Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 49 55 Socrate enseignant : la famille

famille, affection, estime, utilitéMémorables I ch 2 49 55

Socrate enseignant : famille, estime, utilité

Liens affectifs et efficacité

49 λλὰ Σωκράτης γ᾽, ἔφη ὁ κατήγορος, τοὺς πατέρας προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσκων δὲ κατὰ νόμον ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντι καὶ τὸν παρέρα δῆσαι, τεκμηρίῳ τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμαθέστερον ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου νόμιμον εἴη δεδέσθαι. 50 Σωκράτης δὲ τὸν μὲν ἀμαθίας ἕνεκα δεσμεύοντα δικαίως ἂν καὶ αὐτὸν ᾤετο δεδέσθαι ὑπὸ τῶν ἐπισταμένων ἃ μὴ αὐτὸς ἐπίσταται· καὶ τῶν τοιούτων ἕνεκα πολλάκις ἐσκόπει, τί διαφέρει μανίας ἀμαθία· καὶ τοὺς μὲν μαινομένους ᾤετο συμφερόντως ἂν δεδέσθαι καὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς φίλοις, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους τὰ δέοντα δικαίως ἂν μανθάνειν παρὰ τῶν ἐπισταμένων. 

51 λλὰ Σωκράτης γε, ἔφη ὁ κατήγορος, οὐ μόνον τοὺς πατέρας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι, λέγων ὡς οὔτε τοὺς κάμνοντας οὔτε τοὺς δικαζομένους οἱ συγγενεῖς ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἱ ἰατροί, τοὺς δὲ οἱ συνδικεῖν ἐπιστάμενοι. 52 φη δὲ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτὸν λέγειν ὡς οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἶναι, εἰ μὴ καὶ ὠφελεῖν δυνήσονται· μόνους δὲ φάσκειν αὐτὸν ἀξίους εἶναι τιμῆς τοὺς εἰδότας τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι δυναμένους· ἀναπείθοντα οὖν τοὺς νέους αὐτόν, ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατός τε καὶ ἄλλους ἱκανώτατος ποιῆσαι σοφούς, οὕτω διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ συνόντας, ὥστε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς ἑαυτόν.

53 γὼ δ᾽ αὐτὸν οἶδα μὲν καὶ περὶ πατέρων τε καὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν καὶ περὶ φίλων ταῦτα λέγοντα · καὶ πρὸς τούτοις γε δή, ὅτι τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης, ἐν ᾗ μόνῃ γίγνεται φρόνησις, τὸ σῶμα τοῦ οἰκειοτάτου ἀνθρώπου τὴν ταχίστην ἐξενέγκοντες ἀφανίζουσιν.54 λεγε δ᾽ ὅτι καὶ ζῶν ἕκαστος ἑαυτοῦ, ὃν πάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώματος ὅ τι ἂν ἀχρεῖον ᾖ καὶ ἀνωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ παρέχει. Αὐτοί τέ γε αὑτῶν ὄνυχάς τε καὶ τρίχας καὶ τύλους ἀφαιροῦσι καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν, καὶ τούτων χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς καὶ μισθὸν τίνειν· καὶ τὸ σίαλον ἐκ τοῦ στόματος ἀποπτύουσιν ὡς δύνανται πορρωτάτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνόν, βλάπτει δὲ πολὺ μᾶλλον.55 Ταῦτ᾽ οὖν ἔλεγεν οὐ τὸν μὲν πατέρα ζῶντα κατορύττειν διδάσκων, ἑαυτὸν δὲ κατατέμνειν, ἀλλ᾽ ἐπιδεικνύων ὅτι τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι, παρεκάλει ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώτατον, ὅπως, ἐάν τε ὑπὸ πατρὸς ἐάν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ, ἐάν τε ὑπ᾽ ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσθαι, μὴ τῷ οἰκεῖος εἶναι πιστεύων ἀμελῇ, ἀλλὰ πειρᾶται, ὑφ᾽ ὧν ἂν βούληται τιμᾶσθαι, τούτοις ὠφέλιμος εἶναι. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2,01-48)

49

προπηλακίζω : traîner dans la boue, injurier

προπηλακίζειν cf Aristophane, Nuées v 1407 et sq. : Phidippide qui frappe son père à coups de bâton en lui démontrant qu’il a raison de la faire...

