch 2 24 30

Socrate, Critias, Alcibiade

Socrate est irréprochable


Note préalable : revoir les formes du duel, et la déclinaison de Σωκράτης

24 Καὶ Κριτίας δὴ καὶ Ἀλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει συνήστην, ἐδυνάσθην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ τῶν μὴ καλῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν· ἐκείνου δ᾽ ἀπαλλαγέντε, Κριτίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις, Ἀλκιβιάδης δ᾽ αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν θηρώμενος, διὰ δύναμιν δὲ τὴν ἐν τῇ πόλει καὶ τοῖς συμμάχοις ὑπὸ πολλῶν καὶ δυνατῶν κολακεύειν ἀνθρώπων διαθρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος καὶ ῥᾳδίως πρωτεύων, ὥσπερ οἱ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἀθληταὶ ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος ἠμέλησεν αὑτοῦ.  25 Τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν, καὶ ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ, πεφυσημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεθρυμμένω δὲ ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις καὶ πολὺν χρόνον ἀπὸ Σωκράτους γεγονότε, τί θαυμαστὸν εἰ ὑπερηφάνω ἐγενέσθην;  26 Εἶτα, εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶται; τι δὲ νέω ὄντε αὐτώ, ἡνίκα καὶ ἀγνωμονεστάτω καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς εἶναι, Σωκράτης παρέσχε σώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατηγόρῳ ἄξιος εἶναι; Οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται.  27 Τίς μὲν γὰρ αὐλητής, τίς δὲ κιθαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσκαλος ἱκανοὺς ποιήσας τοὺς μαθητάς, ἐὰν πρὸς ἄλλους ἐλθόντες χείρους φανῶσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου; Τίς δὲ πατήρ, ἐὰν ὁ παῖς αὐτοῦ συνδιατρίβων τῳ σωφρονῇ, ὕστερον δὲ ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν πρόσθεν αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ οὐχ , ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαίνηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον; λλ᾽ οἵ γε πατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν παίδων πλημμελούντων, οὐκ αἰτίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν.  28 Οὕτω δὲ καὶ Σωκράτην δίκαιον ἦν κρίνειν· εἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἂν ἐδόκει πονηρὸς εἶναι· εἰ δ᾽ αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας αἰτίαν ἔχοι; 

29 λλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐκείνους φαῦλα πράττοντας ὁρῶν ἐπῄνει, δικαίως ἂν ἐπιτιμῷτο. Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Εὐθυδήμου καὶ πειρῶντα χρῆσθαι, καθάπερ οἱ πρὸς τἀφροδίσια τῶν σωμάτων ἀπολαύοντες, ἀπέτρεπε φάσκων ἀνελεύθερόν τε εἶναι καὶ οὐ πρέπον ἀνδρὶ καλῷ κἀγαθῷ, τὸν ἐρώμενον, ᾧ βούλεται πολλοῦ ἄξιος φαίνεσθαι, προσαιτεῖν, ὥσπερ τοὺς πτωχοὺς, ἱκετεύοντα καὶ δεόμενον προσδοῦναι, καὶ ταῦτα μηδενὸς ἀγαθοῦ. 30 Τοῦ δὲ Κριτίου τοῖς τοιούτοις οὐχ ὑπακούοντος οὐδὲ ἀποτρεπομένου, λέγεται τὸν Σωκράτην, ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐθυδήμου, εἰπεῖν ὅτι ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ προσκνῆσθαι ὥσπερ τὰ ὕδια τοῖς λίθοις. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01-23)

24

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 eh bien ! , donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

ἕως 2: tant que

συνήστην impft duel de σύνειμι

χράομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de; avoir des relations avec (sexe); 3 traiter (qqn comme + attr. ) , en user avec qqn

ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ : συμμάχῳ attribut de ἐκείνῳ

κρατέω , ῶ 1: + G : gouverner, avoir le pouvoir sur 

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: + G : écarter de; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: + G : quitter, se séparer de,

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 être exilé;

Θετταλία / Θεσσαλία , ας (ἡ) : la Thessalie (région du nord de la Grèce)

