Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 31 38 Socrate et les Trente

Ironie, résistance passive : Socrate menacéMémorables I ch 2 31 38

Socrate et les Trente ; Socrate et Critias

31 Ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὁ Κριτίας, ὥστε καὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὢν νομοθέτης μετὰ Χαρικλέους ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρεάζων ἐκείνῳ καὶ οὐκ ἔχων ὅπῃ ἐπιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπιφέρων αὐτῷ καὶ διαβάλλων πρὸς τοὺς πολλούς· οὐδὲ γὰρ ἔγωγε οὔτ᾽ αὐτὸς τοῦτο πώποτε Σωκράτους ἤκουσα οὔτ᾽ ἄλλου του φάσκοντος ἀκηκοέναι ᾐσθόμην.  32 Ἐδήλωσε δέ· ἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν καὶ οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέκτεινον, πολλοὺς δὲ προετρέποντο ἀδικεῖν, εἶπέ που ὁ Σωκράτης ὅτι θαυμαστόν οἱ δοκοίη εἶναι, εἴ τις γενόμενος βοῶν ἀγέλης νομεὺς καὶ τὰς βοῦς ἐλάττους τε καὶ χείρους ποιῶν μὴ ὁμολογοίη κακὸς βουκόλος εἶναι, ἔτι δὲ θαυμαστότερον, εἴ τις προστάτης γενόμενος πόλεως καὶ ποιῶν τοὺς πολίτας ἐλάττους τε καὶ χείρους μὴ αἰσχύνεται μηδ᾽ οἴεται κακὸς εἶναι προστάτης τῆς πόλεως. 

33 Ἀπαγγελθέντος δὲ αὐτοῖς τούτου, καλέσαντες ὅ τε Κριτίας καὶ ὁ Χαρικλῆς τὸν Σωκράτην τόν τε νόμον ἐδεικνύτην αὐτῷ καὶ τοῖς νέοις ἀπειπέτην μὴ διαλέγεσθαι. Ὁ δὲ Σωκράτης ἐπήρετο αὐτὼ εἰ ἐξείη πυνθάνεσθαι, εἴ τι ἀγνοοῖτο τῶν προαγορευομένων.  Τὼ δ᾽ ἐφάτην.

34 « Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, παρεσκεύασμαι μὲν πείθεσθαι τοῖς νόμοις· ὅπως δὲ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν λάθω τι παρανομήσας, τοῦτο βούλομαι σαφῶς μαθεῖν παρ᾽ ὑμῶν, πότερον τὴν τῶν λόγων τέχνην σὺν τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις εἶναι νομίζοντες, ἢ σὺν τοῖς μὴ ὀρθῶς, ἀπέχεσθαι κελεύετε αὐτῆς. Εἰ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ὀρθῶς, δῆλον ὅτι ἀφεκτέον ἂν εἴη τοῦ ὀρθῶς λέγειν· εἰ δὲ σὺν τοῖς μὴ ὀρθῶς, δῆλον ὅτι πειρατέον ὀρθῶς λέγειν. »

35 Καὶ ὁ Χαρικλῆς ὀργισθεὶς αὐτῷ, « Ἐπειδή, » ἔφη, « ὦ Σώκρατες, ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμαθέστερα ὄντα προαγορεύομεν, τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέγεσθαι. »
Καὶ ὁ Σωκράτης·  « Ἵνα τοίνυν, » ἔφη,  « μὴ ἀμφίβολον ᾖ [ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα], ὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους.» 
Καὶ ὁ Χαρικλῆς,  « Ὅσουπερ, « εἶπε, « χρόνου βουλεύειν οὐκ ἔξεστιν, ὡς οὔπω φρονίμοις οὖσι· μηδὲ σὺ διαλέγου νεωτέροις τριάκοντα ἐτῶν. »

36 « Μηδ᾽ ἐάν τι ὠνῶμαι, « ἔφη, « ἢν πωλῇ νεώτερος τριάκοντα ἐτῶν, ἔρωμαι ὁπόσου πωλεῖ; »

« Ναὶ τά γε τοιαῦτα, » ἔφη ὁ Χαρικλῆς· « ἀλλά τοι σύγε, ὦ Σώκρατες, εἴωθας εἰδὼς πῶς ἔχει

τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν· ταῦτα οὖν μὴ ἐρώτα. »

« Μηδ᾽ ἀποκρίνωμαι οὖν, » ἔφη, « ἄν τίς με ἐρωτᾷ νέος, ἐὰν εἰδῶ, οἷον, ποῦ οἰκεῖ Χαρικλῆς ἢ ποῦ ἐστι Κριτίας; »

« Ναὶ τά γε τοιαῦτα, » ἔφη ὁ Χαρικλῆς.