σοφός , , όν  1: 1 habile, compétent; 2 savant ; 3 sage, prudent

πείθων ...σοφωτέρους ποιεῖν ... : <leur> faisant croire qu’il les rendrait plus habiles, leur persuadant qu’il les rendaient plus habiles...

κατά + 1: conformément à, en suivant

παρανοία, ας (ἡ) : la folie ; // expr. : παρανοίας αἱρεῖν : convaincre de folie (G de cause) ;

αἱρέω , 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; ) : convaincre (jur.) de ;

παρανοίας ἑλόντι : à quelqu’un , à celui , qui a convaincu < s e son père> de folie

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) : lier, attacher, enchaîner ; entraver, tenir sous sa dépendance ;

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

τεκμηρίῳ τούτῳ χρώμενος, ὡς : en prenant cela comme preuve que

ἀμαθής , ής, ές : ignorant (comp : ἀμαθέστερος ,α,ον )

50

Σωκράτης δέ ... : sens fort de la particule : au contraire...; δικαίως ἄν porte sur δέδεσθαι

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

δεσμεύω : enchaîner, assujettir

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

πολλάκις 1: souvent

σκοπέω , ῶ 1: regarder, examiner

τί  1: en quoi ?

διαφέρω (f διοίσω1: + G : différer de, être différent de;

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

συμφερόντως : adv. : utilement, avantageusement

les datifs “d’intérêt” καὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς φίλοις dépendent de συμφερόντως

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

51

μόνον  1: adv. : seulement; // οὐ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi ;

συγγενής , ής , ές 2: parent, de même famille que, qui appartient à la parenté

ἀτιμία , ας (ἡ) : le mépris ; // ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι : être méprisé, dédaigné

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον 4: être malade

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ;

ὠφελέω , 1: être utile à, profiter à (+ A) ;

ἰατρός , οῦ (ὁ) 3: le médecin

συνδικέω , : plaider, défendre en justice

52

φη δὲ καὶ < s e ὁ κατήγορος >

ὄφελος , ους (τό) : l’utilité, l’efficacité ; // οὐδὲν ὄφελος εἶναι : n’être d’aucune utilité, ne servir à rien

οὐδὲν ὄφελος < s e ἔσται >

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

τιμή , ῆς (ἡ) 1: estime, considération 

ἑρμηνεύω : expliquer par la parole, exposer ;

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἀναπείθοντα οὖν ... etc. : cette phrase dépend toujours de ἔφη ὁ κατήγορος

οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ;

διατίθημι  2: (inf. pr διατιθέναι ) :disposer : // P διατίθεμαι (aor διετέθην ): + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

μηδαμοῦ : en rien; // expr. : μηδαμοῦ εἶναι : être sans aucune valeur

πρός + Α 1: auprès de ; par rapport à, en comparaison de

53

καὶ ... γε δή : et même

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir, partir ; + G : sortir de; sortir d’une épreuve ;

τὴν ταχίστην : accusatif adverbial

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: emporter pour ensevelir 

ἀφανίζω 3: faire disparaître

ἀφανίζουσιν : valeur impersonnelle : “on”

54

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;


πάντων μάλιστα : renforcement de l’adverbe au superlatif

ἀχρεῖος , ος , ον : dont on n’a pas besoin, sans avantage, sans utilité, inutile

ἀνωφελής , ής, ές : inutile

attention à la construction ! ἑαυτοῦ, ὃν πάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώματος ὅ τι ἂν ἀχρεῖον ᾖ καὶ ἀνωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ καὶ ἄλλῳ παρέχει : ἑαυτοῦ, antécédent de ὅν, dépend de ἀφαιρεῖ; τοῦ σώματος : génitif partitif à rattacher à ὅ τι ἂν ἀχρεῖον ᾖ καὶ ἀνωφελές: littt : cela du corps que => les parties du corps dont on n’a pas besoin et qui sont inutiles; ἄλλῳ παρέχει < s e ἀφαιρεῖν > : donne à enlever, confie la charge d’enlever.

