Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

2 56 61 Socrate et les poètes

Hésiode, Homère : les valeurs : travail, peupleMémorables I ch 2 56 61

Socrate et les poètes: Hésiode, Homère

Travail et amour du peuple

56 Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ποιητῶν ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα καὶ τούτοις μαρτυρίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς συνόντας κακούργους τε εἶναι καὶ τυραννικούς, Ἡσιόδου μὲν τὸ
« Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος· »
Τοῦτο δὴ λέγειν αὐτόν, ὡς ὁ ποιητὴς κελεύει μηδενὸς ἔργου μήτ᾽ ἀδίκου μήτ᾽ αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει. 

57 Σωκράτης δ᾽ ἐπεὶ διομολογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνθρώπῳ καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαβερόν τε καὶ κακόν, καὶ τὸ μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαθόν, τὸ δ᾽ ἀργεῖν κακόν, τοὺς μὲν ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἐργάζεσθαί τε ἔφη καὶ ἐργάτας ἀγαθοὺς εἶναι, τοὺς δὲ κυβεύοντας ἤ τι ἄλλο πονηρὸν καὶ ἐπιζήμιον ποιοῦντας ἀργοὺς ἀπεκάλει. Ἐκ δὲ τούτων ὀρθῶς ἂν ἔχοι τὸ
« Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος. » 


58 Τὸ δὲ Ὀμήρου ἔφη ὁ κατήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν, ὅτι Ὀδυσσεὺς
« Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη,
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς·
δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε, κακὸν ὣς, δειδίσσεσθαι,
ἀλλ᾽ αὐτός τε κάθησο καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς.
Ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι,
τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ·
δαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι· σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις,
οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. »
Ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη παίεσθαι τοὺς δημότας καὶ πένητας. 

59 Σωκράτης δ᾽ οὐ ταῦτ᾽ ἔλεγε· καὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ἂν ᾤετο δεῖν παίεσθαι· ἀλλ᾽ ἔφη δεῖν τοὺς μήτε λόγῳ μήτ᾽ ἔργῳ ὠφελίμους ὄντας καὶ μήτε στρατεύματι μήτε πόλει μήτε αὐτῷ τῷ δήμῳ, εἴ τι δέοι, βοηθεῖν ἱκανούς, ἄλλως τ᾽ ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ θρασεῖς ὦσι, πάντα τρόπον κωλύεσθαι, κἂν πάνυ πλούσιοι τυγχάνωσιν ὄντες. 60 Ἀλλὰ Σωκράτης γε τἀναντία τούτων φανερὸς ἦν καὶ δημοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὤν. Ἐκεῖνος γὰρ πολλοὺς ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαβὼν οὐδένα πώποτε μισθὸν τῆς συνουσίας ἐπράξατο, ἀλλὰ πᾶσιν ἀφθόνως ἐπήρκει τῶν ἑαυτοῦ· ὧν τινες μικρὰ μέρη παρ᾽ ἐκείνου προῖκα λαβόντες πολλοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπώλουν, καὶ οὐκ ἦσαν ὥσπερ ἐκεῖνος δημοτικοί· τοῖς γὰρ μὴ ἔχουσι χρήματα διδόναι οὐκ ἤθελον διαλέγεσθαι. 61 Ἀλλὰ Σωκράτης γε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κόσμον τῇ πόλει παρεῖχε, πολλῷ μᾶλλον ἢ Λίχας τῇ Λακεδαιμονίων, ὃς ὀνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέγονε. Λίχας μὲν γὰρ ταῖς γυμνοπαιδίαις τοὺς ἐπιδημοῦντας ἐν Λακεδαίμονι ξένους ἐδείπνιζε, Σωκράτης δὲ διὰ παντὸς τοῦ βίου τὰ ἑαυτοῦ δαπανῶν τὰ μέγιστα πάντας τοὺς βουλομένους ὠφέλει· βελτίους γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνομένους ἀπέπεμπεν. 


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte : (sauf voc. vu dans livre I, ch 2 01-55)

56

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre (sup. ἐνδοξότατος )

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

ἐκλέγω ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) 4: choisir ; prélever;

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage, preuve

κακοῦργος , ος, ον 4: mal-faisant

τυραννικός , ή, όν : despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie

Ἡσίοδος , Ἡσιόδου (ὁ) : Hésiode, poète grec (vers le milieu du VIIIème siècle)

Ἡσιόδου μὲν τό comme ensuite Τὸ δὲ Ὀμήρου : τό sert à introduire la citation qui suit, et donc peut se traduire par : «  ce vers » ou « ce passage » ; pour la citation d’Hésiode, l’accusateur, avec mauvaise foi, rattache οὐδν à ἔργον, comme s’il s’agissait d’un adjectif, alors qu’Hésiode l’emploie comme un adverbe portant sur ὄνειδος.

