Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 38 46 Alcibiade et Périclès

Loi, persuasion, violenceMémorables I ch 2 38 46

Alcibiade et Périclès : légalité et illégalité

délibération, persuasion, violence

Οἵα μὲν οὖν ἡ συνουσία ἐγεγόνει Κριτίᾳ πρὸς Σωκράτην καὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους, εἴρηται. 

39 Φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παίδευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀρέσκοντος. Κριτίας δὲ καὶ Ἀλκιβιάδης οὐκ ἀρέσκοντος αὐτοῖς Σωκράτους ὡμιλησάτην ὃν χρόνον ὡμιλείτην αὐτῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡρμηκότε προεστάναι τῆς πόλεως. τι γὰρ Σωκράτει συνόντες οὐκ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι ἢ τοῖς μάλιστα πράττουσι τὰ πολιτικά. 40 Λέγεται γὰρ Ἀλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι ἑαυτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως, τοιάδε διαλεχθῆναι περὶ νόμων· 

41 « Εἰπέ μοι, » φάναι, « ὦ Περίκλεις, ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστι νόμος; »
«
Πάντως δήπου, » φάναι τὸν Περικλέα.
« Δίδαξον δὴ πρὸς τῶν θεῶν, » φάναι τὸν Ἀλκιβιάδην· « ὡς ἐγὼ ἀκούων τινῶν ἐπαινουμένων, ὅτι νόμιμοι ἄνδρες εἰσίν, οἶμαι μὴ ἂν δικαίως τούτου τυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ εἰδότα τί ἐστι νόμος. »

42 « Ἀλλ᾽ οὐδέν τι χαλεποῦ πράγματος ἐπιθυμεῖς, ὦ Ἀλκιβιάδη, » φάναι τὸν Περικλέα, «βουλόμενος γνῶναι τί ἐστι νόμος· πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὓς τὸ πλῆθος συνελθὸν καὶ δοκιμάσαν ἔγραψε, φράζον ἅ τε δεῖ ποιεῖν καὶ ἃ μή. » 
« Πότερον δὲ τἀγαθὰ νομίσαν δεῖν ποιεῖν ἢ τὰ κακά; »

« Τἀγαθὰ νὴ Δία, » φάναι, « ὦ μειράκιον, τὰ δὲ κακὰ οὔ. »

43 « ὰν δὲ μὴ τὸ πλῆθος, ἀλλ᾽, ὥσπερ ὅπου ὀλιγαρχία ἐστίν, ὀλίγοι συνελθόντες γράψωσιν ὅ τι χρὴ ποιεῖν, ταῦτα τί ἐστι; »
« Πάντα, » φάναι, « ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν τῆς πόλεως βουλευσάμενον, ἃ χρὴ ποιεῖν, γράψῃ, νόμος καλεῖται. » 
« Κἂν τύραννος οὖν κρατῶν τῆς πόλεως γράψῃ τοῖς πολίταις ἃ χρὴ ποιεῖν, καὶ ταῦτα νόμος ἐστί; »
« Καὶ ὅσα τύραννος ἄρχων, » φάναι, « γράφει, καὶ ταῦτα νόμος καλεῖται.»

44 « Βία δέ, » φάναι, « καὶ ἀνομία τί ἐστιν, ὦ Περίκλεις; ρ᾽ οὐχ ὅταν ὁ κρείττων τὸν ἥττω μὴ πείσας, ἀλλὰ βιασάμενος, ἀναγκάσῃ ποιεῖν ὅ τι ἂν αὐτῷ δοκῇ; 
« μοιγε δοκεῖ, » φάναι τὸν Περικλέα. 
« Καὶ ὅσα ἄρα τύραννος μὴ πείσας τοὺς πολίτας ἀναγκάζει ποιεῖν γράφων, ἀνομία ἐστί; »
« Δοκεῖ μοι, » φάναι τὸν Περικλέα· « ἀνατίθεμαι γὰρ τὸ ὅσα τύραννος μὴ πείσας γράφει, νόμον εἶναι. »

45 « σα δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς πολλοὺς μὴ πείσαντες, ἀλλὰ κρατοῦντες γράφουσι, πότερον βίαν φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἶναι; »
 