37 Ὁ δὲ Κριτίας, « Ἀλλὰ τῶνδέ τοί σε ἀπέχεσθαι, » ἔφη, « δεήσει, ὦ Σώκρατες, τῶν σκυτέων καὶ τῶν τεκτόνων καὶ τῶν χαλκέων· καὶ γὰρ οἶμαι αὐτοὺς ἤδη κατατετρῖφθαι διαθρυλουμένους ὑπὸ σοῦ. »

« Οὐκοῦν, » ἔφη ὁ Σωκράτης, « καὶ τῶν ἑπομένων τούτοις, τοῦ τε δικαίου καὶ τοῦ ὁσίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων; »

« Ναὶ μὰ Δί᾽, » ἔφη ὁ Χαρικλῆς· « καὶ τῶν βουκόλων γε· εἰ δὲ μή, φυλάττου ὅπως μὴ καὶ σὺ ἐλάττους τὰς βοῦς ποιήσῃς. »

38 Ἔνθα καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι ἀπαγγελθέντος αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου ὠργίζοντο τῷ Σωκράτει.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01-30)

31

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, au sortir de ; // expressions : ἐξ οὗ / ἐξ ὧν 1: à la suite de quoi ;

ὅτε 1: quand

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente (citoyens munis des pleins pouvoirs) : régime des Trente : régime oligarchique imposé à Athènes par Sparte en 404-403

νομοθέτης , ου (ὁ) 4: le législateur, le nomothète.

Quand le Conseil des Cinq-Cents avait adopté une proposition de loi, une commission de nomothètes (pris parmi les Héliastes) l’étudiait, voyait si elle était ou non acceptable, après un véritable procès pour ou contre.

Χαρικλῆς (ὁ) , Χαρικλέους : Chariclès (nom d’homme)

Critias et Chariclès étaient les plus puissants des Trente.

ἀπομνημονεύω : ( aor. ἀπεμνημόνευσα ) : se souvenir de, se rappeler de, penser à (favorablement ou défavorablement)

ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ : il se souvint de lui, il pensa à lui (par rancune)

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: 1 écrire , inscrire ; 2 proposer un projet de loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique

λόγων τέχνην l’art de discuter, la dialectique

ἐπηρεάζω : + D : chercher à nuire

ὅπῃ : 1 par où, où ; 2 de quelle façon

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

constr. : τὸ ... ἐπιτιμώμενον

κοινῇ  2: prép. + D : en commun avec

φιλόσοφος , ου (ὁ) : le philosophe

ἐπιφέρω 4: 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ; 3 ajouter ;

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, déblatérer contre, décrier

ἔγωγε : pour moi, je

τοῦτο : cela, c’est-à-dire ce reproche, parfois adressé aux philosophes (par ex. dans les Nuées d’Aristophane v 112 sq.), de rendre bonne une cause mauvaise : τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν.

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G : 1 remarquer; 2 apprendre , être informé ;

32

δηλόω , 2: 1 faire voir, montrer, indiquer ; 2 rendre évident ; 3 révéler

δήλωσε : sens neutre et impersonnel, malgré la voix active : « on le vit bien »

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

χείριστος , η, ον 2: très mauvais, le pire, le moindre

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

οἱ = αὐτῷ, datif du pronom personnel de la 3ème personne ; αὐτῷ (à lui) renvoie à Socrate

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α βοῦν, A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

νομεύς , έως (ὁ) : maître du troupeau, berger

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser, reconnaître 

βουκόλος , ου () : le berger, le gardien de vaches, le bouvier

ἔτι  1: encore

constr : εἶπέ που ὁ Σωκράτης ὅτι θαυμαστόν οἱ δοκοίη εἶναι ... ἔτι δὲ θαυμαστότερον

προστάτης , ου () : le chef, le maître 

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: avoir honte

μὴ αἰσχύνεται μηδ᾽ οἴεται : passage à l’indicatif, car Socrate signale des faits réels.


33

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ; part aor P : ἀπαγγελθείς, έντος; ) rapporter, rapporter une nouvelle

παγγελθέντος δὲ αὐτοῖς τούτου : G absolu au neutre

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : appeler, convoquer 

ἀπεῖπον  (existe seulement à l’aoriste): défendre, interdire

μὴ διαλέγεσθαι : le μή est obligatoire avant un infinitif introduit par un verbe signifiant nier ou défendre, dont il reprend seulement l’idée négative; il ne se traduit pas en français

ἐπείρομαι ( f ἐπερήσομαι , aor ἐπηρόμην : demander ( si : εἰ)

ἔξεστι + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de...