ὄνειδος, ους (τό) 3: sujet de honte, turpitude, déshonneur

ἀεργία , ας (ἡ) : inactivité, oisiveté, paresse (ion. ἀεργίη )

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l’esprit rude)

57

Σωκράτης δ , ici comme en 59 , apporte un démenti : donc , il faut le traduire par : “non, car...”, ou l’équivalent.

διομολογέομαι , οῦμαι : + inf. : convenir que, reconnaître que

ἐργάτης , ου : adj. laborieux, travailleur ;

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

βλαϐερός , ά , όν : nuisible, pernicieux

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην , εἴργασμαι  (inf pft εἰργάσθαι ) 1: 1 réaliser, produire, fabriquer; 2 agir; 3 travailler;

ἀργέω , ῶ : rester inactif , ne rien faire

κυϐεύω : jouer aux dés

ἐπιζήμιος , ος, ον : 1 dommageable, nuisible; 2 exposé à une amende;

Dans le propos rapporté de Socrate, il faut bien faire comprendre qu’il s’agit de définitions de ce que signifient les termes « ἐργάζεσθαι », « ἐργάτης » , ou « ἀργός » , et donc rajouter en français l’adverbe « vraiment » quand il le faut.

58

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

Ὀδυσσεύς , έως () : Ulysse

Ὀδυσσεύς sera sujet des verbes introductifs dans tout le passage tiré d’Homère, qui est un assemblage de 2 extraits de l’Iliade B : vers 188-191 et 198-202.

βασιλεύς , έως / ῆος (ὁ) (D hom βασιλῆϊ A βασιλῆα 1: le roi

ἔξοχος , ος, ον : supérieur, éminent 

κιχάνω (1ère pers subj epq : κιχείω ) : rencontrer

ἀγανός , ή, όν : aimable, doux , affable

ἔπος , ους (τό)  3: la parole, le mot (D pl. hom. ἐπέεσσιν )

formes verbales en –σασκε : aoristes fréquentatifs, correspondant pour la traduction à des imparfaits.

ἐρητύω : retenir

παρίστημι 2: formes intransitives (aor.2 παρέστην ; part aor παραστάς ; pft παρέστηκα ) +D: se placer à côté de, s’approcher de 

δαιμόνιος , α, ον : 1 au voc. : δαιμόνιε : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ; 2 qui provient de la divinité, ou des dieux ;

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: 1 sembler, paraître, sembler bon ;2 impers. ἔοικε : + prop inf : il semble bon que, il paraît convenable que

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

δειδίσσομαι : 1 faire peur; 2 s’effrayer ;

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) siéger ; rester assis 

ἱδρύω : faire asseoir ;

λαοί , λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, l’armée, les hommes, les gens

αὖ 1: à l’inverse;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple , la masse ;

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier, hurler  (part. epq. βοόων )

ἐφευρίσκω ( ἐφευρήσω , ἐφεῦρον ) : trouver, rencontrer

σκῆπτρον , σκήπτρου (τό) : sceptre

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα (impft duel : ἠλαυνέτην ) 3: pousser en chassant devant soi ; pousser, repousser ; malmener ;

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours

ἀτρέμας adv. : sans bouger, immobile

 ἧμαι (impf ἥμην ; impér. ἧσο ) :, rester tranquille

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : écouter

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

φέρτερος , α, ον : meilleur, supérieur

ἀπτόλεμος / ἀπόλεμος , ος, ον : qui n’est pas fait pour la guerre, impropre à la guerre

ἄναλκις , ἀνάλκιδος : sans vaillance, lâche

οὔποτε  3: jamais ; ne…jamais (οὔ + ποτε)

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

ἐναρίθμιος , ος, ον : dont on tient compte, qui compte, considéré

ἐνί + D = ἐν + D 

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le conseil, l’assemblée;

ἐξηγέομαι , οῦμαι : expliquer, insister sur

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : donner des éloges, admirer, louer

παΐω / παίω  4: frapper

δημοτής , οῦ (ὁ) 3: homme du peuple

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre ;

59

ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ἂν ᾤετο δεῖν παίεσθαι : irréel du passé; οὕτω : dans les conditions qui viennent d’être exprimées.

