Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

38 Incendie de Rome

Néron incendiaire, poète, exploiteurSuétone Nero 38

L’incendie de Rome

(1) Sed nec populo aut moenibus patriae pepercit. (2) Dicente quodam in sermone communi:Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί (« émou thanontos gaia mikhthê puri ») « Immo », inquit, ἐμοῦ ζῶντος (« émou dzôntos ») , planeque ita fecit. (3) Nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, incendit urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios ejus cum stuppa taedaque in praediis suis deprehensos non attigerint, et quaedam horrea circa Domum Auream, quorum spatium maxime desiderabat, ut bellicis machinis labefacta atque inflammata sint, quod saxeo muro constructa erant. (4) Per sex dies septemque noctes ea clade saevitum est, ad monumentorum bustorumque deversoria plebe compulsa. (5) Tunc, praeter immensum numerum insularum, domus priscorum ducum arserunt hostilibus adhuc spoliis adornatae deorumque aedes ab regibus ac deinde Punicis et Gallicis bellis votae dedicataeque, et quidquid visendum atque memorabile ex antiquitate duraverat. (6) Hoc incendium e turre Maecenatiana prospectans laetusque « flammae », ut aiebat, « pulchritudine », Halosin Ilii in illo suo scaenico habitu decantavit. (7) Ac ne non hinc quoque quantum posset praedae et manubiarum invaderet, pollicitus cadaverum et ruderum gratuitam egestionem, nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit; collationibusque non receptis modo verum et efflagitatis, provincias privatorumque census prope exhausit.


Tout le vocabulaire dans l’ordre du texte (sauf 33-37)

1

moenia, ium, n pl : les murs, les murailles

patria, ae, f : patrie

2

dico, is, ere, dixi, dictum : dire

dicente quodam ... : ablatif absolu

sermo, onis, m : l'entretien, la conversation , la discussion

communis, is, e : ordinaire, accessible à tous

Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί (« Emou thanontos gaia michthê puri ») : « Qu’après ma mort la terre soit plongée dans le feu » ! (= soit anéantie ; s e : peu m’importe...) Citation tirée d’un auteur tragique inconnu.

immo, inv. : pas du tout, non, au contraire

ἐμοῦ ζῶντος (« émou zôntos ») : de mon vivant !

plane, adv. : exactement, complètement

facio, is, ere, feci, factum : faire

3

nam, conj. : de fait, car

quasi + participe : comme s’il était; sous prétexte d’être

offendo, is, ere, fendi, fensum : choquer, blesser, mécontenter ; passif : ne pas aimer, être mécontent de

deformitas, atis, f : la laideur

aedificium, ii, n : l'édifice

angustiae, arum f pl : l’étroitesse

flexura, ae, f : sinuosité

vicus, i, m : rue

incendo, is, ere, cendi, censum : incendier

tam, adv. : si, tellement (ut : que)

palam, adv. : ouvertement

plerique, aeque, aque : la plupart ; de très nombreux

consularis, is,m : le consulaire (ancien consul)

cubicularius, ii, m : le valet de chambre, le domestique particulier

stuppa, ae, f : l’étoupe (qui sert à former des mèches, pour mettre le feu)

taeda, ae, f : la torche

attingo, is ere, tigi, tactum : toucher à, porter la main sur, se saisir de

horreum, i, n : le grenier

aureus, a, um : d'or

spatium, ii, n : étendue de terrain, terrain, surface

maxime, inv. : vivement, intensément

desidero, as, are : désirer vivement, convoiter

ut, conj. + subj : au point que, au point de

les subjonctifs parfaits qui suivent insistent sur la réalité de l’action (rajouter l’adverbe « effectivement »)

bellicus, a, um : de la guerre

machina, ae, f : l'engin, la machine

labefacio, is, ere, feci, factum : renverser, abattre

inflammo, as, are : incendier

saxeus, a, um : en pierre de taille

murus, i, m : mur

saxeo muro : ablatif de matière

construo, is, ere, struxi, structum : bâtir

4

per, prép. + acc. : pendant

sex, adj. num. : six

septem, adj. num. : sept

clades, is, f. : ravage , fléau

saevio, is, ire, ii, itum : être en fureur, se déchaîner

ea clade saevitum est : passif impersonnel construit avec un ablatif de cause ; littéralement : il y eut déchaînement à cause de ce fléau ; transcrire en français par : « ce fléau fit rage »

ad, prép. + acc. : vers

monumentum, i, n : monument commémoratif, monument historique

bustum, i, n : le tombeau, le sépulcre, le monument funèbre.