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G) , s’informer sur, s’enquérir, demander, poser des questions à

ἀγνοέω , ῶ 2: ( opt. pr. MP 3ème p. sg : ἀγνοοῖτο ) : ne pas connaître, ignorer ; ne pas discerner la vérité ;

προαγορεύω 2: (pft P προηγόρευμαι ) : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre 

34

Τὼ : duel! τὼ δ’ ἐφάτην : « ils dirent oui tous les deux ».

τοίνυν  1: hé bien ! , certes

παρασκευάζω  1: préparer ; // ( pft  παρεσκεύασμαι ) : 1 se préparer, se préparer (à) ; 2 au pft : être prêt à (+ inf) ;

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ἄγνοια , ας (ἡ) : ignorance

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

παρανομέω , ῶ 4: enfreindre la loi

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

σύν / ξύν +D  1: 1 avec; 2 en conformité avec, en rapport avec ;

ὀρθῶς 1: correctement, justement

σὺν τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις εἶναι : servir à bien parler ; τοῖς ὀρθῶς λεγομένοις (neutre)

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que 

ἀφεκτέον (ἐστι) : + G : il faut s’abstenir de (ἀφεκτέον adj. vb de ἀπέχομαι)

ἀφεκτέον ἂν εἴη : il faudrait <selon vous> s’abstenir

πειράω , ῶ 1: ( adj. vb πειρατέον ) essayer de, s’efforcer de 

35

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ἐπειδή 1: puisque

ἀγνοεῖς : le verbe est pris absolument

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

εὐμαθής, ής, ές : (comp. εὐμαθέστερος , α, ον) : facile à apprendre, ou à comprendre

ὅλως  2: totalement, entièrement

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque

Ἵνα τοίνυν, μὴ ἀμφίβολον ᾖ : l’adjectif neutre se rapporte à la défense exprimée dans la phrase précédente; on peut traduire : “eh bien, afin qu’il n’y ait pas d’équivoque...”

ὁρίζω 3: ( aor ὥρισα ; impér. aor 2ème p pl : ὁρίσατε ) délimiter, limiter, définir

μέχρι 2: prép. + G : jusqu’à ;

πόσος , η, ον; 3: combien grand ? combien nombreux ? combien?

τος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année, l’an

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps

constr. < μέχρι >: ὅσουπερ χρόνου : littt jusqu’à autant de temps précisément que = tant que (on peut aussi considérer que ὅσουπερ χρόνου  est un G de temps )

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur (Conseil des Cinq-cents : chaque année, chacune des 10 tribus d’Athènes désignait par tirage au sort 50 citoyens âgés de plus de 30 ans; ce Conseil tenait tous les jours séance publique; il pouvait prendre des décrets, dirigeait administration et politique, et se transformait parfois en Cour de Justice; ) 

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; 3 parce que ;

οὔπω  3: (en un ou deux mots) pas encore

φρόνιμος , η/ος, ον 4: raisonnable, sage, intelligent, sensé

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

36

νέομαι , οῦμαι 3: (aor ἐπριάμην ) : acheter

πωλέω , ῶ : mettre en vente, vendre

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  demander

μήδε ἔρωμαι : faut-il que je ne demande pas même ... ? subjonctif délibératif.

ὁπόσος , η, ον 3: 1 combien grand (nombreux) ; 2 aussi grand (nombreux) que ; 3 ὁπόσου : G de prix : combien, à combien (inter. indirect)
ναί 4: oui! ou si !

τά γε τοιαῦτα A de rel; ναὶ τά γε τοιαῦτα : « passe encore pour cela » !

σύγε = σύ + γε

ἀλλά τοι : mais alors (introduit une objection, une réserve)

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l’habitude de

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de; être sûr ;

εἰδώς : valeur adversative du participe : alors que ..., bien que ...