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

εἴ τι δέοι : en cas de besoin

βοηθέω , ῶ  1: + D : aider, aller au secours de ;

ἄλλως τ᾽ ἐάν = ἄλλως τε καὶ ἐάν : surtout si, particulièrement si

θρασύς , εῖα, ύ 3: hardi, audacieux, arrogant

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  /expr. πάντα τρόπον : de toute façon, en tout cas;

κωλύω 2: faire obstacle à, arrêter

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si ;

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου (ὁ) : le riche

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ;

60

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire; τἀναντία τούτων : au contraire;

δημοτικός , ή, όν 4: ami du peuple 

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant, plein de bonté ; 3 courtois ;

ἐπιθυμητής , οῦ : adj. passionné pour, désireux de; / subst. ami, disciple;

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ξένος , ου (ὁ) 1: l’étranger

πολλοὺς ἐπιθυμητὰς καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους λαβών : reliez πολλοὺς à καὶ ἀστοὺς καὶ ξένους; ἐπιθυμητάς est attribut de ces deux COD.

πώποτε : négation + πώποτε : ne ... jamais

ἀφθόνως : généreusement, largement

ἐπαρκέω , ῶ : ( impft : ἐπήρκουν ) : τινι τινος : être capable de donner à qqn qqch, partager qqch avec qqn ;

μέρος , ους (τό) 1: la partie;

προῖκα : gratis, gratuitement

πολλοῦ : G de prix

πωλέω , ῶ : ( impft ἐπώλουν ) : mettre en vente, vendre

ἔχουσι : attention ! τοῖς ...ἔχουσι : part. pr. au D pl. ! ἔχουσι introduit l’infinitif qui suit.

61

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’intention de, pour

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, la gloire, l’honneur 

μᾶλλον 1: plus, davantage ; / πολλῷ μᾶλλον  : beaucoup plus que ;

Λίχας , ου (ὁ) : Likhas, spartiate renommé pour son hospitalité; il recevait à ses frais les étrangers qui venaient assister aux grandes fêtes de Sparte

τῇ : reprend τῇ πόλει : «  celle des ... »

Λακεδαιμόνιοι , α, ον : Lacédémoniens

γυμνοπαιδίαι , ων (αἱ) : Gymnopédies, fête annuelle de Lacédémone, en l’honneur de la victoire remportée par Sparte sur les Argiens à Thyrée; Deux chœurs , l’un d’hommes, l’autre de garçons nus, y dansaient autour des statues d’Apollon, de Diane et de Latone..

ταῖς γυμνοπαιδίαις : datif indiquant la date.

ἐπιδημέω , ῶ 3: venir résider en qualité d’étranger

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

δειπνίζω : recevoir à dîner

διά + G 1: durant, pendant ; marque l’intervalle ;

δαπανάω , ῶ 4: dépenser, prodiguer

βελτίων , ονος ( βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre ; N A pl βελτίους 1: meilleur

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer


Vocabulaire alphabétique :

ἀγανός , ή, όν : aimable, doux , affable

ἀεργία , ας (ἡ) : inactivité, oisiveté, paresse (ion. ἀεργίη )

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : écouter

ἄναλκις , ἀνάλκιδος : sans vaillance, lâche

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer

ἀπτόλεμος / ἀπόλεμος , ος, ον : qui n’est pas fait pour la guerre, impropre à la guerre

ἀργέω , ῶ : rester inactif , ne rien faire

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

ἀτρέμας adv. : sans bouger, immobile

αὖ 1: à l’inverse;

ἀφθόνως : généreusement, largement

βασιλεύς , έως / ῆος (ὁ) (D hom βασιλῆϊ A βασιλῆα 1: le roi

βελτίων , ονος ( βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre ; N A pl βελτίους 1: meilleur

βλαϐερός , ά , όν : nuisible, pernicieux

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier, hurler  (part. epq. βοόων )

βοηθέω , ῶ  1: + D : aider, aller au secours de ;

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le conseil, l’assemblée;

γυμνοπαιδίαι , ων (αἱ) : Gymnopédies, fête annuelle de Lacédémone, en l’honneur de la victoire remportée par Sparte sur les Argiens à Thyrée; Deux chœurs , l’un d’hommes, l’autre de garçons nus, y dansaient autour des statues d’Apollon, de Diane et de Latone..