Critias s’exila d’Athènes après les Arginuses, en 406

ἐκεῖ  2: là-bas

ἀνομία , ας (ἡ) : l’absence de loi, l’illégalité

δικαιοσύνη , ης (ἡ) 3: la faculté de justice, la justice

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

σεμνός , ή, όν 2: respectable ; imposant, de rang élevé, magnifique

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, pourchasser, rechercher

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant , riche ; + inf. : capable de , apte à ;

κολακεύω : flatter, aduler ;

certains éditeurs suppriment κολακεύειν, et donnent alors à δυνατών son sens fort ( οἱ δυνατοί : les grands, les puissants)

διαθρύπτω : ( part. pft P : διατεθρυμμένος , η, ον) : 1 mettre en pièces ; 2 affaiblir, énerver, amollir, efféminer ;

δῆμος , ου () 1: le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse 

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter , célébrer 

πρωτεύω : tenir le premier rang

γυμνικός , , όν : qui concerne les exercices physiques, gymnique

ἀγών , ῶνος () 1: la lutte, le combat, le concours

ἀθλητής , οῦ (ὁ) : l’athlète

κἀκεῖνος = καὶ ἐκεῖνος 

25

συμβαίνω 1: (part aor : συμβάς , συμβᾶσα , συμβάν , G συμβάντος ) 1 arriver (à qqn + D) ; 2 συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

Τοιούτων δὲ συμβάντων : G neutre

ὀγκόω , ῶ ( pft P ὤγκομαι ) : gonfler, enfler (ἐπί + D : à cause de, de)

ἐπί + D : 1 à cause de ; 2 en plus de , outre ;

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille ;

Critias était apparenté à Solon ; Alcibiade, neveu de Périclès, était de la famille des Alcméonides

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever, redresser ; 2 exalter ; // MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

φυσάω , ω : ( part. pft P πεφυσημένος , η, ον) : gonfler, enfler

ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις καί ... : et en plus de tout cela, et par-dessus le marché

πολὺν χρόνον : A de temps : pendant longtemps, depuis longtemps

ἀπό + G 1: loin de

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

26

εἶτα : et après cela, et après ça (indignation) ;

πλημμελέω , ῶ : commettre une faute

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: (impératif 2ème p sg: αἰτιῶ ) :  rendre responsable de ( + Α + G ou + 2A), accuser qqn de qqch

ὅτι 1: parce que, du fait que, de ce que;

νέος , α, ον 1: jeune

ἡνίκα 2: quand, lorsque

construction : ἡνίκα καὶ ἀγνωμονεστάτω καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς < ἦν αὐτὼ s e > εἶναι

ἀγνώμων , ων, ον : ( sup. : ἀγνωμονέστατος , η, ον ) : dépourvu de jugement, irréfléchi

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est normal, naturel ; // expr. : εἰκός ἐστι ou εἰκός +inf : il est naturel, normal de... ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

ἔπαινος , ἐπαίνου () 2: la louange, l’éloge

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de

Οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται : passif impersonnel (« on »...)

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément, en vérité ; 2 pourtant ;

ἄλλα (τά) 1: 1 tout le reste ; 2 τὰ ἄλλα accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

κρίνω 1: (f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα ) : apprécier, juger 

27

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

κιθαριστής , ου (ὁ) : le cithariste

μαθητής , οῦ (ὁ) 4: disciple, élève

ἱκανός , ή, όν 1: capable

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller; 2 ἔρχομαι πρός + Α: rejoindre ;

χείρων , ω, ον 2: ( ΝΑ fréquent χείρους ) plus mauvais, inférieur ; pire

αἰτία , ας (ἡ) 1: le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : être accusé, être incriminé de qqch;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant, le fils, la fille 

συνδιατρίβω + D : 1 passer son temps avec... ; 2 passer son temps dans la pratique de, occupé à ;

τῳ = τινι !

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

στερον  1: ensuite, plus tard 

τὸν πρόσθεν : hell. : celui d’avant, le premier

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: si grand, aussi grand; 2 en corrélation avec ὅσος , η, ον : aussi grand que; // expr. : τοσούτῳ μᾶλλον ... ὅσῳ : d’autant plus ... que et inversé : d’autant plus ... d’autant plus ... ;

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

ὕστερος , α, ον 3: suivant, plus tardif, postérieur

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur 

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; D pl attique : υἱέσι ) : le fils

28

δίκαιον ἦν : valeur d’imparfait, mais aussi d’irréel !