« Πάντα μοι δοκεῖ, » φάναι τὸν Περικλέα, « ὅσα τις μὴ πείσας ἀναγκάζει τινὰ ποιεῖν, εἴτε γράφων εἴτε μή, βία μᾶλλον ἢ νόμος εἶναι. »
«
Καὶ ὅσα ἄρα τὸ πᾶν πλῆθος κρατοῦν τῶν τὰ χρήματα ἐχόντων γράφει μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον ἢ νόμος ἂν εἴη; »

46 « Μάλα τοι, » φάναι τὸν Περικλέα, « ὦ Ἀλκιβιάδη, καὶ ἡμεῖς τηλικοῦτοι ὄντες δεινοὶ τὰ τοιαῦτα ἦμεν· τοιαῦτα γὰρ καὶ ἐμελετῶμεν καὶ ἐσοφιζόμεθα οἷάπερ καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ δοκεῖς μελετᾶν. »
Τὸν δὲ Ἀλκιβιάδην φάναι· « Εἴθε σοι, ὦ Περίκλεις, τότε συνεγενόμην ὅτε δεινότατος σαυτοῦ ταῦτα ἦσθα. »


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2, 01 38)

... 38

ὡς adv interrogatif indirect : comment

39

παίδευσις , εως (ἡ) : système d’éducation, éducation, enseignement

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω ) : + D : plaire à

ὃν χρόνον : A de durée

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; // ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ;) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr + inf s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

ὡρμηκότε part. Pft N duel

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ) se placer devant, être à la tête de + G ;

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf 3ème p pl  : ἐπεχείρουν ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

40

εἴκοσι / εἴκοσιν : vingt 

εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι : G de “qualité”, pour indiquer l’âge

Περικλέης / Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès ( 499-429 )

ἐπίτροπος , ἐπιτρόπου (ὁ) : le tuteur (d’un enfant...)

τοιόσδε , τοιάδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι )  : converser, discourir, argumenter ; s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

41

φάναι : cet infinitif, répété plusieurs fois dans ce passage, dépend de Λέγεται

ἔχω 1: + inf  : pouvoir

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

δήπου 1: sans doute, assurément ; certes ;

δή : intensif, renforce l’impératif

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν / πρὸς τῶν θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

ὡς 1: car

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre parler de (G de la personne, A de la chose) ;

ὅτι 1: parce quε

νόμιμος , η, ον 2: qui se conforme à la loi ;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : + G : rencontrer, obtenir

42

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

οὐδέν τι (adverbial= οὐδαμῶς) porte sur χαλεποῦ (πράγματος)

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’affaire ; 2 la chose ( au sens très général)

πάντες γὰρ οὗτοι νὁμοι εἰσίν, οὕς ... = πάντα ταῦτά ἐστι νόμοι , ἅ ...: accord par attraction, νὁμοι, sans article, étant un attribut

πλῆθος , ους (τό) 1: le peuple

συνέρχομαι 4: ( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ; part aor: συνελθών , συνελθόντος ) : se réunir

δοκιμάζω 2: ( part aor δοκιμάσας , αντος ) : reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

δοκιμάσαν : participe au neutre, comme συνελθόν, comme plus loin, aussi, νομίσαν

: littt : « ayant approuvé, a décrété... »

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer

ἀγαθά , ῶν (τά) : les bonnes actions, ce qui est bien ; τἀγαθ = τὰ ἀγαθά (crase)

νομίσαν : part aor neutre de νομίζω ; constr. : Πότερὸν δὲ ( s e τὸ πλῆθος ἔγραψε ) νομίσαν δεῖν ποιεῖν τἀγαθὰ ἢ τὰ κακά;

μειράκιον , ου (τό) 4: enfant, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

43

Ἐὰν δὲ μὴ τὸ πλῆθος (s e γράψῃ), ...

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

τὸ κρατοῦν (participe substantivé + G) τῆς πόλεως : le pouvoir sur la cité

βουλεύομαι + Α1: délibérer sur

βουλευσάμενον ( s e ἐκεῖνα ) ἅ ...