Αὐτοί τέ γε ... : γε a ici quasiment la valeur de γάρ

ὄνυξ , ὄνυχος () : l’ongle

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils

τύλος , ου (ὁ) : le durillon, le cal

construction : τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι ... καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν

ἀλγηδών , ἀλγηδόνος (ἡ) : souffrance, peine

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, arracher

ἀποκάω / ἀποκαίω : enlever par le feu, cautériser

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : récompense 

τίνω (aor  : ἔτεισεν ) : payer, acquitter

σίαλον , ου (τό) : la salive

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

ἀποπτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser

ὡς δύνανται : renforcement du superlatif qui suit : “le plus...possible”

πόρρω 4: au loin, loin; superlatif : πορρωτάτω

διότι 4: parce que

ἔνειμι 1: (part. pr. neutre ἐνόν : être dans, être à l’intérieur de (+ D) ;

βλάπτω (futur βλάψω ) 2: nuire à, porter atteinte à 

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup; πολὺ μᾶλλον : bien plutôt, bien davantage;

55

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

ἐπιδεικνύω : montrer, faire voir

ἄφρων , ων, ον : dépourvu d’âme sensitive (φρήν), dépourvu d’âme ou de conscience;

ἄτιμος , ος, ον 4: qui ne mérite pas récompense, sans valeur ;

παρακαλέω , 2: inviter, appeler, exhorter à;

παρεκάλει < s e τινὰ > ἐπιμελεῖσθαι

ὠφέλιμος , ος , ον : utile 

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... 1: soit que...soit que

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

ἐάν τε < s e τις > ὑπ᾽ ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσθαι ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à;

τῷ ... εἶναι : inf. subst.

ἀμελέω , ῶ 2: être négligent ou insouciant 

Vocabulaire alphabétique :

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

αἱρέω , 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; ) : convaincre (jur.) de ;

ἀλγηδών , ἀλγηδόνος (ἡ) : souffrance, peine

ἀμαθής , ής, ές : ignorant (comp : ἀμαθέστερος ,α,ον )

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἀμελέω , ῶ 2: être négligent ou insouciant 

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἀνωφελής , ής, ές : inutile

ἀποκάω / ἀποκαίω : enlever par le feu, cautériser

ἀποπτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, arracher

ἀτιμία , ας (ἡ) : le mépris ; // ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι : être méprisé, dédaigné

ἄτιμος , ος, ον 4: qui ne mérite pas récompense, sans valeur ;

ἀφανίζω 3: faire disparaître

ἄφρων , ων, ον : dépourvu d’âme sensitive (φρήν), dépourvu d’âme ou de conscience;

ἀχρεῖος , ος , ον : dont on n’a pas besoin, sans avantage, sans utilité, inutile

βλάπτω (futur βλάψω ) 2: nuire à, porter atteinte à 

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

δεσμεύω : enchaîner, assujettir

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) : lier, attacher, enchaîner ; entraver, tenir sous sa dépendance ;

διατίθημι  2: (inf. pr διατιθέναι ) :disposer : // P διατίθεμαι (aor διετέθην ): + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

διαφέρω (f διοίσω1: + G : différer de, être différent de;

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ;

διότι 4: parce que

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... 1: soit que...soit que

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: emporter pour ensevelir 

ἔνειμι 1: (part. pr. neutre ἐνόν : être dans, être à l’intérieur de (+ D) ;

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir, partir ; + G : sortir de; sortir d’une épreuve ;