deversorium,ii,n : refuge, asile

plebs, plebis, f : la plèbe

compello, is, ere, puli, pulsum : chasser, faire entrer de force, contraindre à aller vers

5

tunc, adv. : alors

praeter, prép.+ acc. : outre, en plus de

immensus, a, um : immense

numerus, i, m: le nombre

insula, ae, f : l'immeuble de location

construction : relier domus...adornatae, puis aedes ... votae dedicataeque

priscus,a,um : antique, d’autrefois

dux, ducis, m : le général

ardeo, es, ere, arsi : brûler

hostilis, is, e : de l'ennemi

adhuc, adv. : jusqu'alors, encore

spolium, i, n : la dépouille

adorno, as, are : orner, décorer

aedes, is, f : le temple

ab + abl. : depuis, à partir de ; par

Punicus, a, um : punique, carthaginois

Gallicus, a, um : Gaulois

bellum, i, n : guerre

Il y a deux manières de comprendre : ab regibus ac deinde Punicis et Gallicis bellis : 1) ab marque l’origine temporelle – depuis – et gouverne l’ensemble des ablatifs ; 2) ab ne régit que regibus qui serait alors complément d’agent de votae dedicataeque, et, en ce cas, Punicis et Gallicis bellis ne peut être qu’un ablatif de temps – au moment des guerres Puniques et Gauloises - ; à cause du ac deinde, la seconde solution est plus plausible ; en fait, cela ne modifie guère le sens...

voveo, es, ere, vovi, votum : vouer

dedico, as, are : dédier, consacrer

visendus,a,um : qui mérite d’être vu, curieux

memorabilis, is, e : remarquable, mémorable

ex, prép. + abl. : depuis, de

antiquitas, atis, f : l'antiquité

duro, as, are, avi, atum : se conserver, subsister, durer

6

incendium, ii, n : l'incendie

turris, is, f : tour (Cette tour de Mécène est dans les jardins de Mécène, sur le mont Esquilin)

Maecenatianus,a,um : de Mécène (conseiller d’Auguste, et protecteur des lettres ; mort en 8 av.JC)

prospecto, as, are, avi, atum : regarder en avant, voir de loin, contempler

laetus, a, um : joyeux, réjoui

laetus : valeur intensive

flamma, ae, f : flamme

pulchritudo, dinis, f : beauté

Halosis, is, f (acc. grec Halosin) : la Prise

Ilium, ii, n : Ilion, Troie

D’après Juvénal dans son portrait de Néron (Satire VIII, 211-231), Néron aurait composé et chanté une Prise de Troie

ille, illa, illud : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, il, elle

scaenicus, a, um : de la scène, de théâtre

habitus, us, m : costume

decanto, as, are, avi, atum : chanter sans discontinuer

7

ne conj. + subj. : de peur que, par crainte de (négation : ne non)

hinc, adv. : d'ici, de là

quantum (pr. neutre) : autant... que

praeda, ae, f. : le butin, les dépouilles, la proie

manubiae, arum f pl : butin fait sur l’ennemi, dépouilles, rapines

praedae et manubiarum : génitifs complétant quantum posset (subjonctif d’attraction modale)

invado, is, ere, vasi, vasum : saisir

cadaver, eris, n : cadavre

rudus,eris, n : gravats, plâtras

gratuitus, a, um : gratuit

egestio, ionis, f : l’enlèvement, l’évacuation

nemo, neminis : personne

ad, prép. + acc. : près de

reliquiae, arum, f : les restes

res, rei, f : les biens

adeo, is, ire, ii, itum : aller à, approcher de (ad + acc.)

permitto, is, ere, misi, missum : permettre à qqn (datif) de (infinitif)

conlatio (collatio), ionis, f : offrande (aux empereurs), contribution, taxe spéciale

non modo ... verum et ... : non seulement ... mais aussi...

recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir

efflagito, as, are : demander avec insistance, réclamer, exiger

provincia, ae, f : la province

privatus, i, m : le simple particulier

census, us, m : la fortune, les biens immobiliers

prope, adv : presque

exhaurio, is, ire, hausi, haustum : vider en puisant, épuiser, ruinerVocabulaire alphabétique :

ab + abl. : depuis, à partir de

ad, prép. + acc. : près de, vers

adeo, is, ire, ii, itum : aller à, approcher de (ad + acc.)

adhuc, adv. : jusqu'alors, encore

adorno, as, are : orner, décorer

aedes, is, f : le temple

aedificium, ii, n : l'édifice

angustiae, arum f pl : l’étroitesse

antiquitas, atis, f : l'antiquité

ardeo, es, ere, arsi : brûler

attingo, is ere, tigi, tactum : toucher à, porter la main sur, se saisir de

aureus, a, um : d'or

bellicus, a, um : de la guerre

bellum, i, n : guerre

bustum, i, n : le tombeau, le sépulcre, le monument funèbre.

cadaver, eris, n : cadavre

census, us, m : la fortune, les biens immobiliers

clades, is, f. : ravage , fléau

communis, is, e : ordinaire, accessible à tous

compello, is, ere, puli, pulsum : chasser, faire entrer de force, contraindre à aller vers

conlatio (collatio), ionis, f : offrande (aux empereurs), contribution, taxe spéciale

construo, is, ere, struxi, structum : bâtir

consularis, is,m : le consulaire (ancien consul)

cubicularius, ii, m : le valet de chambre, le domestique particulier

decanto, as, are, avi, atum : chanter sans discontinuer

dedico, as, are : dédier, consacrer

deformitas, atis, f : la laideur

desidero, as, are : désirer vivement, convoiter

deversorium,ii,n : refuge, asile

dico, is, ere, dixi, dictum : dire

duro, as, are, avi, atum : se conserver, subsister, durer

dux, ducis, m : le général

efflagito, as, are : demander avec insistance, réclamer, exiger

egestio, ionis, f : l’enlèvement, l’évacuation

ex, prép. + abl. : depuis, de

exhaurio, is, ire, hausi, haustum : vider en puisant, épuiser, ruiner

facio, is, ere, feci, factum : faire

flamma, ae, f : flamme

flexura, ae, f : sinuosité

Gallicus, a, um : Gaulois

gratuitus, a, um : gratuit

habitus, us, m : costume

Halosis, is, f (acc. grec Halosin) : la Prise

hinc, adv. : d'ici, de là

horreum, i, n : le grenier

hostilis, is, e : de l'ennemi

Ilium, ii, n : Ilion, Troie

ille, illa, illud : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, il, elle

immensus, a, um : immense

immo, inv. : pas du tout, non, au contraire

incendium, ii, n : l'incendie

incendo, is, ere, cendi, censum : incendier

inflammo, as, are : incendier

insula, ae, f : l'immeuble de location

invado, is, ere, vasi, vasum : saisir

labefacio, is, ere, feci, factum : renverser, abattre

laetus, a, um : joyeux, réjoui

machina, ae, f : l'engin, la machine

Maecenatianus,a,um : de Mécène (conseiller d’Auguste, et protecteur des lettres ; mort en 8 av.JC)

manubiae, arum f pl : butin fait sur l’ennemi, dépouilles, rapines

maxime, inv. : vivement, intensément

memorabilis, is, e : remarquable, mémorable

moenia, ium, n pl : les murs, les murailles

monumentum, i, n : monument commémoratif, monument historique

murus, i, m : mur

nam, conj. : de fait, car

ne conj. + subj. : de peur que, par crainte de (négation : ne non)

nemo, neminis : personne

non modo ... verum et ... : non seulement ... mais aussi...