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, vil, mauvais (mal)

εἰκότως 1: avec raison, logiquement

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à

δικαίως  1: avec justice, justement

ἔνειμι 1: être dans (+ D) 

κακία , ας (ἡ) 3: vice, mal, défaut ;

29

ἐπιτιμάω , ῶ 2: reprocher, critiquer ; blâmer ;

τοίνυν  1: hé bien ! ; or ; 

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

Εὐθυδήμος , ου (ὁ) : Euthydème

πειράω , ῶ 1: essayer de, s’efforcer

χρῆσθαι : le sens sexuel, ici, s’impose

καθάπερ : comme ;

πρός + Α 1: 1 en fonction de, en ce qui concerne, par rapport à,en rapport avec ; 2 par

τἀφροδίσια = τὰ ἀφροδίσια

ἀπολαύω 3: + G : tirer une jouissance de, jouir de 

ἀποτρέπω 4: détourner

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre, grossier, sordide

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

ἀνελεύθερόν (τε εἶναι καὶ οὐ) πρέπον : neutres

ἐρώμενος , ου: celui qui est aimé, l’amant ;

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

πτωχός , οῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  2: demander, prier de (+ inf)

προσδίδωμι : (inf. aor. προσδοῦναι ) : donner davantage, donner plus et plus

καὶ ταῦτα μηδενὸς ἀγαθοῦ : sens fort : et notamment des choses d’aucune valeur, ou qui n’ont rien d’estimable (G de prix)

30

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter, obéir;

λέγεται : passif impersonnel

ὑϊκός , ή , όν : ¨de porc

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression

ὅτι ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας = ὅτι ὑικόν <τι> αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας

προσκνήομαι , ῶμαι : + D : se gratter contre, se frotter contre

ὕδιον , ου (τό) : le pourceau (hapax provenant de ὗς , ὑός : le porc, la truie ?)

λίθος , ου () : la pierre


Vocabulaire alphabétique :

ἀγνώμων , ων, ον : ( sup. : ἀγνωμονέστατος , η, ον ) : dépourvu de jugement, irréfléchi

ἀγών , ῶνος () 1: la lutte, le combat, le concours

ἀθλητής , οῦ (ὁ) : l’athlète

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

αἰτία , ας (ἡ) 1: le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : être accusé, être incriminé de qqch;

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: (impératif 2ème p sg: αἰτιῶ ) :  rendre responsable de ( + Α + G ou + 2A), accuser qqn de qqch

ἄλλα (τά) 1: 1 tout le reste ; 2 τὰ ἄλλα accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre, grossier, sordide

ἀνομία , ας (ἡ) : l’absence de loi, l’illégalité

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: + G : écarter de; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: + G : quitter, se séparer de,

ἀπό + G 1: loin de

ἀπολαύω 3: + G : tirer une jouissance de, jouir de 

ἀποτρέπω 4: détourner

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille ;

γυμνικός , , όν : qui concerne les exercices physiques, gymnique

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  2: demander, prier de (+ inf)

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 eh bien ! , donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

δῆμος , ου () 1: le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse 

διαθρύπτω : ( part. pft P : διατεθρυμμένος , η, ον) : 1 mettre en pièces ; 2 affaiblir, énerver, amollir, efféminer ;

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à

δικαιοσύνη , ης (ἡ) 3: la faculté de justice, la justice

δικαίως  1: avec justice, justement

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant , riche ; + inf. : capable de , apte à ;

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est normal, naturel ; // expr. : εἰκός ἐστι ou εἰκός +inf : il est naturel, normal de... ;

εἰκότως 1: avec raison, logiquement

εἶτα : et après cela, et après ça (indignation) ;

ἐκεῖ  2: là-bas

ἔνειμι 1: être dans (+ D) 

ἔπαινος , ἐπαίνου () 2: la louange, l’éloge

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever, redresser ; 2 exalter ; // MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

ἐπί + D : 1 à cause de ; 2 en plus de , outre ;

ἐπιτιμάω , ῶ 2: reprocher, critiquer ; blâmer ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller; 2 ἔρχομαι πρός + Α: rejoindre ;