δαιμόνιος , α, ον : 1 au voc. : δαιμόνιε : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ; 2 qui provient de la divinité, ou des dieux ;

δαπανάω , ῶ 4: dépenser, prodiguer

δειδίσσομαι : 1 faire peur; 2 s’effrayer ;

δειπνίζω : recevoir à dîner

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple , la masse ;

δημοτής , οῦ (ὁ) 3: homme du peuple

δημοτικός , ή, όν 4: ami du peuple 

διά + G 1: durant, pendant ; marque l’intervalle ;

διομολογέομαι , οῦμαι : + inf. : convenir que, reconnaître que

ἐκλέγω ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) 4: choisir ; prélever;

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα (impft duel : ἠλαυνέτην ) 3: pousser en chassant devant soi ; pousser, repousser ; malmener ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire; τἀναντία τούτων : au contraire;

ἐναρίθμιος , ος, ον : dont on tient compte, qui compte, considéré

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre (sup. ἐνδοξότατος )

ἐνί + D = ἐν + D 

ἐξηγέομαι , οῦμαι : expliquer, insister sur

ἔξοχος , ος, ον : supérieur, éminent 

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: 1 sembler, paraître, sembler bon ;2 impers. ἔοικε : + prop inf : il semble bon que, il paraît convenable que

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : donner des éloges, admirer, louer

ἐπαρκέω , ῶ : ( impft : ἐπήρκουν ) : τινι τινος : être capable de donner à qqn qqch, partager qqch avec qqn ;

ἐπιδημέω , ῶ 3: venir résider en qualité d’étranger

ἐπιζήμιος , ος, ον : 1 dommageable, nuisible; 2 exposé à une amende;

ἐπιθυμητής , οῦ : adj. passionné pour, désireux de; / subst. ami, disciple;

ἔπος , ους (τό)  3: la parole, le mot (D pl. hom. ἐπέεσσιν )

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην , εἴργασμαι  (inf pft εἰργάσθαι ) 1: 1 réaliser, produire, fabriquer; 2 agir; 3 travailler;

ἐργάτης , ου : adj. laborieux, travailleur ;

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

ἐρητύω : retenir

ἐφευρίσκω ( ἐφευρήσω , ἐφεῦρον ) : trouver, rencontrer

 ἧμαι (impf ἥμην ; impér. ἧσο ) :, rester tranquille

Ἡσίοδος , Ἡσιόδου (ὁ) : Hésiode, poète grec (vers le milieu du VIIIème siècle)

θρασύς , εῖα, ύ 3: hardi, audacieux, arrogant

ἱδρύω : faire asseoir ;

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) siéger ; rester assis 

κακοῦργος , ος, ον 4: mal-faisant

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si ;

κιχάνω (1ère pers subj epq : κιχείω ) : rencontrer

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, la gloire, l’honneur 

κυϐεύω : jouer aux dés

κωλύω 2: faire obstacle à, arrêter

Λακεδαιμόνιοι , α, ον : Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

λαοί , λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, l’armée, les hommes, les gens

Λίχας , ου (ὁ) : Likhas, spartiate renommé pour son hospitalité; il recevait à ses frais les étrangers qui venaient assister aux grandes fêtes de Sparte

μᾶλλον 1: plus, davantage ; / πολλῷ μᾶλλον  : beaucoup plus que ;

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage, preuve

μέρος , ους (τό) 1: la partie;

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l’esprit rude)

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours

ξένος , ου (ὁ) 1: l’étranger

Ὀδυσσεύς , έως () : Ulysse

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller

ὄνειδος, ους (τό) 3: sujet de honte, turpitude, déshonneur

οὔποτε  3: jamais ; ne…jamais (οὔ + ποτε)

παΐω / παίω  4: frapper

παρίστημι 2: formes intransitives (aor.2 παρέστην ; part aor παραστάς ; pft παρέστηκα ) +D: se placer à côté de, s’approcher de 

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre ;

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου (ὁ) : le riche

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

προῖκα : gratis, gratuitement

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’intention de, pour

πωλέω , ῶ : ( impft ἐπώλουν ) : mettre en vente, vendre

πώποτε : négation + πώποτε : ne ... jamais

σκῆπτρον , σκήπτρου (τό) : sceptre

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  /expr. πάντα τρόπον : de toute façon, en tout cas;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ;

τυραννικός , ή, όν : despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie

φέρτερος , α, ον : meilleur, supérieur

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant, plein de bonté ; 3 courtois ;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ἀκούω 1: ( ἀκούσομαι , ἤκουσα , ἀκήκοα ) : écouter