πῶς 1: comment // expression : πῶς ἔχει interr. indir. :comment il en est, ce qu’il en est

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger, poser une question , demander

πλεῖστα / τὰ πλεῖστα / πλεῖστον 1: adv : le plus, le plus souvent

ἀποκρίνομαι 2: répondre

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

ἐὰν εἰδῶ dépend de ἐρώτα

οἷον neutre adv 3: par exemple;

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

οἰκέω , 1: habiter

37

σκυτεύς , σκυτέως (ὁ) : le cordonnier

χαλκεύς , χαλκέως (ὁ) : le forgeron

ἤδη 1: déjà, plusieurs fois déjà ; dès lors, désormais

κατατρίϐω : ( inf pf P : κατατετρῖφθαι ) : user jusqu’à la corde (un vêtement...), épuiser (qqn)

διαθρυλέω : rebattre les oreilles, assourdir ; au P ὑπό τινος : être assourdi par qqn qui crie, => être fatigué d’entendre qqn ;

αὐτοὺς ἤδη κατατετρῖφθαι διαθρυλουμένους : littτ :“comme ils sont rebattus, ils sont usés” (Socrate se servait sans cesse d’exemples tirés des métiers les plus ordinaires, et c’est ce dont se moque ici Critias, en étendant aux artisans un verbe qui s’applique à des exemples.); on pourrait rendre cela par : « fatigués de s’entendre citer à tout bout de champs par toi, ils sont usés jusqu’à la corde ! »

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D ou μετά + G : 1 suivre ; 2 s’ensuivre;

καὶ τῶν ἑπομένων τούτοις < s e δεήσει με ἀπέχεσθαι>; τῶν ἑπομένων est développé par les G qui suivent; τῶν ἑπομένων τούτοις : “ce qui résultait de ces choses-là” = ce qui résultait de ces comparaisons = ce que j’en tirais

δίκαιον , δικαίου (τό) : le juste, ce qui est juste, conforme au droit ; le droit, la justice

ὅσιος , α, ον 2: sacré, conforme à la religion, saint, juste, permis par les dieux, permis ; // ὅσιον , ὁσίου (τό) : ce qui est , conforme à la religion, sacré, saint, pieux ;

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ; / Ναὶ μὰ Δί᾽ : oui, par Zeus !

εἰ δὲ μή 1: sinon 

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller  ; // M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) veiller à ce que ( ὅπως +subj.), craindre que (ὅπως μή + futur.) ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention ! (ὅπως μή + futur: à éviter de);

φυλάττου ὅπως μὴ καὶ σὺ ἐλάττους τὰς βοῦς ποιήσῃς : “prends garde de diminuer, toi aussi, le nombre des bœufs” : Charilès menace ainsi Socrate de le faire mourir

38

ἔνθα 2: 1 ici, là ; 2 alors;

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;


Vocabulaire alphabétique :

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ἀγνοέω , ῶ 2: ( opt. pr. MP 3ème p. sg : ἀγνοοῖτο ) : ne pas connaître, ignorer ; ne pas discerner la vérité ;

ἄγνοια , ας (ἡ) : ignorance

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G : 1 remarquer; 2 apprendre , être informé ;

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: avoir honte

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ; part aor P : ἀπαγγελθείς, έντος; ) rapporter, rapporter une nouvelle

ἀπεῖπον  (existe seulement à l’aoriste): défendre, interdire

ἀποκρίνομαι 2: répondre

ἀπομνημονεύω : ( aor. ἀπεμνημόνευσα ) : se souvenir de, se rappeler de, penser à (favorablement ou défavorablement)

ἀφεκτέον (ἐστι) : + G : il faut s’abstenir de (ἀφεκτέον adj. vb de ἀπέχομαι)

βουκόλος , ου () : le berger, le gardien de vaches, le bouvier

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α βοῦν, A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: 1 écrire , inscrire ; 2 proposer un projet de loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que 

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;

δηλόω , 2: 1 faire voir, montrer, indiquer ; 2 rendre évident ; 3 révéler

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, déblatérer contre, décrier

διαθρυλέω : rebattre les oreilles, assourdir ; au P ὑπό τινος : être assourdi par qqn qui crie, => être fatigué d’entendre qqn ;

δίκαιον , δικαίου (τό) : le juste, ce qui est juste, conforme au droit ; le droit, la justice

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἰ δὲ μή 1: sinon 

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, au sortir de ; // expressions : ἐξ οὗ / ἐξ ὧν 1: à la suite de quoi ;

ἔνθα 2: 1 ici, là ; 2 alors;

ἔξεστι + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de...

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

ἐπειδή 1: puisque

ἐπείρομαι ( f ἐπερήσομαι , aor ἐπηρόμην : demander ( si : εἰ)

ἐπηρεάζω : + D : chercher à nuire

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur (terme de lutte) ; 2 attaquer

ἐπιφέρω 4: 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ; 3 ajouter ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D ou μετά + G : 1 suivre ; 2 s’ensuivre;

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  demander

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger, poser une question , demander

ἔτι  1: encore

τος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année, l’an

εὐμαθής, ής, ές : (comp. εὐμαθέστερος , α, ον) : facile à apprendre, ou à comprendre

ἤδη 1: déjà, plusieurs fois déjà ; dès lors, désormais

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : appeler, convoquer 

κατατρίϐω : ( inf pf P : κατατετρῖφθαι ) : user jusqu’à la corde (un vêtement...), épuiser (qqn)

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

κοινῇ  2: prép. + D : en commun avec

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ; / Ναὶ μὰ Δί᾽ : oui, par Zeus !