ἐρώμενος , ου: celui qui est aimé, l’amant ;

Εὐθυδήμος , ου (ὁ) : Euthydème

ἕως 2: tant que

ἡνίκα 2: quand, lorsque

Θετταλία / Θεσσαλία , ας (ἡ) : la Thessalie (région du nord de la Grèce)

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, pourchasser, rechercher

ἱκανός , ή, όν 1: capable

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer

καθάπερ : comme ;

κακία , ας (ἡ) 3: vice, mal, défaut ;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

κιθαριστής , ου (ὁ) : le cithariste

κολακεύω : flatter, aduler ;

κρατέω , ῶ 1: + G : gouverner, avoir le pouvoir sur 

κρίνω 1: (f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα ) : apprécier, juger 

λίθος , ου () : la pierre

μαθητής , οῦ (ὁ) 4: disciple, élève

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément, en vérité ; 2 pourtant ;

νέος , α, ον 1: jeune

ὀγκόω , ῶ ( pft P ὤγκομαι ) : gonfler, enfler (ἐπί + D : à cause de, de)

ὅτι 1: parce que, du fait que, de ce que;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant, le fils, la fille 

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression

πειράω , ῶ 1: essayer de, s’efforcer

πλημμελέω , ῶ : commettre une faute

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

πρός + Α 1: 1 en fonction de, en ce qui concerne, par rapport à,en rapport avec ; 2 par

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

προσδίδωμι : (inf. aor. προσδοῦναι ) : donner davantage, donner plus et plus

προσκνήομαι , ῶμαι : + D : se gratter contre, se frotter contre

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur 

πρωτεύω : tenir le premier rang

πτωχός , οῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant

σεμνός , ή, όν 2: respectable ; imposant, de rang élevé, magnifique

συμβαίνω 1: (part aor : συμβάς , συμβᾶσα , συμβάν , G συμβάντος ) 1 arriver (à qqn + D) ; 2 συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

συνδιατρίβω + D : 1 passer son temps avec... ; 2 passer son temps dans la pratique de, occupé à ;

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter , célébrer 

τοίνυν  1: hé bien ! ; or ; 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: si grand, aussi grand; 2 en corrélation avec ὅσος , η, ον : aussi grand que; // expr. : τοσούτῳ μᾶλλον ... ὅσῳ : d’autant plus ... que et inversé : d’autant plus ... d’autant plus ... ;

ὕδιον , ου (τό) : le pourceau (hapax provenant de ὗς , ὑός : le porc, la truie ?)

ὑϊκός , ή , όν : ¨de porc

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; D pl attique : υἱέσι ) : le fils

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter, obéir;

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

στερον  1: ensuite, plus tard 

ὕστερος , α, ον 3: suivant, plus tardif, postérieur

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, vil, mauvais (mal)

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 être exilé;

φυσάω , ω : ( part. pft P πεφυσημένος , η, ον) : gonfler, enfler

χείρων , ω, ον 2: ( ΝΑ fréquent χείρους ) plus mauvais, inférieur ; pire

χράομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de; avoir des relations avec (sexe); 3 traiter (qqn comme + attr. ) , en user avec qqn


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγών , ῶνος () 1: la lutte, le combat, le concours

αἰτία , ας (ἡ) 1: le motif, le chef d'accusation, le reproche; // expr. : αἰτίαν ἔχειν τινός : être accusé, être incriminé de qqch;

ἄλλα (τά) 1: 1 tout le reste ; 2 τὰ ἄλλα accusatif de relation : quant au reste, pour le reste

ἄξιος , α, ον 1: + G digne de

ἀπαλλάσσω / ἀπ-αλλάττω 1: + G : écarter de; // MP ἀπαλλάσσομαι / ἀπαλλάττομαι 1: (f 2 ἀπαλλαγήσομαι , ἀπηλλάγην , ἀπήλλαγμαι ) 1: + G : quitter, se séparer de,

ἀπό + G 1: loin de

γένος , ους (τό) 1: 1 la naissance, l’origine ; 2 la famille ;