καλέω , ῶ 1: (f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

Κἄν = καὶ ἄν

τύραννος , ου () 2: le roi, le tyran (terme qui n’est pas nécessairement péjoratif en grec)

44

ρ᾽ οὐχ ὅταν ... : ἆρ’ οὐκ (ἔστι βία καὶ ἀνομία) ὅταν ... : N’y a-t-il pas violence et illégalité toutes les fois que ....

ἥττων / ἥσσων, ονος 3: ἥττω ) : moindre, inférieur, plus faible

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ;

δοκέω , 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : 1 sembler ; 2 sembler bon; // hellénisme : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir ;

μοιγε = ἐμοί + γε

ἄρα 1: donc, alors

ἀνατίθεμαι : 1 mettre sur; 2 reprendre sa mise (jeu), => retirer un avis; + infve : rétracter l’affirmation que

construction : ἀνατίθεμαι ... τὸ ὅσα ... νόμον εἶναι : « je rétracte l’assertion que (littt le fait que) tout ce que...soit une loi

45

οἱ ὀλίγοι est en antithèse avec τοὺς πολλούς : le petit nombre ... la multitude ( et, en connotation : les oligarques ... la majorité du peuple...); ἀλλὰ κρατοῦντες : valeur forte du participe, causatif : “d’autorité”

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit

κρατοῦν ...μὴ πεῖσαν : participes

46

μάλα 1: 1 donc, oui ; 2 tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; // μάλα τοι : oui, assurément! ; parfaitement! (μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus)

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

τηλικοῦτος , τηλικαύτη, τηλικοῦτο (ν) 1: aussi âgé

τηλικοῦτοι : du même âge que toi (maintenant) , de ton âge

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

δεινοὶ τὰ τοιαῦτα : littt : habiles quant à de telles choses (A de rel.) : habiles dans des discussiosn de ce genre

μελετάω , 4: 1 + inf. : s’exercer à ; s’occuper de ; 2 s’exercer à la déclamation oratoire, s’exercer à la rhétorique

σοφίζομαι : Μ : se montrer trop habile , user de subtilités, ou d’arguments sophistiques;

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que ; (s’écrit parfois οἷόσπερ , οἷάπερ ...)

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent

εἴθε 4: ah si seulement ! ; εἴθε + impf : regret;

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

ταῦτα : A de relation : à cet égardVocabulaire alphabétique :

ἀγαθά , ῶν (τά) : les bonnes actions, ce qui est bien ; τἀγαθ = τὰ ἀγαθά (crase)

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre parler de (G de la personne, A de la chose) ;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ;

ἀνατίθεμαι : 1 mettre sur; 2 reprendre sa mise (jeu), => retirer un avis; + infve : rétracter l’affirmation que

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω ) : + D : plaire à

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; // ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

βουλεύομαι + Α1: délibérer sur

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

δήπου 1: sans doute, assurément ; certes ;

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι )  : converser, discourir, argumenter ; s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

δοκέω , 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : 1 sembler ; 2 sembler bon; // hellénisme : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir ;

δοκιμάζω 2: ( part aor δοκιμάσας , αντος ) : reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

εἴθε 4: ah si seulement ! ; εἴθε + impf : regret;

εἴκοσι / εἴκοσιν : vingt 

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit

ἄρα 1: donc, alors

ἐπίτροπος , ἐπιτρόπου (ὁ) : le tuteur (d’un enfant...)

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf 3ème p pl  : ἐπεχείρουν ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter

ἔχω 1: + inf  : pouvoir

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

ἥττων / ἥσσων, ονος 3: ἥττω ) : moindre, inférieur, plus faible

καλέω , ῶ 1: (f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

μάλα 1: 1 donc, oui ; 2 tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; // μάλα τοι : oui, assurément! ; parfaitement! (μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus)

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

μειράκιον , ου (τό) 4: enfant, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

μελετάω , 4: 1 + inf. : s’exercer à ; s’occuper de ; 2 s’exercer à la déclamation oratoire, s’exercer à la rhétorique

νόμιμος , η, ον 2: qui se conforme à la loi ;

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que ; (s’écrit parfois οἷόσπερ , οἷάπερ ...)