αὖ 1: à l’inverse;

βασιλεύς , έως / ῆος (ὁ) (D hom βασιλῆϊ A βασιλῆα 1: le roi

βελτίων , ονος ( βελτίω : accusatif sing ou N A pl neutre ; N A pl βελτίους 1: meilleur

βοηθέω , ῶ  1: + D : aider, aller au secours de ;

βουλή , βουλῆς (ἡ) 1: le conseil, l’assemblée;

δῆμος , δήμου (ὁ) 1: le peuple , la masse ;

διά + G 1: durant, pendant ; marque l’intervalle ;

ἐναντίον , ου (τό) ( τοὐναντίον : crase) 1: le contraire ; // neutre adv. : au contraire; τἀναντία τούτων : au contraire;

ἔοικα pft à sens présent de εἴκω 1: 1 sembler, paraître, sembler bon ;2 impers. ἔοικε : + prop inf : il semble bon que, il paraît convenable que

ἐπαινέω , ῶ 1: (impft 3 pers sg ἐπῄνει) : donner des éloges, admirer, louer

ἐργάζομαι , ἐργάσομαι , ἠργασάμην , εἴργασμαι  (inf pft εἰργάσθαι ) 1: 1 réaliser, produire, fabriquer; 2 agir; 3 travailler;

κἄν 1: = καὶ ἐάν = καί + ἄν + subj. : même si ;

μᾶλλον 1: plus, davantage ; / πολλῷ μᾶλλον  : beaucoup plus que ;

μέρος , ους (τό) 1: la partie;

μήτε ... μήτε ... 1: ni ... ni ... ; ne...pas ... ni (négation subjective) ( μήθ ΄ devant initiale à l’esprit rude)

ξένος , ου (ὁ) 1: l’étranger

πόλεμος , πολέμου (ὁ) 1: la guerre 

πρός + Α 1: vis-à-vis de, à l’intention de, pour

σύ , σέ , σοῦ , σοί  ( σε , σου , σοι ) 1: tu, te, toi (G hom. σέο )

τρόπος , ου (ὁ) 1: la manière, la façon ;  /expr. πάντα τρόπον : de toute façon, en tout cas;

τυγχάνω  1: ( τεύξομαι , ἔτυχον , τετύχηκα ) : je me trouve dans tel ou tel état (+ participe) ; τυγχάνω + ὤν : se trouver par hasard, se trouver, être ;

ὡς adv comparatif (ὡς / ὥς ) 1: comme

fréquence 2 :

κάθημαι 2: ( impér. κάθησο ) siéger ; rester assis 

κωλύω 2: faire obstacle à, arrêter

παρίστημι 2: formes intransitives (aor.2 παρέστην ; part aor παραστάς ; pft παρέστηκα ) +D: se placer à côté de, s’approcher de 

πένης , ητος (ὁ) 2: le pauvre ;

πλούσιος , α, ον 2: adj. riche ; / subst. πλουσίος,ου (ὁ) : le riche

στράτευμα , στρατεύματος (τό) 2: l’armée

fréquence 3 :

βοάω , ῶ 3: pousser un ou des cris, crier, hurler  (part. epq. βοόων )

δημοτής , οῦ (ὁ) 3: homme du peuple

ἐλαύνω , ἐλῶ , ἤλασα / ἔλασα , ἐλήλακα (impft duel : ἠλαυνέτην ) 3: pousser en chassant devant soi ; pousser, repousser ; malmener ;

ἐπιδημέω , ῶ 3: venir résider en qualité d’étranger

ἔπος , ους (τό)  3: la parole, le mot (D pl. hom. ἐπέεσσιν )

θρασύς , εῖα, ύ 3: hardi, audacieux, arrogant

κόσμος , ου (ὁ) 3: la parure, la gloire, l’honneur 

μῦθος , μύθου (ὁ) 3: la parole, le discours

ὄνειδος, ους (τό) 3: sujet de honte, turpitude, déshonneur

οὔποτε  3: jamais ; ne…jamais (οὔ + ποτε)

fréquence 4 :

ἀστός , οῦ (ὁ) 4: le citoyen d’origine athénienne ;

δαπανάω , ῶ 4: dépenser, prodiguer

δημοτικός , ή, όν 4: ami du peuple 

ἐκλέγω ( ἐξερῶ , ἐξεῖπον ... ) 4: choisir ; prélever;