ἐπιδεικνύω : montrer, faire voir

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

ἑρμηνεύω : expliquer par la parole, exposer ;

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils

ἰατρός , οῦ (ὁ) 3: le médecin

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον 4: être malade

κατά + 1: conformément à, en suivant

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

μηδαμοῦ : en rien; // expr. : μηδαμοῦ εἶναι : être sans aucune valeur

μόνον  1: adv. : seulement; // οὐ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi ;

ὄνυξ , ὄνυχος () : l’ongle

οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ;

ὄφελος , ους (τό) : l’utilité, l’efficacité ; // οὐδὲν ὄφελος εἶναι : n’être d’aucune utilité, ne servir à rien

παρακαλέω , 2: inviter, appeler, exhorter à;

παρανοία, ας (ἡ) : la folie ; // expr. : παρανοίας αἱρεῖν : convaincre de folie (G de cause) ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à;

πολλάκις 1: souvent

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup; πολὺ μᾶλλον : bien plutôt, bien davantage;

πόρρω 4: au loin, loin; superlatif : πορρωτάτω

προπηλακίζω : traîner dans la boue, injurier

πρός + Α 1: auprès de ; par rapport à, en comparaison de

σίαλον , ου (τό) : la salive

σκοπέω , ῶ 1: regarder, examiner

σοφός , , όν  1: 1 habile, compétent; 2 savant ; 3 sage, prudent

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

συγγενής , ής , ές 2: parent, de même famille que, qui appartient à la parenté

συμφερόντως : adv. : utilement, avantageusement

συνδικέω , : plaider, défendre en justice

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

τί  1: en quoi ?

τιμή , ῆς (ἡ) 1: estime, considération 

τίνω (aor  : ἔτεισεν ) : payer, acquitter

τύλος , ου (ὁ) : le durillon, le cal

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : récompense 

ὠφελέω , 1: être utile à, profiter à (+ A) ;

ὠφέλιμος , ος , ον : utile 


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀδελφός , οῦ (ὁ) 1: le frère 

αἱρέω , 1: ( αἱρήσω , εἷλον , ᾕρηκα ; part. aor. : ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν; ) : convaincre (jur.) de ;

διαφέρω (f διοίσω1: + G : différer de, être différent de;

δικάζομαι 1: faire un procès, aller en justice ;

ἐάντε (ἐάν τε) ... ἐάντε ( ἐάν τε / ἄν τε ) ... 1: soit que...soit que

ἕκαστος , η, ον 1: adj. chaque ; pr. chacun ;

ἔνειμι 1: (part. pr. neutre ἐνόν : être dans, être à l’intérieur de (+ D) ;

ἐπίσταμαι 1: savoir ; connaître ;

κατά + 1: conformément à, en suivant

μόνον  1: adv. : seulement; // οὐ μόνον ... ἀλλά...καί : non seulement ... mais aussi ;

οὕτω(ς) … ὥστε 1: tellement … que …, si … que …, à tel point que (consécutif) ;

πιστεύω  1: + D : avoir confiance en, se fier à, obéir à;

πολλάκις 1: souvent

πολύ 1: adv : beaucoup, de beaucoup; πολὺ μᾶλλον : bien plutôt, bien davantage;

πρός + Α 1: auprès de ; par rapport à, en comparaison de

σκοπέω , ῶ 1: regarder, examiner

σοφός , , όν  1: 1 habile, compétent; 2 savant ; 3 sage, prudent

τί  1: en quoi ?