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ;) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr + inf s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι 1: parce quε

παίδευσις , εως (ἡ) : système d’éducation, éducation, enseignement

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

Περικλέης / Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès ( 499-429 )

πλῆθος , ους (τό) 1: le peuple

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’affaire ; 2 la chose ( au sens très général)

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ) se placer devant, être à la tête de + G ;

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν / πρὸς τῶν θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

σοφίζομαι : Μ : se montrer trop habile , user de subtilités, ou d’arguments sophistiques;

συνέρχομαι 4: ( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ; part aor: συνελθών , συνελθόντος ) : se réunir

τηλικοῦτος , τηλικαύτη, τηλικοῦτο (ν) 1: aussi âgé

τοιόσδε , τοιάδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : + G : rencontrer, obtenir

τύραννος , ου () 2: le roi, le tyran (terme qui n’est pas nécessairement péjoratif en grec)

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

ὡς 1: car

ὡς adv interrogatif indirect : comment


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀγαθά , ῶν (τά) 1: les bonnes actions, ce qui est bien ; τἀγαθ = τὰ ἀγαθά (crase)

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : entendre parler de (G de la personne, A de la chose) ;

ἀναγκάζω  1: (aor. ἠνάγκασα ; subj aor 3ème p sg : ἀναγκάσῃ) forcer, obliger à, contraindre ;

ἀρχή , ῆς (ἡ) 1: commencement, le début; // ἐξ ἀρχῆς 1: depuis le début;

βουλεύομαι + Α1: délibérer sur

γράφω , γράψω , ἔγραψα , γέγραφα 1: proposer un projet de loi, proposer une loi ( νόμον sous-entendu ou non- vocabulaire politique) ; prescrire ;

δεινός , ή, όν 1: 1 à craindre, redoutable ; 2 habile à ;

δήπου 1: sans doute, assurément ; certes ;

διαλέγομαι 1: (aor. διελέχθην , inf aor διαλεχθῆναι )  : converser, discourir, argumenter ; s’entretenir avec, discuter avec (D ou πρός +D) de qqch (A ou περί +G)

δοκέω , 1: ( δόξω , ἔδοξα , δέδογμαι ) : 1 sembler ; 2 sembler bon; // hellénisme : μοι δοκεῖ : cela me semble bon, tel est mon bon plaisir ;

εἴτε ... εἴτε ... 1: soit … soit

ἄρα 1: donc, alors

ἐπιχειρέω , ῶ 1: ( impf 3ème p pl  : ἐπεχείρουν ) mettre la main à (prendre en main), entreprendre, tenter

ἔχω 1: + inf  : pouvoir

καλέω , ῶ 1: (f καλῶ , ἐκάλεσα , κέκληκα ) : appeler, nommer, donner un nom

μάλα 1: 1 donc, oui ; 2 tout à fait, beaucoup, très, entièrement, complètement ; // μάλα τοι : oui, assurément! ; parfaitement! (μάλα, μᾶλλον, μάλιστα : très, plus, le plus)

μάλιστα 1: très, tout à fait; le plus, surtout, particulièrement, principalement, avant tout;

νῦν 1: maintenant , à l’instant , à présent

ὅστις , ἥτις , ὅ τι ou ὅτι (datif ὅτῳ)  1: relatif indéfini : qui, celui qui, celle qui, ce qui ;

ὅτι 1: parce quε

πλῆθος , ους (τό) 1: le peuple

πρᾶγμα , πράγματος (τό) 1: 1 l’affaire ; 2 la chose ( au sens très général)

πρός + 1: par, au nom de ; // expr. : πρὸς θεῶν / πρὸς τῶν θεῶν : au nom des dieux ; πρὸς Διός : au nom de Zeus 

τηλικοῦτος , τηλικαύτη, τηλικοῦτο (ν) 1: aussi âgé

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ; inf aor τυχεῖν ) : + G : rencontrer, obtenir

ὡς 1: car

ὡς adv interrogatif indirect : comment

fréquence 2 :

δοκιμάζω 2: ( part aor δοκιμάσας , αντος ) : reconnaître bon après examen, valider ; approuver ;