μέχρι 2: prép. + G : jusqu’à ;

ναί 4: oui! ou si !

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

νομεύς , έως (ὁ) : maître du troupeau, berger

νομοθέτης , ου (ὁ) 4: le législateur, le nomothète.

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

οἱ = αὐτῷ, datif du pronom personnel de la 3ème personne

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de; être sûr ;

οἰκέω , 1: habiter

οἷον neutre adv 3: par exemple;

ὅλως  2: totalement, entièrement

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser, reconnaître 

ὅπῃ : 1 par où, où ; 2 de quelle façon

ὁπόσος , η, ον 3: 1 combien grand (nombreux) ; 2 aussi grand (nombreux) que ; 3 ὁπόσου : G de prix : combien, à combien (inter. indirect)

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὀρθῶς 1: correctement, justement

ὁρίζω 3: ( aor ὥρισα ; impér. aor 2ème p pl : ὁρίσατε ) délimiter, limiter, définir

ὅσιος , α, ον 2: sacré, conforme à la religion, saint, juste, permis par les dieux, permis ; // ὅσιον , ὁσίου (τό) : ce qui est , conforme à la religion, sacré, saint, pieux ;

ὅτε 1: quand

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

οὔπω  3: (en un ou deux mots) pas encore

παρανομέω , ῶ 4: enfreindre la loi

παρασκευάζω  1: préparer ; // ( pft  παρεσκεύασμαι ) : 1 se préparer, se préparer (à) ; 2 au pft : être prêt à (+ inf) ;

πειράω , ῶ 1: ( adj. vb πειρατέον ) essayer de, s’efforcer de 

πλεῖστα / τὰ πλεῖστα / πλεῖστον 1: adv : le plus, le plus souvent

πόσος , η, ον; 3: combien grand ? combien nombreux ? combien?

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

προαγορεύω 2: (pft P προηγόρευμαι ) : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre 

προστάτης , ου () : le chef, le maître 

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G) , s’informer sur, s’enquérir, demander, poser des questions à

πωλέω , ῶ : mettre en vente, vendre

πῶς 1: comment // expression : πῶς ἔχει interr. indir. :comment il en est, ce qu’il en est

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

σκυτεύς , σκυτέως (ὁ) : le cordonnier

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

σύν / ξύν +D  1: 1 avec; 2 en conformité avec, en rapport avec ;

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique

τοίνυν  1: hé bien ! , certes

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente (citoyens munis des pleins pouvoirs) : régime des Trente : régime oligarchique imposé à Athènes par Sparte en 404-403

φιλόσοφος , ου (ὁ) : le philosophe

φρόνιμος , η/ος, ον 4: raisonnable, sage, intelligent, sensé

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller  ; // M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) veiller à ce que ( ὅπως +subj.), craindre que (ὅπως μή + futur.) ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention ! (ὅπως μή + futur: à éviter de);

χαλκεύς , χαλκέως (ὁ) : le forgeron

Χαρικλῆς (ὁ) , Χαρικλέους : Chariclès (nom d’homme)

χείριστος , η, ον 2: très mauvais, le pire, le moindre

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps

νέομαι , οῦμαι 3: (aor ἐπριάμην ) : acheter

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; 3 parce que ;


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀδικέω , ῶ 1: faire du tort, faire du mal, être injuste ; + 2A : commettre une injustice contre;

βουλεύω 1: être membre de la βουλή, être sénateur

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: 1 écrire , inscrire ; 2 proposer un projet de loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

δίκαιον , δικαίου (τό) 1: le juste, ce qui est juste, conforme au droit ; le droit, la justice

ἐάν / ἄν +subj 1: si (éventuel ; négation μή)

εἰ δὲ μή 1: sinon 

ἐκ / ἐξ + G 1: hors de, à partir de, issu de, au sortir de ; // expressions : ἐξ οὗ / ἐξ ὧν 1: à la suite de quoi ;

ἔξεστι + infinitif  1: il est permis (ou il est possible) à qqn de...