γυνή , γυναικός (ἡ) ( V sg γύναι A sg γυναῖκα D pl γυναιξίν) 1: la femme

δ (souligne le mot après lequel il se place) 1: 1 eh bien ! , donc; 2 justement, précisément (intensif) ;

δῆμος , ου () 1: le peuple (considéré comme un ensemble politique), la masse 

δικαίως  1: avec justice, justement

δύναμις , εως (ἡ) 1: la puissance, le pouvoir, l’influence 

ἐάν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἰκότως 1: avec raison, logiquement

εἶτα 1: et après cela, et après ça (indignation) ;

ἔνειμι 1: être dans (+ D) 

ἐπί + 1: 1 à cause de ; 2 en plus de , outre ;

ἔρχομαι , ἐλεύσομαι , ἦλθον , ἐλήλυθα 1: ( inf aor ἐλθεῖν ) : 1 aller; 2 ἔρχομαι πρός + Α: rejoindre ;

ἱκανός , ή, όν 1: capable

κρατέω , ῶ 1: + G : gouverner, avoir le pouvoir sur 

κρίνω 1: (f κρινῶ , aor ἔκρινα , pft κέκρικα ) : apprécier, juger 

μήν 1 1: 1 vraiment, oui, assurément, en vérité ; 2 pourtant ;

νέος , α, ον 1: jeune

ὅτι 1: parce que, du fait que, de ce que;

παῖς , παιδός (,) 1: ( V. παῖ) : l’enfant, le fils, la fille 

παρά + D 1: près de, auprès de, chez

πάσχω 1: ( πείσομαι , ἔπαθον , πέπονθα  ) : 1 éprouver (en bien ou en mal), subir; 2 être (heureux, ou malheureux), être dans tel ou tel état; πάσχω τοιούτόν τι : éprouver qqch de tel, avoir telle impression

πειράω , ῶ 1: essayer de, s’efforcer

πρός + Α 1: 1 en fonction de, en ce qui concerne, par rapport à,en rapport avec ; 2 par

συμβαίνω 1: (part aor : συμβάς , συμβᾶσα , συμβάν , G συμβάντος ) 1 arriver (à qqn + D) ; 2 συμβαίνει (aor. συνέβη ) 1: impersonnel : il arrive (à : + D) que ( + proposition infinitive )

τιμάω 1: (infinitif τιμᾶν ) : honorer, respecter , célébrer 

τοίνυν  1: hé bien ! ; or ; 

τοσοῦτος , τοσαύτη , τοσοῦτον 1: si grand, aussi grand; 2 en corrélation avec ὅσος , η, ον : aussi grand que; // expr. : τοσούτῳ μᾶλλον ... ὅσῳ : d’autant plus ... que et inversé : d’autant plus ... d’autant plus ... ;

υἱός , οῦ (ὁ) 1: (NΑ pl ὑεῖς / υἱεῖς ; D pl attique : υἱέσι ) : le fils

ὑπό + G 1: avec un vb passif : par ;

στερον  1: ensuite, plus tard 

φεύγω 1: ( φεύξομαι , ἔφυγον , πέφευκα ) : 1 fuir; 2 être exilé;

χράομαι , χρῶμαι 1: (f χρήσομαι , aor ἐχρησάμην , pft κέχρημαι ; part. pr. χρώμενος, inf χρῆσθαι ; adj verbal χρηστέον ; ) + D : 1 utiliser, se servir de, employer, pratiquer qqch ; 2 fréquenter, être familier de; avoir des relations avec (sexe); 3 traiter (qqn comme + attr. ) , en user avec qqn

fréquence 2 :

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : +A de personne, accompagné d’un participe : s’apercevoir que qqn + indicatif ;

αἰτιάομαι , ῶμαι 2: (impératif 2ème p sg: αἰτιῶ ) :  rendre responsable de ( + Α + G ou + 2A), accuser qqn de qqch

δέομαι , δεήσομαι , ἐδεήθην , δεδέημαι  2: demander, prier de (+ inf)

διατελέω ,  2: + participe: passer sa vie à

δυνατός , ή, όν 2: qui peut, puissant , riche ; + inf. : capable de , apte à ;

ἐκεῖ  2: là-bas

ἔπαινος , ἐπαίνου () 2: la louange, l’éloge

ἐπιτιμάω , ῶ 2: reprocher, critiquer ; blâmer ;