numerus, i, m: le nombre

offendo, is, ere, fendi, fensum : choquer, blesser, mécontenter ; passif : ne pas aimer, être mécontent de

palam, adv. : ouvertement

patria, ae, f : patrie

per, prép. + acc. : pendant

permitto, is, ere, misi, missum : permettre à qqn (datif) de (infinitif)

plane, adv. : exactement, complètement

plebs, plebis, f : la plèbe

plerique, aeque, aque : la plupart ; de très nombreux

praeda, ae, f. : le butin, les dépouilles, la proie

praeter, prép.+ acc. : outre, en plus de

priscus,a,um : antique, d’autrefois

privatus, i, m : le simple particulier

prope, adv : presque

prospecto, as, are, avi, atum : regarder en avant, voir de loin, contempler

provincia, ae, f : la province

pulchritudo, dinis, f : beauté

Punicus, a, um : punique, carthaginois

quantum (pr. neutre) : autant... que

quasi + participe : comme s’il était; sous prétexte d’être

recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir

reliquiae, arum, f : les restes

res, rei, f : les biens

rudus,eris, n : gravats, plâtras

saevio, is, ire, ii, itum : être en fureur, se déchaîner

saxeus, a, um : en pierre de taille

scaenicus, a, um : de la scène, de théâtre

septem, adj. num. : sept

sermo, onis, m : l'entretien, la conversation , la discussion

sex, adj. num. : six

spatium, ii, n : étendue de terrain, terrain, surface

spolium, i, n : la dépouille

stuppa, ae, f : l’étoupe (qui sert à former des mèches, pour mettre le feu)

taeda, ae, f : la torche

tam, adv. : si, tellement (ut : que)

tunc, adv. : alors

turris, is, f : tour (Cette tour de Mécène est dans les jardins de Mécène, sur le mont Esquilin)

ut, conj. + subj : au point que, au point de

vicus, i, m : rue

visendus,a,um : qui mérite d’être vu, curieux

voveo, es, ere, vovi, votum : vouer


Vocabulaire par ordre de fréquence :

fréquence 1 :

ab + abl. : depuis, à partir de

ad, prép. + acc. : près de, vers

bellum, i, n : guerre

dico, is, ere, dixi, dictum : dire

dux, ducis, m : le général

ex, prép. + abl. : depuis, de

facio, is, ere, feci, factum : faire

hinc, adv. : d'ici, de là

ille, illa, illud : adj. ce, cette ; pr. celui-ci, celle-ci, il, elle

laetus, a, um : joyeux, réjoui

nam, conj. : de fait, car

ne conj. + subj. : de peur que, par crainte de (négation : ne non)

non modo ... verum et ... : non seulement ... mais aussi...

numerus, i, m: le nombre

per, prép. + acc. : pendant

provincia, ae, f : la province

quantum (pr. neutre) : autant... que

recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir

res, rei, f : les biens

spatium, ii, n : étendue de terrain, terrain, surface

tam, adv. : si, tellement (ut : que)

tunc, adv. : alors

ut, conj. + subj : au point que, au point de

fréquence 2 :

adeo, is, ire, ii, itum : aller à, approcher de (ad + acc.)

adhuc, adv. : jusqu'alors, encore

communis, is, e : ordinaire, accessible à tous

flamma, ae, f : flamme

moenia, ium, n pl : les murs, les murailles

murus, i, m : mur

nemo, neminis : personne

patria, ae, f : patrie

permitto, is, ere, misi, missum : permettre à qqn (datif) de (infinitif)

plebs, plebis, f : la plèbe

praeda, ae, f. : le butin, les dépouilles, la proie

praeter, prép.+ acc. : outre, en plus de

privatus, i, m : le simple particulier

prope, adv : presque

quasi + participe : comme s’il était; sous prétexte d’être

sermo, onis, m : l'entretien, la conversation , la discussion

fréquence 3 :

aedes, is, f : le temple

aedificium, ii, n : l'édifice

ardeo, es, ere, arsi : brûler

attingo, is ere, tigi, tactum : toucher à, porter la main sur, se saisir de

aureus, a, um : d'or

desidero, as, are : désirer vivement, convoiter

habitus, us, m : costume

hostilis, is, e : de l'ennemi

immo, inv. : pas du tout, non, au contraire

incendo, is, ere, cendi, censum : incendier

insula, ae, f : l'immeuble de location

maxime, inv. : vivement, intensément

plane, adv. : exactement, complètement

plerique, aeque, aque : la plupart ; de très nombreux

sex, adj. num. : six

turris, is, f : tour (Cette tour de Mécène est dans les jardins de Mécène, sur le mont Esquilin)