ἐπεί 1: conj : quand, lorsque

ἐπειδή 1: puisque

ἔτι  1: encore

ἤδη 1: déjà, plusieurs fois déjà ; dès lors, désormais

ἵνα 1: (+ subjonctif) afin que, pour que, afin de

καλέω , ῶ 1: f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα (aor passif 3ème p pl : ἐκλήθησαν ) : appeler, convoquer 

κελεύω 1: ordonner, ordonner de, donner l’ordre de

λανθάνω 1: ( λαθήσομαι / λήσω , ἔλαθον , λέληθα ; inf aor λαθεῖν ) : être ignoré de, échapper à la connaissance de (hellénisme : ce verbe conjugué est en général accompagné d’un participe qui porte le sens principal, et dont il indique que l’action passe inaperçue) , agir à l’insu de ou sans s’en apercevoir;

νέος , α, ον 1: ( comp. νεώτερος ) jeune ; οἱ νέοι : les jeunes gens

ὅδε , ἥδε , τόδε (τὸ δέ) 1: adj. ce , cette; pr : celui-ci, celle-ci, ceci; au neutre, annonce souvent ce qui va suivre ;

οἶδα 1: (indicatif présent : 2ème p : οἶσθα ; pl ἴσμεν - hom ἴδμεν -, ἴστε , ἴσασι ; , impf 3ème sg ᾔδει , f εἴσομαι ,impér. ἴσθι , subj. pr. εἰδῶ ; inf pr. : εἰδέναι ; part m εἰδώς , ότος, f εἰδυῖα ;) : savoir, connaître, être informé de; être sûr ;

οἰκέω , 1: habiter

ὁμολογέω , 1: avouer, confesser, reconnaître 

ὅπως + subj 1: pour que, afin que, pour ;

ὀρθῶς 1: correctement, justement

ὅτε 1: quand

οὐκοῦν  1: par suite, donc, alors (attention à l’accent !) ;

παρασκευάζω  1: préparer ; // ( pft  παρεσκεύασμαι ) : 1 se préparer, se préparer (à) ; 2 au pft : être prêt à (+ inf) ;

πειράω , ῶ 1: ( adj. vb πειρατέον ) essayer de, s’efforcer de 

πλεῖστα / τὰ πλεῖστα / πλεῖστον 1: adv : le plus, le plus souvent

πυνθάνομαι 1: ( πεύσομαι , ἐπυθόμην , πέπυσμαι  ) : s’informer de (+A) auprès de (παρά+ G) , s’informer sur, s’enquérir, demander, poser des questions à

πῶς 1: comment // expression : πῶς ἔχει interr. indir. :comment il en est, ce qu’il en est

σαφῶς 1: (superl σαφέστατα ) : clairement, bien (adv.)

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι1: tu, te, toi

σύν / ξύν +D  1: 1 avec; 2 en conformité avec, en rapport avec ;

τοίνυν  1: hé bien ! , certes

φυλάσσω / φυλάττω 1: ( aor. ἐφύλαξα ) : être sur ses gardes, veiller  ; // M : ( inf. aor. : φυλάξασθαι ) veiller à ce que ( ὅπως +subj.), craindre que (ὅπως μή + futur.) ; / imp pr M: φυλάττου : prends garde ! attention ! (ὅπως μή + futur: à éviter de);

χρόνος , ου (ὁ) 1: le temps

ὡς + participe  1: 1 en tant que, comme; 2 dans l’idée que; dans l’idée de, avec la pensée que, estimant que ; 3 parce que ;

fréquence 2 :

ἀγνοέω , ῶ 2: ( opt. pr. MP 3ème p. sg : ἀγνοοῖτο ) : ne pas connaître, ignorer ; ne pas discerner la vérité ;

αἰσθάνομαι 2: ( αἰσθήσομαι , ᾐσθόμην , ᾔσθημαι ) : + G : 1 remarquer; 2 apprendre , être informé ;

αἰσχύνομαι , αἰσχυνοῦμαι , ᾐσχύνθην 2: avoir honte

ἀπαγγέλλω 2: ( f ἀπαγγελῶ; part aor P : ἀπαγγελθείς, έντος; ) rapporter, rapporter une nouvelle

ἀποκρίνομαι 2: répondre

δηλόω , 2: 1 faire voir, montrer, indiquer ; 2 rendre évident ; 3 révéler

διαβάλλω , διαβαλῶ, διέϐαλον , διαβέϐληκα 2: calomnier, accuser, s’en prendre à, déblatérer contre, décrier

ἔνθα 2: 1 ici, là ; 2 alors;

ἔρομαι , impft εἰρόμην , ἐρήσομαι , ἠρόμην  2:  demander

ἐρωτάω , ῶ 2: interroger, poser une question , demander

τος , ἔτους (τό) 2: ( G pl ἐτῶν ) : l’année, l’an

κοινῇ  2: prép. + D : en commun avec

μά + Α 2: 1 réponse à une question : oui (ou non) , par… ; 2 par... ! ; / Ναὶ μὰ Δί᾽ : oui, par Zeus !