ἡμεῖς , ἡμᾶς , ἡμῶν , ἡμῖν 2: nous

νόμιμος , η, ον 2: qui se conforme à la loi ;

ὅπου ;  2: rel. de lieu : là où ;

ὁρμάω , ῶ 2: (aor : ὥρμησα  ; pft : ὥρμηκα ;) : 1 tr. : faire, diriger son esprit vers; // 2 intr + inf s’élancer pour, entreprendre de, se préparer à

σεαυτόν / σαυτόν , σεαυτήν / σαυτήν (Α); σεαυτοῦ / σαυτοῦ (G) ; σεαυτῷ ou σοι αὐτῷ (D) 2: toi-même (pr. réfl. 2ème pers.)

τοιόσδε , τοιάδε , τοιόνδε 2: tel, tel que voici, tel que je vais dire

τύραννος , ου () 2: le roi, le tyran (terme qui n’est pas nécessairement péjoratif en grec)

φράζω 2: ( φράσω , ἔφρασα ) expliquer, indiquer

χαλεπός , ή, όν 2: difficile

fréquence 3 :

ἀρέσκω 3: ( f ἀρέσω ) : + D : plaire à

ἥττων / ἥσσων, ονος 3: ἥττω ) : moindre, inférieur, plus faible

οἱόσπερ , οἱάπερ , οἱόνπερ 3: pr rel: tel justement qu’il ... ; tel précisément que ; (s’écrit parfois οἷόσπερ , οἷάπερ ...)

προΐστημι 3: 1 actif et tr : placer en tête ; // 2 intr et M : ( formes intr. : aor.2 προέστην / προύστην ; inf pft : προεστάναι ) se placer devant, être à la tête de + G ;

fréquence 4 :

εἴθε 4: ah si seulement ! ; εἴθε + impf : regret;

μελετάω , 4: 1 + inf. : s’exercer à ; s’occuper de ; 2 s’exercer à la déclamation oratoire, s’exercer à la rhétorique

μειράκιον , ου (τό) 4: enfant, jeune homme (entre 14 et 21 ans)

συνέρχομαι 4: ( συνελεύσομαι , συνῆλθον , συνελήλυθα ; part aor: συνελθών , συνελθόντος ) : se réunir


ne pas apprendre :

ἀνατίθεμαι : 1 mettre sur; 2 reprendre sa mise (jeu), => retirer un avis; + infve : rétracter l’affirmation que

εἴκοσι / εἴκοσιν : vingt 

ἐπίτροπος , ἐπιτρόπου (ὁ) : le tuteur (d’un enfant...)

παίδευσις , εως (ἡ) : système d’éducation, éducation, enseignement

πάντως : absolument, totalement, tout à fait ;

Περικλέης / Περικλῆς , εως (ὁ) : (V Περίκλεις , A Περικλέα , D Περικλεῖ ) : Périclès ( 499-429 )

σοφίζομαι : Μ : se montrer trop habile , user de subtilités, ou d’arguments sophistiques;


Comparaison de traductions :

39 Φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παίδευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀρέσκοντος. Je suis porté à dire qu’il n’y a pas d’éducation possible si elle est donnée par quelqu’un qui déplaît (M.Bizos, Syntaxe grecque, ed Vuibert, Paris 1961 p 134)

39 Φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παίδευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀρέσκοντος. Je dirais pour ma part qu’il ne peut y avoir pour personne aucune formation qui lui vienne de quelqu’un qui ne lui plaît pas. (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §611 p 345)

43 ταῦτα νόμος ἐστί : voilà ce qu’est la loi (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §130 p 84)

46 « Εἴθε σοι, ὦ Περίκλεις, τότε συνεγενόμην ὅτε δεινότατος ἑαυτοῦ ἦσθα. » “Périclès, que ne me suis-je alors trouvé avec toi, quand tu étais plus habile que tu n’avais jamais été !” (M.Bizos, Syntaxe grecque, ed Vuibert, Paris 1961 p 25 et 168)