ἕως 2: tant que

ἡνίκα 2: quand, lorsque

ἱκετεύω 2: venir supplier, supplier, prier, implorer

κατήγορος , ου (ὁ) 2: l’accusateur

πρέπω 2: convenir, être convenable ; πρέπον εἶναι + D : il convient à, il est convenable pour ;

πρότερος , α, ον 2: 1 premier, le premier, en premier ; 2 précédent, antérieur 

σεμνός , ή, όν 2: respectable ; imposant, de rang élevé, magnifique

σωφρονέω ,ῶ 2: 1 avoir l’âme en bon état, être dépourvu de passions, être sage ; 2 être chaste, tempérant ;

σώφρων , ων, ον 2: (superlatif : σωφρονέστατος , η, ον) : sage, qui est maître de soi

φαῦλος , η, ον 2: de qualité inférieure, vil, mauvais (mal)

χείρων , ω, ον 2: ( ΝΑ fréquent χείρους ) plus mauvais, inférieur ; pire

fréquence 3 :

ἀπολαύω 3: + G : tirer une jouissance de, jouir de 

δικαιοσύνη , ης (ἡ) 3: la faculté de justice, la justice

ἐπαίρω 3: ( part pft P ἐπηρμένος , η, ον ) 1 soulever, redresser ; 2 exalter ; // MP être exalté, transporté (notamment d’orgueil), s’enorgueillir de

θηράω , ῶ 3: poursuivre (à la chasse ou la pêche), chasser, pourchasser, rechercher

κακία , ας (ἡ) 3: vice, mal, défaut ;

κάλλος , ους (τό) 3: la beauté

ὕστερος , α, ον 3: suivant, plus tardif, postérieur

fréquence 4 :

ἀποτρέπω 4: détourner

μαθητής , οῦ (ὁ) 4: disciple, élève


ne pas apprendre :

ἀγνώμων , ων, ον : ( sup. : ἀγνωμονέστατος , η, ον ) : dépourvu de jugement, irréfléchi

ἀθλητής , οῦ (ὁ) : l’athlète

ἀνελεύθερος , ος, ον : indigne d’un homme libre, grossier, sordide

ἀνομία , ας (ἡ) : l’absence de loi, l’illégalité

αὐλητής , οῦ (ὁ) : joueur de flûte

γυμνικός , , όν : qui concerne les exercices physiques, gymnique

διαθρύπτω : ( part. pft P : διατεθρυμμένος , η, ον) : 1 mettre en pièces ; 2 affaiblir, énerver, amollir, efféminer ;

εἰκός , ότος (τό) (cf ἔοικα ) : ce qui est normal, naturel ; // expr. : εἰκός ἐστι ou εἰκός +inf : il est naturel, normal de... ;

ἐρώμενος , ου (ὁ): celui qui est aimé, l’amant ;

Εὐθυδήμος , ου (ὁ) : Euthydème

Θετταλία / Θεσσαλία , ας (ἡ) : la Thessalie (région du nord de la Grèce)

καθάπερ : comme ;

κιθαριστής , ου (ὁ) : le cithariste

κολακεύω : flatter, aduler ;

λίθος , ου () : la pierre

ὀγκόω , ῶ ( pft P ὤγκομαι ) : gonfler, enfler (ἐπί + D : à cause de, de)

πλημμελέω , ῶ : commettre une faute

πλοῦτος , ου (ὁ) 2: la richesse

προσαιτέω , ῶ : +2 A : quémander qqch de qqn, mendier qqch

προσδίδωμι : (inf. aor. προσδοῦναι ) : donner davantage, donner plus et plus

προσκνήομαι , ῶμαι : + D : se gratter contre, se frotter contre

πρωτεύω : tenir le premier rang

πτωχός , οῦ (ὁ) : le gueux, le mendiant

συνδιατρίβω + D : 1 passer son temps avec... ; 2 passer son temps dans la pratique de, occupé à ;

ὕδιον , ου (τό) : le pourceau (hapax provenant de ὗς , ὑός : le porc, la truie ?)