μέχρι 2: prép. + G : jusqu’à ;

ὅλως  2: totalement, entièrement

ὀργίζομαι 2: ( part aor ὀργισθείς ) : se fâcher ; + D : se mettre en colère contre, être furieux contre

ὅσιος , α, ον 2: sacré, conforme à la religion, saint, juste, permis par les dieux, permis ; // ὅσιον , ὁσίου (τό) : ce qui est , conforme à la religion, sacré, saint, pieux ;

ποῦ 2: où (sans mvt) ?

που encl. 2: à peu près, si je ne me trompe

προαγορεύω 2: (pft P προηγόρευμαι ) : prescrire, enjoindre , donner une consigne, donner l’ordre 

τέχνη , ης (ἡ) 2: l’art, la technique

τριάκοντα 2: trente ; / οἱ τριάκοντα : les Trente 

χείριστος , η, ον 2: très mauvais, le pire, le moindre

fréquence 3 :

δῆλος , η, ον 3: clair, évident ; // expr. δῆλον (ἐστιν) ὅτι 2: il est évident que ;

ἕπομαι , ἕψομαι , ἑσπόμην impf εἱπόμην 3: +D ou μετά + G : 1 suivre ; 2 s’ensuivre;

οἷον neutre adv 3: par exemple;

ὁπόσος , η, ον 3: 1 combien grand (nombreux) ; 2 aussi grand (nombreux) que ; 3 ὁπόσου : G de prix : combien, à combien (inter. indirect)

ὁρίζω 3: ( aor ὥρισα ; impér. aor 2ème p pl : ὁρίσατε ) délimiter, limiter, définir

οὔπω  3: (en un ou deux mots) pas encore

πόσος , η, ον; 3: combien grand ? combien nombreux ? combien?

νέομαι , οῦμαι 3: (aor ἐπριάμην ) : acheter

fréquence 4 :

βοῦς , βοός (ὁ,ἡ) (Α βοῦν, A pl βοῦς , G pl βοῶν )  4: bœuf, vache, génisse

εἴωθα 4: avoir coutume, avoir l’habitude de

ἐπιφέρω 4: 1 porter ou reporter (+ A) sur ou contre (+ D) ; 2 apporter ; 3 ajouter ;

ναί 4: oui! ou si !

νομοθέτης , ου (ὁ) 4: le législateur, le nomothète.

παρανομέω , ῶ 4: enfreindre la loi

προτρέπω / προτρέπομαι 4: (aor 2 προετρεψάμην ou προὐτρεψάμην ) : pousser à, inciter à

φρόνιμος , η/ος, ον 4: raisonnable, sage, intelligent, sensé


ne pas apprendre :

ἀγέλη , ης (ἡ) : le troupeau

ἄγνοια , ας (ἡ) : ignorance

ἀμφίϐολος , ος, ον : ambigu , équivoque

ἀπεῖπον  (existe seulement à l’aoriste): défendre, interdire

ἀπομνημονεύω : ( aor. ἀπεμνημόνευσα ) : se souvenir de, se rappeler de, penser à (favorablement ou défavorablement)

ἀφεκτέον (ἐστι) : + G : il faut s’abstenir de (ἀφεκτέον adj. vb de ἀπέχομαι)

βουκόλος , ου () : le berger, le gardien de vaches, le bouvier

διαθρυλέω : rebattre les oreilles, assourdir ; au P ὑπό τινος : être assourdi par qqn qui crie, => être fatigué d’entendre qqn ;

ἐπείρομαι ( f ἐπερήσομαι , aor ἐπηρόμην : demander ( si : εἰ)

ἐπηρεάζω : + D : chercher à nuire

ἐπιλαμϐάνω ( ἐπιλήψομαι , ἐπέλαβον , ἐπεἴληφα ) : 1 saisir, faire une prise, avoir prise sur ( terme de lutte) ; 2 attaquer

εὐμαθής, ής, ές : (comp. εὐμαθέστερος , α, ον) : facile à apprendre, ou à comprendre

κατατρίϐω : ( inf pf P : κατατετρῖφθαι ) : user jusqu’à la corde (un vêtement...), épuiser (qqn)