τιμή , ῆς (ἡ) 1: estime, considération 

χάρις , ιτος () 1 : (Α χάριν ) : récompense 

ὠφελέω , 1: être utile à, profiter à (+ A) ;

fréquence 2 :

ἀμελέω , ῶ 2: être négligent ou insouciant 

βλάπτω (futur βλάψω ) 2: nuire à, porter atteinte à 

δέω 1 2: ( δήσω , ἔδησα , δέδηκα ) : lier, attacher, enchaîner ; entraver, tenir sous sa dépendance ;

διατίθημι  2: (inf. pr διατιθέναι ) :disposer : // P διατίθεμαι (aor διετέθην ): + adv. : se trouver dans tel ou tel état, dans telle ou telle disposition

ἐξέρχομαι ( ἐξελεύσομαι / ἔξειμι , ἐξῆλθον , ἐξελήλυθα 2: sortir, partir ; + G : sortir de; sortir d’une épreuve ;

εὔνους / εὔνοος , ους, ουν 2: bienveillant

μαίνομαι (aor 2 ἐμάνην ) 2: être fou ;

παρακαλέω , 2: inviter, appeler, exhorter à;

στόμα , ατος (τό)  2: la bouche

συγγενής , ής , ές 2: parent, de même famille que, qui appartient à la parenté

τεκμήριον , ου (τό) 2: preuve

fréquence 3 :

ἀφανίζω 3: faire disparaître

ἐκφέρω , ἐξοίσω , ἐξήνεγκα / ἐξένεγκον , ἐξενήνοχα 3: emporter pour ensevelir 

ἰατρός , οῦ (ὁ) 3: le médecin

μανία , ας (ἡ) 3: la folie

fréquence 4 :

ἀμαθία ‚ ας (ἡ) 4: la sottise, l’ignorance

ἄτιμος , ος, ον 4: qui ne mérite pas récompense, sans valeur ;

διότι 4: parce que

κάμνω ( aor. 2 ἔκαμον 4: être malade

πόρρω 4: au loin, loin; superlatif : πορρωτάτω


ne pas apprendre :

ἀλγηδών , ἀλγηδόνος (ἡ) : souffrance, peine

ἀμαθής , ής, ές : ignorant (comp : ἀμαθέστερος ,α,ον )

ἀναπείθω (pft. ἀναπέπεικα ) : persuader, persuader de nouveau (« repersuader »)

ἀνωφελής , ής, ές : inutile

ἀποκάω / ἀποκαίω : enlever par le feu, cautériser

ἀποπτύω : cracher pour repousser, pour rejeter, pour exorciser

ἀποτέμνω ( ἀποτεμῶ , ἀπέτεμον , ἀποτέτμηκα ) : couper en séparant, sectionner, arracher

ἀτιμία , ας (ἡ) : le mépris ; // ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι : être méprisé, dédaigné

ἄφρων , ων, ον : dépourvu d’âme sensitive (φρήν), dépourvu d’âme ou de conscience;

ἀχρεῖος , ος , ον : dont on n’a pas besoin, sans avantage, sans utilité, inutile

δέον , δέοντος (τό) : ce qu’il faut, le nécessaire ; τὰ δέοντα : même sens ;

δεσμεύω : enchaîner, assujettir

ἐπιδεικνύω : montrer, faire voir

ἑρμηνεύω : expliquer par la parole, exposer ;

θρίξ , τριχός () : (A pl. : τρίχας ) : cheveu, chevelure, poils

κατατέμνω : couper en morceaux, découper

κατορύττω / κατορύσσω : ( part. aor . κατoρύξας ) enfouir, enterrer

μηδαμοῦ : en rien; // expr. : μηδαμοῦ εἶναι : être sans aucune valeur

ὄνυξ , ὄνυχος () : l’ongle

ὄφελος , ους (τό) : l’utilité, l’efficacité ; // οὐδὲν ὄφελος εἶναι : n’être d’aucune utilité, ne servir à rien

παρανοία, ας (ἡ) : la folie ; // expr. : παρανοίας αἱρεῖν : convaincre de folie (G de cause) ;

προπηλακίζω : traîner dans la boue, injurier

σίαλον , ου (τό) : la salive

συμφερόντως : adv. : utilement, avantageusement

συνδικέω , : plaider, défendre en justice

τίνω (aor  : ἔτεισεν ) : payer, acquitter

τύλος , ου (ὁ) : le durillon, le cal

ὠφέλιμος , ος , ον : utile Retour en haut du texte