46 « Εἴθε σοι ... συνεγενόμην ὅτε δεινότατος ἑαυτοῦ ἦσθα. » “Ah! Que n’ai-je été là ... quand tu possédais ta plus grande maîtrise!” (Jean Humbert, Syntaxe grecque , ed. Klincksieck, Paris 1972 §176 p 112)

46 ... ὅτε δεινότατος σαυτοῦ ταῦτα ἦσθα : « ... à l’époque de ta plus grande habileté en ces matières » ((Alfred Jacob, extraits des Mémorables, ed Hachette, 1928, note 2 p 31)

Traduction d’Eugène Talbot, Paris, Hachette, 1859

Quelle avait donc été la liaison de Critias et de Socrate, et quelles étaient leurs dispositions mutuelles, nous l’avons exposé. [39] Pour moi, je n’hésite point à dire qu’il n’y a pas d’enseignement possible avec un maître qui ne plaît pas. Or, Critias et Alcibiade passèrent auprès de Socrate tout le temps qu’ils y voulurent passer, sans que Socrate leur plût, mais avec l’idée préconçue et bien arrêtée de gouverner l’État, et, tant qu’ils vécurent auprès de Socrate, ils s’efforcèrent, avant tout, de converser avec ceux qui étaient mêlés aux affaires politiques.

[40] Ainsi l’on dit qu’Alcibiade, avant l’âge de vingt ans, eut avec Périclès, son tuteur et le premier citoyen d’Athènes, cette conversation au sujet des lois: [41] « Dis-moi, Périclès, pourrais-tu m’apprendre ce que c’est qu’une loi ? — Assurément, dit Périclès. — Apprends-le-moi donc, au nom des dieux, reprit Alcibiade ; car j’entends louer certains hommes de leur respect pour les lois, et je pense qu’on ne saurait mériter cet éloge sans savoir ce que c’est qu’une loi. [42] — Tu désires, Alcibiade, une chose fort aisée, dit Périclès, si tu veux savoir ce que c’est qu’une loi : on appelle loi toute délibération en vertu de laquelle le peuple assemblé décrète ce qu’on doit faire ou non. — Et qu’ordonne-t-il de faire, le bien ou le mal? — Le bien, jeune homme, par Jupiter! et le mal jamais. [43] — Et, lorsqu’au lieu du peuple, c’est, comme dans une oligarchie, une réunion de quelques personnes qui décrète ce qu’il faut faire, comment cela s’appelle-t-il ? — Tout ce que le pouvoir qui commande dans un État ordonne, après en avoir délibéré, s’appelle une loi. — Mais si un tyran qui commande dans un État ordonne aux citoyens de faire telle ou telle chose, est-ce encore une loi? — Oui, tout ce qu’ordonne un tyran qui a le pouvoir s’appelle loi. [44] — Qu’est-ce donc, Périclès, que la violence et l’illégalité ? N’est-ce pas un acte par lequel le plus fort, au lieu de persuader le plus faible, le contraint à faire ce qu’il lui plaît? — C’est mon avis, dit Périclès. — Ainsi, toutes les fois qu’un tyran, au lieu d’employer la persuasion, contraint les citoyens par un décret, c’est une illégalité ? — Je le crois ; aussi ai-je eu tort de dire que les ordres d’un tyran, qui se passe de la persuasion, sont aussi des lois.[45] — Et quand le petit nombre n’use pas de la persuasion auprès de la multitude, mais abuse de son pouvoir pour faire des décrets, dirons-nous que c’est de la violence ou que ce n’en est pas ? — Tout ce qu’on exige de quelqu’un, sans employer la persuasion, que ce soit ou non un décret, me paraît être de la violence plutôt qu’une loi. — Et tout ce que la multitude, exerçant le pouvoir, impose aux riches, sans employer la persuasion, sera-ce encore de la violence plutôt qu’une loi? [46] — A merveille, Alcibiade, dit Périclès : et nous aussi, à ton âge, nous étions habiles sur de pareilles matières ; nous les prenions pour texte de déclamations et d’argumentations sophistiques, comme tu m’as l’air de sophistiquer en ce moment avec moi. » Alors Alcibiade : « Que n’ai-je pu, Périclès, converser avec toi, à cette époque où. tu te surpassais toi-même ! »


Retour en haut du texte