νομεύς , έως (ὁ) : maître du troupeau, berger

οἱ = αὐτῷ, datif du pronom personnel de la 3ème personne

ὅπῃ : 1 par où, où ; 2 de quelle façon

προστάτης , ου () : le chef, le maître 

πωλέω , ῶ : mettre en vente, vendre

σκυτεύς , σκυτέως (ὁ) : le cordonnier

φιλόσοφος , ου (ὁ) : le philosophe

χαλκεύς , χαλκέως (ὁ) : le forgeron

Χαρικλῆς (ὁ) , Χαρικλέους : Chariclès (nom d’homme)


Comparaison de traductions :

32 Ἐδήλωσε δέ· ἐπεὶ γὰρ οἱ τριάκοντα πολλοὺς ... τῶν πολιτῶν ...ἀπέκτεινον : il montra bien (son hostilité à l’égard de Critias) : « car, lorsque les Trente ... eurent mis à mort un grand nombre de citoyens ... » (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §664 p 372)

32 Ἐδήλωσε δέ· « l’événement le prouva bien » (s e τἀ πράγματα) ( M.Bizos, Syntaxe grecque , ed.Vuibert, Paris 1961, p 64)


Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859


31 De ce moment Critias devint l’ennemi juré de Socrate. Aussi. lorsqu’il fut nommé un des Trente, et nomothète avec Chariclès , il lui garda rancune, et défendit par une loi d’enseigner l’art de la parole : c’était faire insulte à Socrate ; et comme Critias n’avait pas par où le prendre, il le rendait solidaire du reproche communément adressé aux philosophes, et le calomniait auprès de la multitude : car moi, je n’ai jamais entendu Socrate rien dire qui autorisât cette accusation, et je ne sais personne qui dise avoir rien entendu. 32 L’événement le prouva bien. Les Trente avaient fait périr un grand nombre des citoyens les plus distingués, et en avaient entraîné beaucoup vers l’injustice; Socrate dit quelque part qu’il trouverait étrange que le gardien d’un troupeau, qui rendrait ses bœufs moins nombreux et plus maigres, ne voulût pas convenir qu’il est un mauvais pasteur ; mais qu’il lui semblerait plus étrange encore qu’un homme placé à la tête d’une cité, dont il rendrait les citoyens moins nombreux et pires, ne rougît pas de ses actes et ne convînt pas qu’il est un mauvais magistrat. 33 Cette parole est rapportée à Critias et à Chariclès . ils font venir Socrate, lui montrent la loi, et lui interdisent tout entretien avec les jeunes gens. Socrate leur demande s’il peut les interroger sur ce que cette défense a d’obscur pour lui. 34 Ils le lui permettent. « Je suis prêt, dit-il, à obéir aux lois ; mais, afin qu’il ne m’arrive pas de les enfreindre par ignorance, voici ce que je veux clairement savoir de vous. Faites-vous consister l’art de la parole dans ce qui est bien dit ou dans ce qui est mal dit, quand vous défendez de s’en servir? Si c’est dans ce qui est bien dit. il est clair qu’il faut s’abstenir de bien dire ; mais si c’est dans ce qui est mal dit, il est clair qu’il faut essayer de dire bien. « 35 Alors Chariclès s’emportant : « Puisque tu ne comprends pas, Socrate, nous te défendons expressément, ce qui est plus net, de parler jamais aux jeunes gens. — Afin donc, reprend Socrate, qu’il n’y ait pas le moindre doute que je ne fais rien hors ce qui est prescrit, déterminez-moi jusqu’à quel âge les hommes sont censés être jeunes gens. — Tant qu’on ne peut être sénateur, dit Chariclès, faute d’avoir assez de raison : ne parle donc pas aux jeunes gens au-dessous de trente ans. 36 — Donc, si j’achète à un homme qui n’ait pas encore trente ans, je ne pourrai lui demander combien il vend? — Passe pour cela, dit Chariclès; mais tu as la manie, Socrate, d’interroger toujours sur ce que tu sais; épargne ici tes questions. — Ainsi, je ne répondrai pas à un jeune homme qui me demanderait si je sais où demeure Chariclès, où est Critias ? — Passe encore pour cela, « dit Chariclès. 37 Alors Critias : « Oui, Socrate, il faudra laisser là les cordonniers, les charpentiers et les forgerons : il y a longtemps qu’ils sont excédés de figurer sans cesse dans tes entretiens. — Eh bien ! dit Socrate, je laisserai donc là tout ce qui s’ensuivait, le juste, le saint et le reste ? — Oui, par Jupiter, dit Chariclès, et même les bouviers : autrement, prends garde de diminuer à ton tour le nombre des bœufs. « 38 Ces mots faisaient bien voir qu’on leur avait rapporté le propos au sujet des bœufs et qu’ils en voulaient à Socrate.Retour en haut du texte