κακοῦργος , ος, ον 4: mal-faisant

παΐω / παίω  4: frapper

ποιητής , οῦ (ὁ) 4: l’auteur, le poète

φιλάνθρωπος , ος , ον 4: 1 ami des hommes ; 2 bienveillant, plein de bonté ; 3 courtois ;


ne pas apprendre :

ἀγανός , ή, όν : aimable, doux , affable

ἀεργία , ας (ἡ) : inactivité, oisiveté, paresse (ion. ἀεργίη )

ἄναλκις , ἀνάλκιδος : sans vaillance, lâche

ἀποπέμπω : ( impft : ἀπέπεμπον; inf. aor : ἀποπέμψαι ) : renvoyer

ἀπτόλεμος / ἀπόλεμος , ος, ον : qui n’est pas fait pour la guerre, impropre à la guerre

ἀργέω , ῶ : rester inactif , ne rien faire

ἀργός 2 , ή, όν : qui ne travaille pas, paresseux, fainéant

ἀτρέμας adv. : sans bouger, immobile

ἀφθόνως : généreusement, largement

βλαϐερός , ά , όν : nuisible, pernicieux

γυμνοπαιδίαι , ων (αἱ) : Gymnopédies, fête annuelle de Lacédémone, en l’honneur de la victoire remportée par Sparte sur les Argiens à Thyrée; Deux chœurs , l’un d’hommes, l’autre de garçons nus, y dansaient autour des statues d’Apollon, de Diane et de Latone..

δαιμόνιος , α, ον : 1 au voc. : δαιμόνιε : ô admirable, ô fortuné ! ou bien, à l’inverse ô malheureux ! ; 2 qui provient de la divinité, ou des dieux ;

δειδίσσομαι : 1 faire peur; 2 s’effrayer ;

δειπνίζω : recevoir à dîner

διομολογέομαι , οῦμαι : + inf. : convenir que, reconnaître que

ἐναρίθμιος , ος, ον : dont on tient compte, qui compte, considéré

ἔνδοξος , ος , ον : renommé, glorieux, illustre (sup. ἐνδοξότατος )

ἐνί + D = ἐν + D 

ἐξηγέομαι , οῦμαι : expliquer, insister sur

ἔξοχος , ος, ον : supérieur, éminent 

ἐπαρκέω , ῶ : ( impft : ἐπήρκουν ) : τινι τινος : être capable de donner à qqn qqch, partager qqch avec qqn ;

ἐπιζήμιος , ος, ον : 1 dommageable, nuisible; 2 exposé à une amende;

ἐπιθυμητής , οῦ : adj. passionné pour, désireux de; / subst. ami, disciple;

ἐργάτης , ου : adj. laborieux, travailleur ;

ἔργῳ : par le fait, en action, de fait, en fait, en réalité

ἐρητύω : retenir

ἐφευρίσκω ( ἐφευρήσω , ἐφεῦρον ) : trouver, rencontrer

 ἧμαι (impf ἥμην ; impér. ἧσο ) :, rester tranquille

Ἡσίοδος , Ἡσιόδου (ὁ) : Hésiode, poète grec (vers le milieu du VIIIème siècle)

ἱδρύω : faire asseoir ;

κιχάνω (1ère pers subj epq : κιχείω ) : rencontrer

κυϐεύω : jouer aux dés

Λακεδαιμόνιοι , α, ον : Lacédémoniens

Λακεδαίμων , Λακεδαίμονος (ἡ) : Lacédémone, Sparte

λαοί , λαῶν (οἱ) : les guerriers, les soldats, l’armée, les hommes, les gens

Λίχας , ου (ὁ) : Likhas, spartiate renommé pour son hospitalité; il recevait à ses frais les étrangers qui venaient assister aux grandes fêtes de Sparte

μαρτύριον , ου (τό) : témoignage, preuve

Ὀδυσσεύς , έως () : Ulysse

Ὅμηρος , Ὀμήρου (ὁ) : Homère

ὁμοκλέω : ( aor epq. ὁμόκλησα ; aor. itératif epq ὁμοκλήσασκε ) interpeller

προῖκα : gratis, gratuitement

πωλέω , ῶ : ( impft ἐπώλουν ) : mettre en vente, vendre

πώποτε : négation + πώποτε : ne ... jamais

σκῆπτρον , σκήπτρου (τό) : sceptre

τυραννικός , ή, όν : despotique, tyrannique, enclin à la tyrannie

φέρτερος , α, ον : meilleur, supérieurRetour en haut du texte