fréquence 4 :

angustiae, arum f pl : l’étroitesse

clades, is, f. : ravage , fléau

duro, as, are, avi, atum : se conserver, subsister, durer

immensus, a, um : immense

incendium, ii, n : l'incendie

invado, is, ere, vasi, vasum : saisir

offendo, is, ere, fendi, fensum : choquer, blesser, mécontenter ; passif : ne pas aimer, être mécontent de

palam, adv. : ouvertement

saevio, is, ire, ii, itum : être en fureur, se déchaîner

septem, adj. num. : sept

spolium, i, n : la dépouille

visendus,a,um : qui mérite d’être vu, curieux


ne pas apprendre :

adorno, as, are : orner, décorer

antiquitas, atis, f : l'antiquité

bellicus, a, um : de la guerre

bustum, i, n : le tombeau, le sépulcre, le monument funèbre.

cadaver, eris, n : cadavre

census, us, m : la fortune, les biens immobiliers

compello, is, ere, puli, pulsum : chasser, faire entrer de force, contraindre à aller vers

conlatio (collatio), ionis, f : offrande (aux empereurs), contribution, taxe spéciale

construo, is, ere, struxi, structum : bâtir

consularis, is,m : le consulaire (ancien consul)

cubicularius, ii, m : le valet de chambre, le domestique particulier

decanto, as, are, avi, atum : chanter sans discontinuer

dedico, as, are : dédier, consacrer

deformitas, atis, f : la laideur

deversorium,ii,n : refuge, asile

efflagito, as, are : demander avec insistance, réclamer, exiger

egestio, ionis, f : l’enlèvement, l’évacuation

exhaurio, is, ire, hausi, haustum : vider en puisant, épuiser, ruiner

flexura, ae, f : sinuosité

Gallicus, a, um : Gaulois

gratuitus, a, um : gratuit

Halosis, is, f (acc. grec Halosin) : la Prise

horreum, i, n : le grenier

Ilium, ii, n : Ilion, Troie

inflammo, as, are : incendier

labefacio, is, ere, feci, factum : renverser, abattre

machina, ae, f : l'engin, la machine

Maecenatianus,a,um : de Mécène (conseiller d’Auguste, et protecteur des lettres ; mort en 8 av.JC)

manubiae, arum f pl : butin fait sur l’ennemi, dépouilles, rapines

memorabilis, is, e : remarquable, mémorable

monumentum, i, n : monument commémoratif, monument historique

priscus,a,um : antique, d’autrefois

prospecto, as, are, avi, atum : regarder en avant, voir de loin, contempler

pulchritudo, dinis, f : beauté

Punicus, a, um : punique, carthaginois

reliquiae, arum, f : les restes

rudus,eris, n : gravats, plâtras

saxeus, a, um : en pierre de taille

scaenicus, a, um : de la scène, de théâtre

stuppa, ae, f : l’étoupe (qui sert à former des mèches, pour mettre le feu)

taeda, ae, f : la torche

vicus, i, m : rue

voveo, es, ere, vovi, votum : vouer


Traduction au plus près du texte :

Suétone Nero 38

(1) Sed nec populo aut moenibus patriae pepercit.

Mais il n’épargna pas non plus le peuple ni les murs de sa patrie.

(2) Dicente quodam in sermone communi:Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί (« émou thanontos gaia mikhthê puri ») « Immo », inquit, ἐμοῦ ζῶντος (« émou dzôntos ») , planeque ita fecit.

Alors que quelqu’un disait dans une conversation ordinaire : Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί (« Qu’après ma mort la terre soit plongée dans le feu ! »), « Non », dit-il, ἐμοῦ ζῶντος (« De mon vivant ! »), et il <en> fit exactement ainsi.

(3) Nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, incendit urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios ejus cum stuppa taedaque in praediis suis deprehensos non attigerint, et quaedam horrea circa Domum Auream, quorum spatium maxime desiderabat, ut bellicis machinis labefacta atque inflammata sint, quod saxeo muro constructa erant.