ὑϊκός , ή , όν : ¨de porc

ὑπακούω : (pft : ὑπακήκοα ) +D : prêter l’oreille et réagir, écouter, obéir;

ὑπερήφανος , ος, ον : très arrogant, d’une extrême arrogance

φυσάω , ω : ( part. pft P πεφυσημένος , η, ον) : gonfler, enfler


Comparaison de traductions :

Responsabilité de Socrate vis-à-vis de Critias et d’Alcibiade

[29] (Dictionnaire Magnien-Lacroix , ed. Belin, Paris 1969 p. 1919) < λέγεται τὸν Σωκράτην ... εἰπεῖν ὅτι> ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας : <on raconte que Socrate dit que> Critias lui semblait avoir la même nature que les porcs.

[29] (Dictionnaire Bailly, ed. Hachette,Paris,1950 p1987 : < λέγεται τὸν Σωκράτην ... εἰπεῖν ὅτι> ὑικὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίας : <on raconte que Socrate dit que> Critias lui semblait éprouver quelque chose comme ce qu’éprouvent les porcs.


Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

[24] Ainsi Critias et Alcibiade, tant qu’ils fréquentèrent Socrate, purent, grâce à son secours, commander à leurs mauvais désirs : une fois loin de lui, Critias, réfugié en Thessalie (22), vécut avec des hommes plus habitués à l’illégalité qu’à la justice; Alcibiade, pourchassé par un essaim de femmes de distinction à cause de sa beauté, et corrompu à cause de son pouvoir dans la ville et chez nos alliés par une foule d’habiles flatteurs, honoré par le peuple, porté sans efforts au premier rang, semblable enfin à ces athlètes qui, triomphant sans peine dans toutes les luttes, négligent tout exercice, Alcibiade de même se négligea tout à fait. [25] Placés dans de telles circonstances, et d’ailleurs enflés de leur naissance, fiers de leur richesse, enivrés de leur pouvoir, amollis par une foule de complaisants, corrompus de tant de côtés à la fois, éloignés depuis longtemps de Socrate, qu’y a-t-il d’étonnant que leur insolence ait passé les bornes? [26] Et puis, les fautes qu’ils ont commises, l’accusateur les impute à Socrate ! Mais quand ils étaient jeunes tous les deux, à un âge où ils devaient être plus que jamais déréglés et intempérants, Socrate les a contenus dans la sagesse : l’accusateur ne le croit-il pour cela digne d’aucun éloge? En toute autre occurrence on ne juge point ainsi. [27] Où est le joueur de flûte, le cithariste, le maître quelconque, que l’on rende responsable, si les élèves qu’il a formés deviennent mauvais sous d’autres maîtres? Où est le père qui, lorsque son fils, demeuré sage dans le commerce d’un ami, est devenu mauvais dans la société d’un autre, s’avise d’accuser le premier ami? N’est-il pas vrai, au contraire, que plus le fils est devenu vicieux avec le second, plus le père donne d’éloges au premier ? Mais les pères eux-mêmes, qui vivent avec leurs fils, quand ces enfants tournent mal, n’en sont point responsables, s’ils sont sages de leur côté. [28] C’est ainsi qu’il était juste de juger Socrate : si, de lui-même il a fait quelque chose de mal, on a raison de le traiter d’homme pervers; mais s’il n’a pas cessé de vivre en homme de bien, est-il juste de l’accuser d’une dépravation qui n’était point en lui ?

[29] Si pourtant, en s’abstenant du mal, il eût vu, sans les désapprouver, les honteuses actions des autres, on serait en droit de le blâmer. Mais s’étant aperçu que Critias, épris d’Euthydème, voulait en jouir à la manière de ceux qui abusent de leur corps pour satisfaire à leurs désirs amoureux, il s’efforça de l’en détourner : il lui dit qu’il était indigne d’un homme libre, et inconvenant pour un ami de la vertu d’aller, comme un mendiant, solliciter une chose de l’objet aimé, auprès duquel on tient surtout à se faire valoir, et notamment une chose qui n’a rien d’estimable. [30] Critias faisait la sourde oreille et ne consentait point à s’éloigner ; alors on prétend que Socrate dit devant une nombreuse assistance, et en présence d’Euthydème, que Critias avait, selon lui, quelque ressemblance avec un porc, puisqu’il voulait se frotter contre Euthydème, comme les porcs se frottent contre les pierres.Retour en haut du texte