De fait, sous prétexte qu’il n’aimait pas la laideur des anciens édifices et l’étroitesse et les sinuosités des rues, il incendia Rome si ouvertement que la plupart des consulaires ne se saisirent pas de ses domestiques qu’ils avaient surpris avec de l’étoupe et des torches dans leurs propriétés, et <il incendia> certains greniers aux alentours de la Maison Dorée, dont il convoitait intensément le terrain, au point qu’ils furent abattus et mis à la flamme par des engins de guerre, parce qu’ils avaient été bâtis avec des murs en pierre de taille.

(4) Per sex dies septemque noctes ea clade saevitum est, ad monumentorum bustorumque deversoria plebe compulsa.

Pendant six jours et sept nuits, ce fléau fit rage, la plèbe ayant été contrainte d’aller vers le refuge (= d’aller se réfugier dans) des monuments historiques et des monuments funèbres.

(5) Tunc, praeter immensum numerum insularum, domus priscorum ducum arserunt hostilibus adhuc spoliis adornatae deorumque aedes ab regibus ac deinde Punicis et Gallicis bellis votae dedicataeque, et quidquid visendum atque memorabile ex antiquitate duraverat.

Alors, outre un nombre immense d’immeubles de location, les demeures des généraux d’autrefois, ornées jusqu’alors des dépouilles des ennemis, brûlèrent, ainsi que les temples des dieux qui avaient été voués et consacrés par les rois et, ensuite, durant les guerres puniques et gauloises, et tout ce qui avait subsisté depuis l’antiquité de curieux et de mémorable.

(6) Hoc incendium e turre Maecenatiana prospectans laetusque « flammae », ut aiebat, « pulchritudine », Halosin Ilii in illo suo scaenico habitu decantavit.

Contemplant cet incendie depuis la tour de Mécène, et <tout> réjoui « par la beauté de la flamme », comme il <le> disait, il chanta sans discontinuer <sa> Prise de Troie dans ce fameux (illo) costume de théâtre qui était le sien (suo).

(7) Ac ne non hinc quoque quantum posset praedae et manubiarum invaderet, pollicitus cadaverum et ruderum gratuitam egestionem, nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit;

Et, de peur de ne pas saisir à partir de là ( = de ne pas tirer de là) aussi autant qu’il le pouvait de butin et de rapines, ayant promis l’évacuation gratuite des cadavres et des gravats, il ne permit à quiconque d’approcher des restes de ses biens ;

collationibusque non receptis modo verum et efflagitatis, provincias privatorumque census prope exhausit.

et, des taxes spéciales (= « volontaires... » : offrandes à l’empereur, cf. vocabulaire) ayant été non seulement reçues mais aussi exigées, il ruina quasiment les provinces et la fortune des simples particuliers.


Comparaison de traductions :

(3) Nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis flexurisque vicorum, incendit urbem (...)

Traduction de Jacques Nathan, Hachette, 1962 : Néron, sous prétexte qu’il était choqué par la laideur des anciens édifices et par les rues étroites et sinueuses, mit le feu à Rome (...)

Traduction Bordas Res Romanae (Marel, Marel, Coffigniez, Jonneaux) 1988

Sous prétexte qu’il était heurté par la laideur des bâtiments, l’étroitesse et les méandres des rues, il incendia Rome (...)


(6) Hoc incendium e turre Maecenatiana prospectans laetusque « flammae », ut aiebat, « pulchritudine », Halosin Ilii in illo suo scaenico habitu decantavit.

Traduction de Jacques Nathan, Hachette, 1962 : Néron regardait cet incendie du haut de la tour de Mécène, et tout heureux, comme il le disait, de la beauté des flammes, il chanta la prise de Troie dans son costume de théâtre.

Traduction Bordas Res Romanae (Marel, Marel, Coffigniez, Jonneaux) 1988

Cet incendie, Néron le contempla du haut de la tour de Mécène et rempli de joie, disait-il, par la beauté de la flamme, il chanta sans discontinuer le poème de la « Prise d’Ilion » dans sa fameuse tenue de théâtre.échos littéraires :

Juvénal Satire VIII, 211-231

Suétone, Nero 31

Tacite Ann XV vers 38 - 41


Retour en haut du texte